Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här använder du ett makro för lägga till etiketter i datapunkter i punkt- och bubbeldiagram i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I Microsoft Excel finns inget inbyggt kommando för koppling av textetiketter till datapunkter i punkt- och bubbeldiagram. Du kan dock skapa ett VBA-makro för att utföra funktionen. Artikeln innehåller ett exempelmakro som utför denna åtgärd i punkt- och bubbeldiagram.
Mer Information
Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast som information utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov. Om du har begränsad programmeringserfarenhet kan du kontakta Microsoft Certified Partner. Om du vill ha mer information om Microsoft Certified Partners kan du besöka följande Microsoft-webbplats: Mer information om supportalternativ och hur du kontaktar Microsoft finns på följande Microsoft-webbplats: Användningen av exempelkoden förutsätter att data och tillhörande etiketter är ordnade med följande format i ett kalkylblad:
 • Den första kolumnen innehåller dataetiketterna.
 • Den andra kolumnen innehåller x-värden för punktdiagrammet.
 • Den tredje och efterföljande kolumner innehåller y-värden för punktdiagrammet.
Obs! Exemplet innehåller visserligen endast en kolumn data med y-värden, men du kan använda fler än en dataserie om du vill.

Om du vill använda makrot i artikeln ska du skapa ett diagram med följande data:
  A1: Etiketter    B1: x-värden  C1: y-värden  A2: datapunkt1  B2: 12     C2: 5  A3: datapunkt2  B3: 9     C3: 7  A4: datapunkt3  B4: 5     C4: 3  A5: datapunkt4  B5: 4     C5: 8  A6: datapunkt5  B6: 1     C6: 4
Obs! Tabellen får inte innehålla tomma kolumner och kolumnen med dataetiketter får inte vara skild från kolumnen med x-värden. Etiketter och värden måste anges med exakt det format som beskrivs i artikeln. (Den övre vänstra cellen måste inte vara A1.)

Gör så här om du vill koppla textetiketter till datapunkter i ett punktdiagram:
 1. Markera cellområdet B1:C6 i kalkylbladet med exempeldata och klicka sedan på DiagramInfoga-menyn.
 2. Klicka på fliken Standardtyper i dialogrutan Diagramguiden - Steg 1 av 4 - Diagramtyp. Klicka på Punkt under Diagramtyp och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på fliken Dataområde i dialogrutan Diagramguiden - Steg 2 av 4 - Diagrammets källdata. Klicka på Kolumner under Serie i och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Diagramguiden - Steg 3 av 4 - Diagramalternativ.
 5. Klicka på alternativet Som nytt blad i dialogrutan Diagramguiden - Steg 4 av 4 - Diagrammets placering och klicka sedan på Slutför.
 6. Starta Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.
 7. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 8. Skriv följande exempelkod i modulbladet:
  Sub AttachLabelsToPoints()  'Dimensionvariabler.  Dim Counter As Integer, ChartName As String, xVals As String  ' Inaktivera skärmuppdatering när subrutinen körs.  Application.ScreenUpdating = False  'Lagra formeln för första serien i "xVals".  xVals = ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula  'Extrahera området för data från xVals.  xVals = Mid(xVals, InStr(InStr(xVals, ","), xVals, _   Mid(Left(xVals, InStr(xVals, "!") - 1), 9)))  xVals = Left(xVals, InStr(InStr(xVals, "!"), xVals, ",") - 1)  Do While Left(xVals, 1) = ","   xVals = Mid(xVals, 2)  Loop  'Koppla en etikett till varje datapunkt i diagrammet.  For Counter = 1 To Range(xVals).Cells.Count   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).HasDataLabel = _     True   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).DataLabel.Text = _     Range(xVals).Cells(Counter, 1).Offset(0, -1).Value  Next CounterEnd Sub
 9. Gå tillbaka till Microsoft Excel genom att trycka på ALT+Q.
 10. Växla till diagrambladet.
 11. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron. Klicka på AttachLabelsToPoints och klicka sedan på Kör för att köra makrot.

  När makrot körs kopplas etiketterna i cellerna A2:A6 till datapunkterna i diagrammet.
punktdiagram XL2000 XL98 XL97 XL2001 XL2002 XLX XL2003
Egenskaper

Artikel-id: 213750 – senaste granskning 10/12/2006 03:07:42 – revision: 3.3

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel X för Macintosh, Microsoft Excel 2001 för Macintosh, Microsoft Excel 98 för Macintosh

 • kbchart kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming KB213750
Feedback