Lista över kortkommandon för Word 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
ATEn version av den här artikeln för Microsoft Word 97 finns i157935.AT
Sammanfattning
Nedanstående lista är en sammanställning av alla kortkommandon som ingår i hjälpen för Word 2000.

ATObs!AT Kortkommandona som nämns i hjälpen, menyer och dialogrutor avser ett svenskt tangentbord. Om du använder ett tangentbord som inte stämmer överens med den språkversion av Word som du använder kanske du måste ändra kortkommandona.
Mer Information

Funktionskommandon

                   CTRL+        ALT+   CTRL+         SKIFT+   CTRL+   SKIFT+   ALT+   SKIFT+  ALT+ TANGENT Endast tangent  Tangent    Tangent    Tangent    Tangent   Tangent    Tangent-------------------------------------------------------------------------- F1  Visa Hjälp  Sammanhangs-             Gå till  Gå till   Visa   eller   känslig            nästa   föregående MS   Office-   Hjälp eller             fält  fält   System-   assistenten visa                       informa-         formatering                     tion-------------------------------------------------------------------------- F2  Flytta    Kopiera text Skriv ut-             Spara-   Öppna-   text eller        Förhandsgranska            kommandot  kommandot   grafik       kommandot            (Arkiv-   (Arkiv-              (Arkiv             -menyn)   -menyn)               -menyn)-------------------------------------------------------------------------- F3  Infoga en Ändra   Klipp ut  Infoga   Skapa   autotextpost                  en          skiftläge  Insamling   innehållet  autotext-         för tecken       i   post                   Insamling-------------------------------------------------------------------------- F4  Upprepa   Upprepa  Stäng        Avsluta   Avsluta   den    Sök- eller           Word   Word   senaste    Gå till-   fönstret   åtgärden   åtgärden-------------------------------------------------------------------------- F5  Gå till-   Flytta till en Återställ  Redigera ett   Återställ   kommandot  föregående       bokmärke   (Redigera-   version  dokument-       program-   -menyn)         fönstrets        fönstrets              storlek         storlek-------------------------------------------------------------------------- F6  Gå till   Gå till Gå till   Gå till   nästa    föregående   ruta eller  ruta eller  nästa   föregående   ram   ram   fönster  fönster-------------------------------------------------------------------------- F7  Stavning-  Synonymer- Flytta-   Uppdatera   Sök nästa   kommandot  kommandot  kommandot  länkad   nästa fel-   (Verktyg-   (Verktyg-   (kontrollera infor-  stavning   menyn)   menyn)   menyn)   mation i  (automatisk                   ett Word-   stavnings-                   käll-   kontroll                   dokument  aktiverad)-------------------------------------------------------------------------- F8  Utöka en  Minska en  Storlek-   Utöka en  Kör ett   markering markering kommandot  markering makro              (dokument (eller              en kontroll  ett block)              -menyn)-------------------------------------------------------------------------- F9  Uppdatera   Växla   Infoga  Ta bort en länk  Växla  Kör   markerade  mellan  ett    fält   mellan GOTOBUTTON   fält   en fältkod  tomt        alla   eller         och  fält        fält-  MACROBUTTON         dess resultat           -koder  från                         och   fält som                         deras  visar                         resultat fältet                             resultat-------------------------------------------------------------------------- F10 Aktivera  Visa en Maximera Aktivera  Maximera   menyraden  snabb-          menyn    dokument- linjalen   program-              fönstret        fönstret-------------------------------------------------------------------------- F11 Gå till   Gå till   Lås ett  Lås upp en  Visa Visa   nästa       fältet   fältet   Visual  Visual   fält   föregående            Basic-  Studio-         fält              kod   kod-------------------------------------------------------------------------- F12 Spara som-  Spara-    Öppna-   Skriv ut-   kommandot  kommandot  kommandot  kommandot   (Arkiv-   (Arkiv-   (Arkiv-   (Arkiv-   menyn)   menyn)   menyn)   menyn)--------------------------------------------------------------------------				

Kortkommandon för arbete med dokument

 Skapa ett nytt dokument              CTRL+N Öppna ett dokument                 CTRL+O Stäng ett dokument                 CTRL+W Dela dokumentfönstret                ALT+CTRL+S Spara ett dokument                 CTRL+S Avsluta Word                    ALT+F4 Söka efter text, formatering och specialtecken     CTRL+B Upprepa Sök                   ALT+CTRL+Y Ersätt text, formatering  och specialtecken               CTRL+H Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell,  en kommentar, en bild eller en annan plats      CTRL+G Gå tillbaka till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell,  en kommentar, en bild eller en annan plats      ALT+CTRL+Z Bläddra i ett dokument                ALT+CTRL+HOME Avbryt en åtgärd                 ESC Ångra en åtgärd                  CTRL+Z Upprepa en åtgärd             CTRL+Y Växla till utskriftslayoutläget            ALT+CTRL+P Växla till dispositionsläget             ALT+CTRL+O Växla till normalläget              ALT+CTRL+N Flytta mellan ett samlingsdokument  och dess underdokument             CTRL+\ 				

Kortkommandon för formatering av tecken och stycken

Formatera tecken:
 Byt teckensnitt                 CTRL+SKIFT+F Ändra teckenstorleken               CTRL+SKIFT+P Öka teckenstorleken              CTRL+SKIFT+> Minska teckenstorleken              CTRL+SKIFT+< Öka teckenstorleken med 1 punkt        CTRL+] Minska teckenstorleken med 1 punkt        CTRL+[ Ändra teckenformat  (Tecken-kommandot, Format-menyn)          CTRL+D Ändra skiftläget för tecken            SKIFT+F3 Formatera bokstäver som versaler          CTRL+SKIFT+A Använd fetstil              CTRL+F Stryk under text                CTRL+U Stryk under ord, men inte blanksteg          CTRL+SKIFT+W Stryk under text med dubbel understrykning              CTRL+SKIFT+D Dölj text           CTRL+SKIFT+H Använd kursiv stil             CTRL+K Formatera bokstäver som kapitäler (små versaler)          CTRL+SKIFT+K Visa text som nedsänkt text  (automatiskt avstånd)              CTRL+LIKHETSTECKEN Visa text som upphöjd text  (automatiskt avstånd)              CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN Ta bort manuell teckenformatering        CTRL+BLANKSTEG Formatera markeringen med teckensnittet Symbol       CTRL+SKIFT+Q Visa icke utskrivbara tecken         CTRL+SKIFT+* (asterisk) Granska textformatering              SKIFT+F1 (klicka sedan på                         texten vars formatering du                         vill granska) Kopiera formatering                   CTRL+SKIFT+C Klistra in formatering                  CTRL+SKIFT+V				
Formatera stycken:
 Enkelt radavstånd                CTRL+1 Dubbelt radavstånd                CTRL+2 1,5-rads avstånd               CTRL+5 Lägg till ett radavstånd före ett stycke    CTRL+0 (noll) Ta bort ett radavstånd före ett stycke  CTRL+0 (noll) Centrera ett stycke                CTRL+E Marginaljustera ett stycke               CTRL+J Vänsterjustera ett stycke              CTRL+L Högerjustera ett stycke             CTRL+R Dra in ett stycke från vänster         CTRL+M Ta bort ett styckeindrag från vänster     CTRL+SKIFT+M Skapa ett hängande indrag             CTRL+T Minska ett hängande indrag             CTRL+SKIFT+T Ta bort styckeformatering           CTRL+Q Använd en formatmall                  CTRL+SKIFT+S Starta Autoformatering                 ALT+CTRL+K Använd formatmallen Normal              CTRL+SKIFT+N Använd formatmallen Rubrik 1            ALT+CTRL+1 Använd formatmallen Rubrik 2            ALT+CTRL+2 Använd formatmallen Rubrik 3            ALT+CTRL+3 Använd formatmallen Lista              CTRL+SKIFT+L				

Kortkommandon för redigering och flyttning av text och grafik

Ta bort text och grafik:
 Ta bort ett tecken till vänster         BACKSTEG Ta bort ett ord till vänster           CTRL+BACKSTEG Ta bort ett tecken till höger         DEL Ta bort ett ord till höger           CTRL+DEL Klipp ut markerad text till Urklipp        CTRL+X Ångra den senaste åtgärden               CTRL+Z Klipp ut till Insamling                 CTRL+F3				
Kopiera och flytta text och grafik:
 Kopiera text eller grafik              CTRL+C Visa Urklipp              CTRL+C, CTRL+C Flytta text eller bilder              F2 (flytta sedan                         insättningspunkten och                         tryck på RETUR) Skapa en autotextpost                 ALT+F3 Klistra in innehållet från Urklipp           CTRL+V Klistra in innehållet från Insamling             CTRL+SKIFT+F3 Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i  föregående avsnitt i dokumentet        ALT+SKIFT+R				
Infoga specialtecken:
 Ett fält                     CTRL+F9 En autotextpost                RETUR (när du har skrivit in                         de första tecknen av                         autotextpostens namn                         och skärmtipset                         visas) En radbrytning                   SKIFT+RETUR En sidbrytning                   CTRL+RETUR En spaltbrytning                  CTRL+SKIFT+RETUR Ett mjukt bindestreck                CTRL+BINDESTRECK Ett hårt bindestreck              CTRL+SKIFT+BINDESTRECK Ett hårt blanksteg               CTRL+SKIFT+BLANKSTEG Copyright-symbolen               ALT+CTRL+C Symbolen för registrerat varumärke         ALT+CTRL+R Varumärkessymbolen               ALT+CTRL+T Tre punkter                   ALT+CTRL+PUNKT Eurosymbolen                 ALT+CTRL+E				
Markera text och grafik:

ATObs!AT Markera text genom att hålla ned SKIFT och trycka på tangenten som flyttar insättningspunkten.
 Ett tecken åt höger            SKIFT+HÖGERPIL Ett tecken åt vänster            SKIFT+VÄNSTERPIL Till slutet av ett ord               CTRL+SKIFT+HÖGERPIL Till början av ett ord            CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL Till slutet av en rad               SKIFT+END Till början av en rad            SKIFT+HOME En rad nedåt                  SKIFT+NEDPIL En rad uppåt                   SKIFT+UPPIL Till slutet av ett stycke               CTRL+SKIFT+NEDPIL Till början av ett stycke               CTRL+SKIFT+UPPIL En skärm nedåt                 SKIFT+PGDN En skärm uppåt                 SKIFT+PGUP Till slutet av ett fönster              ALT+CTRL+SKIFT+PGDN Till början av ett dokument            CTRL+SKIFT+HOME Till att omfatta hela dokumentet          CTRL+A Till ett block med lodrät text           CTRL+SKIFT+F8 och                         använd sedan piltangenterna.                          Avbryt markeringsläget genom                         att trycka på ESC. Till en bestämd plats i ett dokument       F8+piltangenter. Avbryt                         markeringsläget genom att trycka på ESC.				AT
TIPS!AT Om du känner till tangentkombinationen för att flytta insättningspunkten kan du markera texten genom att använda samma tangentkombination samtidigt som du håller ned SKIFT. Exempel: CTRL+HÖGERPIL flyttar insättningspunkten till nästa ord, medan CTRL+SKIFT+HÖGERPIL markerar texten från insättningspunkten till början av nästa ord.

Markera text och grafik i en tabell:
 Markera innehållet i nästa cell         TAB Markera innehållet i föregående cell       SKIFT+TAB Utvidga en markering till angränsande celler       Håll ned SKIFT och tryck                         flera gånger på en piltangent Markera en kolumn                 Klicka i kolumnens översta                         eller nedersta cell. Håll ned                         SKIFT och tryck på UPPIL                         eller NEDPIL                         flera gånger. Utvidga en markering (eller ett block)          CTRL+SKIFT+F8 och                         använd sedan piltangenterna.                          Avbryt markeringsläget genom                         att trycka på ESC. Minska storleken på markeringen            SKIFT+F8 Markera en hel tabell              ALT+5 på det numeriska                         tangentbordet (med NUM LOCK                         avstängt)				
Utöka en markering:
 Aktivera utvidgningsläget               F8 Markera det närmaste tecknet           F8 och tryck sedan på                         VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Öka storleken på en markering         F8 (tryck en gång för att markera                         ett ord, två gånger för att                         markera en mening o.s.v.) Minska storleken på en markering          SKIFT+F8 Stäng av utvidgningsläget               ESC				
Flytta insättningspunkten:
 Ett tecken åt vänster            VÄNSTERPIL Ett tecken åt höger            HÖGERPIL Ett ord åt vänster            CTRL+VÄNSTERPIL Ett ord åt höger            CTRL+HÖGERPIL Ett stycke uppåt                 CTRL+UPPIL Ett stycke nedåt                 CTRL+NEDPIL En cell åt vänster (i en tabell)        SKIFT+TAB En cell åt höger (i en tabell)        TAB Uppåt en rad                   UPPIL Nedåt en rad                  NEDPIL Till slutet av en rad               END Till början av en rad            HOME Till början av fönstret              ALT+CTRL+PGUP Till slutet av fönstret              ALT+CTRL+PGDN Uppåt en skärm (rulla)            PGUP Nedåt en skärm (rulla)           PGDN Till början av nästa sida           CTRL+PGDN Till början av föregående sida           CTRL+PGUP Till slutet av ett dokument            CTRL+END Till början av ett dokument            CTRL+HOME Till föregående ändring              SKIFT+F5 Till platsen där insättningspunkten var när  dokumentet senast stängdes         SKIFT+F5				
Flytta i en tabell:
 Nästa cell i en tabellrad                TAB Föregående cell i en tabellrad              SKIFT+TAB Första cellen i en tabellrad               ALT+HOME Sista cellen i en tabellrad                ALT+END Första cellen i en tabellkolumn              ALT+PGUP Sista cellen i en tabellkolumn              ALT+PGDN Föregående tabellrad                  UPPIL Nästa tabellrad                    NEDPIL				
Infoga stycken och tabbar i en tabell:
 Nytt stycke i en cell             RETUR En tabb i en cell            CTRL+TAB				

Kortkommandon för granskning av dokument

 Infoga en kommentar                 ALT+CTRL+M Aktivera eller stäng av spårning av ändringar          CTRL+SKIFT+E Gå till början av en kommentar         CTRL+HOME Gå till slutet av en kommentar            CTRL+END				

Kortkommandon för kopplade utskrifter av brev

 Förhandsgranska en kopplad utskrift               ALT+SKIFT+K Koppla ett dokument                 ALT+SKIFT+N Skriv ut den kopplade dokumentet            ALT+SKIFT+M Redigera ett kopplat datadokument         ALT+SKIFT+E Infoga ett kopplat fält               ALT+SKIFT+F				

Kortkommandon för att skriva ut och granska dokument

 Skriv ut ett dokument                 CTRL+P Växla till förhandsgranskningsläget             ALT+CTRL+I Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den   Piltangenter Flytta en förhandsgranskningssida när du har zoomat ut ur den     PGUP eller PGDN Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den  CTRL+HOME Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den  CTRL+END				

Kortkommandon för arbete med fält

 Infoga ett DATE-fält                   ALT+SKIFT+D Infoga ett LISTNUM-fält                 ALT+CTRL+L Infoga ett PAGE-fält                   ALT+SKIFT+P Infoga ett TIME-fält                   ALT+SKIFT+T Infoga ett tomt fält                  CTRL+F9 Uppdatera länkad information i ett Word-  källdokument                CTRL+SKIFT+F7 Uppdatera markerade fält              F9 Ta bort länk för fält                  CTRL+SKIFT+F9				

Kortkommandon för arbete med dokumentdispositioner

 Höj ett stycke en nivå               ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL Sänk ett stycke en nivå                ALT+SKIFT+HÖGERPIL Sänk till brödtext               CTRL+SKIFT+N Flytta markerade stycken uppåt           ALT+SKIFT+UPPIL Flytta markerade stycken nedåt           ALT+SKIFT+NEDPIL Utöka text under en rubrik           ALT+SKIFT+PLUSTECKEN Minimera text under en rubrik          ALT+SKIFT+MINUSTECKEN Utöka eller minimera all text eller alla rubriker     ALT+SKIFT+A eller                         asterisken (*) på det                         numeriska tangentbordet Dölj eller visa teckenformatering       Snedstrecket (/) på det                         numeriska tangentbordet Visa den första raden av brödtext  eller all brödtext               ALT+SKIFT+L Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1    ALT+SKIFT+1 Visa alla rubriker upp till rubrik n        ALT+SKIFT+n				

Kortkommandon för menyer

 Visa snabbmenyn              SKIFT+F10 Gör menyraden aktiv             F10 Visa programikonmenyn  (i programmets namnlist)          ALT+BLANKSTEG Markera nästa eller föregående kommando  på menyn eller undermenyn            NEDPIL ELLER UPPIL                         (när menyn eller undermenyn                         visas) Markera menyn till vänster eller höger, eller,  när en undermeny visas, växla mellan  huvudmenyn och undermenyn         VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Markera det första eller sista kommandot på menyn  eller undermenyn                  HOME eller END Stäng den visade menyn  och undermenyn samtidigt         ALT Stäng den synliga menyn eller  undermenyn    ESC				AT
TIPS!AT Du kan använda tangentbordet för att markera valfritt menykommando på menyraden eller i ett verktygsfält som visas. Markera menyraden genom att trycka på ALT. (Markera sedan ett verktygsfält genom att trycka på CTRL+TAB och upprepa detta tills önskat verktygsfält är markerat.) Tryck på bokstaven som är understruken på menyn som innehåller önskat kommando. Tryck sedan på den understrukna bokstaven i önskat kommandonamn på menyn.

ATObs!AT Följande kortkommandon finns inte med i hjälpen.
 Ta bort ett kommando från en meny   CTRL+ALT+bindestreck (-)  Pekaren förvandlas till ett minustecken när  du trycker på en tangent. Öppna sedan menyn  och klicka på kommandot som ska tas bort.Kortkommando för anpassning av  tangentbordsinställningar (Macintosh)              CTRL+ALT+NUM PLUS                          Plustangenten (+) på det                          numeriska tangentbordet.  				

Kortkommandon för verktygsfält

 Aktivera menyraden             F10 Välj nästa eller föregående verktygsfält       CTRL+TAB eller                         CTRL+SKIFT+TAB Välj nästa eller föregående knapp  eller meny i verktygsfältet            TAB eller SKIFT+TAB (när ett                         verktygsfält är aktivt) Öppna menyn                  RETUR (när en meny i ett                         verktygsfält är markerad) Utför åtgärden som tilldelats knappen     RETUR (när en knapp är                         markerad) Ange text i en textruta             RETUR (när textrutan                         är markerad)				

Kortkommandon för fönster och dialogrutor

 Gå till nästa program            ALT+TAB Gå till föregående program          ALT+SKIFT+TAB Visa Start-menyn i Windows           CTRL+ESC Stäng det aktiva dokumentfönstret        CTRL+W Återställ det aktiva dokumentfönstret        CTRL+F5 Gå till nästa dokumentfönster       CTRL+F6 Gå till föregående dokumentfönster      CTRL+SKIFT+F6 Utför kommandot Flytta  (dokumentikonmeny, menyrad)        CTRL+F7 Utför kommandot Storlek  (dokumentikonmeny, menyrad)        CTRL+F8 Maximera dokumentfönstret          CTRL+F10 Markera en mapp i dialogrutan  Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)       ALT+0 för markering av                         mapplistan, piltangenter                         för markering av en mapp Välj en verktygsfältsknapp i dialogrutan Öppna  eller Spara som (Arkiv-menyn)       ALT+nummer (1 är                         knappen längst till vänster, 2                         nästa knapp och så vidare) Uppdatera filerna som syns i dialogrutan  Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)       F5 Gå till nästa flik i en dialogruta      CTRL+TAB eller CTRL+PGDN                          Gå till föregående flik i en dialogruta      CTRL+SKIFT+TAB eller                         CTRL+PGUP Gå till nästa alternativ eller alternativgrupp     TAB Gå till föregående alternativ eller alternativgrupp   SKIFT+TAB Gå mellan alternativ i den markerade listan  eller mellan vissa alternativ  i en grupp alternativ             Piltangenter Utför åtgärden som tilldelats den markerade  knappen. Markera eller avmarkera kryssrutan     BLANKSTEG Gå till nästa alternativ i den markerade  listan, som börjar med bokstaven du angav      Bokstavstangent för den första                         bokstaven i alternativets namn                                                                             Markera alternativet eller markera eller avmarkera  kryssrutan vid den understrukna bokstaven  i alternativnamnet              ALT+bokstavstangent Öppna en lista            ALT+NEDPIL (när en                         lista är markerad)                           Stäng en lista            ESC (när en                         lista är markerad) Utför åtgärden som tilldelats standardknappen  i dialogrutan           RETUR Avbryt kommandot och stäng dialogrutan   ESC Gå till början av raden        HOME Gå till slutet av raden        END Gå ett tecken till vänster eller höger     VÄNSTERPIL eller                         HÖGERPIL Gå ett ord till vänster eller höger     CTRL+VÄNSTERPIL eller                         CTRL+HÖGERPIL Markera från insättningspunkten till  början av raden            SKIFT+HOME Markera från insättningspunkten till  slutet av raden                 SKIFT+END Markera eller avmarkera ett tecken till vänster   SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett tecken till höger   SKIFT+HÖGERPIL Markera eller avmarkera ett ord till vänster   CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett ord till höger   CTRL+SKIFT+HÖGERPIL				

Kortkommandon för arbete med webbsidor

 Infoga en hyperlänk                CTRL+K Gå en sida bakåt                ALT+VÄNSTERPIL Gå en sida framåt               ALT+HÖGERPIL Uppdatera                     F9				

Kortkommandon för referenser, fotnoter och slutkommentarer

 Markera text som en innehållspost          ALT+SKIFT+O Markera text som ett citat         ALT+SKIFT+I Markera text som en registerpost               ALT+SKIFT+X Infoga en fotnot                ALT+CTRL+F Infoga en slutkommentar                ALT+CTRL+D				

Kortkommandon för användning av Office-assistenten

 Visa Office-assistentens pratbubbla     ALT+F6 Välj ett hjälpavsnitt i listan som visas                               ALT+siffra (1 är det                         första avsnittet, 2 är det                         andra och så vidare) Visa fler hjälpavsnitt              ALT+NEDPIL Visa föregående hjälpavsnitt             ALT+UPPIL Stäng ett assistentmeddelande        ESC Få hjälp av Office-assistenten        F1 Visa nästa tips               ALT+N Visa föregående tips               ALT+B Stäng tips                    ESC Visa eller dölj Office-assistenten i en guide  TAB för val av Office-                         assistentens knapp,                         BLANKSTEG för visning av                         assistenten eller avstängning                         av Hjälp med guiden				


Om du vill veta mer om kortkommandon gör du så här: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv kortkommandon i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
9.0 tangentbord
Egenskaper

Artikel-id: 211982 – senaste granskning 12/05/2015 11:50:22 – revision: 1.1

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhelp kbhowto kbfaq kbinfo kbusage KB211982
Feedback