ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Tvinga Outlook 2010, Outlook 2007 eller Outlook 2003 att matcha proxyadresser och anpassade egenskaper i cachelagrat Exchange-läge

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
När du använder Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010 i cachelagrat Exchange-läge, kontrolleras och matchas namn på e-postmottagare mot Offlineadressboken. Matchningen av e-postadresser med liknande fält, t ex DisplayName, kallas för ANR (Ambiguous Name Resolution).
 • displayName
 • mail
 • givenName
 • legacyExchangeDN
 • mailNickname
 • physicalDeliveryOfficeName
 • proxyAddresses
 • name
 • sAMAccountName
 • surname (efternamn)
Följande fält indexeras för matchande namn i den ANR som används i Offlineadressboken:
 • mailNickname (alias)
 • displayName (visningsnamn)
 • physicalDeliveryOfficeName (Office)
 • surname (efternamn)
Följande fält indexeras för matchande namn i den ANR som används i Offlineadressboken i version 4:
 • mailNickname (alias)
 • displayName (visningsnamn)
 • physicalDeliveryOfficeName (Office)
 • sn (efternamn)
 • givenname (förnamn)
 • SMTPaddress (e-postadress)
Workaround
Du kan lösa problemet tillfälligt genom att lägga till en registernyckel som gör att den globala adresslistan används i Outlook för matchning av tvetydiga namn och e-postalias.

Obs! När du använder en profil för cachelagrat läge med ANR Include Online GAL-värdet 1, matchar Outlook proxyadresser för en användare. Låt säga att Guido Pica har följande e-postadresser i sitt Active Directory-konto:

Primär SMTP-adress - gpica@contoso.com
sekundär smtp-adress - guidopica@fourthcoffee.com
anpassad - guido:pica
SIP - gpica@contoso.com

För att matcha de här proxyadresserna måste du ange delar av adresserna. Följande proxyadresser kan exempelvis matchas korrekt för ovanstående användare:

smtp:guidopica
smtp:guidopica@fourthcoffee
SIP:gpica@contoso
anpassad:guido

Du vet att namnet har matchats utan problem från den globala adresslistan om du dubbelklickar på det matchade namnet och dialogrutan med användarens alla Active Directory-attribut (i den globala adresslistan) visas.Men du kan inte ange hela adressen för proxyadresser som slutar med en domän på den högsta nivån. Följande proxyadresser matchas exempelvis inte för ovanstående användare:
smtp:guidopica@fourthcoffee.com
SIP:gpica@contoso.com

Du vet att namnet inte har matchats från den globala adresslistan om du dubbelklickar på det matchande namnet och dialogrutan "Egenskaper för e-post" visas. Den här dialogrutan visar inga Active Directory-attribut, bara visningsnamn, e-postadress och e-posttyp.

Om du vill att vi ska tvinga Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 att använda den globala adressboken går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du automatiskt vill tvinga Outlook 2003, Outlook 2007 eller Outlook 2010 att använda den globala adressboken för att matcha tvetydiga namn eller e-postalias när du skapar ett e-postmeddelande, i stället för att använda offlineadressboken, klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här lösningen fungerar för alla språk. Men texten i guiden kan vara på engelska för vissa språk.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Obs! RPC-anrop sker under följande förutsättningar:
 • Ett namn matchas i rutan Till i ett e-postmeddelande.
 • Ett e-postmeddelande skickas.
 • Ett svar skickas till en direkt SMTP-adress.
Jag löser det själv
I Outlook kan du använda den nya registernyckeln med namnet ANR Include Online GAL för att ange vilken adressbok som ska användas i Outlook för matchning av tvetydiga namn och e-postalias. Använd någon av följande registernycklar för att ställa in registernyckeln ANR Include Online GAL manuellt eller med Grupprincip:

I Outlook 2003

Manuell inställning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Grupprincipinställning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parameter:ANR Include Online GAL
Typ: REG_DWORD
Värde: 0 eller 1

Värdet 0är standardvärdet för Offlineadressboken. Om värdet anges till 0, används Offlineadressboken i Outlook 2003 för matchning av tvetydiga namn och e-postalias.

Om värdet anges till 1, används i stället den globala adressboken. Det innebär att RPC-anrop sker om följande förutsättningar föreligger:
 • Ett namn matchas i rutan Till i ett e-postmeddelande.
 • Ett e-postmeddelande skickas.
 • Ett svar skickas till en direkt SMTP-adress.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Du kan lägga till registernyckeln ANR Include Online GAL manuellt i registret.

Följ anvisningarna, och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv ANR Include Online GAL och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 0 eller 1 och klicka på OK.

I Outlook 2007


Manuell inställning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Grupprincipinställning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parameter:ANR Include Online GAL
Typ: REG_DWORD
Värde: 0 eller 1

Värdet 0 är standardvärdet för Offlineadressboken. Om värdet anges till 0, används Offlineadressboken i Outlook 2007 för matchning av tvetydiga namn och e-postalias.

Om värdet anges till 1, används i stället den globala adressboken. Det innebär att RPC-anrop sker om följande förutsättningar föreligger:
 • Ett namn matchas i rutan Till i ett e-postmeddelande.
 • Ett e-postmeddelande skickas.
 • Ett svar skickas till en direkt SMTP-adress.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Du kan lägga till registernyckeln ANR Include Online GAL manuellt i registret.

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv ANR Include Online GAL och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 0 eller 1 och klicka på OK.

I Outlook 2010


Manuell inställning
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Grupprincipinställning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: ANR Include Online GAL 
Typ: REG_DWORD
Värde: 0 eller 1

Värdet 0 är standardvärdet för Offlineadressboken. Om värdet anges till 0 används Offlineadressboken i Outlook 2010 för matchning av tvetydiga namn och e-postalias.

Om värdet anges till 1 används den globala adressboken i Outlook 2010 i stället för offlineadressboken för matchning av tvetydiga namn och e-postalias. Det innebär att RPC-anrop sker under följande förutsättningar:  
 • Ett namn matchas i rutan Till i ett e-postmeddelande.
 • Ett e-postmeddelande skickas.
 • Ett svar skickas till en direkt SMTP-adress.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Du kan lägga till registerundernyckeln ANR Include Online GAL manuellt i registret.

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv ANR Include Online GAL och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 0 eller 1 och klicka på OK.
fixit fix it OL2003 OL11 displayName mail givenName legacyExchangeDN mailNickname physicalDeliveryOfficeName proxyAddresses name sAMAccountName sn LastName FirstName OAB Version 3a OL2007 OL12 OL14 OL2007
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831124 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/20/2011 21:28:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbaddressbook kbregistry kbemail kbrpc kbhowto KB831124
คำติชม
© 2016 Microsoft