Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Schemalagda säkerhetskopieringar misslyckas på fristående bandstationer efter byte av media

Denna artikel har tidigare publicerats under SV267574
VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnitten "Återställa registret" i Regedit.exe och "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.
Symptom
När du schemalägger en oövervakad säkerhetskopiering i Windows 2000 med hjälp av en fristående bandstation (bibliotek) slutförs det första säkerhetskopieringsjobbet. När du har bytt media säkerhetskopieras emellertid inte önskad mapp och önskade filer vid nästa schemalagda säkerhetskopieringsjobb. Du kan även få något av följande felmeddelanden i rapportloggfilen för säkerhetskopieringen:
Åtgärden utfördes inte eftersom det inte fanns några oanvända media tillgängliga.
eller
Åtgärden slutfördes inte eftersom det angivna mediet inte kan hittas.
Orsak
Problemet kan uppstå om Hantering av flyttbar lagringsmedia (RSM) inte meddelas när media på den fristående bandstationen (biblioteket) byts manuellt. Hantering av flyttbar lagringsmedia avsöker inte fristående bibliotek efter mediabyten, och det är en uppgift för det RSM-anpassade programmet att begära att Hantering av flyttbar lagringsmedia identifierar om media har bytts i fristående bibliotek. När detta problem uppstår uppdaterar RSM innehållet i bandstationsmedia i RSM-databasen. När Windows Säkerhetskopiering körs interaktivt begär den vanligen att RSM avsöker bandstationerna med jämna mellanrum och kontrollerar om media har bytts. När ingen säkerhetskopiering körs finns det inget sätt att begära att RSM ska identifiera byte av media. Säkerhetskopiering kan inte begära en montering av det nya bandet, eftersom RSM inte känner till det nya bandets existens, vilket medför att säkerhetskopieringen misslyckas.
Lösning
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du kör Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.
En korrigeringsfil för detta problem är nu tillgänglig från Microsoft, men den har inte regressionstestats fullständigt och bör endast användas på datorer med just detta problem. Om ditt arbete inte störs alltför mycket rekommenderar Microsoft att du väntar på nästa Service Pack för Windows 2000 som innehåller denna korrigeringsfil.

Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa korrigeringsfilen från Microsoft Support. Telefonnummer och mer information om Microsoft Support finns på följande adress:
Den engelska versionen av denna korrigeringsfil ska ha följande filattribut eller senare:
  Date    Time   Version    Size    File name  -----------------------------------------------------------  08/05/2000 02:44pm 5.0.2195.2103 1,162,000 Ntbackup.exeUndvik problemet genom att använda en eller flera av följande metoder inkrementellt, tills pålitliga oövervakade säkerhetskopieringar kan utföras. Observera att vissa bandstationer kräver metod 1 och 2 innan pålitliga säkerhetskopieringar kan utföras.

Metod 1

Låt en kopia av programmet för säkerhetskopiering köras i bakgrunden. Säkerhetskopiering ska med jämna mellanrum undersöka om media har bytts på bandstationen och ska bidra till att mediebyten identifieras innan det verkliga schemalagda säkerhetskopieringsjobbet körs. Du kan använda programmet Srvinstw.exe i Microsoft Windows 2000 Resource Kit för att installera verktyget Srvany.exe och sedan låta Ntbackup.exe köras som en dold tjänst.

Installera verktyget Srvany.exe som en tjänst

 1. Kopiera verktyget Srvany.exe, som ingår i Windows 2000 Resource Kit, till mappen %SystemRoot%\System32 på datorn.
 2. Starta programmet Srvinstw.exe.
 3. Klicka på Install a service och sedan på Next.
 4. Klicka på Local Machine och sedan på Next.
 5. Skriv srvany under Service name och klicka på Next.
 6. Sök upp filen %SystemRoot%\System32\Srvany.exe, dubbelklicka på filnamnet och klicka sedan på Next.
 7. Klicka på Service in it's own process och sedan på Next.
 8. Klicka på System Account och sedan på Next.
 9. Klicka på Automatic och sedan på Next.
 10. Klicka på Finish.

Konfigurera tjänsten Srvany Service att köra Ntbackup.exe som en tjänst

 1. Starta Registereditorn (Regedt32.exe) för att visa följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY
 2. Klicka på Add Key...Edit-menyn. , skriv Parameters som nyckelnamn och klicka sedan på OK.
 3. Markera nyckeln Parameters och klicka sedan på Add Value under Edit-menyn. Ange Application som värdenamn och använd sedan datatyp REG_SZ.

  Obs! Se till att ange den fullständiga sökvägen till filen NTBackup.exe. Srvany.exe laddar inte programmet om du använder variabeln %SystemRoot% i sökvägen. Ett exempel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY Application: REG_SZ : C:\Winnt\System32\Ntbackup.exe
 4. Avsluta Regedt32.exe.
 5. När du har avslutat Windows och startat om datorn startar säkerhetskopieringen som en bakgrundstjänst. Ntbackup.exe ska köras och synas i Aktivitetshanteraren under fliken Processer och tillåter att säkerhetskopiering avsöker band för att kontrollera att media har bytts.

Metod 2

Schemalägg säkerhetskopieringen med hjälp av en Backup.cmd-fil. Du kan kopiera innehållet i den schemalagda aktivitetens RUN-fält och sedan klistra in det i batchfilen. Du kan använda uppdateringskommandot Rsm.exe för att bidra till identifiering av ändrade media. Följande kan läggas till i början av batchfilen för säkerhetskopiering:
[backup.cmd]
start /wait rsm.exe refresh /lf"biblioteksnamn"
<Säkerhetskopieringskommandon för oövervakad säkerhetskopiering kopierade från schemalagd aktivitet.....lägg till /um-växeln om så önskas.>


Obs! Kör kommandot rsm view /tlibrary för att extrahera det "biblioteksnamn" som ska användas med tidigare angivet kommando.

Metod 3

Schemalägg en Backup.cmd-batchfil med ett kort (en mapp\fil) säkerhetskopieringsjobb, följt av en vanlig fullständig säkerhetskopiering. Den första (korta) säkerhetskopieringen misslyckas eftersom inga media identifieras i bandbiblioteket. Nästa säkerhetskopiering bör emellertid fungera, eftersom bandbiblioteket uppdateras genom det första misslyckade försöket att hitta användbara media.

Metod 4

Använd RSM-gränssnittet (Ntmsmgr.msc) för att manuellt utföra en fullständig inventering av bandbiblioteket efter bandbyte och innan nästa säkerhetskopieringsjobb startar.

Obs! Om du använder Ntbackup /um-växeln bör du inte använda /n-växeln för att namnge media. Låt i stället säkerhetskopiering använda standarddatum och standardtid som etikettnamn och etikettbeskrivning. Därmed undviks möjligheten att flera band har samma etikettnamn, vilket kan medföra att RSM begär en manuell bandmontering och förhindrar att säkerhetskopieringen fortsätter eller slutförs i oövervakat läge.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du installerar Windows 2000 samtidigt med snabbkorrigeringar för Windows 2000 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
249149 Installing Microsoft Windows 2000 and Windows 2000 Hotfixes
Ytterligare relaterade artiklar i Knowledge Base:
264604 Scheduled backup jobs may not run as expected
243260 Changed Parameters for Scheduled Backup Job May Not Be Saved
Egenskaper

Artikel-id: 267574 – senaste granskning 03/28/2006 05:39:57 – revision: 4.2

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwin2000presp2fix win2000sp2fix KB267574
Feedback