Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsökning av problem med att spara Excel-filer

Sammanfattning
Det kan uppstå problem vid försök att spara en Microsoft Excel-fil om en eller flera av följande förutsättningar är uppfyllda:
 • En Excel-fil sparas på en nätverksenhet där användaren har begränsad behörighet.
 • En Excel-fil sparas på en plats utan tillräckligt enhetsutrymme.
 • Anslutningen till Excel-filen har brutits.
 • Det finns en konflikt med ett antivirusprogram.
 • Excel-filen som sparas är delad.
 • Gränsen på 218 tecken för sökvägen har överskridits när en Excel-fil sparas.
 • Alternativ uttrycksvärdering är aktiverad i Excel.
 • Filen har skapats från en mall med inbäddade objekt.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs felsökning av problem som kan uppstå vid försök att spara Microsoft Excel-filer.
Mer Information

Åtgärder före felsökning

Om problemet gäller en fil som ännu inte har sparats bör du läsa Spara Excel-filen före felsökning innan du börjar felsökningen.

Om du vill veta mer om hur filer sparas i Excel läser du Process för att spara en Excel-fil.

Om du har problem med att spara filer i Excel följer du instruktionerna i angiven ordning tills problemet är borta.

Steg 1: Försök spara Excel-filen på en annan plats

Om Excel-filen kan sparas utan problem på en lokal hårddisk, en nätverksenhet eller en diskettenhet, kan problemen bero på följande: Om Excel-filen inte kan sparas utan problem på en lokal hårddisk, en nätverksenhet eller en diskettenhet, kan problemen bero på följande: Om problemen inte beror på något av detta går du till steg 2.

Steg 2: Spara en ny Excel-fil på den ursprungliga platsen

Så här sparar du en ny Excel-fil på den ursprungliga platsen:
 1. Skapa en ny Excel-arbetsbok.
 2. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 3. Gör följande i dialogrutan Spara som:
  1. Klicka på platsen där den ursprungliga Excel-filen är sparad i rutan Spara som.
  2. Skriv ett nytt namn på den nya Excel-filen i rutan Filnamn.
  3. Klicka på Spara.
Om du kan spara en ny Excel-fil på den ursprungliga platsen kan problemen bero på följande: Om du inte kan spara en ny Excel-fil på den ursprungliga platsen kan problemen bero på följande: Om utrymmet på enheten inte räcker till går du till steg 3.

Steg 3: Spara Excel-filen i felsäkert läge i Microsoft Windows

Om du inte kunde lösa problemet i steg 1 och 2 startar du om Windows i felsäkert läge och försöker sedan spara Excel-filen på den lokala hårddiskenheten.

Obs! Om du sparar dina Excel-filer på en nätverksplats startar du om Windows i felsäkert läge med nätverksstöd och försöker sedan spara Excel-filen.

Klicka på följande artikelnummer för att se artiklarna i Microsoft Knowledge Base där det finns mer information om att starta Windows i felsäkert läge:
156126 Felsöka Windows 95 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)
192926 Felsöka Windows 98 i felsäkert läge
267288 Starta Windows Millennium Edition i felsäkert läge
266169 Felsöka problem med vänteläge, viloläge och avstängning i Windows 2000 (Detta kan vara på engelska)
281770 Felsöka Windows 2000 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)

Om Excel-filen sparas när Windows har startats om i felsäkert läge försöker du spara om filen igen. Klicka på SparaArkiv-menyn.

Om Excel-filen inte sparas (eller sparas igen) efter omstart av Windows i felsäkert läge, kan det bero på följande:

Orsaker

Ett tillägg från en annan tillverkare

Om Excel-filen inte sparas när Excel körs i felsäkert läge i Windows, kan det bero på ett tillägg från en annan tillverkare eller en fil som finns på någon av startplatserna för Excel. Normalt laddas dessa filer när Excel startas.

Ibland installerar programleverantörer anpassade tillägg som samverkar med Excel. Några tillägg fungerar tillsammans med befintliga Excel-funktioner, medan andra ger en problemfri övergång när en produkt från en annan tillverkare används. Normalt stör dessa tillägg inte vanliga Excel-funktioner. Det finns emellertid vissa undantag, som medför att Excel-filer inte kan sparas på grund av ett tillägg.

Du kan utesluta risken för att problemet beror på ett tillägg eller en fil från en annan tillverkare genom att starta Excel i felsäkert läge. Gör så här:
 1. Avsluta Excel.
 2. Klicka på Start och peka på Program.
 3. Håll ned CTRL medan du startar Excel, tills ett meddelande av följande slag visas:
  Excel har upptäckt att du håller ned CTRL. Vill du starta Excel i felsäkert läge?
 4. Klicka på Ja.
 5. Försök spara en ny Excel-fil, och spara sedan samma Excel-fil igen.
Om filen sparas utan problem berodde problemet tidigare sannolikt på ett anpassat tillägg eller en fil på en Excel-startplats. För att utesluta problemet måste du leta upp och ta bort tillägget eller filen. När du har hittat tillägget eller filen som orsakade problemet kontaktar du leverantören, som kan ha ytterligare information om problemet och en uppdatering som fungerar utan problem.

Gör så här om du vill veta mer om felsäkert läge för Microsoft Office: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv felsäkert läge för office i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Klicka på följande artikelnummer för att se artiklarna i Microsoft Knowledge Base där det finns mer information om hur det fastställs vilka mappar Excel använder under starten samt ytterligare alternativ för att inaktivera funktionen:
291218 Använda Excel-startmapparna i Excel 2002 (Detta kan vara på engelska)
826922 Förhindra filer från att öppnas automatiskt i Excel 2003 och i Excel 2002
överst på sidan

TSR-program (Terminate and Stay Ready)

Om Excel-filen inte sparas både på den lokala enheten och (i tillämpliga fall) nätverksenheten när Excel används i felsäkert läge, kan problemet bero på ett TSR-program (Terminate and Stay Resident) som körs i "realläge" i Windows. Dessa program laddas normalt automatiskt när Windows startar.

Obs! Du kan utesluta alla TSR-program genom att använda felsäkert läge i Windows när du testar problemet med att spara Excel-filer.

När du har startat om Windows i felsäkert läge kan du också starta Excel i felsäkert läge och se om problemen är kvar. Starta Excel med hjälp av åtgärderna i avsnittet "Tillägg från en annan tillverkare".

Om problemet är borta använder du uteslutningsmetoden för att ta reda på vilket TSR-program som orsakar problemet. Om du inte vet hur du ska göra kontaktar du din Microsoft Windows-leverantör för närmare information om hur du utesluter enskilda program som laddas vid start av Windows.

Klicka på följande artikelnummer för att se artiklarna i Microsoft Knowledge Base där det finns mer information om felsökning av problem med Windows-startprocessen:
281965 Felsöka i verktyget Msconfig med Windows 98 (Detta kan vara på engelska)
281995 Felsöka med Msconfig i Windows Millennium Edition (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Begränsad behörighet

När du sparar en Excel-fil måste du ha följande behörighet till mappen där du sparar filen:
 • Läsa
 • Skriva
 • Byta namn
 • Ta bort
Obs! Användare som saknar dessa behörigheter kan inte spara Excel-filen.

överst på sidan

Otillräckligt enhetsutrymme

När en fil sparas på en diskettenhet, lokal hårddisk eller nätverksenhet måste det finnas tillräckligt mycket ledigt utrymme. Om utrymmet inte räcker till på målenheten kan filen inte sparas, och följande felmeddelande visas:
Disken är full.


Klicka på följande artikelnummer för att se artiklarna i Microsoft Knowledge Base om du vill ha mer information om felmeddelandet:
214245 Du får felmeddelandet "Disken är full" när du sparar en arbetsbok i Excel (Detta kan vara på engelska)
223813 Felmeddelande: Dokumentet sparades inte. Tidigare sparad kopia har tagits bort. (Detta kan vara på engelska)
214073 Ett felmeddelande visas vid försök att spara en fil i Excel
överst på sidan

Bruten nätverksanslutning

Om du arbetar med en Excel-fil, och anslutningen till enheten som filen finns på bryts, kan ett felmeddelande visas vid försök att spara filen.

Detta problem beror på följande: när en Excel-fil öppnas från en nätverksplats har alla delar av filen kanske inte hämtats till den lokala datorn när filen öppnas. Pivottabell-cacheminnen, ActiveX-objekt och filens Microsoft VBA-del (Visual Basic for Applications) hämtas inte till den lokala datorn förrän de öppnas i den lokala Excel-sessionen.

Om nätverksanslutningen bryts går det därför inte att komma åt de delar av filen som inte har hämtats till den lokala datorn, och filen kan inte sparas.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
291204 Du får ett felmeddelande när du sparar filen efter det att nätverksanslutningen har brutits i Excel (Detta kan vara på engelska)
214073 Ett felmeddelande visas vid försök att spara en fil i Excel
114440 Fel vid redigering/sparande av fil när filen inte är tillgänglig på disken (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Konflikt med antivirusprogram

När ett antivirusprogram är installerat eller körs, kan ett felmeddelande visas vid försök att spara en befintlig Excel-fil. Inget felmeddelande visas vid försök att spara en ny Excel-fil. Felmeddelandet kan bero på att vissa antivirusprogram snabbt söker igenom alla nya filer på datorn. Detta kan ibland medföra att processen för att spara Excel-filen störs, så att filen inte sparas på rätt sätt.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
265103 Du får felmeddelandet "Det går inte att komma åt <Filnamn> Filen kan vara skrivskyddad" när du försöker spara filen i Excel 2000 (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Fildelningskonflikt

Om du arbetar med en delad Excel-fil samtidigt som en annan användare, visas kanske ett felmeddelande om du och den andra användaren försöker spara Excel-filen samtidigt. Felmeddelandet beror på att filen inte kan sparas medan samma fil sparas av en annan instans av Excel.

Klicka på följande artikelnummer för att se artikeln i Microsoft Knowledge Base om du vill ha mer information om felmeddelandet:
130494 Du får felmeddelandet "Filen är låst" när du sparar en delad arbetsbok i Excel 2002 (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Filnamnslängd

Om du försöker spara eller öppna en Excel-fil med en sökväg (inklusive filnamnet) som innehåller mer än 218 tecken, visas kanske följande felmeddelande:
Filnamnet är inte giltigt.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
213983 Felmeddelande när en fil sparas eller öppnas i Excel 2002: "Filnamnet är inte giltigt" (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Alternativ uttrycksvärdering är aktiverad

När du sparar en Excel-fil i en tidigare version av Excel, visas kanske ett felmeddelande om filen innehåller vissa funktioner och alternativ uttrycksvärdering är aktiverad.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
215281 Fel när du sparar till ett tidigare filformat när Alternativ uttrycksvärdering är aktiverad i Excel 2000 (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Mallen innehåller ett inbäddat objekt

När du sparar en Excel-fil som ursprungligen har skapats från en mall med ett inbäddat objekt, kan följande felmeddelande visas:
Dokumentet sparades inte
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
121942 "Dokumentet sparades inte" visas när en fil som skapats från en mall sparas (Detta kan vara på engelska)
överst på sidan

Ytterligare information

Spara Excel-filen innan du börjar felsöka problemet

Du måste alltid spara dina Excel-filer med de senaste ändringarna innan du fortsätter att felsöka varför problemet med att spara har inträffat i Excel. I vissa fall kan du kanske inte återställa filen i dess aktuella tillstånd. Följande metoder har emellertid ofta varit framgångsrika. Förslagen har ordnats efter närhet till det ursprungliga formatet.

Obs! Följande metoder innebär kanske inte att filen sparas med alla de senaste ändringarna, formateringarna och funktionsuppsättningarna för Excel-versionen du använder. Syftet är att du ska få tillgång till en användbar sparad version av filen. Alla följande metoder kräver att du sparar filen på den lokala hårddisken med ett unikt filnamn.

Metod 1: Spara Excel-filen med ett nytt filnamn
 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 2. Spara Excel-filen med ett nytt, unikt filnamn.
Metod 2: Flytta det ursprungliga kalkylbladet till en ny arbetsbok
 1. Klicka på KalkylbladInfoga-menyn.

  Bladet krävs som ifyllnadsblad, eftersom det måste finnas minst ett blad kvar i en arbetsbok när alla relevanta datablad har flyttats.
 2. Klicka på Flytta eller kopiera bladRedigera-menyn.
 3. Klicka på (Ny bok) i listan Till bok.
 4. Klicka på OK.
Obs! Dessa åtgärder bör medföra att det aktiva kalkylbladet flyttas till en ny arbetsbok. Upprepa steg 1 till och med 4 tills alla kalkylblad (utom ifyllnadsbladet) har flyttats till den nya arbetsboken.

Om det finns VBA-makron i arbetsboken kopierar du modulerna från den gamla arbetsboken till den nya.

Metod 3: Spara filen som en annan Excel-filtyp
 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 2. Välj ett annat format än det aktuella i listan Filformat. Om du använder Microsoft Excel 97 eller Microsoft Excel 2000 sparar du filen som Excel 5.0/95.
Metod 4: Spara filen i HTML-format
 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 2. Klicka på Webbsida i listan Filformat.
 3. Klicka på Spara.
överst på sidan

Process för att spara en Excel-fil

När en fil sparas i Excel händer följande:
 1. En temporär fil med ett slumpmässigt namn (till exempel Cedd4100 utan filnamnstillägg) skapas i målmappen som har angetts i dialogrutan Spara som. Hela arbetsboken skrivs till den temporära filen.
 2. Om ändringar sparas i en befintlig fil tas den ursprungliga filen bort.
 3. Den temporära filen får namnet som har angetts (till exempel Book1.xls) i dialogrutan Spara som.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
814068 Beskrivning av hur filer sparas i Excel (Detta kan vara på engelska)
Obs! Andra processer på datorn kan störa sparandeprocessen i Excel. De här problemen kan uppstå om den temporära Excel-filen öppnas innan sparandeprocessen är klar (till exempel om det lokala antivirusprogrammet låser den temporära filen för genomsökning innan den kan ges ett nytt namn).

Därför måste du hålla reda på programinstallationer och uppdateringar som gjordes innan det uppstod problem med att spara Excel-filer. Denna information är användbar om du inte kan lösa problemet genom den här artikeln utan måste kontakta Microsoft Support Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: överst på sidan
XL2000 inf XL2002
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 271513 – senaste granskning 01/26/2012 14:28:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto KB271513
Feedback