Viktigt om installationen av Windows XP i filen Pro.txt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV286463
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
**********************************************************************

Viktigt om installationen
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Vid installation av ett nytt operativsystem måste flera val göras. Guiden Installera Windows XP och detta dokument hjälper dig genom dessa val. Du får också veta hur du ansluter datorn till ett nätverk.

Viktigt! Innan du börjar bör du också läsa filen Read1st.txt på CD:n med Windows XP Professional. Denna fil innehåller den senaste information som inte var tillgänglig när filen Viktigt.txt och produktdokumentationen skrevs, däribland förinstallationsinformation som är avgörande för att installationen ska lyckas.

Nedan beskrivs hur guiden Installera Windows XP körs och hur Windows XP Professional installeras på en enstaka dator.

======================================================================
INNEHÅLL
======================================================================
Mer Information
======================================================================
1.0 Innan du börjar
======================================================================

När du konfigurerar Windows XP Professional måste du lämna information om hur du vill installera operativsystemet. Anvisningarna i denna fil hjälper dig att lämna nödvändig information. För att du ska vara säker på att installationen lyckas bör du utföra följande åtgärder, som beskrivs i nedanstående avsnitt, innan du installerar Windows XP:

* Kontrollera att maskinvarukomponenterna uppfyller minimikraven.

* Skaffa kompatibel maskin- och programvara, exempelvis uppgraderingspaket och nya drivrutiner.

* Skaffa nätverksinformation.

* Säkerhetskopiera befintliga filer om det aktuella operativsystemet måste återställas.

* Bestäm om du vill utföra en uppgradering eller installera en ny kopia av Windows XP Professional.

* Om du installerar en ny kopia bör du identifiera och planera för eventuella avancerade installationsalternativ som du vill ange.


Överst på sidan


1.1 Maskinvarukrav
======================================================================

Innan du installerar Windows XP Professional måste du vara säker på att datorn uppfyller följande lägsta maskinvarukrav:

* 233 MHz Pentium-processor eller snabbare (eller motsvarande)
* 128 MB rekommenderas (minst 64 MB RAM, maximalt 4 GB RAM)
* 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme
* VGA-bildskärm
* Tangentbord
* Mus eller kompatibelt pekdon
* CD-ROM- eller DVD-enhet

För nätverksinstallation:

* Kompatibelt nätverkskort och tillhörande kabel

Mer information finns i listan över kompatibel maskinvara eller i "Kontrollera maskin- och programvarukompatibilitet" nedan.

* Tillgång till den nätverksresurs som innehåller installationsfilerna


Överst på sidan


1.2 Kontrollera maskin- och programvarukompatibilitet
======================================================================

Med guiden Installera Windows XP kontrolleras maskin- och programvaran automatiskt och möjliga konflikter rapporteras. För att vara säker på att installationen ska lyckas bör du dock kontrollera om datormaskinvaran är kompatibel med Windows XP Professional innan du startar guiden.

Du kan se listan över kompatibel maskinvara på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/hcl/

Viktigt! Windows XP Professional stöder endast de enheter som upptas i HCL. Om din maskinvara inte finns med i listan kan du kontakta tillverkaren och be att få en drivrutin för Windows XP Professional till komponenten. För att program med 16-bitars drivrutiner ska fungera korrekt efteråt bör du be att få 32-bitars drivrutiner från programvarutillverkaren.

Under installationsprocessen kan du använda uppgraderingspaket för att göra befintlig programvara kompatibel med Windows XP Professional. Uppgraderingspaket kan erhållas från respektive programvarutillverkare.


Överst på sidan


1.3 Skaffa nätverksinformation
======================================================================

Om datorn inte kommer att vara ansluten till ett nätverk kan du hoppa över detta avsnitt.

Först måste du bestämma om datorn ska anslutas till en domän eller en arbetsgrupp. Om du inte vet vilket alternativ du ska välja, eller om datorn inte kommer att vara ansluten till ett nätverk, väljer du alternativet arbetsgrupp. (Du kan alltid ansluta till en domän när du har installerat Windows XP Professional.) Om du väljer domänalternativet ber du nätverksadministratören att skapa ett nytt datorkonto eller att återställa ditt befintliga konto.

Om datorn är ansluten till ett nätverk ber du att få följande information från nätverksadministratören innan du inleder installationsprocessen:

* Datorns namn
* Arbetsgruppens eller domänens namn
* TCP/IP-adressen (Om det inte finns en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.)

För att kunna ansluta till ett nätverk under installationsprocessen måste du ha rätt maskinvara installerad på datorn och vara ansluten med en nätverkskabel.


Överst på sidan


1.4 Säkerhetskopiera filer
======================================================================

Om du uppgraderar från en tidigare version av Windows bör du säkerhetskopiera dina filer. Du kan säkerhetskopiera filer till en disk, en bandstation eller en annan dator i nätverket.

Hur du säkerhetskopierar filerna beror på vilket operativsystem du använder. Om du använder Microsoft Windows 95 eller Windows 98 måste du kanske installera Windows Säkerhetskopiering. Om du använder Windows NT 4.0 installeras Windows Säkerhetskopiering som standard. Du måste ha installerat en bandstation för att kunna använda verktyget Säkerhetskopiering i Windows NT.

Mer information om hur du installerar och använder Windows Säkerhetskopiering finns i Hjälp- och supporttjänster.


Överst på sidan


1.5 Uppgradera respektive installera en ny kopia
======================================================================

Ett av de första beslut du måste fatta när du har startat guiden Installera Windows XP är om du ska uppdatera ditt aktuella operativsystem eller göra en helt ny installation. Under installationsprocessen måste du välja om du ska uppgradera eller installera en ny kopia av Windows (en "ren installation").

Under en uppgradering byts befintliga Windows-filer ut men befintliga inställningar och program bevaras. Vissa program är kanske inte kompatibla med Windows XP Professional och fungerar därför kanske inte korrekt efter en uppgradering. Du kan uppgradera till Windows XP Professional från följande operativsystem:

* Windows 98 (alla versioner)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 eller senare)
* Windows 2000 Professional (inklusive service packs)
* Windows XP Home Edition

Om ett operativsystem som inte stöds används på datorn för närvarande måste du installera en ny kopia. Windows XP Professional installeras i en ny mapp. När installationen är klar måste du installera om program och återställa dina inställningar.
Du bör UPPGRADERA om      Du bör INSTALLERA en ny kopia samtliga följande villkor gäller:     om något av följande villkor gäller:=========================      ==============================Du använder redan en tidigare   Hårddisken är tom. version av Windows somstöder uppgradering.   - och -               - eller - Du vill byta ut ditt      Ditt aktuella operativsystem Windows-operativsystem          stöder inte uppgradering till mot Windows XP.       Windows XP. - och -               - eller - Du vill behålla dina befintliga   Du använder redan ett operativsystem filer och inställningar.       , men du vill inte                   behålla dina befintliga filer och                  inställningar utan göra                  en ren installation.

Om du vill ändra på hur Windows XP Professional installeras med guiden klickar du på Avancerade alternativ och gör sedan något av följande:

* Ändra standardplatsen för installationsfilerna.
* Spara systemfiler i en annan mapp än standardmappen (\Windows).
* Kopiera installationsfilerna från CD:n till hårddisken.
* Välj den partition som Windows XP Professional ska installeras på.

Om du inte är en van användare bör du använda standardinställningarna.


Överst på sidan


======================================================================
2.0 Köra installationsprogrammet för Windows XP
======================================================================

I guiden Installera Windows XP samlas information in, däribland nationella inställningar, namn och lösenord. Sedan kopieras tillämpliga filer till hårddisken, maskinvaran kontrolleras och installationen konfigureras. När installationen har slutförts kan du logga in till Windows XP Professional. Observera att datorn startas om flera gånger under processen.

Hur guiden Installera Windows XP startas beror på om du uppgraderar eller installerar en ny kopia av Windows. Bestäm vilken installationsmetod du ska använda, sök upp lämpligt avsnitt i denna fil och följ sedan anvisningarna för installationstypen.


Överst på sidan


2.1 Vid installation av en ny kopia (ren installation)
======================================================================

Om datorns hårddisk är tom eller det aktuella operativsystemet inte stöds måste du starta datorn med hjälp av Windows XP Professional-CD:n. Vissa nyare CD-ROM-enheter kan starta installationen från CD:n och automatiskt köra guiden Installera Windows XP.

>>> Så här installerar du en ny kopia med hjälp av CD:n

1. Starta datorn med hjälp av det befintliga operativsystemet och sätt sedan in Windows XP Professional-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Om CD:n identifieras automatiskt klickar du på Installera Windows. Guiden Installera Windows XP visas.

Om CD:n inte identifieras automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande sökväg till installationsfilen och ersätt om det behövs "d" med bokstaven för CD-ROM-enheten:

d:\setup.exe

3. Tryck på RETUR.

4. När du uppmanas välja en installationstyp väljer du Ny installation och klickar sedan på Nästa.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

>>> Så här installerar du en ny kopia med hjälp av en nätverksanslutning

1. Upprätta med hjälp av det befintliga operativsystemet en anslutning till den nätverksmapp som innehåller installationsfilerna. Du kan också använda en MS-DOS- eller nätverksinstallationsdiskett för att ansluta till nätverksservern, om disketten innehåller klientprogram för nätverk.

Du kan få denna sökväg från nätverksadministratören.

2. Om Windows 98, Windows Millennium Edition eller en tidigare version av Windows NT körs på datorn skriver du sökvägen till filen setup.exe vid MS-DOS-prompten.

3. Tryck på RETUR.

4. Följ instruktionerna på skärmen.


Överst på sidan

2.2 Vid uppgradering
======================================================================

Uppgraderingsprocessen är enkel. Guiden Installera Windows XP identifierar och installerar lämpliga drivrutiner eller skapar en lista över enheter som inte kunde uppgraderas, så att du kan vara säker på att din maskin- och programvara är kompatibel med Windows XP Professional.

>>> Så här uppgraderar du från CD:n

1. Starta datorn med det befintliga operativsystemet och sätt sedan in Windows XP Professional-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Om CD:n identifieras automatiskt visas dialogrutan Installationsprogrammet för Windows XP Professional. Starta uppgraderingen genom att klicka på Installera Windows.

Om CD:n inte identifieras automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv in sökvägen till installationsfilen och ersätt "d" med bokstaven för CD-ROM-enheten om det behövs :

d:\setup.exe

3. Tryck på RETUR.

4. När du uppmanas välja en installationstyp väljer du Uppgradering och klickar sedan på Nästa.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

>>> Så här uppgraderar du från en nätverksanslutning

1. Upprätta med hjälp av det befintliga operativsystemet en anslutning till den delade nätverksmapp som innehåller installationsfilerna. Om du har en MS-DOS- eller nätverksinstallationsdiskett som innehåller programvara för en nätverksklient kan du använda den för att ansluta till den delade mappen.

Du kan få denna sökväg från nätverksadministratören.

2. Skriv sökvägen till filen setup.exe vid kommandotolken.

3. Tryck på RETUR.

4. Välj Uppgradering och klicka sedan på Nästa.

5. Följ instruktionerna på skärmen.


Överst på sidan


2.3 Samla in användar- och datorinformation
======================================================================

Med guiden Installera Windows XP kan du samla in information om dig och din dator. Även om mycket av denna installationsprocess är automatisk behöver du kanske ange information eller välja inställningar på följande sidor, beroende på datorns aktuella konfiguration.

* Licensavtal. Om du accepterar villkoren och vill fortsätta med installationsprocessen väljer du Jag accepterar avtalet.

* Välj alternativ. Anpassa installations-, språk- och hjälpmedelsinställningar i Windows XP för nya installationer. Du kan konfigurera Windows XP så att du kan använda flera språk och nationella inställningar.

* Välj ett filsystem. Partitioner på hårddisken kan konverteras automatiskt till NTFS, det filsystem som rekommenderas för Windows XP Professional, eller så kan du välja att behålla befintliga filsystem. Vid uppgradering används det aktuella filsystemet.

* Nationella inställningar. Ändra de nationella inställningarna för system och användare efter olika länder och språk.

* Anpassa programvaran. Skriv in hela namnet på den person som denna kopia av Windows XP Professional är licensierad till och, om du vill, organisationen.

* Datornamn och administratörslösenord. Skriv in ett unikt datornamn som skiljer sig från andra namn på datorer, arbetsgrupper eller domäner i nätverket. Guiden föreslår ett datornamn, men det kan du ändra.

Under installationen skapas ett administratörskonto automatiskt i guiden. När du använder detta konto har du fullständig behörighet till datorns inställningar och kan skapa användarkonton på datorn. Om du loggar in som administratör efter att ha installerat Windows XP Professional får du alltså de administratörsprivilegier som du behöver för att logga in på och hantera datorn. Skriv in ett lösenord för administratörskontot. Av säkerhetsskäl bör du alltid tilldela administratörskontot ett lösenord. Var noga med att komma ihåg och att skydda lösenordet.

* Inställningar för datum och tid. Kontrollera att rätt tid är inställd för det område du befinner dig i, välj lämplig tidszon och välj sedan om du vill att Windows XP Professional ska justeras automatiskt för sommartid.

* Nätverksinställningar. Om du inte är en van användare bör du välja standardinställningen för nätverkskonfigurationen. Om du vill konfigurera nätverksklienter, tjänster och protokoll manuellt väljer du inställningsalternativet Anpassad.

* Arbetsgrupp eller datordomän. Under installationsprocessen måste du välja om du vill ansluta till en arbetsgrupp eller en domän.

Mer information finns i "Lämna nätverksinformation" nedan.

* Guiden Nätverksidentifiering. Om datorn är ansluten till ett nätverk uppmanas du av denna guide att identifiera de användare som kommer att använda datorn. Om du anger att du är ensam användare tilldelas du administratörsrättigheter.


Överst på sidan

2.4 Lämna nätverksinformation
======================================================================

Under eller efter installationsprocessen måste du ansluta till en arbetsgrupp eller en domän. Om du inte kommer att arbeta i ett nätverk väljer du att ansluta till en arbetsgrupp.


Överst på sidan


2.4.1 Ansluta till en arbetsgrupp
----------------------------------------------------------------------
En arbetsgrupp är en eller flera datorer med samma arbetsgruppnamn (till exempel ett "peer-till-peer"-nätverk). Vilken användare som helst kan ansluta till en arbetsgrupp genom att ange arbetsgruppens namn. Det behövs ingen särskild tillåtelse för att ansluta till en arbetsgrupp. Du måste ange ett befintligt eller nytt arbetsgruppnamn, eller så kan du använda det arbetsgruppnamn som föreslås i guiden Installera Windows XP.


Överst på sidan


2.4.2 Ansluta till en domän
----------------------------------------------------------------------

Ett datorkonto identifierar datorn i domänen och med användarkontot identifiera du på datorn.

En domän är en samling datorer som definieras av en nätverksadministratör. Medan du kan ansluta själv till en arbetsgrupp krävs det tillåtelse från nätverksadministratören för att du ska kunna ansluta till en domän.

För att kunna ansluta till en domän under installationsprocessen måste du ha ett datorkonto i den domän du vill ansluta till. Om du uppgraderar från Windows NT används ditt befintliga datorkonto i guiden Installera Windows XP. I övriga fall ombeds du ange ett nytt datorkonto.

Innan du startar guiden Installera Windows XP ber du nätverksadministratören att skapa ett datorkonto. Om du har rätt behörighet kan du också skapa kontot under installationsprocessen och ansluta till domänen. För att kunna ansluta till en domän under installationsprocessen behöver du ange användarnamn och lösenord.

Obs! Om du har problem med att ansluta till en domän under installationsprocessen kan du ansluta till en arbetsgrupp i stället och sedan ansluta till domänen när installationen av Windows XP Professional är slutförd.


Överst på sidan


======================================================================
3.0 Anpassa installationen med hjälp av läget för obevakad installation
======================================================================

Du kan anpassa installationen av Windows XP Professional. Genom att använda läget för obevakad installation kan du ange information på förhand, så att du inte behöver ange den manuellt under installationsprocessen.

Med hjälp av en svarsfil kan nätverksadministratörer och erfarna användare utföra en ny installation i läget för obevakad installation. I läget för obevakad installation krävs inga åtgärder från användarens sida under installationsprocessen, eftersom svarsfilen innehåller all den information som guiden Installera Windows XP kräver, till exempel godkännande av licensavtalet, datornamn och nätverkskort. Svarsfiler kan hjälpa dig att snabbt installera Windows XP Professional på mer än en dator.

Ett exempel på en svarsfil, Unattend.txt, ingår i mappen i386 på CD:n med Windows XP Professional. Genom att använda filen som en mall kan du skapa egna svarsfiler för anpassning av installationsprocessen.


Överst på sidan


======================================================================
4.0 Starta Windows XP Professional
======================================================================

När den information som krävs har samlats in slutförs installationen av guiden Installera Windows XP. Datorn startas om flera gånger, och sedan uppmanas du att logga in. När du har loggat in kan du, om du har administratörsrättigheter, aktivera din kopia av Windows XP Professional, skapa användarkonton och ändra alla inställningar du har gjort under installationsprocessen.


Överst på sidan


4.1 Logga in till Windows XP Professional
======================================================================

När du installerar Windows XP Professional uppmanas du att skapa användarkonton för dig själv och för varje person som använder datorn regelbundet, oavsett om det sker på ett kontor eller hemma.

Viktigt! Om du har administratörsrättigheter kan du tilldela varje användarkonto behörigheter. Du kan till exempel bestämma om en användare ska få installera program, visa andra användares dokument eller utnyttja nätverksresurser som skrivare och servrar.


Överst på sidan


4.2 Skapa ett användarkonto
======================================================================

Ditt användarkonto innehåller uppgifter om ditt användarnamn och lösenord, de grupper du är medlem i, vilka nätverksresurser du har tillgång till och dina personliga filer och inställningar. Varje person som använder datorn regelbundet ska ha ett användarkonto. Användarkontot identifieras genom ett användarnamn och ett lösenord, vilka båda anges av användaren vid inloggning på datorn. Du kan skapa enskilda användarkonton efter inloggning på datorn genom att använda ett konto med administratörsrättigheter.

>>> Så här skapar du ett användarkonto

1. Logga in på datorn som en användare med administratörsrättigheter.

2. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Användarkonton.

3. Klicka på Lägg till.

4. Följ instruktionerna på skärmen.
Pro.txt "Setup instructions for this version of Windows XP"
Egenskaper

Artikel-id: 286463 – senaste granskning 12/06/2015 00:09:24 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB286463
Feedback