ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

0X80070057 fel när du skapar en profil för Outlook 2010 med hjälp av den automatiska kontoinställningen för en postlåda i Exchange 2003

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2028193
Symptom

När du skapar en ny profil för Microsoft Outlook 2010, visas följande felmeddelande:

Ett okänt fel uppstod: 0x80070057

Det här felet uppstår när du försöker ansluta till Microsoft Exchange server med Outlook. Se exempelvis följande skärmbild:

The screen shot for this error.

Orsak

Det här problemet uppstår när följande villkor uppfylls:

 • Din postlåda finns på en Exchange 2003 postlådeservern.
 • Du använder automatiska kontoinställningen för att skapa din profil för Outlook 2010.
Lösning

Lös problemet genom att använda någon av följande lösningar.

 • Den 31 augusti 2010-snabbkorrigeringspaket för Outlook 2010

Du kan hämta det här snabbkorrigeringspaketet från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2281463 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31 augusti 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;2281463

 • Skapa din profil manuellt.

Gör så här:

  1. Öppna e-post på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Visa profiler.
  3. Klicka på Lägg tilli dialogrutan e-post .
  4. Ange ett namn för din profil och klicka på OKi dialogrutan Ny profil .
  5. När du ser ditt namn och e-postadressen fylls i i dialogrutan Lägg till nytt e-postkontomarkerar du kryssrutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuelltoch klicka sedan på Nästa. (Skärmbilden för det här steget är som anges nedan).

   The screen shot for this step.

  6. Markera Microsoft Exchangeoch klicka sedan på Nästai dialogrutanVälj e-posttjänst .
  7. Ange namnet på Exchange-servern, kontrollera ditt användarnamn är korrekt och klicka sedan påNästai dialogrutan Inställningar för Microsoft Exchange .
  8. Klicka på Slutför när din profil har skapats.
  9. Klicka på OKi dialogrutan e-post .
  10. Starta Outlook.
Mer Information

När du skapar en Outlook-profil med hjälp av den automatiska kontoinställningen utförs först en fråga (Lightweight Directory Access Protocol) om du vill söka efter den användare som är inloggad för tillfället. Sedan den här användarens e-postadress och Exchange server returneras informationen från Active Directory DS. LDAP-frågan lyckas i Outlook 2010 och frågan är inte orsaken till felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom".

När du klickar på Nästa i processen Automatiska kontoinställningar för att ansluta till servern och har skapat profilen har Outlook 2010 vissa nya ytterligare kod (koden inte finns i Outlook 2007) för att se till att du inte lägger till samma Exchange konto två gånger. Den här nya koden förutsätter att automatisk upptäckt lyckas. Och pessimistically förutsätts att om automatisk upptäckt misslyckas du kanske försöker lägga till ett Exchange-konto med dubbla. Eftersom automatisk upptäckt förväntas inte i nästan alla konfigurationer som innebär en brevlåda för Exchange 2003, den här nya koden genererar 0x80070057-fel.

I det här scenariot kan du tvinga Autodiscover anslutningen med hjälp av en lokal Autodiscover.xml-fil och vissa data i registret. Den här informationen i registret tvingar Outlook att använda en lokal Autodiscover.xml-fil för automatisk upptäckt frågor.

Följande är ett exempel Autodiscover.xml fil:

< Autodiscover xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/responseschema/2006" >
< svar xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a" >
< konto >
e-post < AccountType > < / AccountType >
< Händelseinställningar > < / åtgärder >
< protokoll >
< Ange > utbyte < / Type >
< server > E2K3.wingtiptoys.com < / Server >
< / protokoll >
< / konto >
< / svar >
< / automatisk upptäckt >

Lösning

Viktigt!Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Så här använder du den här lösningen:

 1. Skapa filen Autodiscover.xml med exemplet i den I avsnittetMer information i den här artikeln som en mall. Kontrollera att du skriver namnet på Exchange Server 2003-servern i den< server > -tagg.
 2. Spara filen till antingen en lokal mapp på hårddisken eller på en nätverksresurs som alla kan komma åt.
 3. Distribuera följande registerdata på Outlook-klienten:

  Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover

  DWORD: PreferLocalXML
  Värde: 1

  Sträng: namnet på din domän

  Värde:sökvägen till filen Autodiscover.xml som innehåller filnamnet

 4. Skapa din Outlook-profil med hjälp av den automatiska kontoinställningen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2028193 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/03/2013 03:58:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • kbmt KB2028193 KbMtsv
คำติชม