Använda Windows Installer och Grupprincip för att distribuera VPModule.msi i en Active Directory-domän

Sammanfattning

VPModule.msi kan användas för att installera Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll HttpModule på datorer med ASP.NET. I artikeln beskrivs användning av Grupprincip för att distribuera HttpModule. Här ingår att skapa en distributionspunkt, skapa ett grupprincipobjekt för distribution av Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll och distribuera VPModule.msi

INLEDNING

Genom filen VPModule.msi installeras en HTTP-modul med beteckningen Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på måldatorerna. Vid installationen uppdateras också filen Machine.config eller filer med en ny HttpModule-post. Om du vill veta mer om VPModule.msi klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul för kontroll av problem i processen för att skapa kanoniska namn i ASP.NET

Med VPModule.msi kan du installera Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på datorer med ASP.NET. Om du hanterar datorer i en Active Directory-miljö kan du använda funktionen för installation och underhåll av programvara i Grupprincip för distribution av VPModule.msi till måldatorer. I den här artikeln beskrivs hur Windows Installer och Grupprincip används för att installera VPModule.msi på måldatorer i en Active Directory-domän med Microsoft Windows 2000 Server eller Microsoft Windows Server 2003. Vi förutsätter här att du redan känner till var ASP.NET används i din miljö.

Grupprincip rekommenderas för programdistribution för kunder som inte redan använder en företagslösning för uppdateringshantering, till exempel Systems Management Server (SMS) 2003 eller Software Update Services (SUS). Mer information om Grupprincip finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Använd Grupprincip för att tilldela VPModule.msi

Så här använder du Grupprincip för att tilldela VPModule.msi:
 1. Skapa en distributionspunkt.
 2. Skapa ett grupprincipobjekt för distributioner av VPModule.msi.
 3. Distribuera filen VPModule.msi från den delade distributionsmappen enligt datortilldelningen.
 4. Distribuera VPModule.msi till olika säkerhetsgrupper om du vill det.
Måldatorer, eller datorer där VPModule.msi ska installeras, måste vara anslutna till samma domän som servern där Windows Installer-filen (.msi) finns. När paketet har tilldelats installeras VPModule.msi automatiskt nästa gång användare som är anslutna till nätverket startar sina datorer. Vi rekommenderar att du kontrollerar egenskaperna för varje dator för att säkerställa att uppdateringen av VPModule.msi har slutförts på måldatorn. Du måste kanske starta om datorn mer än en gång för att slutföra uppdateringen.

Endast en nätverksadministratör eller någon som är inloggad på en lokal dator som administratör kan ta bort det tilldelade programmet (det vill säga VPModule.msi) från måldatorn. Föregående åtgärder beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Skapa en distributionspunkt

För att tilldela programvara måste du skapa en distributionspunkt på servern så här:
 1. Logga in på serverdatorn som administratör.
 2. Skapa en delad nätverksmapp där VPModule.msi ska placeras. Denna mapp är distributionspunkt för programpaketet.
 3. Ange behörigheter på den delade nätverksmappen för att tillåta åtkomst till distributionspaketet. Ge åtkomstbehörighet till följande:
  • Administratörer
  • Autentiserade användare
  • Domänanvändare
  Om du vill kan du också konfigurera DFS (Distributed File System) för distributionspunkten. Vi rekommenderar detta, eftersom det ger ökad flexibilitet genom att distributionspunkten alltid är tillgänglig om du behöver byta ut servern. Med DFS är det dessutom enklare att ha distributionspunkter på flera platser. Ytterligare information om DFS finns på följande Microsoft-webbplats:
 4. Kopiera VPModule.msi till distributionspunkten.

Skapa ett grupprincipobjekt för programdistribution

Du kan skapa ett grupprincipobjekt och länka det till valfri Active Directory-behållare med måldatorerna du vill distribuera VPModule.msi till. En Active Directory-behållare kan till exempel vara en plats, en domän eller en organisationsenhet. Genom att följa nedanstående instruktioner kan du använda en domän som behållare och sedan använda säkerhetsfiltrering för att rikta grupprincipobjektet till bestämda datorer. För din miljö kan du länka grupprincipobjektet till en annan behållare, till exempel en organisationsenhet. Du kan länka till valfri Active Directory-behållare. Du kan också redigera ett befintligt grupprincipobjekt i stället för att skapa ett nytt för distribution av VPModule.msi. Vi rekommenderar emellertid inte att du redigerar standarddomänprincipen eller standarddomänkontrollantprincipen.

Skapa ett grupprincipobjekt för distribution av VPModule.msi

Använd någon av följande metoder för att skapa ett grupprincipobjekt för distribution av VPModule.msi.

Om du har installerat konsolen Grupprinciphantering (GPMC) gör du så här:
 1. Öppna konsolen Grupprinciphantering (GPMC) på en administratörsarbetsstation.
 2. I konsolträdet högerklickar du på domännamnet i skogen där du vill skapa och länka ett grupprincipobjekt.
 3. Klicka på Skapa och länka ett grupprincipobjekt.
 4. Skriv ett namn på det nya grupprincipobjektet i dialogrutan Nytt grupprincipobjekt och klicka på OK.
Om du inte har installerat konsolen Grupprinciphantering (GPMC) gör du så här:
 1. Öppna Active Directory - användare och datorer på en domänkontrollant eller administratörsarbetsstation.
 2. Leta upp organisationsenheten med datorerna som VPModule.msi ska distribueras till.
 3. Högerklicka på organisationsenheten, och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Grupprincip och sedan på Ny.
 5. Skriv ett namn på det nya grupprincipobjektet i dialogrutan Nytt grupprincipobjekt och klicka på OK.

Redigera ett grupprincipobjekt för programdistribution

När du har skapat en distributionspunkt och ett grupprincipobjekt för distribution av VPModule.msi ändrar du grupprincipobjektet med hjälp av funktionen för programinstallation och underhåll i Grupprincip. För att distribuera VPModule.msi använder du noden Datorkonfiguration i Redigeraren för grupprincipobjekt.

Så här redigerar du ett grupprincipobjekt för programdistribution:
 1. Högerklicka på det nya grupprincipobjektet och klicka sedan på Redigera.
 2. Klicka på Datorkonfiguration i Redigerare för grupprincipobjekt, klicka på Programvaruinställningar och klicka sedan på Programvaruinstallation.
 3. Peka på NyÅtgärd-menyn, och klicka sedan på Paket.
 4. I dialogrutan Öppna skriver du den fullständiga UNC-sökvägen (Universal Naming Convention) till det delade installationspaketet du vill distribuera i rutan Filnamn. Skriv sökvägen i följande format:
  \\Servernamn\Deladmapp\VPModule.msi or \\ServerIP\Deladmapp\VPModule.msi
  Kontrollera att du använder UNC-sökvägen till det delade installationspaketet.
 5. Markera Windows Installer-paketet och klicka på Öppna.
 6. Klicka på Tilldelad i dialogrutan Distribuera programvara och klicka på OK. Det delade installationspaketet du väljer visas i den högra rutan i redigeraren för grupprincipobjekt.
Obs! Servernamn och
ServerIP är platshållare för servernamnet eller IP-adressen för datorn där den delade mappen finns.
Deladmapp är en platshållare för den delade mappen på serverdatorn.

Distribuera programvara till vissa säkerhetsgrupper

Du kan använda säkerhetsfiltrering i Grupprincip om du bara vill distribuera VPModule.msi till datorer som ingår i en viss säkerhetsgrupp. Om du till exempel skapar ett grupprincipobjekt på domännivå med hjälp av åtgärderna i den här artikeln, kan du använda säkerhetsfiltrering för att bara skicka grupprincipobjektet till vissa datorer. Först måste du emellertid skapa säkerhetsgruppen och lägga till måldatorerna som medlemmar.

Så här skapar du en säkerhetsgrupp:
 1. Högerklicka på önskad domän- eller Active Directory-behållare, klicka på Ny och klicka sedan på Grupp.
 2. Ge säkerhetsgruppen ett namn.
 3. Klicka på fliken Medlemmar och sedan på Lägg till.
 4. Skriv in datornamnen och klicka på OK.

Skicka VPModule.msi till vissa datorer med hjälp av säkerhetsfiltrering

 1. Dubbelklicka på Grupprincipobjekt i konsolen Grupprinciphantering.
 2. Klicka på grupprincipobjektet du vill använda säkerhetsfiltrering på.
 3. Klicka på Lägg till på fliken Scope.
 4. Skriv namnet på gruppen, användaren eller datorn du vill lägga till i säkerhetsfiltret i rutan Ange det objektnamn som ska väljas och klicka på OK.
 5. Om Autentiserade användare visas i avsnittet Security Filtering på fliken Scope markerar du gruppen och klickar på Ta bort. På så vis kan bara medlemmar av gruppen eller grupperna du har lagt till ta emot inställningarna i det här grupprincipobjektet.
Obs! Inställningarna i ett grupprincipobjekt gäller endast följande användare och datorer:
 • Användare och datorer i domänen, organisationsenheten eller organisationsenheterna där grupprincipobjektet är länkat.
 • Användare och datorer som anges i Security Filtering eller ingår i en grupp som anges i Security Filtering.
Du kan ange flera grupper, användare eller datorer i säkerhetsfiltret för ett enda grupprincipobjekt.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

887404 Använda Systems Management Server 2003 för att distribuera ValidatePath-modulen

887459 Upptäcka problem i processen för att skapa kanoniska namn i ASP.NET programmatiskt
887787 Felmeddelanden från Reporting Services visas efter installation av ASP.NET-modulen ValidatePath

887290 Använda sökprogrammet för ASP.NET-modulen ValidatePath (VPModuleScanner.js)

Egenskaper

Artikel-id: 887405 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback