Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kompatibilitetsalternativ i dialogrutan Alternativ i Word 2003, Word 2002 och Word 2000

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 193266
En version av denna artikel för Microsoft Word 97 finns i 166016.
En version av denna artikel för Microsoft Word 98 finns i 192635.
En version av denna artikel för Microsoft Word 7.0 finns i 192634.
Sammanfattning
Denna artikel beskriver alternativen under Kompatibilitet som finns i dialogrutan Alternativ i Microsoft Word.

Obs! Du ändrar alternativen för Kompatibilitet genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan klicka på fliken Kompatibilitet.
Mer Information

Teckensnittsersättning

Detta alternativ ersätter teckensnitt som finns i dokumentet med motsvarande teckensnitt som finns installerade på datorn.

Rekommenderade alternativ för

Detta alternativ används för att ändra de formateringsregler som styr hur dokumenten visas och skrivs ut i Word. Du kan välja mellan olika alternativ så att den nya versionen av programmet fungerar som en viss tidigare Word-version eller ett annat ordbehandlingsprogram. I den nedrullningsbara listrutan finns flera fördefinierade alternativ, men du kan också skapa egna kompatibilitetsinställningar (se nedan). Kompatibilitetsalternativen kommer att sparas i Word-dokumentet. Kompatibilitetsalternativen anger hur dokumentet formateras av Word. Alternativen konverterar inte dokumentet till ett annat format och påverkar inte heller dokumentets struktur.

Alternativ

Ange vilka alternativ som ska användas i det aktiva dokumentet. De valda inställningarna påverkar hur dokumentet visas endast när du arbetar med det i Word. Dokumentet ändras inte permanent.

Lägg till extra mellanrum för understrykningar: Detta alternativ lägger till extra utrymme för understrykningar.

Justera radhöjden efter rutnätshöjden i tabellen: Om detta alternativ är aktiverat fäster radhöjden i tabeller mot dokumentets rutnät. Används i östasiatisk text.

Justera tabellrader oberoende av varandra: Om detta alternativ är aktiverat kommer tabeller utan radbrytning som är centrerade eller högerställda att justeras som en enhet utan att den relativa positionen av raderna påverkas. Om alternativet är aktiveras kommer raderna i en centrerad eller högerställd tabell utan radbrytning att centreras eller högerställas oberoende. Exempel: De högra raderna i en högerställd tabell utan radbrytning kommer att vara jämnt högerställda om högerkanterna inte är det när tabellen är vänsterjusterad.

Tillåt att tabellrader utformas åtskilda från varandra: Detta alternativ anger hur en tabell utan radbrytning placeras på den högra sidan om ett radbrutet objekt och fortsätter förbi det brutna objektet. Om kryssrutan inte är markerad kommer resten av tabellen att placeras till höger med den första delen av tabellen. Om kryssrutan är markerad förskjuts resten av tabellen bakåt till vänster.

Tillåt att tabeller utökas till marginaler: Detta alternativ är en ny funktion i Microsoft Office Word 2003. Alternativet behåller inställningarna för en tabell som fortsätter förbi dokumentets marginaler i stället för att använda autopassning så att tabellen får plats innanför marginalerna. Alternativet är automatiskt aktiverat för alla Word-versioner som beskrivs i detta dokument, utom för Word 2003 där funktionen är inbyggd.

Använd automatiskt blanksteg liknande funktionen i Word 95: Detta alternativ anger hur radbrytningar görs i ett Word 95-dokument med östasiatisk text.

Balansera SBCS- och DBCS-tecken: Denna funktion används inte i svenska versioner av Word.

Kombinera tabellramar som Word 5.x för Macintosh: Om en tabell innehåller två sammanhängande celler som har kantlinjer med separat formatering, visas den vänstra cellen med den kantlinje som den högra cellen använder.

Konvertera omvända snedstreck till yen-tecken: Denna funktion används inte i svenska versioner av Word.

Gör full justering som i WordPerfect 6.x för Windows: WordPerfect komprimerar avståndet mellan ord när texten ska formateras med rak högermarginal. I Word utökas avståndet mellan orden. Detta resulterar ofta i att radbrytningarna placeras annorlunda, vilket i sin tur leder till annorlunda sidbrytningar. Om du vill använda samma justeringsmetod som i WordPerfect markerar du alternativet Gör full justering som i WordPerfect 6.x för Windows i listan Alternativ.

Lägg inte till automatiskt tabbstopp för hängande indrag: Detta alternativ gör att det automatiska tabbstopp som Word 6.0 använder vid hängande indrag ignoreras.

Lägg inte till extra utrymme för upphöjda eller nedsänkta tecken: Detta alternativ gör att extra utrymme inte infogas mellan rader för att kompensera för upphöjda eller nedsänkta tecken.

Lägg inte till extra mellanrum mellan textrader: Detta alternativ visar texten utan extra utrymme mellan raderna. Detta är samma funktionalitet som fanns i Word version 5.x för Macintosh.

Tillåt inte hängande interpunktion med teckenrutnät: Detta alternativ förhindrar att interpunktionstecken används i östasiatisk text när teckenrutnät är aktiverat. Alternativet finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003.

Avpassa inte spalter för löpande avsnittsinledning: Detta alternativ gör att spalter inte avpassas i slutet av avsnitt eller i slutet av dokumentet.

Töm inte området bakom metafilbilder: Detta alternativ förhindrar att text eller bilder som omger en infogad metafil döljs. Om du använder detta alternativ blir programmet mindre responsivt.

Sidbryt inte tabeller över sidor: Detta alternativ finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003. Alternativet förhindrar att en tabell sträcker över en sidbrytning. Obs! Alternativet Dela rad över sidbrytning påverkar inte tabeller med radbrytning.

Centrera inte linjer med exakt radhöjd: Detta alternativ påverkar den lodräta placeringen av text mellan radområdets överkant och underkant. Om alternativet inte är aktiverat delas extra utrymme mellan uppstaplar och nedstaplar. Om alternativet är aktiverat används allt extra utrymme till nedstaplar.

Utöka inte teckenmellanrummen på rader som slutar med Skift+Retur: Om en marginaljusterad textrad avslutas med SKIFT+RETUR förhindrar Word att extra utrymme skapas mellan orden och gör att raden visas som vänsterjusterad.

Fäst inte text mot rutnätet innanför tabellen med infogade objekt: Detta alternativ finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003. Alternativet gör att östasiatisk text i en tabellcell inte fäster mot rutnätet om ett objekt med figursättningen "I nivå med text" infogas i cellen.

Använd inte asiatiska regler för radbrytningar med teckenrutnät: Detta alternativ finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003. Alternativet gör att östasiatisk text radbryts på samma sätt som i tidigare Word-versioner om teckenrutnätet är aktiverat.

Använd inte automatiskt blanksteg för HTML-stycken: Detta alternativ har två funktioner:
  • Om du använder inställningen Auto för Styckeavstånd före/efter, och om detta alternativ är aktiverat, justerar Word Styckeavstånd före/efter till 5 pt.
  • Om alternativet inte är aktiverat (standardinställningen) används det styckeavstånd som är störst av Styckeavstånd före/efter. Om alternativet är aktiverat används båda värdena för Styckeavstånd före/efter mellan stycken. Detta är samma funktionalitet som i tidigare Word-versioner.
Stryk under efterföljande blanksteg: Denna funktion används inte i svenska versioner av Word.

Utöka/kondensera med hela punkter: Detta alternativ gör att måttenheten för kondenserat eller expanderat teckenavstånd avrundas till närmaste heltal.

Ignorera senaste decimaltabben: Detta alternativ tvingar tabbinställningar i slutet av rader att fungera på samma sätt som i Word 97.

Visa figurer som i Word 97: Om en figur med figursättningen Topp och botten visas längst ned på sidan flyttas figuren bakom texten.

Visa fotnoter som i Word 6.x/95/97: Detta alternativ placerar fotnoter på samma sätt som i tidigare Word-versioner.

Visa tabeller med ungefärlig bredd: Detta alternativ för att bredden på tabeller (tabellbredd + indrag) avgörs automatiskt, och förhindrar att en tabell placeras i ett område som är för litet. Alternativet gör att tabellen inte trunkeras (skärs av på sidorna) eller flyttas från sidan om den är justerad mot ett svävande objekt.

Automatiskt radbyte som i Word 6.0: Denna funktion används inte i svenska versioner av Word.

Skriv ut brödtexten före sidhuvud/sidfot: Detta alternativ gör att textlagret skrivs ut före lagret med sidhuvud och sidfot, vilket gör att PostScript-koder i textlagret kan bearbetas på samma sätt som i Word 5.x för Macintosh. (Standardinställningen är att utskriftsordningen är den omvända.)

Skriv ut färger som svart på svartvita skrivare: Detta alternativ gör att alla färger skrivs ut med svart i stället för med gråa nyanser om du använder en skrivare som inte kan skriva ut i färg.

Markera hela fältet med första eller sista tecknet: Detta alternativ finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003. Alternativet gör att du kan markera ett helt fält när du markerar den första eller sista bokstaven i fältresultatet. Alternativet fungerar inte om fältkoden visas.

Ange bredden på blanksteg som i WordPerfect 5.x: I WordPerfect beräknas bredden på ett blanksteg i ett proportionellt teckensnitt på ett annat sätt än i Word. I WordPerfect-terminologi kallas standardavståndet mellan ord WordPerfect Optimal. Word 97-formatkonverterarna kan använda samma beräkningsmodell för avstånd som i WordPerfect.

Visa hårda sidbrytningar eller spaltbrytningar i ramar: Om en ram innehåller en hård sidbrytning eller spaltbrytning visas den i Word.

Ersätt teckensnitt med utgångspunkt från teckenstorlek: Detta alternativ används av WordPerfect 6.x-konverteraren för att ersätta teckensnitt baserat på storlek, och om detta inte fungerar för att mappa teckensnittet.

Utelämna extra radavstånd på sidans nederkant: I WordPerfect används inte extra radavstånd på sidans sista rad. Om du till exempel använder dubbelt radavstånd kommer den sista raden på sidan att visas med enkelt radavstånd. Om du vill aktivera radavståndsfunktionen markerar du alternativet Utelämna extra radavstånd på sidans nederkant i listan Alternativ.

Utelämna extra radavstånd överst på sidan: Detta alternativ gör att extra radavstånd inte läggs till överst på sidan. Om radavståndet för den översta raden på sidan är större än enkelt radavstånd ignoreras detta avstånd så att marginalen i överkant inte påverkas.

Utelämna extra radavstånd överst på sidan /Word 5.x för Macintosh): Detta alternativ gör att extra radavstånd inte läggs till överst på sidan. Om radavståndet för den översta raden på sidan är större än enkelt radavstånd ignoreras detta avstånd så att marginalen i överkant inte påverkas.

Utelämna extra radavstånd som i WordPerfect version 5.x: Detta alternativ gör att layouten i ett konverterat WordPerfect-dokument som formaterats med Automatisk radhöjd liknar den layout som originaldokumentet hade.

Utelämna avstånd före och efter hård sid- eller spaltbrytning: Detta alternativ gör att blanksteget i ett stycke som formaterats med alternativet Blanksteg före som följer en hård sid- eller spaltbrytning inte genereras.

Byt vänster och höger kantlinje på udda motstående sidor: Om ett stycke har en kantlinje till vänster (inte en ruta) och kryssrutan Olika udda och jämna sidor eller kryssrutan Motstående sidor är markerad skriver programmet ut kantlinjen till höger på udda sidor.

Behandla \" som "" i datakällor för kopplade dokument: Detta alternativ innebär att avgränsare i datakällan som består av ett omvänt snedstreck och ett citattecken (\") konverteras till två citattecken (" ") så att programmet kan hämta citattecken från datakällan.

Trunkera teckensnittshöjden: Detta alternativ gör att teckenstorleken avrundas på samma sätt om i WordPerfect 6.x för Windows.

Använd större kapitäler som i Word 5.x för Macintosh: Detta alternativ gör att den typ av små kapitäler som fanns Word version 5.x för Macintosh används. Den typen av kapitäler ger något större versaler.

Använd radbrytningsregler: Detta alternativ finns i Microsoft Word 2002 och Word 2003. Alternativet styr radbrytningsregler i dokument med text på språket Thai.

Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper: Om detta alternativ är aktiverat använder Word information från den skrivardrivrutin som finns installerad på samma sätt som i tidigare Word-versioner. Om alternativet är inaktiverat (standardinställningen) används inbyggda mått för att skapa dokumentets layout. Detta betyder att dokumentet ser ut på samma sätt oavsett vilken skrivare som är installerad.

Använd regler för Word 2002-tabellformat: Detta alternativ är en nyhet i Word 2003. Alternativet gör att samma layoutregler för tabellformat som fanns i Word 2002 används.

Använd kantlinjer som i Word 6.x/95: Detta alternativ gör att kantlinjer inte genereras om stycket skärs av ramar eller brutna objekt.

Använd radbrytningsreglerna från Word 97 för asiatisk text: Om detta alternativ är aktiverat används samma radbrytningsreglerna för asiatisk text som i Word 97.

Flytta efterföljande blanksteg till nästa rad: Detta alternativ gör att blanksteg som löper in i marginalen efter ett ord i slutet av raden flyttas till början nästa rad.

Standard

Detta alternativ används för att spara inställningarna i listan Alternativ som standard för nya kompatibilitetsinställningar.
inf WD2002 WD2003
Egenskaper

Artikel-id: 288792 – senaste granskning 12/06/2015 00:31:01 – revision: 3.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbinfo kbsettings KB288792
Feedback