Hur du använder datum och tid i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 214094


Sammanfattning
I den här artikeln beskriver hur du använder inbyggda datum- och tidsfunktionerna i Excel för att utföra komplicerade datum- och tidsberäkningar.

I Excel lagras alla datum som heltal och alla tider som decimaltal. Med det här systemet Excel kan lägga till, ta bort eller jämför datum och tider precis som alla andra tal, och alla datum manipuleras med detta system.

I det här systemet serienumret 1 motsvarar 1/1 1900 12:00:00 a.m. tider lagras som decimaltal mellan.0 och.99999 där.0 är 00:00:00 och.99999 är 23:59:59. Datum heltal och decimaltal tid kan kombineras för att skapa siffror med en decimal och en heltalsdelen. Till exempel talet 32331,06 representerar datum och tid 1988-7/7 1:26:24 FM

För att utföra komplicerade datum- och tidsberäkningar ingår i Excel många inbyggda datum- och tidsfunktioner.

Funktionerna idag() och nu()

IDAG -funktionen returnerar serienumret för dagens datum utifrån systemklockan och inkluderar inte tiden. Nu -funktionen returnerar serienumret för dagens datum och inkluderar tiden.

Hur sorteras datum utifrån serienummer

I Excel sorteras datum utifrån serienummer för datum, i stället för på det visa talet. När du sorterar datum i Excel kan du därför inte får de resultat du förväntar dig.

Om du sorterar en serie datum som visas i till exempel den mmmm datum format (så att bara månaden visas), månaderna som är inte sorterad i alfabetisk ordning. I stället sorteras datum utifrån deras underliggande datumserienumret.

Jämföra datum utifrån serienummer

Eftersom serienummer också används vid jämförelser av datum och tid, kan faktiska resultat vara annorlunda än vad du förväntar dig (baserat på de visa värdena).

Till exempel när du använder funktionen nu för att jämföra ett datum med det aktuella datumet, som i formeln
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
formeln returnerar FALSKT, även om aktuellt datum är 10/1/92. Returnerar SANT endast om datumet är 92-10/1 12:00:00 a.m. Om du jämför två

atum i en formel, och du behöver inte ha tid som ingår i resultatet, kan du undvika problemet genom att använda funktionenIDAG i stället:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Arbeta med datumformler

Hur du tar reda på antalet dagar mellan idag och i framtiden

Använd följande formel för att beräkna antalet dagar mellan nu och fram till ett datum i framtiden
  ="mm/dd/yy"-NOW()
där "mm/dd/åå" är det framtida datumet. Använda Allmänt format för att formatera cellen som innehåller formeln.

Hur du tar reda på antalet dagar, månader och år mellan två datum

Om du vill beräkna antalet dagar, månader och år mellan två datum, där start- och slutdatumen anges i cell A1 och A2 respektive, så här:

1. Skapa en Ny arbetsbok.
2. Klicka på tom arbetsbok
3. Skriv in följande data i arbetsboken:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
Skriv in följande formel i cell D1:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)<=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months,"&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

Anmärkning: Om du kopierar och klistrar in den här formeln, kontrollera att det inte finns några radbrytningar. Formeln fungerar inte om radbrytningar.

4. Om du ska skriva in formeln visas i cell D1:

4 years, 1 months, 6 days


Ytterligare uppdelning av formeln för dagar, månader och år
Formeln kan också delas upp i enskilda segment i dagar, månader och år enligt följande.

Obs! Kontrollera att det inte finns några radbrytningar eller formlerna fungerar inte om du kopierar och klistrar in formlerna.
  Time segment           Formula  ------------------------------------------------------------------------  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"  ignoring years and months   The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
Obs! I de tidigare formlerna & "dagar" & "månader" och & "år" är valfria. Dessa gör det möjligt att särskilja resultaten som dagar, månader och år.

Räkna ut antalet veckodagar mellan två datum

Om du vill räkna ut antalet veckodagar mellan två datum, där start- och slutdatumen anges i cell så A1 och A2, här:

1. Skapa en Ny arbetsbok.
2. Klicka på tom arbetsbok.
3. Skriv in följande data i arbetsboken:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. i cell D1, skriver du följande formel:

=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071" appears as the result in cell D1.


Öka datum stegvis

Om du vill öka datum med ett antal år, månader eller dagar, använder du följande formel, där referensen är antingen datumvärdet eller cellreferensen som innehåller datum, och värde1, värde2värde3 är de steg som du vill öka år, månad och dag, respektive.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)


Till exempel om du vill öka datum med en månad är formeln:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

Arbeta med tidsformler

Beräkna förfluten tid

När du subtraherar innehållet i en cell från en annan efter hur lång tid som förflutit mellan dem, är resultatet ett serienummer som representerar timmar, minuter och sekunder. Om du vill att talet ska vara lättare att läsa, använda tidsformatet h: mm i cellen som innehåller resultatet.

I följande exempel visar cellen ett decimaltal (i det här fallet 0,53125, serienummer representation av 12 timmar och 45 minuter) om cellerna C2 och D2 innehåller formeln = B2-A2och cell C2 formateras i allmänt format.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                    (General)    (h:mm)  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

Om midnatt infaller mellan start- och sluttid, måste du ta hänsyn till 24-timmars tidsskillnad. Du kan göra detta genom att lägga till talet 1, som representerar en 24-timmarsperiod. Du kan till exempel skapa följande tabell, som tillåter tidsintervall utöver midnatt.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                     (General)    (h:mm)  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45


Om du vill skapa tabellen skriver du följande formel i cellerna C2 och D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

Ackumulera timmar och minuter över 24 timmar

Om du vill visa en tid som överstiger 24 timmar kan du använda det inbyggda formatet 37:30:55. Om du vill använda ett anpassat format i stället måste du skriva parametern timmar av formatet inom hakparenteser, till exempel:
  [h]:mm

Hur du kan konvertera ett datum till motsvarande decimaltal

Om du vill konvertera ett datum (t.mm.ss) till ett decimaltal (0,00) måste du konvertera tal till ett decimaltal med en 24-timmarsbas. Det gör du genom att multiplicera tiden med 24 enligt följande
  =Time*24
där Tid är det tal som du vill konvertera från ett tidsformat till ett decimaltal. talet kan vara en cellreferens eller en sträng med tal i funktionen TIDVÄRDE .

Cell A1 innehåller tiden "4:30", som motsvarar fyra timmar och 30 minuter, är formeln:
  =A1*24
Resultatet blir 4,5.

Om cellen innehåller ett datum och en tid, använder du följande formel:
  =(Time-INT(Time))*24
Till exempel om cell A1 "96-6/20 4:30 AM", är formeln:
  =(A1-INT(A1))*24
Resultatet blir 4,5 igen.

Konvertera ett decimaltal till motsvarande datum

Om du vill konvertera ett decimaltal (0,00) till dess datum motsvarande (t.mm.ss), måste du konvertera tal till ett decimaltal med en 24-timmarsbas. Det gör du genom att dividera tiden med 24 enligt följande
  =Time/24
där Tid är det tal som du vill konvertera ett decimaltal till datumserienummer och kan vara en cellreferens eller ett reellt tal. Du har ett värde på 4,5, som motsvarar fyra timmar och 30 minuter i cell A1 är formeln:
  =A1/24
Resultatet blir 4:30.

Hur du överför filer mellan Microsoft Excel för Mac och Excel för Windows

Som standard används 1904-datumsystemet i Excel för Mac och Excel för Windows används 1900-datumsystemet. Detta innebär att när du skriver in serienumret 1 i Excel för Mac och formatera texten som ett datum, visas det som 1904-1-2 klockan 12:00 Excel för Windows visas serienumret 1 som 1/1 1900 12:00 a.m.

Om du överför filer från Excel för Macintosh till Excel för Windows bör denna skillnad i datumsystem inte orsaka problem, eftersom datumsystemet är lagrat i respektive fil. Men om du kopierar och klistrar in mellan filer med olika datumsystem från olika plattformar, kan datum emellertid visas fyra år och en dag från rätt datum.

Så här ändrar du till 1904-datumsystemet i Excel för Windows:
 1. I Excel 2007 och senare går du tillExcel-alternativ.
 2. Klicka på alternativetAvancerat i Excel 2007 och senare. Rulla ned till vid beräkning av den här arbetsboken: och markera kryssrutan Använd 1904-datumsystemet.
Gör följande om du vill ändra till 1904-datumsystemet i Excel för Mac:
 1. Klicka på InställningarExcel -menyn.
 2. Under formler och listor väljer beräkning.
 3. Under Arbetsboksalternativ Klicka för att avmarkera kryssrutan1904-datumsystemet
Referenser
För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
214233 Text eller tal konverteras till oönskat talformat i Excel
214386 Maximala tider i Microsoft Excel
241072 Datum och tider visas som serienummer vid visning av formler i Excel
264372 Hur du styr och förstå inställningar i dialogrutan Formatera celler i Excel
datum tid formlerna fungerar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 214094 – senaste granskning 11/07/2016 22:21:00 – revision: 9.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Excel 2016, Microsoft Excel 2016 for Mac

 • kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate kbmt KB214094 KbMtsv
Feedback