Beskrivning av begränsningarna för pivottabellrapporter i Excel

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 2000 finns i 211517 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs några begränsningar för pivottabellrapporter i Microsoft Excel.

Mer Information

Pivottabellrapporter är interaktiva tabeller för snabb summering, eller korstabulering, av stora datamängder. I en pivottabellrapport kan du rotera rader och kolumner för att se olika summeringar av källdata, filtrera data genom att visa olika sidor eller visa närmare information om intressanta områden.

Vilka begränsningar finns det i pivottabellrapporter?

Följande begränsningar gäller för pivottabellrapporter.

Maximal storlek

Det finns ingen fast maximal storlek. Den maximala storleken begränsas normalt bara av mängden tillgängligt minne på datorn.

Begränsningar av kolumn- och radfält

Kolumn- och radfält begränsas normalt bara av mängden tillgängligt minne på datorn.

Maximalt antal poster

Det finns inget fast maximalt antal poster som kan användas för att skapa en pivottabellrapport.

Kolumnfält

Produkten av antalet objekt i alla kolumnfält i en pivottabell kan inte överstiga 32 768. Om du t.ex. skapar en pivottabell med fem kolumnfält, innehåller fälten 10, 5, 2, 40 respektive 3 objekt. Produkten av dessa värden är 10 x 5 x 2 x 40 x 3, eller 12 000. Om du försöker lägga till ytterligare ett fält med tre objekt blir produkten 12 000 x 3, eller 36 000. Eftersom detta antal överstiger den maximala produkten för objekten visas ett felmeddelande av följande typ:


Det finns inte tillräckligt med minne för att visa hela pivottabellen.

Observera att dessa tal bara är exempel. I Excel lagras bara faktiska dataskärningspunkter i minnet, så att du kan visa fält med produkter som kan förefalla större än 32 768. Observera även att kalkylblad i Microsoft Excel är begränsade till 256 kolumner. Även om du lyckas skapa en pivottabell med ett stort antal kolumnfält, kan du alltså kanske inte visa hela den expanderade pivottabellen.


Radfält

Produkten av antalet objekt i samtliga radfält i en pivottabell får inte överstiga 2^31 (2 upphöjt till 31), eller ungefär 2,1 miljarder objekt. Samma logik som för kolumnfält gäller även radfält.

Om du skapar en pivottabellrapport från en extern databas med ett mycket stort antal poster kan det i praktiken ställa alltför stora krav på arbetsstationen som Excel körs på. Det kan ta mycket lång tid att skapa pivottabellrapporten.

Om du skapar en pivottabellrapport från en mycket stor databas kan du använda serversidfält i pivottabellrapporten.

Maximalt antal objekt för varje pivottabellfält

Det finns en begränsning på 32 500 unika objekt för varje radfält, kolumnfält eller sidfält. Om du försöker lägga in ett fält som överskrider denna begränsning i pivottabellrapporten misslyckas det, och följande varning kan visas:
Ett fält i dina källdata har fler unika element än vad som kan användas i pivottabellrapporten. Excel kommer kanske inte att kunna skapa rapporten eller kan komma att skapa rapporten utan data från dessa fält.

Faktiska (till skillnad från teoretiska) begränsningar för skärningspunkter

I Excel 2002 implementeras faktiska begränsningar för skärningspunkter. Genom dessa begränsningar förbättras användningen av allokerat minne. I Excel 2000 och tidigare versioner allokeras en 32-bitarsnyckel för varje möjlig dataskärningspunkt. Om du t.ex. har tre pivotfält på radaxeln med 50, 30 respektive 20 unika objekt allokeras 50*30*20 teoretiska unika skärningspunkter bland dessa objekt. De flesta av dessa teoretiska skärningspunkter existerar oftast inte, eftersom de inte motsvaras av någon datapunkt. Därför kan Excel 2000-pivottabeller utnyttja minne ineffektivt. Genom att begränsningar för faktiska skärningspunkter används i Excel 2002 allokeras minne bara till sådana skärningspunkter som verkligen innehåller data, vilket gör att minnet utnyttjas effektivare.

Hur kan dessa begränsningar undvikas?

För att undvika de här begränsningarna kan du använda sidfält i pivottabellrapporter, särskilt om fälten innehåller mer än 40 unika objekt. Sidfält gör pivottabellrapporten mer minneseffektiv och minskar pivottabellens storlek (i antal celler). Detta gör pivottabellrapporten enklare att läsa. Ett annat sätt att optimera pivottabellrapporten är att använda serversidfält.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder serversidfält i Excel klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

211515 Använda serversidfält i pivottabeller

Gör så här om du vill veta mer om pivottabellrapporter: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv om pivottabellrapporter i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 820742 – senaste granskning 20 juni 2005 – revision: 1

Feedback