Information om bilagehanteraren i Microsoft Windows

Gäller för: Windows 8Windows 8 ProWindows 8 Enterprise

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs Bilagehanteraren i Windows. Artikeln handlar om konfigureringsmetoder för Bilagehanteraren och metoder för att lösa två problem hos Bilagehanteraren.

Inledning


Bilagehanteraren ingår i Microsoft Windows och kan skydda datorn från osäkra bilagor som du kan få tillsammans med ett e-postmeddelande och från osäkra filer som du kan få från Internet.

Om bilagehanteraren hittar en bilaga som kan vara osäker förhindras du att öppna filen, eller också blir du varnad för att öppna den. Mer information om Bilagehanteraren finns i avsnittet "Mer information".

Metoder när du inte kan hämta en fil eller ett program


Många har stött på problem när de försöker hämta en fil eller ett program från Internet. Detta kan bero på ett flertal anledningar. Här ger vi två allmänna lösningar som du kan försöka om du ser ett felmeddelande som säger att hämtningen blockerades eller om du ser meddelandena "virussökningen misslyckades" eller "ett virus påträffades".
Det går inte att hämta filer om alternativet "Filhämtning" har avaktiverats i säkerhetsinställningarna för Internet. Följ dessa steg för att kontrollera säkerhetsinställningarna för Internet.
 1. Starta fönstret Internetalternativ.
  Windows 7
  1. Klicka på Start, klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Klicka på Kör.
  3. Skriv inetcpl.cpl och klicka därefter på OK.
  Windows 8 eller 10
  1. På Startskärmen skriver du inetcpl.cpl och trycker sedan på Retur.
 2. Klicka på fliken Säkerhet i fönstret Internetinställningar. Klicka sedan på Internetzon (ikonen med jordgloben) och därefter på knappen Anpassad nivå.
 3. Rulla nedåt till Hämtningar> Filhämtningar i fönstret Säkerhetsinställningar.
 4. Klicka för att markera Aktivera.
 5. Fortsätt rulla nedåt i listan till Övrigt > Starta program och osäkra filer.
 6. Klicka för att välja Fråga (rekommenderas).
 7. Klicka på OK.
Felmeddelandet "Virussökning misslyckades" eller "Ett virus påträffades" visas när du försöker öppna eller spara en fil eller ett program från Internet. Vanligtvis orsakas inte detta av operativsystemet Windows utan av virusskyddsprogrammet. Om du är säker på att källan du försöker öppna är säker och tillförlitlig kan du använda följande metod för att avaktivera virusskyddet tillfälligt och därefter aktivera virusskyddet omedelbart när du har hämtat programmet eller filen. Du måste vara mycket försiktig när du använder den här metoden. Annars riskerar du att utsättas för virusattacker.
 1. Starta Registereditorn.
  Windows 7
  1. Klicka på Start, klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Klicka på Kör.
  3. Skriv regedit.exe och klicka därefter på OK.
  Windows 8 eller 10
  1. På Startskärmen skriver du regedit.exe och trycker sedan på Retur.
 2. Leta rätt på följande registerundernycklar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Om du inte hittar undernyckeln Bilagor kan du skapa den genom att högerklicka på Principer, välja Nytt, klicka på Nyckel och därefter skriva Bilagor som namn på nyckeln.
  Registry Editor - Attachments subkey
   
 3. Högerklicka på Bilagor, välj Nytt och klicka på DWORD (32-bitarsvärde).
 4. Skriv ScanWithAntiVirus som värdenamn och tryck på RETUR.
 5. Högerklicka på DWORD-värdet ScanWithAntiVirus och klicka sedan på Ändra.
 6. I rutan Värdedata skriver du 1 och klickar sedan på OK.
  Registry Editor - ScanWithAntiVirus DWORD value
   
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Logga ut och logga sedan in i Windows igen så börjar ändringarna att gälla.
 9. Öppna eller spara programmet eller filen igen.
Obs! Vi förslår att du ändrar värdet för undernyckeln ScanWithAntiVirus till 3 så att virussökningen sker omedelbart när du har öppnat eller sparat programmet eller filen.

Konfigurera Bilagehanteraren


Det finns flera funktioner i Bilagehanteraren som kan konfigureras med en grupprincip eller i det lokala registret.
Om du aktiverar denna principinställning kan du ange standardrisknivå för filtyper. För att göra en fullständig inställning av risknivåer för bifogade filer kan du dessutom behöva konfigurera förtroenden för bifogade filer:
 • Hög risk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med hög risk och kommer från zonen Ej tillförlitliga platser kan användaren inte öppna filen. Om filen kommer från zonen Internet frågar operativsystemet användaren innan filen öppnas.
 • Mellanrisk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med mellanhög risk frågar Windows inte användaren innan filen öppnas, oavsett filens zoninformation.
 • Låg risk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med låg risk frågar Windows inte användaren innan filen öppnas, oavsett filens zoninformation.
Om du aktiverar denna principinställning kan du ange standardrisknivå för filtyper. Om du stänger av principinställningen anges standardrisknivån till Mellanrisk. Om du inte konfigurerar principinställningen anges standardrisknivån till Mellanrisk.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations DefaultFileTypeRisk Hög (6150)
eller
Mellan (6151)
eller

Låg (6152)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Mellan (6151).
Den här principinställningen låter dig hantera om Windows ska markera filbilagor med information om deras ursprungszon. Zonerna är Internet, intranät eller lokal. Principinställningen kan bara användas med filsystemet NTFS. Systemet fungerar inte med filsystemet FAT32 (felmeddelande visas inte). Om zoninformationen inte bevaras kan Windows inte göra korrekta riskbedömningar. Om du aktiverar den här principinställningen markeras inte bifogade filer med hjälp av zoninformationen. Om du stänger av den här principinställningen markeras bifogade filer med hjälp av zoninformationen. Om du inte konfigurerar den här principinställningen markeras bifogade filer med hjälp av zoninformationen.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments SaveZoneInformation
På (1)
eller

Av (2)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Av (2).

Dölj mekanismer för att ta bort zoninformation

Den här principinställningen låter dig hantera om användare manuellt ska kunna ta bort zoninformationen från sparade filbilagor genom att klicka på
Häv blockering på filens flik Egenskaper eller genom att klicka för att markera en kryssruta i dialogrutan Säkerhetsvarning. Om zoninformationen tas bort kan användarna öppna potentiellt farliga filer som Windows har blockerat. Om du aktiverar den här principinställningen döljs kryssrutan och knappen Häv blockering. Om du inaktiverar den här principinställningen visas kryssrutan och knappen Häv blockering. Om du inte konfigurerar den här principinställningen visas kryssrutan och knappen Häv blockering.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments HideZoneInfoOnProperties
Av (0)
eller

På (1)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Av (0).
Med de här principerna kan du konfigurera listan med filtyper med låg, mellanhög och hög risk. Listan över filtyper som innebär hög risk har företräde framför listorna över filtyper som innebär mellanhög eller låg risk. Dessutom kan ett filnamnstillägg finnas i fler än en lista. Om du aktiverar principinställningen kan du skapa egna listor över filtyper med låg, mellanhög och hög risk. Om du stänger av principinställningen används den inbyggda listan över filtyper. Om du inte konfigurerar principinställningen används den inbyggda listan över filtyper.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
 
Den här principinställningen används för att konfigurera hur Windows bedömer risknivån för bifogade filer. "Föredra information om filhanterare" anger att Windows ska använda data om filhanteraren snarare än information om filtypen. Principen kan till exempel innebära att Notepad.exe är ett tillförlitligt program, snarare än att TXT-filer är tillförlitliga filer. "Föredra information om filtyp" anger att Windows ska använda data om filtypen snarare än information om filhanteraren. Principen kan till exempel innebära att TXT-filer är tillförlitliga, oavsett vilket program som används för att öppna den här typen av filer. Det mest restriktiva alternativet är "Använd information om både filhanterare och filtyp". Windows väljer den mest restriktiva rekommendationen. Detta medför att användaren får fler varningsmeddelanden än om du använder andra alternativ. Om du aktiverar den här principinställningen kan du välja i vilken ordning Windows ska bearbeta riskbedömningsdata. Om du stänger av principinställningen använder Windows standardlogiken, vilket innebär att filhanteraren har prioritet framför filtypen.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments UseTrustedHandlers
Filtyp (1)
eller
Hanterare (2)
eller
Båda (3)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Hanterare (2).
Den här principen låter dig hantera när registrerade virusskyddsprogram meddelas. Om det finns flera registrerade program meddelas alla program. Om det registrerade antivirusprogrammet redan genomför kontroller vid öppning eller om programmet genomsöker filer omedelbart när de kommer till datorns e-postserver, är ytterligare anrop överflödiga. Om du aktiverar principinställningen meddelar Windows det registrerade antivirusprogrammet att filen ska genomsökas när användaren öppnar en bifogad fil. Om antivirusprogrammet inte godkänner filen (eller om programmet inte fungerar) kan den bifogade filen inte öppnas. Om du stänger av principinställningen anropar Windows inte det registrerade antivirusprogrammet när bifogade filer öppnas. Om du inte konfigurerar principinställningen anropar Windows inte det registrerade antivirusprogrammet när bifogade filer öppnas.
Grupprincip Registerundernyckel Registerpost Värde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus
Av (1)
eller Valfritt (2) eller

På (3)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Av (1). När värdet är inställt på Valfritt (2) anropas alla skannrar även efter att en identifiering har rapporterats.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 
182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer
 

Mer information


Följande avgör om du förhindras eller varnas för att öppna filen:
 • Den typ av program du använder.
 • Den filtyp du hämtar eller försöker öppna.
 • Säkerhetsinställningarna för den zon du hämtar filen från.

  Obs! Du kan anpassa inställningarna för olika zoner i Microsoft Internet Explorer på fliken Säkerhet. Om du vill visa de olika zonerna klickar du på Verktyg, klickar på Internetalternativ och sedan på fliken Säkerhet. Nedanstående är de fyra olika zonerna:
  • Internet
  • Lokalt intranät
  • Tillförlitliga platser
  • Ej tillförlitliga platser
Bilagehanteraren använder API:n IAttachmentExecute (Application Programming Interface) för att identifiera filtyp, filtillägg och den åtgärd som är lämpligast.

Microsoft Outlook Express och Microsoft Internet Explorer utnyttjar bilagehanteraren för att hantera e-postbilagor och hämtningar från Internet.

Bilagehanterare klassificerar de filer du tar emot eller hämtar baserat på filtyp och filtillägg. Bilagehanteraren klassificerar filtyperna som hög risk, medelstor risk och låg risk. När du sparar filer på hårddisken från ett program som använder bilagehanteraren kommer zoninformationen för filen att sparas tillsammans med den. Om du till exempel sparar en komprimerad fil (.zip) som har bifogats ett e-postmeddelande på din hårddisk kommer zoninformationen också att sparas när du sparar den komprimerade filen. När du försöker extrahera eller köra innehållet från den komprimerade filen går det inte. Zoninformationen sparas enbart tillsammans med filerna om hårddisken är formaterad med NTFS-filsystemet.

Det går att öppna en blockerad fil från en känd källa om du så vill. Så här öppnar du en blockerad fil:
 1. Högerklicka på den blockerade filen och klicka sedan på
  Egenskaper.
 2. På fliken Allmänt klickar du på
  Häv blockering.