Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av statuskoder i Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 och 6.0

Varför får jag dessa felmeddelanden på en webbplats?

När du surfar på internet kan du se felmeddelanden om det uppstår problem med webbplatsen du besöker. Problemet kan vara tillfälligt. Därför kan du försöka använda webbplatsen igen senare. Om problemet kvarstår kan du testa att kontakta webbplatsadministratörerna och be dem lösa problemet.

Den här artikeln är avsedd att hjälpa webbplatsadministratörerna förstå vad de här felmeddelandena innebär och få information om problemlösning. 

Hemanvändare: Artikeln är avsedd som support och för IT-tekniker. Om du vill ha mer information om felmeddelanden på webbplatser besöker du följande Windows-webbplats:

Sammanfattning
När webbplatsbesökare försöker nå innehåll på en server som kör Internet Information Services (IIS) 5.0 och 6.0 via HTTP eller File Transfer Protocol (FTP) returnerar IIS en numerisk kod som visar om försöket lyckades eller misslyckades. Den här statuskoden registreras i IIS-loggen och den kan även visas i webbläsaren eller FTP-klienten. Statuskoden kan även visa den specifika anledningen till att en begäran misslyckades.

IIS-administratörer kan anpassa felmeddelandet som visas i webbläsaren för användare när en begäran misslyckas. Om du vill veta mer om hur du skapar anpassade HTTP-felmeddelanden i IIS klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
814869 Anpassade felmeddelanden i IIS 6.0
302570 Konfigurera anpassade felmeddelanden för webbplatsen i IIS
Mer Information

Loggfilsplatser

I IIS lagras loggfiler som standard på följande plats:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Den här katalogen innehåller separata kataloger för varje World Wide Web (WWW)- och FTP-plats. Loggar skapas som standard i katalogerna varje dag och döps till datumet (till exempel exÅÅMMDD.log). Om du vill veta mer om hur du konfigurerar loggar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
313437 Aktivera loggar i Internet Information Services (IIS)

HTTP

1xx – Information

Dessa statuskoder visar ett tillfälligt svar. Klienten bör vara beredd att ta emot ett eller flera 1xx-svar innan ett vanligt svar tas emot.
 • 100 – Fortsätt.
 • 101 – Byta protokoll.
2xx – Lyckades

Den här klassen av statuskod visar att servern accepterade klientbegäran.
 • 200 – OK. Klientbegäran lyckades.
 • 201 – Skapad.
 • 202 – Accepterad.
 • 203 – Icke-auktoritär information.
 • 204 – Inget innehåll.
 • 205 – Återställ innehåll.
 • 206 – Del av innehåll.
 • 207 – Multi-status (WebDav).
3xx – Omdirigering

Klientwebbläsaren måste vidta åtgärder för att kunna uppfylla begäran. Webbläsaren måste till exempel kanske begära en annan sida på servern eller upprepa begäran genom att använda en proxyserver.
 • 301 – Permanent flyttad
 • 302 – Objektet har flyttats.
 • 304 – Inte ändrat.
 • 307 – Tillfällig omdirigering.
4xx – Klientfel

Ett fel inträffar och det verkar vara fel på klienten. Klienten kan till exempel begära en sida som inte finns, eller också tillhandahåller inte klienten giltig autentiseringsinformation.
 • 400 – Felaktig begäran.
 • 401 – Åtkomst nekad. I IIS definieras flera olika 401-fel som visar en mer specifik orsak till felet. Dessa specifika felkoder visas i webbläsaren, men visas inte i IIS-loggen:
  • 401.1 – Inloggningen misslyckades.
  • 401.2 – Det gick inte att logga in på grund av serverns konfiguration.
  • 401.3 – Ej behörig på grund av ACL i resurs.
  • 401.4 – Behörighet kunde inte ges på grund av ett filter.
  • 401.5 – Behörighet kunde inte ges på grund av ett ISAPI/CGI-program.
  • 401.7 – Åtkomst nekad av behörighetsprincipen för URL på webbservern. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
 • 403 – Förbjuden. I IIS definieras flera olika 403-fel som visar en mer specifik orsak till felet:
  • 403.1 – Körningsbehörighet ej tillåten.
  • 403.2 – Läsbehörighet förbjuden.
  • 403.3 – Skrivbehörighet förbjuden.
  • 403.4 – SSL krävs.
  • 403.5 – SSL 128 krävs.
  • 403.6 – IP-adress nekades.
  • 403.7 – Klientcertifikat krävs.
  • 403.8 – Åtkomst nekas.
  • 403.9 – För många användare.
  • 403.10 – Ogiltig konfiguration.
  • 403.11 – Ändra lösenord.
  • 403.12 – Åtkomst nekad i mappning.
  • 403.13 – Klientcertifikat återkallat.
  • 403.14 – Katalogbläddring nekas.
  • 403.15 – Överskridna klientåtkomstlicenser.
  • 403.16 – Klientcertifikat är ogiltigt eller inte betrott.
  • 403.17 – Klientcertifikatet har förfallit eller är inte giltigt.
  • 403.18 – Det går inte att köra begärd URL i den aktuella programpoolen. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
  • 403.19 – Det går inte att köra CGI-program för klienten i programpoolen. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
  • 403.20 – Passport-inloggning misslyckades. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
 • 404 – Hittades inte.
  • 404.0 – (inget) – Det gick inte att hitta filen eller katalogen.
  • 404.1 – Webbplatsen är inte tillgänglig på begärd port.
  • 404.2 – En låsningsprincip för webbtjänsttillägg hindrar denna begäran.
  • 404.3 – En princip för MIME-mappning hindrar denna begäran.
 • 405 – HTTP-verb tillåts inte för åtkomst till denna sida (metoden är inte tillåten.)
 • 406 – Klientens webbläsare stöder inte den begärda sidans MIME-typ.
 • 407 – Proxyautentisering krävs.
 • 412 – Förhandsvillkor misslyckades.
 • 413 – Den begärda enheten är för stor.
 • 414 – Begärd URI är för lång.
 • 415 – Medietypen stöds inte.
 • 416 – Begärt intervall kan inte uppfyllas.
 • 417 – Körningen misslyckades.
 • 423 – Låst fel.
5xx – Serverfel

Servern kan inte slutföra begäran eftersom ett fel påträffades.
 • 500 – Internt serverfel.
  • 500.12 – Programmet är upptaget med att starta om på webbservern.
  • 500.13 – Webbservern är upptagen.
  • 500.15 – Direkta begäranden till Global.asa tillåts inte.
  • 500.16 – Felaktiga UNC-autentiseringsuppgifter. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
  • 500.18 – Det gick inte att öppna arkivet för URL-verifiering. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
  • 500.19 – Data för filen är felaktigt konfigurerade i metabasen.
  • 500.100 – Internt ASP-fel.
 • 501 – Huvudvärdena anger en konfiguration som inte är implementerad.
 • 502 – Webbservern tog emot ett ogiltigt svar när den fungerade som gateway eller proxyserver.
  • 502.1 – Timeout för CGI-program.
  • 502.2 – Fel i CGI-program.
 • 503 – Tjänsten är inte tillgänglig. Den här felkoden är specifik för IIS 6.0.
 • 504 – Gateway-timeout.
 • 505 – HTTP-versionen stöds inte.

IIS HTTP-statuskoder och deras orsaker

 • 200 – Klart. Den här statuskoden visar att IIS har kunnat bearbeta begäran.
 • 206 – Del av innehåll. Det här visar att en fil har hämtats delvis. Det går att återuppta avbrutna hämtningar eller dela en hämtning i flera samtidiga överföringar.
 • 207 – Multi-status (WebDav). Detta föregår ett XML-meddelande som kan innehålla flera separata svarskoder, beroende på hur många underbegäranden som gjorts.
 • 301 – Permanent flyttad. Denna och alla framtida begäranden ska dirigeras till angivet URI.
 • 302 – Hittades. Detta återges ofta som ”Objektet har flyttats” för formulärbaserad autentisering. Den begärda resursen finns tillfälligt under en annan URI. Eftersom omdirigeringen kan ändras ibland ska klienten fortsätta att använda Begärande-URI för framtida begäranden. Svaret kan endast cachelagras om det visas av en Cache-Control eller huvudfält för Förfallodag.
 • 304 – Inte ändrat. Klienten begär ett dokument som redan finns i dess cacheminne och dokumentet har inte ändrats sedan det blev cachelagrat. Klienten använder den cachelagrade kopian av dokumentet istället för att hämta det från servern.
 • 401.1 och 401.2 – Inloggningen misslyckades. Inloggningsförsöket misslyckades eftersom användarnamn eller lösenord är ogiltigt, eller eftersom det är problem med systemkonfigurationen.
 • 401.3 – Ej behörig på grund av ACL i resurs. Detta visar på ett problem med NTFS-behörigheterna. Det här felet kan inträffa även om behörigheterna är korrekta för filen som du försöker nå. Du ser till exempel det här felet om IUSR-kontot inte har åtkomst till C:\Winnt\System32\Inetsrv-katalogen. Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  271071 Ställa in obligatoriska NTFS-behörigheter och användarrättigheter för en IIS 5.0-webbserver
  812614 Standardbehörigheter och användarrättigheter för IIS 6.0
 • 403 – Förbjuden. Du kan få den här allmänna 403-statuskoden om webbsidan inte har något standarddokument inställt och om webbplatsen inte är inställd på att tillåta katalogbläddring. Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  320051 Konfigurera standarddokument i Internet Information Services
 • 403.1 – Körningsbehörighet ej tillåten. Följande är två vanliga orsaker till felmeddelandet:
  • Du har inte tillräcklig körningsbehörighet. Du kan till exempel få felmeddelandet om du försöker nå en ASP-sida i en katalog där behörigheten är inställd på Ingen eller om du försöker att köra ett CGI-skript i en katalog med Endast skript-behörighet. Om du vill ändra körningsbehörighet högerklickar du på katalogen i Microsoft Management Console (MMC), klickar på Egenskaper, fliken Katalog och ser till att inställningen Körningsbehörighet är lämplig för det innehåll som du försöker nå.
  • Skriptmappningen för den filtyp du försöker köra är inte inställd på att känna igen det verb som du använder (till exempel, GET eller POST). Verifiera detta genom att högerklicka på katalogen i Microsoft Management Console, klicka på Egenskaper, fliken Katalog, klicka på Konfiguration och verifiera att skriptmappningen för den lämpliga filtypen är inställd på att tillåta det verb som du använder.
 • 403.2 – Läsbehörighet förbjuden. Verifiera att du har ställt in IIS på att tillåta Läsbehörighet i katalogen. Verifiera även att dokumentet finns om du använder ett standarddokument. Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  247677 Felmeddelande: 403.2 Förbjuden: Läsbehörighet förbjuden
 • 403.3 – Skrivbehörighet förbjuden. Verifiera att IIS-behörigheterna och NTFS-behörigheterna är inställda på att tillåta Skrivbehörighet i katalogen.Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  248072 Felmeddelande: 403.3 Förbjuden: Skrivbehörighet förbjuden
 • 403.4 – SSL krävs. Inaktivera alternativet Kräv en säker kanal, eller använd HTTPS istället för HTTP för att nå sidan.
 • 403.5 – SSL 128 krävs. Inaktivera alternativet Kräv 128-bitars kryptering, eller använd en webbläsare som stöder 128-bitars kryptering för att gå till sidan.
 • 403.6 – IP-adress nekades. Du har konfigurerat servern för att neka åtkomst till din aktuella IP-adress. Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  248043 Felmeddelande: 403.6 – Förbjuden: IP-adress nekades
 • 403.7 – Klientcertifikat krävs. Du har konfigurerat servern till att kräva certifikat för klientautentisering, men du har inte ett giltigt klientcertifikat installerat.
  186812 PRB: Felmeddelande: 403.7 Förbjuden: Klientcertifikat krävs
 • 403.8 – Åtkomst nekas. Du har ställt in en domännamnsrestriktion för domänen som du använder för att nå servern.Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  248032 Felmeddelande: Förbjuden: Åtkomst nekas 403.8
 • 403.9 – För många användare. Antalet användare som är anslutna till servern överskrider den anslutningstid som du har ställt in. Om du vill veta mer om hur du ändrar gränsen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  248074 Felmeddelande: Åtkomst nekas: För många användare är anslutna 403.9
  OBS! Microsoft Windows 2000 Professional och Windows XP Professional har automatiskt en anslutningsgräns på 10 i IIS. Du kan inte ändra den gränsen.
 • 403.12 – Åtkomst nekad i mappning. Den sida som du vill nå kräver ett klientcertifikat. Det användar-ID som är mappat till klientcertifikatet har dock nekats åtkomst till filen. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  248075 Fel: HTTP 403.12 – Åtkomst nekas: Åtkomst nekad i mappning
 • 404 – Hittades inte. Det här felet kan inträffa om den fil som du försöker nå har flyttats eller tagits bort. Det kan även inträffa om du försöker nå en fil med begränsat filnamnstillägg sedan du installerat URLScan-verktyget. Du kommer att se ”Avvisad av URLScan” i w3svc-loggfilen sedan du installerat URLScan-verktyget. I det här fallet ser du ”Avvisad av URLScan” i loggfilsposten för den begäran. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  248033 Så här kan systemadministratörer felsöka felmeddelandet "HTTP 404 – Det gick inte att hitta filen" på en server som kör IIS
  • 404.1 – Webbplatsen är inte tillgänglig på begärd port. Det här felet betyder att webbplatsen som du försöker nå har en IP-adress som inte accepterar begäranden för porten som den här begäran kom från.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   248034 IIS-fel: 404.1 Det gick inte att hitta webbplatsen
  • 404.2 – En låsningsprincip hindrar begäran. I IIS 6.0 betyder det att begäran har hindrats i listan Webbtjänsttillägg.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
   328419 Lägga till och ta bort filer för webbtjänsttillägg i IIS 6
   328505 Lista filer för webbtjänsttillägg och tillägg i IIS 6.0
   328360 Aktivera och inaktivera ISAPI-tillägg och CGI-program i IIS 6.0
  • 404.3 – En princip för MIME-mappning hindrar denna begäran. Problemet uppstår under följande förutsättningar:
   1. Hanterarmappningen för det begärda filnamnstillägget har inte konfigurerats.
   2. Lämplig MIME-typ har inte konfigurerats för webbplatsen eller för programmet.
 • 405 – Metoden är inte tillåten. Felet kan inträffa när en klient skickar en HTTP-begäran till servern som kör IIS och begäran innehåller ett HTTP-verb som servern inte känner igen. Lös problemet genom att se till att klientens begäran använder ett HTTP-verb som överensstämmer med HTTP rfc. Läs avsnittet ”Referenser” för information om HTTP rfc.
 • 500 – Internt serverfel. Du ser det här felmeddelandet när det gäller många serverrelaterade fel. Loggboken kan innehålla information om varför felet inträffar. Du kan dessutom inaktivera egna HTTP-felmeddelanden och få en detaljerad felbeskrivning. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar egna HTTP-felmeddelanden klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  294807 GÖR SÅ HÄR: Inaktivera funktionen "Visa egna HTTP-felmeddelanden" på serversidan i Internet Explorer 5
 • 500.12 – Programmet startas om. Det betyder att du försökte ladda en ASP-sida när IIS startade om programmet. Meddelandet bör försvinna när du uppdaterar sidan. Om du uppdaterar sidan och meddelandet visas igen kan det orsakas av att antivirusprogrammet skannar filen Global.asa. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  248013 Felmeddelande: HTTP-fel 500-12 Programmet startas om
 • 500-100.ASP – ASP-fel. Du får det här felmeddelandet när du försöker ladda en ASP-sida som har fel i koden. För mer specifik information om felet inaktiverar du egna HTTP-felmeddelanden. Felet är som standard endast aktiverat på standardwebbplatsen.Om du vill veta mer om hur felet kan ses på webbplatser som inte är standard klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  261200 HTTP 500-felmeddelande visas istället för ASP-felmeddelande från 500-100.asp
 • 502 – Felaktig gateway. Du får det här felmeddelandet när du försöker köra ett CGI-skript som inte returnerar en giltig uppsättning HTTP-huvuden. Lös problemet genom att felsöka CGI-programmet för att fastställa varför det vidarebefordrade ogiltig HTTP-information till ISS.
 • 503 – Tjänsten är inte tillgänglig. Med början i IIS 6 producerar Http.sys-komponenten i kernelläge en HTTP 503-status. Om du vill veta mer om identifiering och felsökning av HTTP 503-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  820729 Felloggning i HTTP API
 • 500.19. Du får det här felet när XML-metabasen innehåller ogiltig konfigurationsinformation för den innehållstyp som du försöker nå. Ta bort eller korrigera den ogiltiga konfigurationen för att lösa problemet. Problemet indikerar vanligtvis ett problem i ScriptMap-metabasnyckeln.

FTP

1xx – Positivt preliminärt svar

Dessa statuskoder betyder att en åtgärd har påbörjats, men klienten förväntar sig ett annat svar innan den fortsätter med ett nytt kommando.
 • 110 Svar från omstartsmarkör.
 • 120 Tjänsten är klar om nnn minuter.
 • 125 Dataanslutningen är redan öppen, överföringen startas.
 • 150 Filstatus är OK, öppnar dataanslutning.
2xx – Positivt svar om slutförande

En åtgärd har slutförts. Klienten kan köra ett nytt kommando.
 • 200 Kommandot är OK.
 • 202 Kommandot har inte implementerats, överflödigt för den här webbplatsen.
 • 211 Systemstatus, eller systemhjälpsvar
 • 212 Katalogstatus.
 • 213 Filstatus.
 • 214 Hjälpmeddelande.
 • 215 NAMN-systemtyp där NAMN är ett officiellt systemnamn från listan i dokumentet Tilldelade nummer.
 • 220 Tjänsten är redo för ny användare.
 • 221 Tjänsten stänger kontrollanslutning. Loggas ut om det är lämpligt.
 • 225 Dataanslutningen är öppen, ingen pågående överföring.
 • 226 Stänger dataanslutning. Begärd filåtgärd lyckades (till exempel filöverföring eller avbruten fil).
 • 227 Går in i passivt läge (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Användaren är inloggad, fortsätt.
 • 250 Begärd filåtgärd är OK, slutfört.
 • 257 ”SÖKVÄG” skapades.
3xx – Positivt svar om mellannivå

Kommandot lyckades, men servern behöver ytterligare information från klienten för att kunna slutföra begäran.
 • 331 Användarnamnet är OK, lösenord behövs.
 • 332 Konto krävs för inloggning.
 • 350 Begärd filåtgärd väntar på ytterligare information.
4xx – Negativt svar om slutförd övergång

Kommandot misslyckades, men felet är tillfälligt. Om klienten försöker med kommandot en gång till kanske det lyckas.
 • 421 Tjänsten är inte tillgänglig, stänger kontrollanslutning. Det här kan vara ett svar på alla kommandon om tjänsten vet om att den måste stängas.
 • 425 Det går inte att öppna dataanslutning.
 • 426 Anslutningen har stängts, överföringen avbryts.
 • 450 Begärd filåtgärd har inte vidtagits. Filen är inte tillgänglig (exempelvis, upptagen).
 • 451 Den begärda åtgärden avbröts: Lokalt fel vid bearbetning.
 • 452 Begärd åtgärd har inte vidtagits. Otillräckligt lagringsutrymme i systemet.
5xx – Permanent negativt svar om slutförande

Kommandot misslyckades, men felet är permanent. Om klienten försöker på nytt med samma kommando uppstår det samma fel.
 • 500 Syntaxfel, okänt kommando. Det kan innefatta fel som att kommandoraden är för lång.
 • 501 Syntaxfel i parametrar eller argument.
 • 502 Kommandot har inte implementerats.
 • 503 Felaktig kommandosekvens.
 • 504 Kommandot har inte implementerats för den parametern.
 • 530 Inte inloggad.
 • 532 Behöver ett konto för att lagra filer.
 • 550 Begärd åtgärd har inte vidtagits. Filen är inte tillgänglig (exempelvis, saknas eller otillräcklig behörighet).
 • 551 Begärd åtgärd avbröts: Okänd sidtyp.
 • 552 Begärd filåtgärd avbröts. Överskred lagringsallokering (för aktuell katalog eller datamängd).
 • 553 Begärd åtgärd har inte vidtagits. Filnamn ej tillåtet.

Vanliga FTP-statuskoder och deras orsaker

 • 150 – FTP använder två portar: 21 för att skicka kommandon och 20 för att skicka data. Statuskoden 150 indikerar att servern håller på att öppna en ny anslutning på port 20 för att skicka data.
 • 226 – Kommandot öppnar en dataanslutning på port 20 för att utföra en åtgärd, till exempel att överföra en fil. Åtgärden slutförs och dataanslutningen stängs.
 • 230 – Den här statuskoden visas sedan klienten skickat det rätta lösenordet. Det betyder att användaren har loggat in.
 • 331 – Du ser den här statuskoden sedan klienten skickat ett användarnamn. Samma statuskod visas oavsett om användarnamnet som tillhandahålls är ett giltigt konto i systemet.
 • 426 – Kommandot öppnar en dataanslutning för att utföra en åtgärd, men åtgärden avbryts och dataanslutningen stängs.
 • 530 – Den här statuskoden betyder att användaren inte kan logga in eftersom kombinationen av användarnamn och lösenord inte är giltig. Om du utnyttjar ett användarkonto för inloggning kanske du har skrivit fel i användarnamn eller lösenord eller också kan du ha valt att tillåta enbart Anonym åtkomst. Om du loggar in med det anonyma kontot kan du ha konfigurerat IIS till att neka Anonym åtkomst.
 • 550 – Kommandot körs inte eftersom den angivna filen inte är tillgänglig. Den här statuskoden visas till exempel när du försöker hämta (GET) en fil som inte finns, eller när du försöker placera (PUT) en fil i en katalog som du inte har Skrivbehörighet för.
Obs! Vi rekommenderar alla webbplatsadministratörer att uppgradera till Internet Information Services (IIS) version 7.0 på Windows Server 2008. IIS 7.0 innehåller stora förbättringar av säkerheten för webbinfrastrukturen. Mer information om IIS-säkerhet finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om IIS 7.0 finns på den här Microsoft-webbplatsen:
Referenser
Mer information om definitioner av HTTP-statuskoder finns på följande webbplats för World Wide Web Consortium (W3C):

Mer information om definition av FTP-statuskoder finns i avsnitt 4.2 (”FTP Replies”) på följande webbplats för W3C:

Om du vill veta mer om hur du skapar anpassade HTTP-felmeddelanden i IIS6 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
814869 Anpassade felmeddelanden i IIS 6.0
Om du vill veta mer om hur du skapar anpassade HTTP-felmeddelanden i IIS5 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

302570 Konfigurera anpassade felmeddelanden för webbplatsen i IIS
Om du vill veta mer om hur du inaktiverar "egna HTTP-felmeddelanden" i Internet Explorer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

294807 Stänga av funktionen "Visa egna HTTP-felmeddelanden" på serversidan i Internet Explorer 5.x och 6.x
Om du vill veta mer om HTTP-statuskoder i IIS 7.0 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
943891 HTTP-statuskoderna i IIS 7.0
Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Skriv sedan texten i det felmeddelande som visas, eller beskriv problemet i fältet Sök i support (KB).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 318380 – senaste granskning 02/05/2016 14:05:00 – revision: 8.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Feedback