Filer som läggs till i mappen Offlinefiler på en dator med Windows XP synkroniseras när en annan person använder datorn

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.


Symptom
Om du lägger till filer i mappen Offlinefiler på en dator med Microsoft Windows XP som används av fler än en användare, utförs offlinesynkronisering av dessa filer när en annan användare loggar in på datorn. Det går inte att synkronisera nätverksresurser och webbplatser där dina säkerhetsreferenser krävs och andra användare kan uppmanas ange korrekta referenser.
Orsak
När du lägger till filer i mappen Offlinefiler synkroniseras dessa filer när datorn ansluter till nätverket. Synkroniseringen sker när datorn ansluter till nätverket, inte när en användare loggar in på datorn.

Mappcachen för Offlinefiler är en spegling av nätverksfilsystemet. Filåtkomsten baseras på samma administrativa referenser. Filer i nätverksfilsystemet som alla har åtkomst till och som har lagts till i mappen Offlinefiler kommer att synkroniseras, oavsett vem som loggar in på datorn. Därför måste en användare som ansluter till nätverket på en delad dator vänta tills alla filer i mappen Offlinefiler har synkroniserats, oavsett om användaren vill att filerna ska synkroniseras eller inte.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows XP
Datum     Tid  Version     Storlek Filnamn ---------------------------------------------------- 30-dec-2002 08:20 5.1.2600.108 313,856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Datum     Tid  Version      Storlek Filnamn ----------------------------------------------------- 31-dec-2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

Mer Information
Denna snabbkorrigering innehåller fyra primära tillägg till Offlinefiler. Om du vill använda något av tilläggen måste du redigera registret enligt instruktionerna i artikelavsnittet där tillägget beskrivs. De fyra primära tilläggen är:
 • Utelämnande av uteslutningsfel
 • Rensa filer för icke-primära användare vid utloggning
 • Förhindra administrativ fastlåsning av filer för icke-primära användare
 • Framtvingad tyst automatisk återanslutning
Dessa tillägg används endast av funktionen Offlinefiler i Windows XP. Microsoft stöder eller rekommenderar inte någon annan användning av tilläggen.

Utelämnande av uteslutningsfel

Du kan inte cachelagra vissa filtyper i Offlinefiler. Denna begränsning förhindrar skador på filuppsättningar och konflikter med andra synkroniseringslösningar. Om du försöker cachelagra sådana filtyper kan följande felmeddelande visas för varje fil:
Filer av den här typen kan inte göras tillgängliga offline.

Detta meddelande är användbart för användare som inte känner till synkroniseringsprocessen. När användarna inser att vissa filtyper inte kan cachelagras blir meddelandet emellertid lätt ett irritationsmoment, eftersom det förhindrar att dialogrutan Synkronisering pågår stängs automatiskt när synkroniseringen är klar. Med denna snabbkorrigering införs en ny registernyckel som hindrar att detta felmeddelande visas för delmängder av dessa filer. När du har installerat snabbkorrigeringen måste du redigera registret och ange lämplig filspecifikation för följande registernycklar:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Dessa undernycklar kan innehålla noll eller fler värden, så kallade "filspecifikationer".

Vid körningen slås listorna under de två registernycklarna ihop till en lista, utan att någon av dem prioriteras. En tom nyckel och en nyckel som saknas behandlas på samma sätt. En tom nyckel och en nyckel som saknas ger en lista med noll poster.

Filspecifikationer

De filspecifikationer som du lägger till i de nya
ExclusionErrorSuppressionList
-nycklarna är UNC-sökvägsträngar (Universal Naming Convention). Dessa sökvägsträngar kan innehålla jokertecken (asterisker) för matchning av valfria tecken på den särskilda platsen i specifikationen.

Följande format används för all filspecifikationer:
\\Server\Resurs\Mapp\Filnamn.tillägg
Du kan infoga miljövariabler, till exempel variabeln %användarnamn%, i en specifikation. Under körningen expanderas variabeln till motsvarande textvärde.

Du kan använda jokertecken i valfri del av filspecifikationen och i mappbeteckningen. Ett exempel:
\\corpsvr\staff\%användarnamn%\documents\*\*.doc
Du kan emellertid inte använda jokertecknet för en mapp som följs av ett annat mappnamn. Till exempel är följande specifikation ogiltig:
\\server\personal\%användarnamn%\dokument\*\personliga\*.doc
Specifikationen är ogiltig eftersom den innehåller ett jokertecken mellan mappnamnen %användarnamn% och personliga.

Obs!
I Windows XP identifieras och loggas inte ogiltiga specifikationer. Ogiltiga specifikationer ignoreras under körningen i Window XP.

Här följer exempel på filspecifikationerna:
 • \\*\*\*\*.dbf
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för valfri fil med tillägget DBF, i valfri mapp på valfri resurs och server.
 • \\server\*\*\*.dbf
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för valfri fil med tillägget DBF, i valfri mapp och resurs på angiven server.
 • \\server\\*\*\*\Test.dbf
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för alla filer med namnet "Test.dbf", i valfri mapp på valfri resurs och server.
 • \\server\resurs\mapp\Test.dbf
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för en särskild fil med namnet "Test.dbf".
 • \\server\resurs\*\*.*
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för valfri fil i valfri mapp på angiven resurs och server.
 • \\server\resurs\%username%\*\Test.dbf
  I detta exempel förhindras specifikationsfel för filer med namnet "Test.dbf" i valfri användares arbetsmapp som anges med miljövariabeln %username%.
Följ instruktionerna nedan om du vill lägga till ExclusionErrorSuppressionList-registernycklarna och ange önskade filspecifikationer när du har installerat snabbkorrigeringen.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv ExclusionErrorSuppressionList och namnge den nya nyckeln genom att trycka på RETUR.
 5. Klicka på
  ExclusionErrorSuppressionList
  och Redigera, peka på Ny/Nytt och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv önskad filspecifikation och namnge värdet genom att trycka på RETUR.
 7. Upprepa steg 5 till och med 6 för varje filspecifikation som du vill använda.

Systemfunktion

När en fil i undantagslistan påträffas under synkroniseringen, testats filens fullständiga sökväg mot listan med filspecifikationer som läses från registret. Om sökvägen matchar någon specifikationerna, visas inte felmeddelandet "Filer av den här typen kan inte göras tillgängliga offline" i dialogrutan med synkroniseringsförloppet. Förhindrandet av felmeddelandet registreras inte i Windows XP.

Rensa filer för icke-primära användare vid utloggning

Om en användare loggar in för kort tid på en dator som användaren inte vanligtvis använder och cachelagrar filer från nätverket, automatiskt eller via fastlåsning, behålls dessa filer i cachen på datorn tills de tas bort.

Det ingår en ny registernyckel i snabbkorrigeringen som används för att ange att användare på en dator är primära eller icke-primära. Med denna funktion kan filer som cachelagras för en icke-primär användare tas bort ur cachen när användaren loggar ut. Registernyckeln innehåller noll eller fler värden vilka används för att ange användarkonton som ska behandlas om primära i funktionen Offlinefiler. Värdenamnen kan ha någon av följande former:
 • Ett användarkontonamn, t ex domän\användarnamn
 • Ett säkerhets-ID för användarkonto (SID) i textform, t ex S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
Datavärde och värdetyp för varje registerpost ignoreras och endast värdenamnet används.

I Windows XP används följande procedur för att avgöra om en datoranvändare är primär eller icke-primär:
 1. Vid körningen hämtas säkerhets-ID för aktuell användare från användarens säkerhetsnyckel.
 2. Om registerposten tillhandahålls som SID-sträng konverteras strängen till ett binärt SID och den jämförs med SID för aktuell användare. Om registerposten tillhandahålls som kontonamn, används Win32 API-funktionen LookupAccountName för att hämta kontots SID från säkerhetskontrollen.
 3. Säkerhets-ID:t jämförs sedan med SID för aktuell användare.
 4. Om en matchning påträffas i listan med primära användare som läses från registret, behandlas den aktuella användaren som primär användare. Användaren behandlas som icke-primär om det inte finns några registerposter eller någon matchning.I Windows XP ignoreras ogiltiga poster i registernyckeln och de registreras inte i systemloggen.
Obs! Listan med primära användare används endast för funktionen Offlinefiler. Listan används inte i några andra Windows-komponenter och Microsoft stöder inte heller någon annan användning.

Så här genomför du funktionsändringen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv PrimaryUsers och namnge den nya nyckeln genom att trycka på RETUR.
 5. Klicka på
  PrimaryUsers
  och Redigera, peka på Ny/Nytt och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv användarnamn med något av följande format:
  • domän\användarnamn
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Detta är ett säkerhets-ID för användarkonto (SID) i textform.
 7. Klicka på
  NetCache
  och Redigera, peka på Ny/Nytt och klicka sedan på DWORD-värde.
 8. Skriv PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff och namnge värdet genom att trycka på RETUR.
 9. Dubbelklicka på
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  .
 10. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
Varning! När du lägger till denna registernyckel måste du även ändra systemprincipen PurgeAtLogoff. Denna princip aktiveras i Grupprincip enligt följden sökväg:
Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Nätverk\Offlinefiler\Ta bort lokala kopior av användarens offlinefiler vid utloggning

Om du aktiverar denna princip ignoreras registervärdet PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff och filer för icke-primära användare tas inte bort.

Obs!
 • Du måste använda registerinställningen AdminPinForPrimaryUsersOnly. (Se avsnittet "Förhindra administrativ fastlåsning av filer för icke-primära användare".) Om registerinställningen AdminPinForPrimaryUsersOnly saknas och administrativ fastlåsning pågår när den icke-primära användaren loggar ut, uppstår ett konkurrenstillstånd och fastlåsningen fortsätter att köras när filerna har tagits bort ur cachen. Det gör att filerna kan vara cachelagrade för den icke-primära användaren efter utloggningen. Du kan lösa problemet genom att inaktivera administrativ fastlåsning för icke-primära användare med hjälp av registerposten AdminPinForPrimaryUsersOnly.
 • Eftersom valet av filer som ska tas bort baseras på användaråtkomsten för filerna, och eftersom cachelagring på klientsidan inte omfattar säkerhetsinformation för mapposter i Windows 2000 och Windows XP, kan en tom mappost som har låsts fast av en annan användare tas bort ur cachen. Den cachelagrade mappen tas dock inte bort om den innehåller cachelagrade underkataloger eller filer.
 • Automatisk cachelagring utförs när en fil på en fjärresurs märkt för automatisk cachelagring öppnas via en process på datorn. Filer som tas bort kan ersättas innan utloggningssekvensen slutförs. Om detta är ett problem kan du inaktivera automatisk cachelagring på resurser med omdirigerade specialmappar, t.ex. Mina bilder, Min musik och Mina videoklipp.
 • Om du aktiverar registernyckeln
  PrimaryUsers
  och en icke-primär användare är inloggad och gör offlineändringar i cachelagrade filer, tas inte dessa filer bort ur cachen under borttagningsprocessen. Detta förhindrar att viktiga offlinefiler tas bort, och medför att vissa filer som cachelagras av en icke-primär användare kan finnas kvar på den lokala datorn när användaren loggar ut.

Förhindra administrativ fastlåsning av filer för icke-primära användare

När en användare har tilldelats offlinefiler i administrativt syfte cachelagras innehållet på alla datorer som användaren loggar in på. Detta kan medföra att oönskat innehåll cachelagras på vissa datorer. För att förhindra cachelagring av oönskade filer innehåller snabbkorrigeringen en ändring av behandlingen av administrativ fastlåsning. Med denna snabbkorrigering åsidosätter inte administrativ fastlåsning listan med primära användare som beskrivs i avsnittet "Rensa filer för icke-primära användare vid utloggning". Om den aktuella användaren inte finns i listan med primära användare, utförs inte administrativ fastlåsning per användare för denna användare på datorn. Gör så här för att förhindra administrativ fastlåsning per användare för icke-primära användare:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv AdminPinForPrimaryUsersOnly och namnge värdet genom att trycka på RETUR.
 5. Dubbelklicka på
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  .
 6. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.

Framtvingad tyst automatisk återanslutning

Om en server har varit otillgänglig (offlineläge) och sedan blir tillgänglig igen, sker ett försök i cachelagringsfunktionen för klientsidan för Offlinefiler att överföra servern till onlineläge, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
 • Det finns inga offlineändringar för servern på den lokala datorn.
 • Det finns inga öppna filreferenser för servern på den lokala datorn.
 • Anslutningen till servern sker via en ”snabb” länk. Du kan ändra definitionen av ”långsam” och ”snabb” med principen SlowLinkSpeed för Offlinefiler.
Med denna snabbkorrigering kan du konfigurera cachelagringen på klientsidan för Offlinefiler så att dessa villkor ignoreras och så att servern överförs till onlineläge oavsett om villkoren föreligger. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv SilentForcedAutoReconnect och namnge värdet genom att trycka på RETUR.
 5. Dubbelklicka på
  SilentForcedAutoReconnect
  .
 6. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
Obs! Följande kan inträffa efter installation av snabbkorrigeringen:
 • Offlineändringar synkroniseras inte och är otillgängliga tills ändringarna synkroniseras senare. Detta orsakar att informationen i cachen blir felaktig, vilket visas med en liten varningsbild på ikonen för Offlinefiler i meddelandefältet.
 • Alla öppna referenser till filer som cachelagras på den associerade servern stängs automatiskt och blir ogiltiga. Detta kan skapa problem om de program där filerna används inte kan hantera ogiltiga filreferenser.
 • Om anslutningen till servern sker via en långsam nätverkslänk, t ex via satellit eller telefon, överförs servern ändå till onlineläge. Detta kan orsaka långsam åtkomst till fjärrfilsystemet på servern från den lokala datorn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaper

Artikel-id: 811660 – senaste granskning 12/08/2015 01:49:22 – revision: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811660
Feedback