Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lägga till OEM-Plug and Play-drivrutiner i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 254078.

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du lägger till drivrutiner från OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer) i Microsoft Windows-installationer. I artikeln behandlas endast drivrutiner som normalt installeras i GUI-lägesinstallation (Graphical User Interface) eller efter installationen med Plug and Play-uppräkning av standardtyp. Detta gör det möjligt att i förväg ladda OEM-Plug and Play-drivrutiner för senare bruk, när tillhörande maskinvara införs på datorn.

I den här artikeln beskrivs hur du lägger till OEM-Plug and Play-drivrutiner i följande situationer:
 • Obevakad installation
 • Sysprep-installation
 • RIS-installationer (Remote Installation Service)
 • Riprep-avbildningar
 • Befintliga Windows-installationer
Om du vill veta mer om hur du lägger till masslagringsenheter från OEM-tillverkare under installation i textläge, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314859 Begränsat OEM-drivrutinsstöd med F6 under installation av Windows XP
Mer Information
Drivrutiner som installeras under "Enheter installeras"-delen av GUI-lägesinstallation måste finnas på vissa platser. I detta skede installeras enheterna (med hjälp av Plug and Play-ID) som har räknats upp av Windows Plug and Play. Under installationen sker en sökning på en i förväg definierad sökväg på enheten, och den bästa motsvarigheten till enhetens Plug and Play-ID söks i INF-filer. Sökvägen definieras på följande plats i registret, med %SystemRoot%\Inf som standardvärde:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Vid installationen används denna sökväg för att hitta INF-filer för enhetsinstallation. Efter installationen används även sökvägen för ny maskinvara som hittas och installeras. Om du ändrar den här nyckeln under installationen med hjälp av Sysprep.inf eller svarsfilen för obevakad installation sparas värdet och används även efter installationen.

I följande avsnitt förklaras hur du lägger till drivrutiner från OEM-tillverkare vid obevakade installationer eller Sysprep-installationer av Windows.

Obevakad installation

Lägg till drivrutiner vid en obevakad installation enligt följande anvisningar.

Obs! Om drivrutinerna från OEM-tillverkaren inte är digitalt signerade visas en varning om detta under installationen. Du kan stänga av meddelandet genom att lägga till följande post i avsnittet [Unattended] i installationssvarsfilen (Unattend.txt):
DriverSigningPolicy = Ignore				
Om du vill veta mer om den här inställningen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
236029 Ange signeringsprincipen för drivrutiner för obevakad installation av Windows 2000
 1. Skapa en distributionspunkt på en nätverksserver genom att kopiera mappen I386 från Microsoft Windows-CD:n till en plats på servern. Använd guiden Konfigurera installationsprogrammet (Setupmgr.exe) för att skapa filen Unattended.txt. Du hittar Setupmgr.exe på Windows-CD:n i mappen Support\Tools i filen Deploy.cab, tillsammans med filen Setupmgr.chm som innehåller information om obevakad installation av Windows.Om du vill veta mer om hur du skapar en svarsfil klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  308662 Använda guiden Konfigurera installationsprogrammet för att skapa en svarsfil i Windows 2000
 2. Skapa mappen $oem$\$1\Drivers i mappen I386 som du kopierade till distributionspunkten. Du kan skapa ytterligare mappar i undermappen Drivers, beroende på vilken maskinvara du vill installera (t.ex. nätverkskort, modem eller grafikdrivrutin). Mappen $1 motsvarar %SystemDrive%. Under installation i textläge kopieras dessa mappar och filer till mapparna %SystemDrive%\Drivers. Ett exempel:
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  - - - \Drivers
  - - - - - \NIC
  - - - - - \MODEM
  - - - - - \VIDEO
 3. Kopiera alla drivrutinsfiler från OEM-tillverkaren för enheten till mappen (eller mapparna) du har skapat i föregående steg.
 4. Lägg till posten OemPnPDriversPath = Drivrutinssökvägar i avdelningen [Unattended] i installationssvarsfilen. Du kan ange flera sökvägar i den här nyckeln genom att skilja dem åt med ett semikolon (;) så här:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video						
  Obs! Miljövariabelsträngen %SystemDrive% infogas automatiskt före var och en av de angivna sökvägarna.
 5. Spara svarsfilen.
Under sökningen efter INF-filer för Plug and Play-ID under GUI-lägesinstallation sker även en sökning i sökvägarna som anges i posten OemPnPDriversPath, tillsammans med standardsökvägen %WinDir%\Inf. Sökvägen %WinDir%\Inf kommer först i sökordningen, men om du har en enhet som stöds av mer än en INF-fil (Windows kan innehålla en drivrutin som erbjuder allmänna funktioner) fortsätts sökningen på alla sökvägar som anges i posten OemPnPDriversPath. Även om flera matchningar kan hittas används INF-filen som ger den bästa matchningen, och sedan installeras tillhörande drivrutin för stöd av enheten.

Sysprep-installation

Åtgärderna för tillägg av drivrutiner från en OEM-tillverkare i en Windows Sysprep-installation liknar åtgärderna som beskrivs i "Obevakad installation" i den här artikeln, förutom att du inte behöver skapa distributionsresursen.. Så här lägger du till drivrutiner i miniinstallationsguiden för Sysprep:
 1. Skapa en mappstruktur för drivrutinerna från OEM-tillverkaren i roten på volymen med mappen %WinDir%. Ett exempel:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Kopiera OEM-drivrutinerna till lämpliga undermappar.
 3. Lägg till posten OemPnPDriversPath = Drivrutinssökvägar i avdelningen [Unattended] i filen Sysprep.inf. Du kan ange flera sökvägar i denna nyckel genom att skilja dem åt med ett semikolon (;), som följande exempelkod visar:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video					
  Obs! Miljövariabelsträngen %SystemDrive% infogas automatiskt före varje angiven sökväg.
Om du inte vill att drivrutinerna från OEM-tillverkaren ska vara kvar på volymen efter miniinstallationen kan du placera mappstrukturen från föregående steg i Sysprep-mappen. Glöm inte att ändra nyckeln OemPnPDriversPath = i enlighet med ändringen. Sysprep-mappen tas automatiskt bort (tillsammans med alla undermappar) när installationen är klar.

Spara filen Sysprep.inf i Sysprep-mappen, och kör sedan Sysprep.exe. Alla Plug and Play-enheter (inklusive sådana du hittar med hjälp av INF-filerna för OEM-drivrutinerna) installeras automatiskt under miniinstallationen på måldatorerna. Observera att du inte behöver ange kommandoradsväxeln -pnp om det inte finns enheter av en tidigare version (ISA) på måldatorerna. Om du använder kommandoradsväxeln -pnp sker en fullständig Plug and Play-återuppräkning av alla enheter. Detta gör att Sysprep-miniinstallationen tar ytterligare fem till tio minuter.

Obs! När du anger ytterligare styrenheter för masslagring kan kommandoradsväxeln -pnp medföra att ytterligare styrenheter för hårddiskar visas i Enhetshanteraren.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314460Systemförberedelseverktyget och användning av en svarsfil
Obs! Om OEM-drivrutinerna inte är digitalt signerade skjuts installationen av enheten upp i miniinstallationsguiden tills en administratör loggar in på datorn. Detta kallas installation på klientsidan till skillnad från installation på serversidan, som görs under en miniinstallation.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256204Osignerade drivrutiner installeras inte under installation med Sysprep-miniinstallationsguiden utan "-pnp"-växel

RIS-installationer

OEM-Plug and Play-drivrutiner läggs till i RIS-installationer med samma åtgärder som beskrivs i avsnittet "Obevakad installation" i den här artikeln, förutom två mindre ändringar:
 1. Placera $oem$-mappen på samma nivå som \I386-mappen för RIS-avbildningen. Ett exempel:
    RemoteInstall\Setup\%språk\Images\%katalognamn%\i386  RemoteInstall\Setup\%språk\Images\%katalognamn%\$oem$\$1\Drivers                                  \NIC                            \MODEM                            \VIDEO					
 2. Ändra standardmallen för RIS-avbildningen (Ristndrd.sif). I avdelningen [Unattended] ändrar du värdet OemPreinstall = key från No till Yes och lägger sedan till posterna OemPnPDriversPath = Drivrutinssökväg. Du kan ange flera sökvägar i denna nyckel genom att skilja dem åt med ett semikolon (;), som följande exempel visar:
   [Unattended] OemPreinstall = Yes OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video 					
  Obs! Miljövariabelsträngen %SystemDrive% infogas automatiskt före varje angiven sökväg.

  Obs! Om någon av OEM-drivrutinerna är avsedd för ett nätverkskort måste denna fil vara tillgänglig för RIS-servern när du startar datorn för installation i textläge.

  Om du vill veta mer om den här processen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  315279 Lägga till ett OEM-nätverkskort från en annan tillverkare i en RIS-installation
 3. Avbryt och starta om BINL-tjänsten på RIS-servern genom att skriva följande kommandon vid kommandotolken och trycka på RETUR efter vart och ett:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"

Riprep-avbildningar

Riprep och Sysprep har många gemensamma funktioner. När du lägger till OEM-Plug and Play-drivrutiner på avbildningsdatorerna innehåller processen därför många åtgärder som liknar åtgärderna för Sysprep. Gör följande innan du kör Riprep mot avbildningsdatorn för att kopiera den på RIS-servern:
 1. Skapa en mapp med namnet Sysprep i mappen %SystemDrive% (sannolikt enhet C, eftersom Riprep.exe bara kan kopiera en volym/partition).
 2. Skapa en mappstruktur för OEM-drivrutinerna i roten på samma volym enligt följande exempel:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Kopiera OEM-drivrutinerna till lämpliga undermappar.
 4. Skapa en Sysprep.inf-fil i Sysprep-mappen och lägg till posterna [Unattended] och OemPnPDriversPath = Drivrutinssökväg. Du kan ange flera sökvägar i den här nyckeln genom att skilja dem åt med ett semikolon (;) så här:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  Obs! Miljövariabeln %SystemDrive% infogas automatiskt före varje sökväg.

  Obs! Om enheten redan har identifierats av operativsystemet som känd eller okänd måste du ta bort den med hjälp av Enhetshanteraren innan du kör Sysprep. Annars installeras inte de uppdaterade drivrutinerna vid starten under miniinstallationen.

 5. Kör Riprep.exe från mappen \\RisServer\Reminst\Admin\I386 på klientdatorn så att avbildningen kopieras till den valda RIS-servern. Riprep söker i Sysprep-mappen efter en Sysprep.inf-fil, läser nyckeln OemPnPDriversPath= och uppdaterar sedan följande registernyckel på datorn innan registret kopieras till servern, så att det är tillgängligt för användning under miniinstallationen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Obs! Standard-Riprep.sif-filen som skapas under den här processen påverkas inte av posten i Sysprep.inf-filen som skapas i föregående steg.
 6. Avbryt och starta om BINL-tjänsten på RIS-servern genom att skriva följande kommandon vid kommandotolken och trycka på RETUR efter vart och ett:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"
  Obs! Om någon av OEM-drivrutinerna är avsedd för det primära nätverkskortet, måste RIS-servern också ha tillgång till denna fil från en platt RIS-avbildning innan Riprep-avbildningen hämtas. I så fall måste du även följa instruktionerna i avsnittet "RIS-installationer" i den här artikeln eller instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

  315279 Lägga till ett OEM-nätverkskort från en annan tillverkare i en RIS-installation
  Om avbildningen redan har skapats, och du vill lägga till Plug and Play-drivrutiner från en OEM-tillverkare, använder du RIS för att hämta avbildningen till en dator. Följ instruktionerna i avsnittet "Riprep-avbildningar" i den här artikeln och flytta sedan tillbaka avbildningen med Riprep till RIS-servern.

  Obs! Om du använder den här metoden anges drivrutinssökvägarna två gånger i följande registernyckel:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  258862 Riprep.exe lägger till dubbla sökvägar i registret

Befintliga Windows-installationer

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Du måste kanske lägga till nya maskinvaruenheter på befintliga Windows-datorer som kräver OEM-drivrutiner. Även om du måste installera den nya enheten vill du kanske distribuera OEM-drivrutinerna på ett kontrollerat sätt eller ha dem centralt på en enda server. Gör så här:
 1. Bestäm dig för om du vill kopiera drivrutinerna lokalt eller lagra dem på en central distributionsserver. Om du vill lagra drivrutinerna lokalt på datorns hårddisk måste du ha en metod för att kopiera drivrutinerna till datorn (t.ex. med inloggningsskript, kommandofilsjobb för Microsoft Systems Management Server eller någon annan metod).
 2. När du har bestämt dig för en distributionsmetod tar du reda på sökvägen för drivrutinerna. Om du vill kopiera dem lokalt kan sökvägen vara C:\Drivers\Nic. Om du vill ha dem på en central server kan sökvägen vara \\Servernamn\Drivers\Nic (där Drivers är en delad mapp).
 3. Uppdatera nyckeln
  DevicePath
  i den lokala datorns register så att den stämmer med de nya platserna för OEM-drivrutiner. Du måste ha en automatisk metod för fjärruppdatering av registernyckeln, t.ex. Regedit-filer tillsammans med inloggningsskript eller ett SMS-kommandofilsjobb. Du hittar standardvärdet i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Använd Regedit.exe för att redigera nyckeln
  DevicePath
  så att sökvägen till drivrutinerna ingår i sökvägen.

  Om drivrutinerna t.ex. kopieras lokalt till roten på enheten där mappen %WinDir% finns (Drivers\Nic), blir det slutliga värdet för DevicePath följande:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  Om drivrutinerna finns på en central server eller distributionspunkt lägger du till UNC-sökvägen till OEM-drivrutinerna. Ett exempel:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Servernamn\Resursnamn\Drivers\Nic
  Obs! %SystemRoot% läggs inte till automatiskt i föregående fall eftersom värdena inte läggs till vid installationsprocessen. Du måste skriva in värdet för %SystemRoot% manuellt när du redigerar registret.
När du har utfört dessa åtgärder, ny maskinvara installeras och en användare loggar in, letas den nya maskinvaran upp genom Plug and Play-funktionen, och sökvägarna du har angett för sökning efter OEM-drivrutinerna genomsöks. Observera att alla regler som gäller signerade och osignerade drivrutiner även gäller enheter som installeras efter installationen. Om OEM-drivrutinerna inte är digitalt signerade, och en användare som inte är administratör loggar in på datorn när den nya maskinvaran är installerad, kan användaren inte slutföra installationen av enheten förrän en administratör loggar in på datorn.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
219435 Behörighet för icke-administatörer att ladda och ta bort drivrutiner
Obs! Om enheten redan har identifierats som en känd eller okänd enhet i operativsystemet kan du använda växeln UpdateInstalledDrivers i Sysprep.inf för att ange att Plug and Play ska anropas efter miniinstallationen, för att räkna upp alla installerade drivrutiner och för att installera alla uppdaterade drivrutiner i drivrutinens sökväg.Mer information om växeln UpdateInstalledDrivers för Sysprep.inf finns i Microsoft Windows XP Corporate Deployment Tools User's Guide (Deploy.chm) på Windows XP-CD:n.
pnp w2000ris nic
Egenskaper

Artikel-id: 314479 – senaste granskning 06/20/2005 16:12:23 – revision: 2.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbenv kbinfo kbsetup KB314479
Feedback