Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda Diskhantering för att konfigurera dynamiska diskar i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du använder snapin-modulen Diskhantering för att konfigurera dynamiska diskar.

Överst på sidan

Dynamiska diskar och volymer

Dynamisk disklagring stöder volymorienterade diskar. Följande volymtyper skapas bara på dynamiska diskar:
 • Nya enkla volymer.
 • Volymer som omfattar flera diskar (disklänkande volymer och stripe-volymer).
 • Feltoleranta volymer (speglade volymer och RAID-5-volymer).
Volymer på dynamiska diskar kallas dynamiska volymer. Dynamiska diskar kan stödja upp till 2 000 dynamiska volymer per disk (även om det rekommenderade antalet volymer är 32 eller mindre per disk).

Lokal åtkomst till dynamiska volymer (och data som finns på dessa) är begränsad till datorer med Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP Professional. Det går inte att skapa dynamiska volymer på (eller komma åt dynamiska volymer från) en dator med Windows XP Professional där ett eller flera av följande operativsystem körs:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 eller tidigare
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98, andra utgåvan eller tidigare
 • MS-DOS
Du kan skapa dynamiska diskar med hjälp av kommandot Konvertera till dynamisk disk i Diskhantering för konvertering av en standarddisk.

Överst på sidan

Använda Diskhantering

Så här startar du Diskhantering:
 1. Logga in som administratör eller medlem av gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Prestanda och underhåll, klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka på Datorhantering. Klicka på Diskhantering i konsolträdet.

  Obs! Du kan också klicka på Start, peka på Kör, skriva diskmgmt.msc och klicka på OK.
I Diskhantering visas datorns diskar och volymer i en grafisk vy och en listvy. Normalt visas den lokala datorns diskar, men om du har den behörighet som krävs kan du utföra åtgärden på en fjärrdator.

Så här anpassar du vyn för diskar och volymer i de övre och nedre rutorna i fönstret: klicka på Visa, peka på Övre delen av fönstret eller Undre delen av fönstret och klicka på önskad vy.

Obs! Du bör göra en fullständig säkerhetskopia av diskinnehållet innan du ändrar diskar, volymer eller partitioner.

Överst på sidan

Skapa en enkel eller disklänkande volym

Så här skapar du en enkel eller disklänkande volym:
 1. Gör något av följande i Diskhantering;
  • Skapa en enkel partition genom att högerklicka i ett icke allokerat utrymme på den dynamiska disken där du vill ha den enkla volymen. Klicka sedan på Ny volym.

   eller
  • Skapa en disklänkande volym genom att högerklicka i ett inte allokerat utrymme på en av de dynamiska diskarna där du vill ha den disklänkande volymen. Klicka sedan på Ny volym.
 2. Klicka på Nästa i guiden Ny volym.
 3. Klicka på typen av volym du vill skapa (Enkel volym eller Disklänkande volym), och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på disken eller diskarna där du vill skapa volymen genom följande åtgärder:
  • Om du skapar en enkel volym kontrollerar du att diskarna där du vill skapa en enkel volym finns med i rutan Valda dynamiska diskar.

   eller
  • Om du skapar en disklänkande volym markerar du önskade diskar under Tillgängliga dynamiska diskar och klickar sedan på Lägg till.

   Kontrollera att diskarna där du vill skapa en disklänkande volym finns med i rutan Valda dynamiska diskar.
 5. Ange önskad storlek för volymen i rutan Storlek och klicka på Nästa.
 6. Tilldela en enhetsbeteckning eller enhetssökväg och klicka på Nästa.
 7. Ange önskade formateringsalternativ genom någon av följande åtgärder:
  • Om du inte vill formatera partitionen klickar du på Formatera inte den här partitionen och sedan på Nästa.

   eller
  • Om du vill formatera partitionen klickar du på Formatera partitionen med följande inställningar. Gör följande i dialogrutan Formatera och klicka sedan på Nästa:
   1. Skriv ett namn på volymen i rutan Volymetikett.

    Obs! Detta är en valfri åtgärd.
   2. Klicka på önskat filsystem i rutan Filsystem.

    Du kan också ändra diskallokeringsenhetens storlek, ange om en snabbformatering ska utföras eller aktivera fil- och mappkomprimering på NTFS-volymer.
 8. Bekräfta att de markerade alternativen är korrekta och klicka på Slutför.
Volymen skapas och visas i lämpliga dynamiska diskar i Diskhantering.

Överst på sidan

Utvidga en enkel eller disklänkande volym

Om du vill göra en enkel eller disklänkande volym större när du har skapat den, kan du utöka den genom att lägga till icke tilldelat ledigt utrymme på samma (eller en annan) dynamiska disk.

Så här utökar du en enkel eller disklänkande volym:
 1. Högerklicka på den enkla eller disklänkande volymen som ska utökas i Diskhantering och klicka på Utöka volym.
 2. Klicka på Nästa i guiden Utöka volym.
 3. Gör följande på sidan Välj diskar:
  • Markera disken eller diskarna som volymen ska utökas till och klicka på Lägg till.

   Kontrollera att disken eller diskarna du vill utöka volymen till finns med i rutan Valda dynamiska diskar.

   och
  • Ange mängden icke allokerat diskutrymme som du vill lägga till i rutan Storlek och klicka på Nästa.
 4. Bekräfta att de markerade alternativen är korrekta och klicka på Slutför.
Volymen utökas och visas i lämpliga dynamiska diskar i Diskhantering.

Obs!
 • Du kan bara utöka NTFS-volymer eller volymer som ännu inte har formaterats med ett filsystem.
 • En volym kan bara utökas om det finns tillräckligt mycket tillgängligt diskutrymme.
 • Om du har uppgraderat från Windows 2000 till Windows XP kan du bara utöka enkla och disklänkande volymer om volymen har skapats på en dynamisk disk i Windows XP. Enkla eller disklänkande volymer som uppkommer genom konvertering från en standarddisk till en dynamisk disk i Windows 2000 kan inte utökas.
 • Du kan inte utöka system- eller startvolymen.
Överst på sidan

Formatera en dynamisk volym

Så här formaterar du en dynamisk volym:
 1. Högerklicka på den dynamiska volymen du vill formatera (eller formatera om) i Diskhantering, och klicka sedan på Formatera.
 2. Gör följande i dialogrutan Formatera:
  • Skriv ett namn på volymen i rutan Volymetikett.
  • Klicka på önskat filsystem i rutan Filsystem.

   Du kan också ändra diskallokeringsenhetens storlek, ange om en snabbformatering ska utföras eller aktivera fil- och mappkomprimering på NTFS-volymer.
  Klicka på OK.

 3. Klicka på OK när du tillfrågas om du vill formatera volymen.
Formateringsprocessen startar.

Överst på sidan

Visa egenskaper för en dynamisk volym

Så här visar du egenskaperna för en dynamisk volym:
 1. Högerklicka på önskad dynamisk volym i Diskhantering, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken för önskad egenskap.
Överst på sidan

Ta bort en dynamisk volym

Så här tar du bort en dynamisk volym:
 1. Högerklicka på den dynamiska volymen du vill ta bort i Diskhantering, och klicka sedan på Ta bort volym.
 2. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort volymen.
VIKTIGT!
 • När du tar bort en volym tas alla data på volymen också bort.
 • Det går inte att ta bort systemvolymen, startvolymen eller en volym som innehåller den aktiva växlingsfilen.
Överst på sidan

Felsökning

I Diskhantering visas statusbeskrivningar i den grafiska vyn och under kolumnen Status i listvyn för att du ska känna till diskens eller volymens aktuella status. Använd dessa statusbeskrivningar för att identifiera och felsöka disk- och volymfel. Här är några beskrivningar av disk- och volymstatus:
 • Online

  Detta är normal diskstatus när disken är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Felfri

  Detta är normal volymstatus när volymen är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Online (fel)

  Disken kan ha denna status om I/O-fel (Indata/utdata) har identifierats på den.

  Lös problemet så här: högerklicka på disken och klicka sedan på Reaktivera disk så att disken återställs till onlinestatus.
 • Offline eller Saknas

  Disken kan ha denna status om den inte är tillgänglig. Detta kan inträffa om disken är skadad eller tillfälligt inte tillgänglig.

  Så här söker du efter orsaken till problemet:
  1. Åtgärda alla problem med disken, styrenheten eller anslutningen.
  2. Kontrollera att den fysiska disken är på och att den är korrekt ansluten till datorn.
  3. Högerklicka på disken och klicka sedan på Reaktivera disk så att disken återställs till onlinestatus.
En fullständig lista med förklaringar till disk- och volymstatus samt åtgärder för felsökning finns i hjälpen till Diskhantering. Klicka på HjälpÅtgärd-menyn i Diskhantering eller Datorhantering.

Överst på sidan


Referenser
Om du vill veta mer om hur du skapar en speglad volym klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307880 Skapa en speglad volym i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du skapar en RAID-5-volym klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309043Använda Windows XP för att skapa en RAID-5-volym på en fjärrdator med Windows 2000
Om du vill veta mer om hur du arbetar med dynamiska diskar klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamisk och grundläggande lagring i Windows 2000
222189 Beskrivning av diskgrupper i Diskhantering i Windows 2000
254105 Begränsningar i dynamisk diskmaskinvara
Om du vill veta mer om hur du använder Diskhantering för att tilldela, ta bort eller ändra enhetsbeteckningar, klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
307844Ändra tilldelning av enhetsbeteckningar i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du konverterar en enkel disk till en dynamisk, och ändrar tillbaka en dynamisk disk till en enkel, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309044Konvertera till standarddiskar och dynamiska diskar i Windows XP Professional
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar standarddiskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309000Använda Diskhantering för att konfigurera standarddiskar i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du använder kommandoradsverktyget Diskpart för att hantera diskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300415 A Kommandoradsverktyget Diskpart
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 308424 – senaste granskning 06/20/2005 16:12:23 – revision: 2.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB308424
Feedback