Skapa en månadskalender i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 150774
Sammanfattning
Denna artikel innehåller ett exempel på Microsoft Visual Basic for Applications-makro (subprocedur) som frågar efter år och månad och skapa en månadskalender med hjälp av ett kalkylblad.
Lösning
Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Så här skapar du kalendern.

Microsoft Excel2003

 1. Skapa en ny arbetsbok.
 2. Peka på makro på Verktyg-menyn och klicka sedan på VisualBasic Editor.
 3. Klicka på modul på Infoga-menyn.
 4. Kopiera Visual Basic for Applications-koden nedan till themodule blad.
 5. På Arkiv-menyn, klicka på "Stäng och återgå till MicrosoftExcel."
 6. Klicka på fliken Blad1.
 7. Peka på makro på Verktyg-menyn och klicka sedan på makron.
 8. Klicka på CalendarMaker, och klicka sedan på Kör för att skapa kalendern.

Microsoft Excel 2007 eller senare

 1. Skapa en ny arbetsbok.
 2. På menyfliken Developer, klicka på Visual Basic.
 3. Klicka på modul på Infoga-menyn.
 4. Kopiera Visual Basic for Applications-koden nedan till modulbladet.
 5. På Arkiv-menyn, klicka på "Stäng och återgå till Microsoft Excel".
 6. Klicka på fliken Blad1.
 7. Klicka på menyfliken Developer makron
 8. Klicka på CalendarMaker, och klicka sedan på Kör för att skapa kalendern.

Anmärkning: Om utvecklaren band är inte visas går du till Excel-alternativ och aktivera den. I Excel 2007 hittar du det populära menyn och i Excel 2010 som du hittar i menyn Anpassa menyfliken.

Exempel på Visual Basic-procedur

 Sub CalendarMaker()    ' Unprotect sheet if had previous calendar to prevent error.    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, _     Scenarios:=False    ' Prevent screen flashing while drawing calendar.    Application.ScreenUpdating = False    ' Set up error trapping.    On Error GoTo MyErrorTrap    ' Clear area a1:g14 including any previous calendar.    Range("a1:g14").Clear    ' Use InputBox to get desired month and year and set variable    ' MyInput.    MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar ")    ' Allow user to end macro with Cancel in InputBox.    If MyInput = "" Then Exit Sub    ' Get the date value of the beginning of inputted month.    StartDay = DateValue(MyInput)    ' Check if valid date but not the first of the month    ' -- if so, reset StartDay to first day of month.    If Day(StartDay) <> 1 Then      StartDay = DateValue(Month(StartDay) & "/1/" & _        Year(StartDay))    End If    ' Prepare cell for Month and Year as fully spelled out.    Range("a1").NumberFormat = "mmmm yyyy"    ' Center the Month and Year label across a1:g1 with appropriate    ' size, height and bolding.    With Range("a1:g1")      .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection      .VerticalAlignment = xlCenter      .Font.Size = 18      .Font.Bold = True      .RowHeight = 35    End With    ' Prepare a2:g2 for day of week labels with centering, size,    ' height and bolding.    With Range("a2:g2")      .ColumnWidth = 11      .VerticalAlignment = xlCenter      .HorizontalAlignment = xlCenter      .VerticalAlignment = xlCenter      .Orientation = xlHorizontal      .Font.Size = 12      .Font.Bold = True      .RowHeight = 20    End With    ' Put days of week in a2:g2.    Range("a2") = "Sunday"    Range("b2") = "Monday"    Range("c2") = "Tuesday"    Range("d2") = "Wednesday"    Range("e2") = "Thursday"    Range("f2") = "Friday"    Range("g2") = "Saturday"    ' Prepare a3:g7 for dates with left/top alignment, size, height    ' and bolding.    With Range("a3:g8")      .HorizontalAlignment = xlRight      .VerticalAlignment = xlTop      .Font.Size = 18      .Font.Bold = True      .RowHeight = 21    End With    ' Put inputted month and year fully spelling out into "a1".    Range("a1").Value = Application.Text(MyInput, "mmmm yyyy")    ' Set variable and get which day of the week the month starts.    DayofWeek = WeekDay(StartDay)    ' Set variables to identify the year and month as separate    ' variables.    CurYear = Year(StartDay)    CurMonth = Month(StartDay)    ' Set variable and calculate the first day of the next month.    FinalDay = DateSerial(CurYear, CurMonth + 1, 1)    ' Place a "1" in cell position of the first day of the chosen    ' month based on DayofWeek.    Select Case DayofWeek      Case 1        Range("a3").Value = 1      Case 2        Range("b3").Value = 1      Case 3        Range("c3").Value = 1      Case 4        Range("d3").Value = 1      Case 5        Range("e3").Value = 1      Case 6        Range("f3").Value = 1      Case 7        Range("g3").Value = 1    End Select    ' Loop through range a3:g8 incrementing each cell after the "1"    ' cell.    For Each cell In Range("a3:g8")      RowCell = cell.Row      ColCell = cell.Column      ' Do if "1" is in first column.      If cell.Column = 1 And cell.Row = 3 Then      ' Do if current cell is not in 1st column.      ElseIf cell.Column <> 1 Then        If cell.Offset(0, -1).Value >= 1 Then          cell.Value = cell.Offset(0, -1).Value + 1          ' Stop when the last day of the month has been          ' entered.          If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then            cell.Value = ""            ' Exit loop when calendar has correct number of            ' days shown.            Exit For          End If        End If      ' Do only if current cell is not in Row 3 and is in Column 1.      ElseIf cell.Row > 3 And cell.Column = 1 Then        cell.Value = cell.Offset(-1, 6).Value + 1        ' Stop when the last day of the month has been entered.        If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then          cell.Value = ""          ' Exit loop when calendar has correct number of days          ' shown.          Exit For        End If      End If    Next    ' Create Entry cells, format them centered, wrap text, and border    ' around days.    For x = 0 To 5      Range("A4").Offset(x * 2, 0).EntireRow.Insert      With Range("A4:G4").Offset(x * 2, 0)        .RowHeight = 65        .HorizontalAlignment = xlCenter        .VerticalAlignment = xlTop        .WrapText = True        .Font.Size = 10        .Font.Bold = False        ' Unlock these cells to be able to enter text later after        ' sheet is protected.        .Locked = False      End With      ' Put border around the block of dates.      With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _      7).Borders(xlLeft)        .Weight = xlThick        .ColorIndex = xlAutomatic      End With      With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _      7).Borders(xlRight)        .Weight = xlThick        .ColorIndex = xlAutomatic      End With      Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, 7).BorderAround _       Weight:=xlThick, ColorIndex:=xlAutomatic    Next    If Range("A13").Value = "" Then Range("A13").Offset(0, 0) _     .Resize(2, 8).EntireRow.Delete    ' Turn off gridlines.    ActiveWindow.DisplayGridlines = False    ' Protect sheet to prevent overwriting the dates.    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _     Scenarios:=True    ' Resize window to show all of calendar (may have to be adjusted    ' for video configuration).    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized    ActiveWindow.ScrollRow = 1    ' Allow screen to redraw with calendar showing.    Application.ScreenUpdating = True    ' Prevent going to error trap unless error found by exiting Sub    ' here.    Exit Sub  ' Error causes msgbox to indicate the problem, provides new input box,  ' and resumes at the line that caused the error.  MyErrorTrap:    MsgBox "You may not have entered your Month and Year correctly." _      & Chr(13) & "Spell the Month correctly" _      & " (or use 3 letter abbreviation)" _      & Chr(13) & "and 4 digits for the Year"    MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar")    If MyInput = "" Then Exit Sub    Resume  End Sub				
Du kan lägga till andra kod om du vill anpassa kalendern efter dina behov. Infoga extra rader för inmatning på skärmen för varje dag eller ändra storlek på skärmen om du vill se hela kalendern som baseras på skärmens storlek och upplösning.
XL2003 XL2007 XL2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 150774 – senaste granskning 04/10/2016 00:06:00 – revision: 7.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Excel 2016

 • kbautomation kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB150774 KbMtsv
Feedback