ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HÃ MTA skapas automatiskt när du försöker skapa en enkel länk i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 287736
Symptom
När du försöker skapa en enkel cellänksformel som refererar till en cell i dataområdet i en pivottabell i Microsoft Excel skapas automatiskt en HÃ MTA i stället.
Orsak
Problemet uppstår när inställningen Generera HämtaPivotdata i verktygsfältet Pivottabell är på (aktiverad). Denna funktion är aktiverad som standard i Microsoft Excel 2002 och Microsoft Office Excel 2003.

Detta inträffar även om inställningen Generera HämtaPivotdata i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ är på (aktiverad). Denna funktion är aktiverad som standard i Microsoft Office Excel 2007.

Mer information om funktionen finns i avsnittet "Mer Information".
Lösning
Om du vill inaktivera inställningen Generera HämtaPivotdata , följer du instruktionerna för din version av Microsoft Excel som du använder.

Microsoft Excel 2000, Excel 2002 och Excel 2003

 1. Klicka på AnpassaVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken verktygsfält och klicka sedan på Markera Pivottabell . Visas i verktygsfältet Pivottabell .
 3. Klicka på Stäng.
 4. I verktygsfältet Pivottabell klickar du på pilen Alternativ för verktygsfält . Pilen som visas till höger i verktygsfältet.
 5. Klicka på Lägg till eller ta bort knappar, klickar du på Pivottabelloch välj Generera HämtaPivotdata.
 6. Klicka i kalkylbladet.
 7. Klicka på Generera HämtaPivotdata som nu visas i verktygsfältet Pivottabell . När du klickar på den här knappen aktiveras eller inaktiveras. Om knappen markeras, genereras automatiskt HÃ MTA.

Excel 2007

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen, klickar du på Excel-alternativoch klicka sedan på fliken formler .
 2. Kontrollera att kryssrutan Använd Hämta funktioner för är markerad och klicka sedan på OK.
 3. Klicka i kalkylbladet.
 4. Klicka på fliken Alternativ , klickar du på Alternativ i gruppen Pivottabell och avmarkera sedan kryssrutan Generera HämtaPivotdata .
Workaround
Så här undviker du funktionen Generera HämtaPivotdata genom:
 1. Markera en cell utanför pivottabellområdet.
 2. Skriv ett likhetstecken (=).
 3. Skriv adressen till den cell som innehåller värdet som du vill referera till i pivottabellen. Om värdet i cell C3 skriver du till exempel C3.
 4. Tryck på RETUR.
Mer Information
Om du vill kontrollera att den information som returneras är korrekt även om pivottabellen uppdateras, kan du använda HÃ MTA i stället för en enkel länk till en pivottabell. Om du använder en enkel länk till en summacell i en pivottabell, och du sedan uppdaterar pivottabellen, till exempel flyttas summacellen. Länken leder inte till den nya platsen.
Prb XL2002 XL2003 XL2007

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 287736 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/14/2015 09:13:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbpivottable kbprb kbmt KB287736 KbMtsv
คำติชม
 • © 2016 Microsoft