ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Lista över problem som korrigeras i Service Pack 2 för Office 2000

Sammanfattning
Denna artikel innehåller en lista över problem som korrigeras i Microsoft Office 2000 Service Pack 2. Om du vill veta mer om Office 2000 Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2000
Mer Information

Access

246953 PROGRAMFEL: Access 2000 körs fortfarande trots att det avslutats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
255901 ACC2000: Nya data i en ADP-fil visas felaktigt i en textruta som har ett standardvärde (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257589 ACC2000: Teckensnitt med fast bredd i rapporter skrivs ut felaktigt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269698 ACC2000: Formulär öppnas långsamt i designläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271249 ACC2000: Det går inte att skriva ut icke-ASCII-Unicode-tecken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
276270 DataSourceControl ConnectionTimeOut-egenskap ignoreras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
280433 ACC2000: Oväntad projektskada i Access-databas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
280521 ACC2000: Knappen "Spara post" i verktygsfält är inte tillgänglig när egenskapen AllowEdits är inställd på Nej (falskt) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Excel

200363 OFF2000: Office Binder kraschar vid stängning av förhandsgranskning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
246553 OFF2000: Inkonsekvent återgivning av streckade linjer i diagram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
252730 XL2000: Blanksteg infogas inte mellan text från olika celler med kommandot Justera (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259347 XL2000: Felmeddelande: ORA-00923:FROM-nyckelord finns inte på förväntad plats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262113 XL2000: Etiketter i punktdiagram försvinner i förhandsgranskning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262472 Graph 2000: Diagramteckensnitt ändras från Sans Serif till Serif (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262742 XL2000: On Error Resume Next tar längre tid att köra än i Excel 97 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264517 XL: Anpassade färger försvinner från länkade diagram vid uppdatering av källdata (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264658 XL2000: Hämta format gör att Excel slutar svara om tillägget Date Watch har aktiverats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264712 XL2000: Åtkomstfel vid körning av VBA-kod med funktionerna UserForm, SaveCopyAs och Save (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265018 XL2000: Cellformler ändras vid kopiering av kalkylblad med inbäddat diagram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265023 XL2000: Minnesläcka vid beräkning av användardefinierade funktioner i Excel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265311 XL: Auto_xxxx-definierade namnvärden i Excel 95 ändras vid import till Excel 97 eller 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268524 XL2000: Serverprogram kan inte hittas när inbäddat Excel-objekt öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269071 XL2000: JPN: Excel kraschar när två siffror eller tecken skrivs in (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269252 XL2000: Uppdatering tillgänglig för säkerhetsproblem i Excel 2000 SR-1-funktionen REGISTER.ID (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269521 XL2000: Inget felmeddelande returneras till VBA vid misslyckat försök att spara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269679 XL2000: "Vill du spara de ändringar som du gjorde i { ?" i franska Excel 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271900 XL2000: JPN: Data visas inte korrekt i pivottabell med OLAP-data (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273559 XL2000: Stavningskontroll ger inte förslag som ges i Word 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

FrontPage

248402 FP2000: Det går inte att öppna en webbplats i FP2000 med en IP-adress (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
251201 FPSE-bild mappas felaktigt med komponenten Inkludera sida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
272091 FP2000: Hel webbplats formateras om med funktionen Länkade formatmallar om den aktiva sidan är en ASP-sida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Outlook

223731 OL2000: Anpassat formulär omvandlas till formulär som lagras tillsammans med objekt (One-Off-formulär) vid förändring av meddelandealternativ (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
238765 OL2000: Formulär som lagras med objekt (One-Off-formulär) skapas med vissa kontrollegenskaper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249318 OL2000: Mötesinformation uppdateras inte korrekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249319 OL: Kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in fungerar inte i ett anpassat formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
251934 OL2000: X.400-adresstyper hanteras inte i importerade CSV-filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
252365 OL2000: Hämta ett LDAP-certifikat genom flera nivåer i en certifikatkedja (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
254502 OL2000: Regler körs fortfarande i personlig mappfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
256036 OL2000: Schedule+-kalender öppnas inte med Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
256980 OL2000: Stora textmängder visas inte i anpassat fält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257588 OL2000: När kalenderinformation exporteras till en PST-fil sparas inte flagga för skickad inbjudan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257650 OL2000: Minnesläcka i loop vid åtkomst till samarbetsdataobjekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257793 OL2000: Extra värde läggs till vid förflyttning till annat fält i formulär(Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257913 OL: Meddelanden som ursprungligen skrivits av ett ombud ligger kvar i Utkorgen i Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257927 OL2000: Funktionerna PrepareForm och ShowForm fungerar inte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257968 OL2000: Mötesförfrågningar behandlas inte i tid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
258247 OL2000:Återkommande avtalade tider är inte tillgängliga vid användning av begränsningsmetoden i Greenwich-tid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
258584 OL2000: (IMO) Outlook slutar svara vid växling mellan IMAP-mappar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
258754 OL2000: Importerade avtalade iCalendar- eller vCalendar-tider är felaktiga (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259242 OL2000: Deltagarnamn skadas när det tillgängliga utrymmet överskrids i rutan Alla deltagare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
260573 XCLN: Dubblering av kalenderposter när avtalade tider i Outlook 2000 kopieras och klistras in (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
261312 OL2000: Avtalade tider visas inte i förhandsgranskning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262405 OL2000: Outlook-process körs fortfarande efter klickning på Avsluta och Logga ut när anpassat formulär kopieras i kategoriläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262409 OL2000: Felmeddelandet "ActiveX-kontroll är inte säker" visas vid växling mellan mapphemsidor som innehåller en osignerad ActiveX-kontroll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262510 OL2000: Utskriven kalender innehåller inte alla avtalade tider (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262611 OL2000: Lösenord går ut utan uppmaning att byta lösenord (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262701 OL2000: Information för utvecklare om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
262870 OL2000: Outlook slutar svara efter installation av tillägg för säkerhetskopiering av personlig mappfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262922 OL2000: Privata avtalade tider kan visas med granskarbehörigheter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
263102 XCLN: Lösenordsdialogruta för domänreferenser slutar svara i fjärrpostguide (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264389 OL2000: Krypteringsfel vid uppgradering från Exchange Client 5.0 till Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264696 OL2000: Minnet för användardefinierade fält initieras inte i Outlook när fältet inte visas i den aktuella vyn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264997 OL2000: Felmeddelande visas vid kopiering av meddelanden i en konversationsvy för externa formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265012 OL2000: Vissa datumformat orsakar felmeddelande vid vissa datum i den japanska versionen av Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265102 OL2000: Tidslinjevy uppdateras inte i kalender i gemensamma mappar vid anpassning efter kategori (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265150 OL2000: LDAP-tjänst för företag eller arbetsgrupp stöder inte SSL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265151 OL2000: Certifikatinformation från mottagare läggs inte till i kontaktinformationen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265236 OL2000: Kompatibilitetsfel i skickade objekt rapporteras vid integritetskontroll av OST-filen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265486 OL2000: Svarsformulär placeras i mappen Utkast i stället för den aktuella mappen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265514 XCLN: Engelsk version av korrigeringsfil för minnesläcka i minnesarkiv för Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265866 OL20: Faxadresser för kontakter uppdateras inte korrekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
266165 OL2000: MAPI CopyFolder ger Unicode utan Unicode-flagga (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
266255 XCLN: Sökväg för skapande av personlig standardmappfil måste vara konfigurerbar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
266335 OL2000: Hantering av meddelandetext i Outlook medför att radmatningar tas bort från inkommande AUTODIN-meddelanden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
267946 OL2000: Offlinesynkroniseringsflagga kan inte anges med hjälp av samarbetsdataobjekt och Outlook-objektmodell med Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268324 XCLN: Ändring av PDN-listor skadar offlineadressböcker (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268978 OL2000: Filen Outcmd.dat växer vid tillägg av anpassade kommandofält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269047 OL2000: Outlook avslutas vid åtkomst till VBA-genererat verktygsfält (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269289 OL98: CR/LF-tecken läggs till i meddelande när det sparas i mappen Utkast (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269485 OL2000: Item_Write() och dragning av ny kalenderpost medför att Outlook låser sig när det avslutas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269781 OL2000: Regler överförs inte från Outlook vid uppgradering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
270045 OL2000: Även tidigare hämtade meddelanderubriker hämtas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
270607 OL2000: Aktiverad inbäddad Java-applet stoppar Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
270925 OL2000: Ändringar av säkerhetskorrigering för e-post gäller inte när meddelanden levereras till en PST-fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271831 OL2000: Outlook avslutas när leveransalternativ ändras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
272087 OL2000: Poster tas bort i Outlook när kommandot Flytta till mapp används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
272290 OL2000: Belastningsutjämning i Outlook med globala katalogservrar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273505 OL2000: Tangentbord ändras till hebreiska när ett namn väljs i den globala adresslistan eller kontaktlistan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273507 Vissa bifogade filer blockeras inte av säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273830 OL2000: Frånvarandemeddelande skickas i Shift-Jis i den japanska versionen av Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273938 OL2000: Leveransalternativ är inte tillgängliga för kontakter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274120 OL2000: Mötesplats visas inte korrekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274132 OL2000: Objekt som har markerats som privat kan inte öppnas i Outlook när det har flyttats till en personlig mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274259 OL2000: (IMO) Outlook avslutas när en IMAP-server har identiska mappnamn i olika skiftlägen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274298 OL2000: Knappen Avsluta samtal är inte tillgänglig för kontakter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274778 OL2000: Bifogad fil med långt namn gör att Outlook slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
275162 OL2000: Namn på bifogad fil går förlorat när meddelande skickas med X400-anslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
275462 Outlook avslutas inte när ett inbäddat objekt har öppnats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
275894 OL2000: Meddelanden som automatiskt vidarebefordras från en X.400 MTA visas som borttagna (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
275902 OL2000: Vyn Uppgifter visas inte korrekt i den franska versionen av Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
276517 OL2000: Återkommande möte ställs in för resurs när mötesorganisatör ställer in enstaka avtalad tid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
277823 OL2000: IFM (Integrated File Management) skadar vyer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Office Web Server

272091 FP2000: Hel webbplats formateras om med funktionen Länkade formatmallar om den aktiva sidan är en ASP-sida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

PowerPoint

226787 PPT2000: Ändring av inställningen för standardspråk verkar inte fungera (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
238192 PPT2000: Länkade bilder går förlorade vid uppackning av presentation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
244609 PPT: Det går inte att spara en presentation när en annan användare har öppnat den (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257823 PPT2000: Det går inte att dela upp en grupp av infogade Amigo 2000-diagram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259894 XCLN: Felmeddelande när PowerPoint-presentation stängs från gemensam mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262966 PPT2000: Felmeddelande: Webbsidan som du vill gå till är inte tillgänglig offline (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
263941 PPT2000: Formatering från anteckningsbakgrund används inte i inklistrad bild (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264727 PPT2000: Höj/sänk nivå fungerar inte korrekt efter inklistring av textruta med punktlista från bildbakgrund (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264926 PPT2000: Skärmsläckare återställs till Ingen efter körning av .PPS eller användning av /s-växeln (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268447 PPT2000: Program kan köras medan en webbsida eller ett HTML-meddelande visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
270691 PPT2000: PowerPoint avslutas oväntat eller slutar svara vid körning av bildspel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Övriga

260191 OFF97: Öppna polylinjer ändras till rektanglar vid redigering av bild (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264709 OFF2000: Tecken visas upp och ned vid infogande av EMF-bild (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265305 XL2000: Arbetsbok skadas om objekt tas bort, kopieras och sparas i makroprocedur (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265515 WD2000: Fel slovakiskt namn på månaden mars i vissa datumformat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
270141 OFF2000: Standardskrivare används inte i Photo Editor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271400 OFF2000: Buffertspill vid öppnande av en felaktig HTML-fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Word

211204 WD2000: Fältet DocProperty trunkeras efter 127 tecken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
240795 WD2000: Datum-/tidsformulärfält konverteras inte korrekt från Word 97 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
248640 WD2000: CAPS LOCK-tangenten slutar svara när drivrutin för franskt tangentbord är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
248644 WD2000: "Körfel 4605: Kommandot är inte tillgängligt" visas när egenskapen PageSetup används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
248651 WD2000: Tabell med rubrikrader verkar skadad i dokument med flera kolumner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249858 WD2000: Felaktiga bokmärkesnamn för formulärfält i lodräta tabellceller (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
250394 WD2000: Word-dokument i ram i Internet Explorer låser sig efter redigering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
253652 WD2000: Filstorlek ökar när Word-dokument bäddas in som ActiveX-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
253970 WD2000: Inledande nollor ignoreras i format för sifferrutor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
255259 OL2000: Outlook slutar svara när Word används som e-postredigerare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
255970 WD2000: Word slutar svara vid kommunikation med OLE1 OCX genom DDE till VBA-formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
256901 OFF2000: Ogiltigt sidfel vid försök att skriva ut från Photo Editor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
256903 WD2000: Fel namn på dag i dokument som sparas som Word 6.0/95 eller HTML (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259320 WD2000: Infogad grafik går förlorad när dokument sparas som HTML (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
261158 WD2000: Åtkomstfel vid användning av klickningshändelsehanteraren CommandBarButtonEvents (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262028 WD2000: Teckensnittsstorlek ändras när RTF-fil från tidigare Word-versioner öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262633 OFF2000: Mallar visas inte i ny dialogruta (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
263521 WD2000: Ogiltigt sidfel när celler delas med "Sammanfoga celler före delning" inaktiverat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
263686 WD2000: Word slutar svara när ett dokument med en lista öppnas eller redigeras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
263911 WD2000: Tabellkantlinjer försvinner när dokument som sparats som .rtf öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264705 WD2000: Felmeddelande vid uppdatering av innehållsförteckning (tyska Word) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
264706 WD2000: Lodräta staplar för ändrade rader skrivs ut felaktigt efter ändring av en tabell (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265007 WD2000: Allmänt skyddsfel efter automatisk korrigering av text i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265009 WD2000: Word 95-dokument ändras till "Word-dokument" när det öppnas i Word 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265031 WD2000: Word 2000 SR-1 säkerhetsuppdatering för e-postkommando är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265269 WD2000: Avstavning upphör att fungera i Word 2000 för vissa europeiska språk (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265319 WD2000: Fotnot 1 öppnas vid dubbelklickning på valfri fotnot i RTF-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265516 WD2000: Tabellcellers bredd ändras vid öppning av Word 95-, Word 97- eller RTF-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268073 WD2000: Lokaliserade fältformatväxlar i Word 95-dokument är felaktiga i Word 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268337 Syntaxfel vid uppdatering av SUM-fält från Word 97 i Word 2000-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268525 WD2000: Dokument tas bort när de öppnas skrivskyddat i ODMA-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
268895 WD2000: Negativt tal på makroknapp justeras inte vid decimaltabb (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274226 WD2000: Makron aktiveras vid användning av Access-databasfil i Microsoft Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274228 WD2000: Makron aktiveras när ASD-filer öppnas automatiskt i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
279222 WD2000: Word slutar svara vid användning av språkverktyg för polska (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
280715 WD2000: Inledande versaler föreslås felaktigt i "Mainland" och "Republic" av stavningsprogram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Office2000SP2FixList SP-2 sp2 SP 2
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 276257 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/20/2006 16:58:53 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office 2000 Service Pack 2

  • kbprb kbservicepack kbhowto kbinfo KB276257
คำติชม
  • © 2016 Microsoft