Statistiska funktioner i Excel: NORMINV

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att beskriva funktionen NORMINV i Microsoft Office Excel 2003 och senare versioner av Excel, för att illustrera hur funktionen används, och jämföra resultaten av funktionen för Excel 2003 och senare versioner av Excel med NORMINV resultat när det används i tidigare versioner av Excel.

Mer Information

NORMINV (p, mu, sigma) returnerar värdet x sådan som med sannolikhet p, en normal slumpvariabel med: mu och standardavvikelsen sigma får ett värde mindre än eller lika med x.

Syntax

NORMINV(p, mu, sigma) 
där p och mu sigma är numeriska värden. Eftersom p motsvarar sannolikheten (se anmärkning 1) måste vara större än 0 och mindre än 1. Eftersom sigma representerar standardavvikelsen måste vara större än 0.

Anmärkning 1 Mer exakt "eftersom p motsvarar en kumulativ sannolikhet för en kontinuerlig slumpvariabel som kan ha ett värde mellan minus oändligheten och plus oändligt...." Det finns inga specifika negativa z för NORMFÖRD(z) = 0 och inga särskilda positiva z för NORMFÖRD(z) = 1 (även om det finns ett värde för z godtyckligt nära 0 och 1 respektive), därför måste vi kräva som för NORMINV(p), 0 < p < 1 i stället för 0 < = p < = 1.

Exempel på användning

NORMINV och NORMFÖRD är relaterade funktioner. Om NORMFÖRD (x, mu, sigma) returnerar p, NORMINV (p, mu, sigma) returnerar x. På samma sätt är NORMSINV och NORMSFÖRD relaterade funktioner. Om NORMFÖRD(z) returnerar p, NORMSINV(p) i huvudsak returnerar z. Excel konverterar NORMFÖRD (x, mu, sigma) till mu + sigma*NORMSDIST((x-mu)/sigma). NORMINV (p, mu, sigma) konverteras på liknande sätt till mu + sigma*NORMSINV(p).

Skapa ett tomt kalkylblad i Excel och kopiera följande tabell för att illustrera funktionen NORMINV. Markera cell A1 i ett tomt Excel-kalkylblad och klistra in posterna så att tabellen fylls A1:D14 celler i kalkylbladet.
MK100
Sigma10
pNORMINV (p, mu, sigma)NORMSINV(p)MU + sigma*NORMSINV(p)
0,5=NORMINV(A4, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A4)=$B$1 + $B$2*C4
0,6=NORMINV(A5, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A5)=$B$1 + $B$2*C5
0,9=NORMINV(A6, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A6)=$B$1 + $B$2*C6
0,95=NORMINV(A7, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A7)=$B$1 + $B$2*C7
0.975=NORMINV(A8, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A8)=$B$1 + $B$2*C8
0,001=NORMINV(A9, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A9)=$B$1 + $B$2*C9
0,0001=NORMINV(A10, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A10)=$B$1 + $B$2*C10
0,00001=NORMINV(A11, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A11)=$B$1 + $B$2*C11
en marginal på 0,000001=NORMINV(A12, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A12)=$B$1 + $B$2*C12
0.0000003=NORMINV(A13, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A13)=$B$1 + $B$2*C13
0.0000002=NORMINV(A14, $B$1, $B$2)=NORMSINV(A14)=$B$1 + $B$2*C14
När du klistrar in tabellen i ett nytt Excel-kalkylblad klickar du på knappen Inklistringsalternativ och sedan på Matcha målformatering. Det inklistrade området fortfarande är markerat, använder du någon av följande procedurer för version av Excel som körs:
  • I Microsoft Office Excel 2007 klickar du på fliken Start , klicka på Format i gruppen celler och klicka sedan på Autopassa kolumnbredd.
  • Peka i Excel 2003
    KolumnFormat -menyn och sedan på
    Passa markering.
Du kanske vill formatera kolumner B, C och D för konsekvent läsbarhet (till exempel siffror med 5 decimaler).


A4:B14 celler visar värdena för NORMINV (p, mu, sigma) för specifika värden på s. Mu och sigma initieras till 100 och 10 i cell B1 och B2. Jämför värdena i kolumnerna B och D visar att NORMINV (p, mu, sigma) är lika med mu + sigma*NORMSINV(p). Som nämnts tidigare, om du anropar NORMINV (p, mu, sigma), beräknar Excel mu + sigma*NORMSINV(p). Eventuella felaktigheter i NORMINV beror på en felaktigheter i NORMSINV.

De tre avsnitten nedan diskuterar felaktigheter i NORMSINV och hämtas direkt från artikeln på NORMSINV. Denna artikel har också ett annat Excel-exempel och en självstudiekurs diskussion om förhållandet mellan en funktion och dess invers.

Du kan experimentera med olika värden för mu och sigma i cell B1 och B2. Ändra mu till 200 och Observera att detta bara lägger till 100 i alla NORMINV resultat. Ändra mu tillbaka till 100 och ändra sigma 20. Lägg märke till att eftersom sigma dubblerar värden som returneras av NORMINV två gånger långt från mu (till exempel 100) som förut. Naturligtvis kan du undersöka effekterna av fler ändringar i mu och sigma på egen hand. Alla värden för NORMSINV ökar öka mu med samma belopp, ökar sigma med en multipel är större än 1 medan mu oförändrade, ökas avståndet mellan alla värden för NORMSINV från mu med samma multipel.

Resultat i tidigare versioner av Excel

Precisionen för NORMSINV beror på två faktorer. Eftersom NORMSINV innebär en systematisk sökning över värden för NORMSFÖRD, exakthet hos NORMSFÖRD.

Sökningen måste också vara tillräckligt raffinerad att det "hus" ett rätt svar. Om du vill använda tabellen lärobok sannolikheten för normalfördelningen som en likhet mellan måste posterna i tabellen vara korrekt och så många att du kan hitta rätt rad i tabellen som ger rätt till ett visst antal decimaler sannolikhet. Naturligtvis med datorprogram en inte skapa och lagra sådana monstrous tabell. i stället beräknas enskilda transaktioner på begäran som sökning via "tabell" intäkter. Men tabellen måste vara korrekt i första hand och sökningen måste fortsätta tillräckligt långt och att det inte kan stoppa för tidigt med ett svar vars motsvarande sannolikhet (rad i tabellen om du vill) är för långt bort från användarens p i anrop till NORMSINV(p). Förbättringar i NORMSINV utgörs därför av följande förbättringar:
  • Förbättringar i precisionen hos NORMSFÖRD
  • Förbättringar i sökningen för ökad förfining
NORMSFÖRD har förbättrats, men bara för Excel 2003 och senare versioner av Excel, inte för tidigare versioner av Excel. Förbättrad förfiningar i sökningen introducerades i Microsoft Excel 2002, men inte innan dess. En artikel av Knusel påpekade (se anmärkning 2) numeriska brister i NORMSINV i Microsoft Excel 97. Dessa brister beständiga dokumentationen från Knusel, tills du gjort förbättringar i sökprocessen i Excel 2002 resultat lättare. Men var resultaten fortfarande inte i fullständig avtal med Knusel's.

Anmärkning 2 Knusel, L. riktigheten av statistiska fördelningar i Microsoft Excel 97, beräkningsprogram statistik och dataanalys, 26, 375 377, 1998.

Resultat i Excel 2003 och senare versioner av Excel

Förfarandet för NORMSINV i Excel 2003 och senare versioner av Excel drar nytta av förbättringar i NORMSFÖRD för Excel 2003 och senare versioner av Excel.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

827369 statistiska funktioner i excel: NORMSFÖRD

Resultatet bör alltid att stämma överens med Knusels till antalet decimaler som visas.

Slutsatser

Felaktigheter i tidigare versioner av Excel inträffar vanligtvis för extremt små och mycket stora värden av p i NORMSINV(p). Värden i Excel 2003 och senare versioner av Excel är mycket mer exakt.

Artikel om NORMSFÖRD framhålls att de flesta användare inte troligen kommer att påverkas av felaktigheter i NORMSFÖRD i tidigare versioner av Excel. Av detta följer det att användare av Excel 2002 inte sannolikt kommer att påverkas av felaktigheter i NORMSINV eftersom processen förfiningar lades till Excel 2002.

För användare av Excel 2002 och tidigare versioner av Excel finns flera oron felaktigheter hos NORMSINV eftersom både NORMSFÖRD och sökningen behövs förbättring i dessa versioner.
Egenskaper

Artikel-id: 827358 – senaste granskning 24 feb. 2017 – revision: 1

Microsoft Office Excel 2007

Feedback