Dokumentbyggblock kan saknas i en mall som ingår i en arbetsgrupp-mall i Word 2007 eller Word 2010

Gäller för: Microsoft Word 2010

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom


I Microsoft Office Word 2007 och Word 2010 saknas dokumentbyggblock i en mall som är en del av en mall för en arbetsgrupp.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom sökvägen arbetsgrupp för byggblock mallar som skiljer sig från sökvägen för vanliga mallar.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder:

Metod 1

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Använd Registereditorn om du vill ange nyckeln SharedDocumentParts i följande undernyckel i registret till sökvägen för den delade mallen:

Office 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Common
Office 2010:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Common


Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv regeditoch klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0 Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 4. Skriv vanligaoch tryck sedan på RETUR.
 5. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0 Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0
 6. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 7. Ange allmännaoch tryck sedan på RETUR.
 8. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på Strängvärde.
 9. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 10. Skriv SharedDocumentPartsoch klicka sedan på OK.


  Obs! Värdet för strängen till \\server\share.

Metod 2

Starta grupprincip för att ange den delade platsen för mallar. Gör så här:

Obs! Åtgärderna i metod 2 resulterar i samma registerinställning som i metod 1.
 1. Hämta och installera sedan Administrationsmallar i 2007 Office Resource Kit eller 2010 Office Resource Kit.
 2. Kopiera filen office12.adm eller office14.adm till följande mapp:
  c:\windows\inf
 3. Klicka på Start, Kör, Skriv gpedit.msc och klicka sedan på OK.
 4. Högerklicka på Administrationsmallar under Användarkonfigurationi grupprincip Object Editor och klicka sedan på Lägg till/ta bort mallar.
 5. Klicka på Lägg tilli dialogrutan Lägg till/ta bort mallar , Skriv c:\windows\inf\office12.adm för Office 2007 för Office 2010 Skriv c:\windows\inf\office14.adm i rutan filnamn och klicka sedan på Öppna.
 6. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Lägg till/ta bort mallar .
 7. Expandera Administrationsmallar under Användarkonfigurationi grupprincip Object Editor, expandera Microsoft Office 2007-systemet eller Microsoft Office 2010-systemetoch klicka sedan på delade banor.
 8. Dubbelklicka på arbetsgrupp byggsökväg blocki den delade banor.
 9. Klicka på Aktivera radio-knappen på fliken Inställningar i dialogrutan arbetsgrupp byggsökväg block och Skriv sökvägen för byggstenarna i det här formatet\\server\share.

Mer Information


Åtgärder för att återskapa problemet

Gör så här om du vill återskapa det här problemet:
 1. Skapa en mall som innehåller en eller flera byggstenar. Gör så här:
  1. Starta Word 2007 eller Word 2010.
  2. Klicka på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Ny.
  3. Klicka på Installerade mallari dialogrutan Nytt dokument .
  4. Dubbelklicka på ett namn i rutan installerade mallar.
  5. Markera ett område på den mall du vill skapa ett byggblock.
  6. Klicka på fliken Infoga , klicka på Snabbdelaroch klicka sedan på Spara markering till snabb webbdelsgalleriet.
  7. Skriv BuildingBlockName i rutan namn i dialogrutan Skapa nytt byggblock .
  8. Välj GalleryName i listrutan för gallerietoch markera Kategorinamn i den nedrullningsbara listrutan för kategorin.
  9. Välj mallens namn i steg d i rutan Spara i och klicka sedan på OK.

   Obs! Upprepa steg ett till att lagra alla byggstenar som du vill dela.
 2. Skapa en mappstruktur som \\server\share, och dela mappen som du vill använda för din arbetsgrupp plats.
 3. Kopiera mallen som du skapade i steg 1d till den delade mappen som du skapade i steg 2.
 4. Ange arbetsgruppsmallar \\server\share plats. Gör så här:
  1. Klicka på Microsoft Office-knappen eller fliken Arkiv och sedan på Word-alternativ.
  2. I fönstret Word-alternativ klickar du på Avanceratoch sedan på Sökvägar.
  3. I Sökvägar i dialogrutan Välj Dokumentmallar för arbetsgrupper.
  4. I dialogrutan Ändra sökväg skriver \\server\share i rutan Mappnamn .
  5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Sökvägar .
 5. Ange förtroende för platsen där mallar som innehåller byggstenar lagras i Word 2007. Gör så här:
  1. Klicka på Microsoft Office-knappen eller fliken Arkiv och sedan på Word-alternativ.
  2. Klicka på Säkerhetscenteri fönstret Word-alternativ och klicka sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.
  3. Klicka på Tillförlitliga platser, klicka för att aktivera Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte)i dialogrutan Säkerhetscenter och klicka sedan på Lägg till ny plats.
  4. I dialogrutan Microsoft Office 2007 eller 2010 betrodd plats skriver \\server\share i textrutan sökväg och klicka för att aktivera undermappar till den här platsen är också betrodda.
  5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Säkerhetscenter .
  6. Klicka på OK för att stänga Word-alternativ.