Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera alternativ för systemfel och återställning i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Du kan ange vad som ska hända när ett systemfel (även kallat systemkrasch, allvarligt systemfel eller stoppfel) inträffar. Följande åtgärder kan konfigureras:
 • En händelse skrivs i systemloggen.
 • Administratörer varnas (om du har skapat administrativa varningar).
 • Systemminne placeras i en fil som avancerade användare kan använda för felsökning.
 • Datorn startas om automatiskt.
Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att genomföra den här proceduren. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att utföra åtgärderna.
Mer Information

Konfigurera alternativ för systemfel och återställning

Du kan använda kontrollpanelen System för att konfigurera alternativ för systemfel och återställning. IT-proffs kan även ändra inställningarna för systemfel och återställning på lokala datorer eller fjärrdatorer genom att ändra värdena i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
I följande instruktioner ges registervärdet för varje alternativ med ett exempel på en kommandorad för ändring av alternativet på den lokala datorn med hjälp av kommandoradsverktyget (Wmic.exe) för åtkomst till WMI (Windows Management Instrumentation). Mer information finns i Mer information för IT-proffs i den här artikeln. Så här konfigurerar du alternativ för systemfel och återställning:
 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Avancerat. Klicka sedan på Inställningar under Start och återställning (eller klicka på Start och återställning).
 3. Under Systemfel markerar du kryssrutorna för åtgärder vid ett systemfel:
  • Alternativet Skriv en händelse i systemloggen anger att händelseinformation registreras i systemloggen. Detta alternativ är aktiverat som standard. På datorer med operativsystem ur Windows 2000 Server- eller Windows Server 2003-familjen kan du inte stänga av den här funktionen. Händelseinformation skrivs alltid till systemloggen. Om du vill stänga av det här alternativet genom att göra en ändring i registret på en dator med Windows XP eller Windows 2000 Professional anger du DWORD-värdet för LogEvent som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Alternativet Skicka en administrativ varning anger att administratörer meddelas om systemfelet om du har konfigurerat administrativa varningar. Detta alternativ är aktiverat som standard. Om du vill stänga av det här alternativet genom att ändra i registret anger du DWORD-värdet för SendAlert som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Om du vill veta mer om hur du konfigurerar en varning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   310490 Konfigurera administrativa varningar i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • Alternativet Starta om automatiskt anger att datorn startas om automatiskt. Detta alternativ är aktiverat som standard. Om du vill stänga av det här alternativet genom att ändra i registret anger du DWORD-värdet för AutoReboot som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Under Skriv felsökningsinformation väljer du vilken information som ska registreras i en minnesdump om datorn plötsligt slutar svara:
  • Alternativet (Ingen) anger att ingen information ska registreras i en minnesdump. Om du vill ange detta genom en ändring i registret anger du DWORD-värdet för CrashDumpEnabled som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Med alternativet Liten minnesdumpning registreras den minsta mängden information som hjälper dig att identifiera problemet. Det här alternativet kräver en växlingsfil på minst 2 megabyte (MB) på datorns startvolym och anger att en ny fil skapas varje gång datorn oväntat slutar svara. En historik för filerna lagras i mappen under Målkatalog (%SystemRoot%\Minidump). I Windows XP och Windows Server 2003 används den lilla minnesdumpen i Windows Felrapportering. Om du vill ange i registret att en liten minnesdump ska användas anger du DWORD-värdet för CrashDumpEnabled som 3. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Om du vill ange i registret att du vill använda mappen D:\Minidump som målkatalog anger du det expanderbara strängvärdet för CrashDumpEnabled som 3. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Med alternativet Dumpning av kernel-minnet registreras endast kernel-minne Med det här alternativet lagras mer information än i en liten minnesdump, men det tar mindre tid än med en fullständig minnesdump. Filen lagras i rutan Dumpfil(%SystemRoot%\Memory.dmp som standard), och tidigare kernel-minnesdumpar eller fullständiga minnesdumpar skrivs över om kryssrutan Skriv över befintlig fil är markerad. Om du anger det här alternativet måste du ha en tillräckligt stor växlingsfil på startvolymen. Hur stor växlingsfilen måste vara beror på mängden RAM-minne i datorn. (Det maximala utrymmet som måste vara tillgängligt för en kernel-minnesdump på ett 32-bitarssystem är 2 GB plus 16 MB. På ett 64-bitarssystem är det mängden RAM-minne plus 128 MB.) Följande tabell innehåller riktlinjer för växlingsfilens storlek:
   RAM-minneVäxlingsfilen ska inte vara mindre än
   256 MB–1 373 MB1,5 gånger RAM-minnet
   1 374 MB eller mer32-bitarssystem: 2 GB plus 16 MB
   64-bitarssystem: RAM-minnet plus 128 MB
   Om du vill ange i registret att en kernel-minnesdump ska användas anger du DWORD-värdet för CrashDumpEnabled som 2. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Om du vill ange i registret att mappen D:\Dump\Mem.dmp ska användas som minnesdump anger du det expanderbara strängvärdet för DumpFile som D:\Dump\Mem.dmp. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Om du vill ange i registret att tidigare kernel-dumpar eller fullständiga minnesdumpar inte ska skrivas över anger du DWORD-värdet för Overwrite som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Med alternativet Fullständig dumpning av minnet registreras innehållet i systemminnet när datorn plötsligt slutar svara. Det här alternativet är inte tillgängligt på datorer med 2 GB RAM eller mer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   274598 Fullständig dumpning av minnet är inte tillgänglig på datorer med 2 gigabyte RAM eller mer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
   För att kunna välja det här alternativet måste du ha en växlingsfil på startvolymen som rymmer allt fysiskt RAM plus 1 MB. Filen lagras på platsen som anges i rutan Dumpfil (%SystemRoot%\Memory.dmp som standard).

   Det krävs en extra megabyte för en fullständig minnesdump, eftersom ett huvud skrivs när minnesinnehållet dumpas. Huvudet innehåller en kraschdumpsignatur och anger värdet för vissa kernel-variabler. Informationen i huvudet kräver inte en hel megabyte utrymme, men växlingsfilen ökar i steg om en megabyte.

   Om du vill ange i registret att en fullständig minnesdump ska användas anger du DWORD-värdet för CrashDumpEnabled som 1. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Om du vill ange i registret att mappen D:\Dump\Mem.dmp ska användas som minnesdump anger du det expanderbara strängvärdet för DumpFile som D:\Dump\Mem.dmp. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Om du vill ange i registret att tidigare kernel-dumpar eller fullständiga minnesdumpar inte ska skrivas över anger du DWORD-värdet för Overwrite som 0. Skriv till exempel följande information vid en kommandotolk och tryck på RETUR:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Obs! Om du kontaktar Microsoft Support angående ett stoppfel kan det hända att minnesdumpen som skapas med alternativet Skriv felsökningsinformation efterfrågas. Om du vill veta mer om alternativ för minnesdumpar i Windows klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  254649 Översikt över alternativ för minnesdumpar i Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer information för IT-proffs

I föregående kommandoexempel används Wmic.exe för att konfigurera alternativ för systemfel och systemåterställning i Windows-registret. Wmic.exe ingår i Windows XP och Windows Server 2003. Wmic.exe ingår inte i Windows 2000, men du kan köra Wmic.exe på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003 för att ange vissa inställningar för systemfel och återställning på en fjärrdator med Windows 2000. Egenskapen DebugInfoType stöds inte på datorer med Windows 2000. Om du vill veta mer om verktyget Wmic.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290216 Beskrivning av kommandoradsverktyget i Windows Management Instrumentation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill visa den lokala datorns inställningar för systemfel och återställning skriver du wmic recoveros vid en kommandotolk och trycker på RETUR. Om du vill visa inställningar för systemfel och återställning för en fjärrdator i det lokala nätverket skriver du wmic /node:"datornamn" recoveros vid en kommandotolk och trycker på RETUR. För att kunna använda de här kommandoradsexemplen med Wmic.exe måste du vara inloggad med ett användarkonto som har administratörsbehörighet på datorn. Om du inte är det använder du växlarna /user:användarnamn och /password:lösenord.

Du kan även använda Registereditorn eller ett annat verktyg för att redigera de här registervärdena på en dator med Windows XP, Windows 2000 eller Windows 2003.Om du vill veta mer om redigering av Windows-registret klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
322755 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows 2000

Felsökning

 • För att du ska kunna utnyttja dumpfilen måste växlingsfilen finnas på startvolymen. Om du har flyttat växlingsfilen till en annan volym måste du flytta tillbaka den till startvolymen innan du använder den här funktionen.
 • Om du anger alternativet Dumpning av kernel-minnet eller Fullständig dumpning av minnet, och markerar kryssrutan Skriv över befintlig fil, sker skrivning alltid till samma filnamn. Om du vill spara enskilda dumpfiler avmarkerar du kryssrutan Skriv över befintlig fil och ändrar sedan filnamnet efter varje stoppfel.
 • Du kan spara en del minne genom att avmarkera kryssrutorna Skriv en händelse i systemloggen och Skicka en administrativ varning. Hur mycket minne du sparar beror på datorn, men de här funktionerna kräver vanligen ungefär 60 till 70 kB.
 • Om du vill veta mer om hur du konfigurerar datorn så att en dumpfil skapas för teständamål klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  244139 Windows-funktion gör det möjligt att generera en Memory.dmp-fil med tangentbordet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om du vill veta mer om verktyg som du kan använda för att läsa innehållet i en liten minnesdump klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  315263 Så läser du de små minnesdumparna som skapas i Windows för felsökning
 • Om du vill veta mer om hur du tar reda på orsaken till STOP-meddelanden innan du kontaktar Microsoft Support, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  314103 Åtgärder innan du kontaktar Microsoft efter ett STOP-meddelande på en blå skärm (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 307973 – senaste granskning 12/03/2007 07:44:00 – revision: 6.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB307973
Feedback
>