ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Installera Office 2003 eller Office XP på en dator med Windows Terminal Server

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du installerar Microsoft Office 2003 eller Microsoft Office XP på någon av följande datorer:
 • En dator med Microsoft Windows Server 2003 och Terminal Services aktiverat
 • En dator med Microsoft Windows 2000 Server och Terminal Services aktiverat
Obs! Terminal Server-installationer stöds endast i Enterprise-versioner av Office XP. I Office 2003 kan emellertid både återförsäljar- och Enterprise-utgåvor installeras på en server med Terminal Services aktiverat, om det finns en licens för varje användare som kommer att använda Office 2003-programmen. Mer information finns i licensavtalet för Office.

Innan du installerar Office på en dator med Windows 2000 eller Windows Server 2003 och Terminal Services måste datorn konfigureras på följande sätt:
 • Terminal Services är installerat och aktiverat
 • Terminal Services är konfigurerat för Programserverläge för att Office ska kunna köras på flera Terminal Server-klienter
Överst på sidan

Så här installerar du Office på en dator med Windows 2000 eller Windows 2003 och Terminal Services aktiverat

Om du vill installera Office på en dator med Windows 2000 eller Windows 2003 och Terminal Services aktiverat följer du nedanstående instruktioner.

Obs! I Windows Server 2003 måste användargruppen Alla ha läsbehörighet vid roten för att kunna starta Office-program. (Roten är normalt enhet C.) Användargruppen Alla har som standard inte tillåtelse att läsa innehållet på enhet C.
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program, klicka på Lägg till nya program och klicka på CD eller diskett.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Bläddra.
 5. Leta upp rotmappen för Office-källplatsen, klicka på Setup.exe och klicka på Öppna.

  Setup.exe läggs till på kommandoraden som visas i rutan Öppna i dialogrutan Kör installationsprogram.
 6. Kör installationsprogrammet för Office genom att klicka på Slutför.
 7. Skriv information om kundnamn och produktnyckel (CD-nyckel) i rätt rutor om de efterfrågas och klicka på Nästa.

  Obs! Knappen Nästa är inte tillgänglig förrän du har skrivit in en giltig produktnyckel.
 8. Godkänn licensavtalet och klicka på Nästa.
 9. Ange platsen där du vill installera Office och klicka på Nästa.
 10. På sidan Välj de program som ska installeras klickar du på Nästa.

  Om du klickar på Välj anpassade installationsalternativ för varje program på sidan Välj de program som ska installeras och sedan klickar på Nästa, visas funktionsträdet på sidan Välj installationsalternativ för alla Office-program och verktyg. Eftersom du använder Terminal Services är de enda tillgängliga installationstillstånden Inte tillgänglig och Kör från datorn. Några funktioner är som standard inställda på Inte tillgänglig. Ändra inte installationstillstånden för dessa funktioner till Kör från datorn, eftersom det kan medföra problem med Office-program där dessa funktioner används.

  Varning! Vissa funktioner är som standard inställda på Inte tillgänglig för att säkerställa optimala prestanda i en Terminal Server-miljö, inklusive eliminering av oväntade fel. Ändra inte installationstillstånden för dessa funktioner till Kör från datorn.

  Obs! Om Office-källplatsen är en administratörsinstallation, visas även Kör från nätverket som ett installationstillstånd.
 11. Klicka på Installera på sidan Påbörja installationen.
 12. När ett meddelande visas om att installationen har slutförts klickar du på OK, Nästa och Slutför.
Överst på sidan
Referenser
Mer information om hur du installerar och konfigurerar Terminal Services finns i dokumentationen för Microsoft Windows 2000 Server eller Windows Server 2003 och i direkthjälpen för Microsoft Windows.

Mer information om hur du installerar och anpassar Office 2003 i Terminal Services finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du installerar och anpassar Office XP i Terminal Services finns påföljande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer om hur du anpassar Office för Terminal Services, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
311241 Anpassa Office för Terminal Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om hur du installerar Office 2003 på en dator med Terminal Services finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du distribuerar Office 2003 finns i Microsoft Office 2003 Resource Kit på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du distribuerar Office XP finns i Microsoft Office XP Resource Kit på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828955 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/03/2008 12:52:29 - ฉบับแก้ไข: 8.7

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbhowtomaster KB828955
คำติชม
2016 Microsoft