Användarens kontaktfoton i Lync visas inte korrekt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2497721
PROBLEMET
När du ansluter till Microsoft Lync Online, kan följande problem uppstå:
 • Problem 1: Du kan inte visa ditt eget kontaktfoto i Microsoft Lync 2010 eller Microsoft Lync 2013.
 • Problem 2: Andra kontakter kan inte se bilden. Detta omfattar externa kontakter.
 • Problem 3: Högupplösta foton för kontakter visas inte i konferenser och online-möten i Microsoft Lync 2013.

LÖSNING

Lösning på problem 1

Lös problem 1 genom att överföra ett foto från Microsoft Office 365-portalen. Beroende på vilken version av Exchange-postlådan som användaren har, finns det olika överföringsalternativ. Mer information om hur du överför en bild från Lync 2010 eller Lync 2013 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lösning på problem 2

Om externa kontakter rapporterar att de inte kan visa kontaktfotona, se till att fotona inte publiceras i Active Directory med hjälp av attributet thumbnailPhoto. Foton är inte tillgängliga för externa kontakter eftersom fotona sparas i den lokala Active Directory Domain Services (AD DS).

En extern kontakt kommer inte att kunna hämta foton från en lokal källa. Endast användare i samma organisation förväntas kunna hämta foton i Lync Online.

Lösning på problem 3

HD-bilder visas endast i Lync 2013 och Microsoft Lync Web App. Om en användare är inloggad i Lync 2010 visas standarddefinitionsbilderna i stället för högupplösta versioner. Om användare är inloggade på Lync 2013 och om foton för vissa kontakter inte är högupplösta, bör du kontrollera att kontakterna har en Exchange 2013-postlåda och har överfört ett högupplöst foto.
MER INFORMATION
Dessa problem kan bero på något av följande skäl:
 • Problem 1 inträffar vanligtvis när något av följande villkor är uppfyllt:
  • Ingen bild har överförts.
  • Fotot uppfyller inte kraven för storlek och typ.
  • Användarens Exchange-postlåda är inte tillgänglig.
 • Problem 2 inträffar när fotot är oåtkomligt för kontakten. Detta kan inträffa eftersom Exchange-postlådan inte är tillgänglig eller eftersom fotot sparas i Active Directory och är oåtkomligt för externa kontakter.
 • Problem 3 inträffar när en användare är inloggad i Lync 2010 eller när användaren vars foto inte visas, inte har en Exchange 2013-postlåda.

Överföra foton till Exchange Online via PowerShell

Anslut först till Exchange Online med hjälp av fjärr-PowerShell med hjälp av anvisningarna på följande Microsoft-webbplats:När du är ansluten kan du använda cmdlet Set-UserPhoto för att överföra ett foto direkt till användarens Exchange-postlåda. Mer information om cmdlet Set-UserPhoto och dess användningsområden finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Fylla i "thumbnailPhoto"-attribut i AD DS

Om du kör Azure-för synkronisering av Active Directory, köra en Windows PowerShell-skript för att uppdatera attributetthumbnailPhoto i lokal Active Directory-schemat. Gör så här:
 1. Starta Anteckningar och klistra sedan in följande Windows PowerShell-skript i anteckningar:

  $SAMName=Read-Host "Enter a username"$root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'$searcher = new-object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)$searcher.filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=$SAMName))"$user = $searcher.findall()$userdn = $user[0].path$userdn = $userdn.trim("GC")$userdn = "LDAP" + $userdnfunction Select-FileDialog{param([string]$Title,[string]$Directory,[string]$Filter="All Files (*.*)|*.*")[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") | Out-Null$objForm = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog$objForm.InitialDirectory = $Directory$objForm.Filter = $Filter$objForm.Title = $Title$objForm.ShowHelp = $true$Show = $objForm.ShowDialog()If ($Show -eq "OK"){Return $objForm.FileName}Else {Write-Error "Operation canceled by user."}}$photo = Select-FileDialog -Title "Select a photo" -Directory "%userprofile%" -Filter "JPG Images (*.jpg)|*.jpg|PNG Images (*.png)|*.png"$user = [ADSI]($userdn)[byte[]]$file = Get-Content $photo -Encoding Byte# clear previous image if exist $user.Properties["thumbnailPhoto"].Clear()# write the image to the user's thumbnailPhoto attribute by converting the byte[] to Base64String $result = $user.Properties["thumbnailPhoto"].Add($file)# commit the changes to AD $user.CommitChanges()if ($result -eq "0"){Write-Host "Photo successfully uploaded."} else{Write-Error "Photo was not uploaded."}
 2. Redigera GC-platsen så att den återspeglar det lokala Active Directory-schemat på rad 2 i skriptet. I det här exemplet använder vi domänen Contoso.local. Därför är rad 2 i det här exemplet följande:
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
 3. Klicka på SparaArkiv -menyn.
 4. Klicka i rutan Filformatalla filer (*. *).
 5. I den filnamn skriver duUploadADPhoto.ps1, och klicka sedan på Spara.
 6. Starta Windows PowerShell och flytta sedan till den plats där du sparade skriptet.
 7. Kör skriptet, skriv aliaset för användaren och tryck på Retur. Dialogrutan ArkivÖppna efterfrågar bildfilen i antingen JPG- eller PNG-format.
 8. Klicka på Öppna. Resultaten visas på skärmen.
 9. Om bilden laddades upp korrekt, vidta någon av följande åtgärder:
  • Låt Azure Active Directory Sync Tool synkroniseras.
  • Framtvinga synkroniseringen. Mer information om hur du framtvingar synkroniseringen finns på följande Microsoft-webbplats:
 10. Vänta 12 till 24 timmar innan alla ändringarna börjar gälla.
Obs! Om fotot har publicerats med hjälp av denna metod visas inte fotot externa kontakter, till exempel Windows Live Hotmail-användare och andra externa organisationer. Fotot kan inte visas eftersom filen inte kan nås från externa platser.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2497721 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/05/2014 01:27:00 - ฉบับแก้ไข: 21.0

Microsoft Lync Online

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2497721 KbMtsv
คำติชม