Det uppstår en fördröjning när en Windows XP-dator används för att logga in på en domän eller ansluta till en nätverksresurs

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Sammanfattning

Den här artikeln handlar om problemet att det uppstår långa fördröjningar vid inloggning på domäner och öppnande av nätverksresurser. Det finns flera olika orsaker till detta, däribland problem med WebClient-tjänsten, proxyinställningarna och serverkonfigurationen.

Ett enkelt test är att stänga av klientdatorns WebClient eller serverns tjänst som lyssnar på TCP-port (Transmission Control Protocol) 80. Om något av detta löser problemet finns det olika sätt att åter aktivera tjänsterna och minska fördröjningen. Uppdatera till den senaste Service Pack-versionen för Windows XP, gå förbi proxyservern för lokala servrar, ändra ordningen mellan nätverksproviders så att WebClient är den sista providern, installera alla uppdateringar för WebClient-tjänsten och ändra konfigurationen av Internet Explorer.

Symptom

När du använder en dator med ett operativsystem i avsnittet "Gäller", kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • När du har skrivit lösenordet på inloggningsskärmen slutar datorn svara (låser sig). Detta händer mellan bearbetningen av Grupprincip tills en blå skärm visas, strax innan skrivbordsikonerna visas. Detta kan ta flera minuter.
 • Under inloggningsprocessen visas meddelandet "Datorinställningar tillämpas" i flera minuter. Det är emellertid möjligt att snabbt logga in på samma dator när nätverksanslutningen kopplas från.
 • Det uppstår en lång fördröjning när en nätverksresurs ska öppnas.
 • När du försöker öppna en fil på en DFS-resurs (Distributed File System) kan det ta mellan 90 sekunder och 15 minuter att öppna den. Du kan emellertid snabbt öppna samma fil med hjälp av den direkta sökvägen till filen.
 • När du använder Microsoft Internet Explorer 6 för att komma åt resurser på en server med Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 2000 låser sig datorn (slutar svara).


  Obs! Du kan eventuellt komma åt de begärda resurserna om du väntar en lång stund, kanske tio minuter eller mer.

Orsak

I samtliga dessa fall måste datorn öppna en nätverksresurs. I denna öppningsbegäran används UNC-sökvägen (Uniform Naming Convention) \\Servernamn\Resursnamn\Katalog\Filnamn.ext. UNC-platsen överförs först till WebClient-tjänsten, där ett anslutningsförsök kanske görs till http://Servernamn/Resursnamn. I WebClient-tjänsten används kanske Internet-tillbehören för Windows för att kontakta WebDAV-aktiverade (Web Distributed Authoring and Versioning) servrar via proxyservern. Från proxyservern görs ett försök på port 80 att kontakta målservern. Fördröjningar av resursåtkomsten uppstår av en eller flera av följande orsaker:
 • WebClient väntar på ett svar från proxyservern, men svaret skickas kanske aldrig. Om svaret aldrig skickas uppstår det en fördröjning tills det blir en timeout i WebClient. Standardtiden för fördröjningen är tio minuter.

 • Om målservern inte stöder HTTP på TCP-port 80, eller om målservern är offline, skickar proxyservern kanske inte tillbaka den förväntade HTTP-felkoden till WebClient.

 • Om det finns en inaktiv extern DFS-serverreferens på proxyservern som begäran skickas till, kan fördröjningen bero på det externa DFS-anslutningsfelets timeout.

 • I ordningen för nätverksproviders kommer Web Client Network före Microsoft Windows Network.
 • På domänkontrollanten som används för autentisering körs en tjänst som lyssnar på TCP-port 80. Domänkontrollanten är till exempel också en Exchange-server med OWA (Outlook Web Access).
 • Proxyserverinställningarna för Internet Explorer är inte konfigurerade som Använd inte proxy för lokala adresser. Fullständigt kvalificerade domännamn på det lokala intranätet ingår inte heller i undantagslistan.
 • PATH-satsvariabeln innehåller en referens till en DFS-länk som följande:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Lösning

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Följ först instruktionerna i lösningsavsnittet. Om detta löser problemet orsakades det av WebClient-tjänsten. Om problemet kvarstår ligger det utanför ramarna för den här artikeln.

Om ett eller flera program kräver WebClient, och lösningsavsnittet är relevant för problemet, använder du varje metod i angiven ordning tills problemet är borta.

Metod 1: Installera den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Så här kontrollerar du att Windows XP SP1 är installerat:
 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Leta upp Service Pack-versionen på fliken Allmänt, under System.
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Metod 2: Konfigurera Internet Explorer så att proxyservern kringgås

Så här konfigurerar du Internet Explorer så att proxyservern kringgås för lokala adresser:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Anslutningar och sedan på LAN-inställningar.
 4. Om kryssrutan Använd en proxyserver inte är markerad går du vidare till nästa metod.
  Om kryssrutan Använd en proxyserver är markerad markerar du kryssrutan Använd inte en proxyserver för lokala adresser.
 5. Klicka på Avancerat.
 6. Skriv de fullständigt kvalificerade domännamnen för alla lokala servrar i rutan Undantag och klicka tre gånger på OK.
Obs!Du kan också konfigurera Internet Explorer så att proxyservern inte används genom att ändra fältet REG_BINARY i följande registernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Den här registerposten kommer att finnas och kommer att användas av webbklienten även om dialogrutan Internet-alternativ och registernycklarna HKCU och DEFAULT visar att proxyn har inaktiverats.

Metod 3: Ändra ordningen mellan nätverksproviders

 1. Högerklicka på Mina nätverksplatser på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Avancerade inställningarAvancerat-menyn.
 3. På fliken Providerordning, i listan Nätverksprovider, klickar du på Web-klientnätverk.
 4. Tryck på NEDPILEN så att Web-klientnätverk kommer sist i listan och klicka på OK.


Du kan också ändra ordningen mellan nätverksproviders i registret. Registerposten är HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Standardvärdet för den här posten är RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Metod 4: Installera relevanta snabbkorrigeringar

Om du installerade Windows XP SP1 i Metod 1 finns det en senare version av Webclient.dll som är tillgänglig. Om du vill veta mer om hur du installerar den senaste versionen av WebClient klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824383 Felmeddelande vid försök att kopiera en fil med hjälp av WebDAV till en WebDAV-server från en dator med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat den här korrigeringen anger du värdet för registerposten ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Följ instruktionerna i del 2 i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
823372 Word-dokument med bifogade mallar tar lång tid att öppna (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 5: Ändra installationen av Internet Explorer

Om du använder Internet Explorer Administration Kit för att anpassa, distribuera och hantera dina installationer av Internet Explorer 6, och om du har distribuerat Internet Explorer inställt på registerfilen .DEFAULT, kan du använda den här metoden för att lösa problemet.

I WebClient-tjänsten används registerinställningen .DEFAULT. Varje WebClient-begäran skickas till proxyservern. Proxybegäran avbryts slutligen på grund av timeout.
När en dator med Windows XP startar används datorprincipfilen.
 1. MUP (Multiple UNC Provider) meddelas om att klienten måste ansluta till domaincontroller1.domain.com eller ett NetBIOS-namn för inloggningsservern. Tillgängliga omdirigerare informeras.
 2. WebClient försöker hantera begäran.
 3. WinInet laddas och läser proxykonfigurationen från registret:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable

  ProxyOverride

  ProxyServer
 4. Om dessa tre nycklar är inställda på användning av en proxyserver skickar WinInet en begäran till proxyservern. Denna begäran kan avbrytas på grund av timeout och misslyckas. I så fall returnerar WebClient-tjänsten ett negativt svar till MUP.
I detta fall kan du undvika problemet genom att ange domänkontrollantens NetBIOS-namn för ProxyOverride-värdet.

Obs! Beroende på vilket namn som visas i WebDAV-begäran kan detta även vara domännamnet för den interna domänen.

Följande är ett exempel:
"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http:// Proxyservernamn : Portnummer " "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>" 
I det här exemplet är Proxyservernamn namnet på proxyservern och Portnummer TCP-portnumret för HTTP. Portnumret är vanligen 80 eller 8080.
NyckelVärde
ProxyEnable 0 = Manuell proxyidentifiering har inaktiverats. 1 = Manuell proxyidentifiering har aktiverats.
ProxyServer Proxyserverns namn och port.
ProxyOverride DNS-adresserna (Domain Name System), åtskilda av semikolon, som inte ska skickas till proxyservern. Du kan använda värdet <local> för att kringgå proxyservern för lokala adresser. Om du har med det här värdet måste det vara det sista värdet i strängen.
Obs! För den aktuella användaren är registerplatsen följande:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Posterna för proxyundantagslistan lagras i ProxyOverride-värdet. Så här lägger du till nya värden i listan:
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer och sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Anslutningar och sedan på LAN-inställningar.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. Skriv lämplig information i rutan Undantag.
Obs! Du kan se värdena för dessa nycklar i en WinMSD-rapport under Internet-inställningar i avsnittet Anslutningar i Internet Explorer. Du kan även använda Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) för att konfigurera proxyserverinställningar på klientdatorer.


Ytterligare information om IEAK finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! När en PAC-fil används genereras WebDAV-begäranden om PAC-filen innehåller följande:
function FindProxyForURL(url, host)
{
}

Du kan ändra PAC-filen för att undvika WebDAV-trafik:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Workaround

Lös problemet med någon av följande metoder:
 • Stoppa om möjligt tjänsten som lyssnar på TCP-port 80 på domänkontrollanten eller filservern.
 • Inaktivera WebClient-tjänsten på Windows XP-klienten.
Så här undersöker du status för WebClient-tjänsten på en WebDAV-klientdator eller inaktiverar WebClient-tjänsten på en WebDAV-klientdator:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka på Datorhantering.
 2. Dubbelklicka på Tjänster och program i informationsfönstret.
 3. Dubbelklicka på Tjänster.
 4. Högerklicka på WebClient och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Allmänt.
 6. Klicka på Inaktiverad i listan Startmetod.
 7. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Obs! Du kan inaktivera WebClient-tjänsten så länge du inte behöver ändra eller skriva filer på WebDAV-servrar (Web Distributed Authoring and Versioning).WebClient-tjänsten implementeras inte i Windows 2000. Normalt är WebClient-tjänsten inaktiverad i Windows Server 2003.Om du vill veta mer om inaktiverade tjänster klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

812519 Tjänster som normalt är inaktiverade i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Det finns några alternativ till WebClient. Gör så här om du använder Windows XP:
 1. Inaktivera WebClient-tjänsten.
 2. Installera ett program där webbmappar används. Du kan till exempel installera Microsoft Office XP eller en senare version.
 3. Ta bort den ursprungliga nätverksplatsen.
 4. Skapa en ny nätverksplats.

Om du vill veta mer om WebDAV och WebClient klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

817929 Filer visas inte när WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) används för att lägga till en genväg till en nätverksplats på en Windows SharePoint Services-webbplats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Genom WebClient-tjänsten kan Windows-baserade program skapa, öppna och ändra Internet-baserade filer med hjälp av Win32-API:er. Om tjänsten stoppas är funktionerna inte tillgängliga.

Om WebClient-tjänsten stängs av stoppas WebDAV-omdirigeraren. Du kommer inte att kunna använda kommandoradskommandon som net use, dir, copy och rename på en webbserver. Du kan inte använda Lägg till nätverksplats för att lägga till en Web DAV-plats. Du kan inte använda Publiceringsguiden för att publicera till MSN Communities. Du kan emellertid fortfarande använda servrar som stöder SMB-protokollet (Server Message Block).

I Windows XP och senare versioner har Windows-filomdirigeraren en inbyggd WebDAV-klient. Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP och Microsoft Office System 2003 har inbyggda WebDAV-omdirigerare, som fungerar oberoende av WebClient-tjänsten.

WebDAV-omdirigeraren i Windows XP

I 'Windows XP ingår den nya WebDAV-omdirigerarkomponenten. Med WebDAV-omdirigerarkomponenten kan program som körs i Windows XP ansluta till Internet samt utan tillägg läsa och skriva data på Internet. WebDAV-protokollet är ett tillägg till HTTP som gör att data kan skrivas till HTTP-mål som Microsoft MSN-webbgrupperna. WebDAV-omdirigeraren ger tillgång till dessa servrar på filsystemnivå, liksom den befintliga omdirigeraren ger tillgång till SMB- och CIFS-servrar (Common Internet File System).

Ett sätt att få tillgång till en WebDAV-resurs är att använda net use-kommandot. Du kan exempelvis använda följande kommando vid kommandotolken: NET USE * http://webserver/davscratch

Om du vill ansluta till en MSN-grupp använder du http://www.msnusers.com/namnetpådingrupp/files/ som mål. Referenserna du måste använda är dina Microsoft .NET Passport-referenser. Ange denna information i dialogrutan Anslut med ett annat användarnamn om du använder en mappad nätverksenhet, eller använd växeln /u: med kommandot net use. Du kan exempelvis använda följande kommando vid kommandotolken: NET USE http://www.msnusers.com/dittnamn/files /u:dittpassportkonto@hotmail.com

Windows XP

WebClient-tjänsten används om du ansluter webbmappar utan att ange någon port. Om du till exempel använder URL-adressen "http://webserver/davscratch" visas ett nätverksspår av följande slag i HTTP-huvudet:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Microsoft Office

När du använder en syntax som innehåller ett portnummer ansluter du med Office WebDAV. Om du till exempel använder URL-adressen "http://webserver:80/davscratch" visas ett nätverksspår av följande slag:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Obs! Detta visas kanske inte som "HTTP"-trafik i Network Monitor eftersom proxyporten kan variera.

Obs!

Följande är några kända samverkansproblem med WebDAV:
 • I Windows Server 2003 är WebDAV-klienten av säkerhetsskäl normalt inte aktiverad. Du måste själv aktivera WebClient-tjänsten.

 • Microsoft Office 2000 kan användas för att ansluta till en Windows WebDAV-resurs endast om Office 2000 körs i Windows 2000 eller tidigare operativsystem. Office 2000 kan inte användas på en dator med Windows XP för att ansluta till en Windows WebDAV-resurs.

 • När Microsoft Office används på en dator med Windows XP använder du Office WebDAV-omdirigeraren i stället för Windows XP-filomdirigeraren. När du använder Microsoft Office-produkter bör du i allmänhet använda filer som representeras av HTTP-namn i stället för UNC-sökvägar. Använd till exempel "http://Enhetsnamn/Virtuell rot/Filnamn" i stället för "\\Enhetsnamn\Virtuell rot\Filnamn."

Inaktivering av WebClient påverkar inte Internet-användning. WebClient användas endast för WebDAV-anslutningar (Web Distributed Authoring and Versioning).När UNC-filnamnet (Universal Naming Conventions) används, används SMB, WebDAV eller en kombination av båda i omdirigeraren, beroende på vad som är tillgängligt på servern.Närt ett program försöker öppna en fil i nätverket skickar I/O-hanteraren denna begäran till en systemkomponent som kallas MUP (Multiple UNC Provider). MUP är logiskt överordnad alla omdirigerare. När en nätverkssökväg skickas till MUP söker denna av alla registrerade omdirigerare för att fastställa om de förstår sökvägen. Omdirigerarna kontaktar i sin tur servern för att fastställa om sökvägen är giltig för det aktuella protokollet. Om servern kan uppfylla kraven för anslutningen returnerar omdirigeraren ett meddelande om detta till MUP. Annars returnerar omdirigeraren ett misslyckande. Varje framtida fil-I/O-begäran för den här filen skickas till omdirigeraren som har godkänt sökvägen. Om mer än en omdirigerare godkänner sökvägen väljer MUP den som har högst prioritet, enligt definitionen i registret.

Om du vill veta mer om problem med flera omdirigerare klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

171386 Anslutningsfördröjning vid installation av flera omdirigerare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

URLScan blockerar WebDav-begäran

Mer information om URLScan finns på följande Microsoft-webbplats:

Registerinställning för timeout

I WebClient-tjänsten finns en lista över icke-DAV-servrar (negativ cache) som har kontaktats de senaste 60 sekunderna. Om servern återfinns i den här listan returneras omedelbart ett misslyckande utan att någon anslutning till nätverket sker. Tiden en server är kvar i den här listan kan ändras genom att värdet för registerposten ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec ändras.

Obs! Om registerposten \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec inte finns skapar du den.
Typ: REG_DWORD

Värde: Standard 60 (Decimal)
Inget högsta och inget minsta värde


RequestTimeoutInSec representerar antalet sekunder som WebDAV väntar på WinInet efter att ha skickat en begäran som ”Get file” eller ”Put file”.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Typ: REG_DWORD
Värde: Standard 600 (Decimal)

Referenser

Om du vill veta mer om närliggande ämnen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base (Länkarna kan leda till webbplatser som är helt eller delvis på engelska):

812924 Åtkomst till Windows NT 4.0- eller Windows 2000-resurs slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
312181 Lång fördröjning när resurser öppnas på en DFS-resurs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
171386 Anslutningsfördröjning vid installation av flera omdirigerare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271361 Inaktivera automatisk proxycachelagring i Internet Explorer

320507 Inga anslutningsförsök från Internet Explorer till felaktig proxyserver under 30 minuter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810401 Felmeddelandet "Det lokala enhetsnamnet används redan" visas när ett "NET USE"-kommando avbryts (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812924 Åtkomst till Windows NT 4.0- eller Windows 2000-resurs slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817929 Filer visas inte när WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) används för att lägga till en genväg till en nätverksplats på en Windows SharePoint Services-webbplats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819961 Konfigurera inställningar för en klientproxyserver med hjälp av en registerfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823372 Word-dokument med bifogade mallar tar lång tid att öppna (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826286 Ny användare kan inte komma åt Internet och proxyinställningar är tomma (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829909 Windows XP slutar svara vid anslutning till en delad mapp

830561 Word-dokument med bifogade mallar tar lång tid att öppna i Word 2002 och Word 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
317506 Det går inte att logga in på en domän med VPN om en Winsock-proxy är aktiverad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262981 Proxyserver används i Internet Explorer för lokal IP-adress även om alternativet "Använd inte någon proxyserver för lokala adresser" är aktiverat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
209252 Maximalt antal tecken som kan anges i listan över proxyundantag (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om WebDAV finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 832161 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback