Lista över programfel som har åtgärdats i .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs programfelen som har åtgärdats i .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Om du vill veta mer om .NET Framework Service Pack 1 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
885055 Skaffa Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
318785 Ta reda på om Service Pack-versioner är installerade i .NET Framework (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
899619 Installationen av Service Pack-uppdateringar för .NET Framework slutförs inte om du först installerar säkerhetsuppdatering MS05-004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer Information

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

(Länkarna kan leda till webbplatser som är helt eller delvis på engelska)
818776 KORRIGERING: Layouten för en kontroll i ett ärvt Windows-formulär kan förändras om du använder .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824210 KORRIGERING: Felmeddelandet "Allvarligt modulfel" visas i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824297 KORRIGERING: Varianter av typen VT_NULL mappas inte korrekt till CLR-referenstyper i Microsoft .NET Framework (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837522 KORRIGERING: Felmeddelandet "E_INVALIDARG" visas vid försök att skapa en instans av en komponent som betjänas av .NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836989 KORRIGERING: Felmeddelande om "säkerhetsundantag" visas för användare vid körning av användarkod som baseras på .NET Framework 1.1 i en partial trust-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835405 KORRIGERING: Felaktigt radantal rapporteras från DataGrid-kontrollen när en modifierad kolumn döljs genom rullning vid användning av .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835847 KORRIGERING: Användarkontrollen för Windows-formulär skrivs inte ut och visas inte i Förhandsgranska i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829986 KORRIGERING: Registrerade argument hanteras inte korrekt vid COM till COM+-omordning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828884 KORRIGERING: .NET Framework-program med MSChart-objekt blir långsamt om programmet har skapats i Visual Studio .NET 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828295 KORRIGERING: Felmeddelandet "Security exception: PermissionToken index does not match index into m_unrestrictedPermSet" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825680 KORRIGERING: Undantagsfel på grund av brist på ledigt minne uppstår när en betydande mängd fysiskt minne fortfarande är tillgängligt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823473 Visual Basic .NET-program där en ReDim-sats används avslutas oväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823445 KORRIGERING: Client Activated Object-klienter som länkas med hjälp av Soapsuds.exe upphör att fungera med ett deserialiseringsundantag (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823201 KORRIGERING: COM+-program blir långsamt när ett objekt skapas med hjälp av SynchronizationAttribute-attributet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818982 KORRIGERING: Felmeddelandet "COMException - Typblandningsfel" visas vid överföring av en VARIANT-parameter från hanterad kod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817703 Kombinerat installationspaket för .NET Framework 1.1 - Snabbkorrigeringarna 818981, 818982 och 822878 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813340 KORRIGERING: Felmeddelandet "System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object" visas vid implementering av JIT-optimering med hjälp av ett flyttal (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811672 KORRIGERING: Felmeddelandet "Ett undantag utan hantering inträffade" visas vid körning av ett program med giltig C-kod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839616 KORRIGERING: Värdet för SelectedIndex-egenskapen i ComboBox-kontrollen ändras inte när texten anges med Text-egenskapen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839424 KORRIGERING: Listan över gruppmedlemskap trunkeras vid tillägg av gruppmedlemskap med hjälp av .NET Framework-namnområdet System.DirectoryServices (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839289 KORRIGERING: GC-heapen skadas vid användning av .NET Framework-klassen System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836874 KORRIGERING: System.ArgumentOutOfRangeException uppstår intermittent med ADO.NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839047 KORRIGERING: Minnesläcka när COM-objekt överförs som VARIANT i Microsoft .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838301 KORRIGERING: WMI-händelser kan inte inträffa om många filreferenser överförs till verktyget Csc.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837634 KORRIGERING: Ett program slutar svara när flera dialogrutor öppnas med hjälp av Visual Studio .NET på en Tablet PC med Windows XP Tablet PC Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837033 KORRIGERING: Det går inte att hämta en .NET Framework-sammansättning i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836798 KORRIGERING: Det uppstår ett dödläge vid hämtning av sammansättningar i ett program som har skapats med .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836612 KORRIGERING: Ärvt Windows-formulär blir mindre vid redigering i Visual Studio .NET 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835480 KORRIGERING: DataGrid-kontroll ritas inte upp korrekt igen när en kolumn ändrar storlek i ett Windows-formulärprogram för .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835361 KORRIGERING: När Visible-egenskapen för DataGrid-kontrollen anges som False är DataGrid-kontrollen fortfarande synlig i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834672 KORRIGERING: Prestandaproblem när ett flertrådat program anropar PerformanceCounter.NextValue-metoden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834608 KORRIGERING: Felmeddelandet "Multiple controls with the same ID" visas vid dynamiskt tillägg av cachelagrade användarkontroller i webbformulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834104 ASP.NET-program kraschar i .NET Framework när det körs på en dator med flera processorer och ArrayList-klassen används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833326 PROGRAMFEL: Hash-tabellen verkar växa obegränsat med .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
832705 KORRIGERING: Felmeddelande visas vid användning av vissa kortkommandon i DataGrid-kontrollen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
832597 KORRIGERING: Programfel visas i Vbc.exe eller Csc.exe vid körning av ett .NET Framework-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831730 KORRIGERING: "InvalidOperationException ... Load factor too high" visas vid användning av en hash-tabellsammanställning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831263 KORRIGERING: Dåliga prestanda vid högt # Induced GC-antal i hanterade Windows-formulärprogram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831150 Felmeddelandet "Viewstate is invalid for this page" innehåller inte tillräcklig information för felsökning av problemet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830789 KORRIGERING: I RPC-webbtjänstmetoden (Remote Procedure Call) ignoreras RequestElementName-egenskapen hos SoapRpcMethodAttribute-klassen när det ingår ett bindestreck i metodnamnet i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830698 KORRIGERING: Genererad sammanställning innehåller inte skickade attribut (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829977 Minnesläcka uppstår vid körning av COM+ 1.0 på en dator med Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829615 KORRIGERING: Överlappande formulär med en DataGrid-kontroll kommer automatiskt i förgrunden när datakällan uppdateras i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828943 KORRIGERING: COM-samverkansanrop ger felaktigt HRESULT (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828099 KORRIGERING: Data sorteras inte korrekt i en DataGrid-kontroll i ett Windows-program i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827801 KORRIGERING: Page_Load-händelse i Microsoft .NET Framework 1.1 utlöses två gånger (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827558 KORRIGERING: IE-värd gör anrop tillbaka till port 80 när Internet Explorer är bunden till en annan port än 80 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827210 KORRIGERING: Felmeddelande: System.ExecutionEngineException uppstod i en okänd modul (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827035 KORRIGERING: ASP.NET slutar svara när programmet utför en ogiltig åtgärd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826981 KORRIGERING: Felmeddelande om undantag vid åtkomst till RTF-egenskapen för RichTextBox-kontrollen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826945 KORRIGERING: ALT+TAB placerar inte ägarfönstret i förgrunden när ett överordnat formulär innehåller en knappbeskrivningskontroll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826497 Nedrullningsbar meny visas inte i Windows-formulär som innehåller en textrutekontroll och en kombinationsrutekontroll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826368 WMI-händelser kan inte köras från tidigare versioner av den instrumenterade sammanställningen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825082 NullReferenceException-fel vid användning av kombinerade FlagsAttribute-uppräkningar i ASP.NET-kontroller (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824680 PhoneCall-kontroll återger inte plustecknet i telefonnummer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824336 KORRIGERING: Prestandadata publiceras inte till WMI genom anpassade prestandaräknare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823274 KORRIGERING: Åtkomstfel om DEVPATH-miljövariabeln refererar till en nätverksresurs i ett Visual Studio .NET 2003-projekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823140 KORRIGERING: Åtkomstfel uppstår i program som gör COM till COM+-anrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822734 KORRIGERING: ValidationSummary (Validator)-kontroller visas inte längre efter uppgradering till .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821536 KORRIGERING: Ett System.ArgumentException-undantag uppstår vid försök att skapa ett Windows-formulär som ärver från ett Windows-formulär med en datauppsättning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821349 KORRIGERING: Inbäddade NULL-tecken kringgår validering av skript (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821157 KORRIGERING: Felmeddelandet "Server Application Unavailable" visas om en DLL-fil läses in i adressutrymmet 0x33A20000 och en ASP.NET-sida begärs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821155 Batchkompilering i bakgrunden kan orsaka dödläge när trådpoolen är uttömd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820743 KORRIGERING: ASP.NET-prestandaräknare kan inte räkna mer än 113 inlästa programdomäner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819792 KORRIGERING: JScript anropar GC.Collect-metoden från IVsaEngine.Close i Visual Studio .NET 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818803 Symptom vid snabbkorrigeringspaket för .NET Framework 1.1 efter RTM (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811532 KORRIGERING: Standardvärden hanteras inte korrekt av ActiveX-kontrollimporteraren i Windows-formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823030 KORRIGERING: DataGrid har anpassats efter avsnitt 508 i Rehabilitation Act Amendments från 1998 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833612 KORRIGERING: Felmeddelandet "Invalid pointer Code: 0" visas när AppendChild-metoden anropas med en NULL-parameter i Smartnav.js i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829487 KORRIGERING: DataGrid-kontroll avmarkeras vid tryckning på SKIFT+NEDPIL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829585 KORRIGERING: ASP.NET-jobbprocess orsakar hög processoranvändning som värd för en remoting-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836092 WML-klienter får en dubblerad QueryString-samling som anges med hjälp av Form.Action-egenskapen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834280 KORRIGERING: Ett NullReferenceException-fel uppstår vid användning av en metod som har standard-NULL-värdet som en parameter i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833047 KORRIGERING: Menyinstruktioner utlöses i fel formulär i ett MDI-program (Multiple-Document Interface) i Windows-formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833050 KORRIGERING: Felmeddelandet "Index was outside the bounds of the array" visas i Visual Studio .NET när ODBC-drivrutinen inte stöder SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)-funktionen. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839588 KORRIGERING: System.ArgumentOutOfRangeException visas vid anrop till Read-metoden från en XmlTextReader-klass i ASP.NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831575 KORRIGERING: Hög processorminnesanvändning vid tolkning av programinformationselement i XML-scheman (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
832757 KORRIGERING: System.Xml.Xsl.XsltException-undantag vid försök att genomföra en XSLT-transformation med hjälp av en XSLT-formatmall där formatnummerfunktionen används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822956 KORRIGERING: Prestandaförsämring vid användning av flera instanser av XmlValidatingReader-klassen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818777 KORRIGERING: XmlTextReader-klassen genererar ett körningsundantag vid läsning av ett XML-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839462 KORRIGERING: .NET Framework 1.1-sammansättning slutar svara vid för lite minne efter körning av Native Image Generator (Ngen.exe) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839577 KORRIGERING: Det går inte att rulla nedåt i ett underordnat MDI-formulär genom att klicka på nedrullningspilen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839174 KORRIGERING: Felmeddelandet "Fel 1053: Tjänsten kunde inte startas eftersom tjänsten inte besvarade start- eller kontrollbegäran i tid" visas vid försök att göra uppehåll i eller stoppa en hanterad Windows-tjänst (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836691 KORRIGERING: Inskriven text i en Edit-kontroll syns inte när flera rader markeras i DataGrid-kontrollen i .Net Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823951 KORRIGERING: Felmeddelandet "Åtkomstfel" visas vid anrop av ett härlett ServicedComponent-klassobjekt genom en COM Callable Wrapper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822411 KORRIGERING: XML-meddelandehantering med den samlade snabbkorrigeringen för .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836144 KORRIGERING: Många musmeddelanden medför att en dator med .NET Framework 1.1 med Service Pack 1 slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835815 KORRIGERING: Kalkylbladets position i fönstret skiljer sig från rullningsrutans position på rullningslisten på en dator med .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831018 KORRIGERING: Server slutar svara efter ett fjärranrop till ett klient-MBR-objekt (Marshal-by-reference) i .NET Framework 1.1 Remoting (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824629 KORRIGERING: Temporära filer tas inte bort efter anslutning till en server med Windows SharePoint Services eller SharePoint Portal Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821758 KORRIGERING: Server.Transfer anropar inte IsPostBack i .NET Framework 1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825709 Felmeddelandet "Ett undantagsfel har inträffat, System.ExecutionEngineException" visas när du använder flera asynkrona händelser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 867460 – senaste granskning 3 dec. 2007 – revision: 1

Feedback