Flytta Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL databaser från en server till en annan som finns under en gemensam domän

INTRODUKTION

Den här artikeln beskriver hur du flyttar Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL-databaser från en server till en annan server i samma domän.

Mer Information

Obs!
 • Vi rekommenderar att du använder det här tillvägagångssättet när du flyttar Microsoft CRM SQL-databaser från en server till en annan server som finns i samma domän. Du ska inte följa den här proceduren om du vill flytta data från en server till en annan server som finns i en annan domän.
 • Använd den här proceduren om du vill flytta data från en namngiven instans av Microsoft SQL Server till en standardinstans av SQL Server som finns på samma dator.
 • Du behöver inte göra några ändringar på bärbara och stationära Microsoft CRM-klienter för Microsoft Office Outlook när du ska flytta Microsoft CRM SQL-databaser från en server till en annan server som finns i samma domän.
Viktigt! Läs igenom hela artikeln och se till att du förstår innehållet innan du försöker slutföra den här proceduren.

Förbereda flytt av databaserna

Innan du flyttar databaserna bör du se till att följande förberedelser är slutförda:
 • Alla användare har loggat ut från Microsoft CRM.
 • Alla Microsoft CRM-klienter för Outlook-användare har synkroniserat sina offlinedata till Microsoft CRM genom att byta till onlineläge.
 • Du har aktuella säkerhetskopior av alla Microsoft CRM SQL-databaser.

Flytta databaserna

När alla förberedelser är slutförda flyttar du Microsoft CRM SQL-databaserna genom att följa de här stegen:
 1. Gör en säkerhetskopia av följande primära Microsoft CRM SQL-databaser:
  • Organisationsnamn_METABASE
  • Organisationsnamn_MSCRM
  Säkerhetskopiera de här databaserna på följande sätt:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft SQL Server 2005 och klicka sedan på SQL Server Management Studio.
  2. Klicka på en server i listan
   Servernamn i SQL Server Management Studio och klicka sedan på
   Anslut.
  3. Utöka mappen Databaser.
  4. Högerklicka på en av de två databaserna, peka på
   Aktiviteter och klicka sedan på
   Säkerhetskopiera.
  5. I listan Typ av säkerhetskopiering väljer du Fullständig och klickar sedan på Lägg till i sektionen Mål.
  6. I dialogrutan Välj mål för säkerhetskopian klickar du på knappen Bläddra (...).
  7. Ange ett namn för säkerhetskopieringsfilen i dialogrutan Sök efter databasfiler och klicka sedan på
   OK.
  8. Fortsätt att klicka på OK tills alla dialogrutor har stängts. Du får ett meddelande som visar att säkerhetskopieringen har genomförts utan fel.
  9. Upprepa steg a till och med h för den andra databasen. Ta inte bort någonting från den ursprungliga instansen av Microsoft SQL Server. Om du lämnar filerna på den ursprungliga instansen av SQL Server kan du använda den ursprungliga inställningen som referens när du utför steg 5.
 2. Överför de säkerhetskopieringsfiler som du skapade i steg 1 till den nya instansen av SQL Server.
 3. Skapa de två databaser som du ska återställa de säkerhetskopierade filerna i. Gör så här:
  1. Starta SQL Server Management Studio.
  2. Utöka mappen Databaser.
  3. Högerklicka på Databaser. Klicka sedan på Ny databas.
  4. Ange ett namn för databasen. Skriv till exempel
   Organisationsnamn_MSCRM.
  5. Klicka på OK.

   Viktigt! Se till att du använder samma namngivningssyntax som användes på den ursprungliga instansen av Microsoft SQL Server.
  6. Upprepa steg c till och med e när du skapar databasen
   Organisationsnamn_METABASE. Se återigen till att du använder samma namngivningssyntax som användes på den ursprungliga instansen av Microsoft SQL Server.
 4. Återställ de säkerhetskopierade filerna. Gör så här:
  1. Starta SQL Server Management Studio.
  2. Utöka mappen Databaser.
  3. Högerklicka på databasen
   Organisationsnamn_MSCRM, peka på
   Aktiviteter, peka på Återställ och klicka sedan på Databas.
  4. I området Återställningskälla väljer du alternativet Från enhet och klickar sedan på knappen
   Bläddra (...).
  5. Klicka på Lägg till i dialogrutan
   Ange säkerhetskopia.
  6. I dialogrutan Sök efter säkerhetskopia
   klickar du på platsen för den säkerhetskopierade filen för databasen
   Organisationsnamn_MSCRM och klickar sedan på OK.
  7. Klicka på OK i dialogrutan
   Ange säkerhetskopia.
  8. I dialogrutan Återställ databas klickar du på Återställ källa, klickar på
   Alternativ och markerar sedan kryssrutan Skriv över så att den befintliga databasen skrivs över.
  9. I området Återställ databasfil som kontrollerar du sökvägarna för de två fysiska databasfilerna. Se till att de här sökvägarna pekar på giltiga platser. Om sökvägarna inte pekar på giltiga platser ändrar du sökvägarna.
  10. Klicka på OK i dialogrutan
   Återställ databas så startas återställningsprocessen.

   Obs! Det här kan ta rätt lång tid beroende på databasens storlek. När processen är slutförd får du ett meddelande som visar att återställningen har genomförts utan fel.
  11. Upprepa steg c till och med j för databasen
   Organisationsnamn_METABASE.
 5. Ange säkerhetsgrupper genom att mappa till Microsoft Windows NT-säkerhetsgrupperna. Gör så här:

  Obs! När du följer de här stegen använder du den säkerhetsmapp som finns på den ursprungliga instansen av SQL Server som referens.
  1. Starta SQL Server Management Studio. Utöka sedan mappen Säkerhet.
  2. Högerklicka på Inloggningar. Klicka sedan på Ny inloggning.
  3. I dialogrutan Inloggning klickar du först på Allmänt i den vänstra rutan och sedan på
   Sök.
  4. Klicka på Objekttyper i dialogrutan
   Välj användare eller grupp. Kontrollera att kryssrutan
   Grupper är markerad och klicka sedan på OK.
  5. Klicka på Platser, markera allt mappinnehåll genom att klicka på mappen och klicka sedan på
   OK.
  6. I fältet Ange det objektnamn som ska väljas anger du SQL och klickar sedan på
   Kontrollera namn.
  7. Välj posten SQLAccessGroup {GUID}. Klicka sedan på OK.
  8. Klicka på alternativet
   Windows-autentisering i dialogrutan
   Inloggning. Låt alla andra standardalternativ ha kvar sina aktuella inställningar. Klicka sedan på OK så att alla dialogrutor stängs.
 6. Ändra ODBC-datakällan för Microsoft CRM System DSN på Microsoft CRM-servern så att den pekar på den nya servern som kör Microsoft SQL Server. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på
   Administrationsverktyg och klicka sedan på Datakällor (ODBC).
  2. I dialogrutan Administrera ODBC-datakälla klickar du på fliken System-DSN, klickar på Microsoft CRM i listan
   Systemdatakällor och klickar sedan på
   Konfigurera.
  3. I fönstret DSN-konfiguration för Microsoft SQL Server letar du reda på Server-listan som innehåller namn på de datorer som kör SQL Server. Klicka på den server som du vill ansluta till.
  4. Konfigurera datakällan genom att klicka på
   Nästa tre gånger.
  5. Klicka på Slutför.
  6. I fönstret Inställningar för ODBC Microsoft SQL Server klickar du på Testa datakällan och kontrollerar anslutningen till servern.
  7. Slutför konfigurationen genom att klicka på
   OK två gånger.
  8. Stäng dialogrutan Administrera ODBC-datakälla genom att klicka på OK.
 7. Konfigurera om Microsoft Dynamics CRM-servern. Gör så här:

  1. På Microsoft Dynamics CRM-servern klickar du på
   Start, pekar på Alla program, pekar på
   Microsoft CRM och klickar sedan på
   Distributionshanteraren.
  2. I den vänstra rutan klickar du på
   Serverhanteraren, högerklickar på Microsoft Dynamics CRM-servern och klickar sedan på Konfigurera SQL Server.
  3. I fönstret Microsoft Dynamics CRM-server väljer du den nya dator som kör Microsoft SQL Server från listan SQL Server och klickar sedan på Nästa.
  4. I listan Microsoft CRM-databas klickar du på lämplig Microsoft CRM SQL-databas. Om du har flera Microsoft CRM-servrar markerar du kryssrutan Tillämpa ändringar på alla servrar i distributionen.
  5. Klicka på Slutför.
 8. Testa Microsoft CRM genom att kontrollera att du kan få åtkomst till alla data. Testa också Microsoft Dynamics CRM-klienterna för Outlook och se så att du kan använda programmet.
 9. Kontrollera att SQL Server-jobben har skapats. Gör så här:
  1. Starta SQL Server Management Studio.
  2. Utöka SQL Server Agent och utöka sedan mappen Jobb.
  3. Kontrollera att följande jobb finns i mappen Jobb:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Om de jobb som är uppräknade i steg c inte finns i mappen Jobb, följer du anvisningarna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
   910044 När du flyttar Microsoft Dynamics CRM databaser till en ny instans i en SQL Server, är det inte säkert att SQL Serverjobb skapas

 10. Rensa innehållet på den ursprungliga datorn som kör Microsoft SQL Server. Gör så här:
  1. Ta bort de gamla Microsoft CRM SQL-databaserna.
  2. Ta bort följande inloggningsgrupper:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Obs! När du har flyttat Microsoft CRM SQL-databaser från en server till en annan server, måste du komma ihåg att schemalägga regelbundna säkerhetskopieringar av de databaser som finns på den nya servern.

Referenser

Mer information om hur du flyttar Microsoft SQL Reporting Services-databaserna får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
842425 Flytta en Reporting Services-databas från en dator där Reporting Services körs till en annan dator

Mer information om hur du flyttar Microsoft Dynamics CRM 3.0-databaser till en ny instans av Microsoft SQL Server får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
910044 När du flyttar Microsoft Dynamics CRM databaser till en ny instans i en SQL Server, är det inte säkert att SQL Serverjobb skapas

Egenskaper

Artikel-id: 917948 – senaste granskning 9 jan. 2008 – revision: 1

Feedback