Skapa parameterstyrda rapporter för Microsoft CRM 1.2 med Crystal Reports 9

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Du kan hämta tre exempelrapporter som beskriver hur Crystal Reports 9-versionerna Professional, Developer eller Advanced kan användas för att skapa parameterstyrda rapporter för Microsoft Business Solutions CRM version 1.2. Rapportnoggrannheten förbättras genom att parametrarna begränsar den datamängd som ingår i rapporten. Det innebär att parameterstyrda rapporter bara innehåller de data som du behöver.
Mer Information

Hämta exempel på parameterstyrda rapporter

Hämta exempelrapporterna genom att gå till följande plats på Microsoft Download Center:Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Följ instruktionerna på hämtningssidan.

Information om borttagning

Ta bort exempelfilerna genom att radera dem.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat exempelrapporterna.

Filinformation

Den engelska versionen av dessa exempelrapportfiler har de attribut som listas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Storlek  Filnamn ------------------------------------------------------------------------------------------- 20-Jan-2004 09:54 65,024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt 20-Jan-2004 09:57 64,000 Case List (specify owner, status, date).rpt 02-Jan-2004 10:19 103,936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

Lägg till dessa exempelrapporter i Microsoft CRM

Om du vill visa en rapport i Microsoft CRM, måste du spara rapporten i de befintliga Microsoft CRM-rapportmapparna.

Crystal Reports 9

Spara rapporten i Microsoft CRM med hjälp av Crystal Reports 9:
 1. Installera de tre exempelrapporterna från Microsoft Download Center enligt informationen ovan i avsnittet Mer information.
 2. Öppna respektive filer i Crystal Reports 9:
  1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
  2. Klicka på Företag.
  3. Skriv in din kontoinformation och klicka på OK.
  4. Expandera MSCRM1.2.
  5. Expandera någon av noderna Administrativa rapporter, Försäljningsrapporter eller Servicerapporter.
  6. Klicka på undermappen som du vill placera rapporten i.
  7. Ange filnamnet och klicka på OK.

Microsoft CRM 1.2 Report Manager

Mer information om hur du hämtar Microsoft CRM 1.2 Report Manager får du genom att klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834791 Lägga till, ta bort och ändra namn på Microsoft CRM-rapporter med hjälp av Microsoft CRM 1.2 Report Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Spara rapporten i befintliga Microsoft CRM-rapportmappar:
 1. Installera de tre exempelrapporterna.
 2. Öppna Microsoft CRM 1.2 Report Manager.
 3. Gör så här för varje fil:
  1. Bläddra till mappen som du vill spara filen i.
  2. Klicka på Lägg till rapport.
  3. Ange filnamnet och den hämtade rapporten och klicka på Lägg till rapport.

Använda Crystal Reports 9 för att lägga till parametrar i en Microsoft CRM-rapport

Introduktion

Om du vill använda Crystal Reports 9 för att lägga till en parameter i en Microsoft CRM-rapport, måste du följa de här stegen. De följande avsnitten i den här artikeln beskriver respektive steg noggrant.
 1. Definiera parametern. Det gör du genom att ange parameternamnet, texten som ska visas för användaren, elementen i listrutan och standardvärdet.
 2. Placera samtliga parameterfält i rapporten. Fälten kan vara synliga eller dolda.
 3. Lägg till kod i formeln för postval som jämför data som användaren anger i parametern med data från Microsoft CRM.
 4. Spara rapporten och testa parametern som du lade till.
Du kan lägga till många typer av parametrar med hjälp av Crystal Reports. Den här artikeln innehåller bara fyra exempel. Varje exempel förklarar olika aspekter av användningen av parametrar med Microsoft CRM-data. Den här artikeln innehåller följande exempel:
 • En ägarparameter som låter användaren välja de poster som denna användare äger, eller alla poster. Det här exemplet förklarar hur specialparametern UserID används för att fastställa Microsoft CRM GUID för den användare som kör rapporten.
 • En statusparameter som låter användaren välja mellan alla statusvärden som är tillgängliga för enheten i Microsoft CRM. Det här exemplet visar hur listan över tillgängliga värden ska läsas från ett fält i Microsoft CRM för användning i parametervalen.
 • En parameter för genereringsdatum som låter användaren välja från fördefinierade datumintervall: Alla, inom de senaste 60 dagarna eller hittills under året. Det här exemplet förklarar hur du använder standardmetoder för datum i Crystal Reports 9.
 • En parameter för datumintervall som låter användaren ange start- och slutdatum för intervallet. Det här exemplet visar hur en intervallparameter ska användas och hur du skapar fler formelfält baserat på ett parameterfält. I det här fallet är parametern för datumintervall ett intervall, och två nya variabler - StartDate och EndDate - skapas och används i rapportsidans huvud.

Innan du börjar

Så här fungerar Crystal Reports tillsammans med Microsoft CRM 1.2
Innan du skapar parameterrapporter ska du se till att du förstår hur Crystal Reports fungerar tillsammans med Microsoft CRM 1.2:
 • Det är enbart rapporter i noden Enterprise/MSCRM1.2 som är tillgängliga för Microsoft CRM-användare.
 • Du kan inte skapa nya mappar under noden MSCRM1.2.
 • Du kan inte använda Crystal Reports för att byta namn på en rapport. Om du vill ta bort en rapport måste du använda Microsoft CRM 1.2 Report Manager.

  Du kan få mer information om Report Manager genom att klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  834791 Lägga till, ta bort och byta namn på rapporter med hjälp av Microsoft CRM 1.2 Report Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Du kan inte använda Crystal Reports för att byta namn på en rapport. Använd Microsoft CRM 1.2 Report Manager eller Crystal Reports för att spara en rapport med ett nytt namn. De här metoderna ändrar rapportnamnet i Microsoft CRM, men de ändrar inte titeln som visas i rapportens sidhuvud. Ändra titeln på Arkiv-menyn i Crystal Reports 9 genom att klicka på Sammanfattningsinformation och därefter ändra titeln i rutan Rapportrubrik.
 • Om du behöver hjälp med att skapa parametrar ska du använda dig av onlinehjälpen för Crystal Reports 9.
Skapa en parameterstyrd rapport
Det enklaste sättet att skapa en parameterstyrd rapport är att spara en befintlig version av en rapport från Microsoft CRM version 1.2 med ett nytt namn och sedan ändra kopian:
 1. Klicka på Start-menyn, peka på Program och klicka sedan på Crystal Reports 9.
 2. På sidan Välkommen till Crystal Reports klickar du på Avbryt.
 3. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 4. Klicka på Företag och därefter på OK.
 5. Skriv in din autentiseringsinformation för Crystal APS och klicka sedan på OK.
 6. Expandera MSCRM1.2, klicka på rapporten du vill ändra och klicka sedan på Öppna.
 7. Klicka på Spara somArkiv-menyn, bläddra till platsen där du vill spara filen under MSCRM1.2-noden, skriv in namnet och klicka på OK.
Om det är första gången du använder Crystal Reports 9 för att ändra Microsoft CRM-rapporter, om du har problem med anslutningen eller om du inte kan spara rapporter, ska du klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834789 Vanliga frågor om rapportering i Microsoft Business Solutions CRM version 1.2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Lägg till en ägarparameter

En ägarparameter låter användaren välja mellan poster som användaren äger och alla poster. Det innebär att användaren inte behöver välja från en listruta med alla användare.

För att kunna lokalisera vilka poster som ägs av personen som kör rapporten, måste rapporten kunna identifiera Microsoft CRM GUID för personen som kör rapporten. Om den som skriver rapporten skapar en UserID-parameter, använder Microsoft CRM automatiskt Microsoft CRM GUID för personen som kör rapporten som värde. Till skillnad från vid andra parametrar ombeds inte användaren att ange värdet.

Skapa en ägarparameter som innehåller värdena "Mina" eller "Alla". När användaren kör rapporten och klickar på Mina väljs de poster som användaren äger om UserId-parametern matchar värdet i rutan enhets.ägare. Om användaren klickar på Alla inkluderas samtliga poster.

I följande exempel används en rapport som bygger på enheten Konto.
Steg 1: Definiera den UserID-parameter som ska lagra Microsoft CRM GUID för den aktuella användaren
Så här definierar du UserID-parametern som ska lagra Microsoft CRM GUID för den aktuella användaren:
 1. I rutan Fältutforskaren i Crystal Reports 9 högerklickar du på Parameterfält och klickar sedan på Nytt.
 2. I rutan Namn skriver du UserID och klickar på OK.
Steg 2: Definiera ägarparametern
Så här definierar du en ägarparameter som uppmanar användaren att klicka på Mina eller Alla:
 1. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Parameterfält och klickar sedan på Nytt.
 2. Skriv Ägare i rutan Namn.
 3. I rutan Fråga skriver du det meddelande som ska visas för användaren. Skriv exempelvis:
  Ange vilka poster som ska inkluderas
 4. Klicka på Ange standardvärden.
 5. Skriv in de värden du vill ha med i listrutan. I det här exemplet används "Mina" och "Alla". Med knappen > lägger du till respektive värde i listan Standardvärden.
 6. Klicka på Ange beskrivning för respektive värde och skriv sedan in den text du vill ska visas i listrutan för parametern Ägare.
 7. I listrutan Visa klickar du på Beskrivning och därefter på OK.
 8. I dialogrutan Skapa parameterfält avmarkerar du kryssrutan Tillåt redigering av standardvärden när det finns fler än ett värde.
 9. Spara den nya parametern genom att klicka på OK.
För att parametern Ägare ska fungera måste du ta med den i rapporten. Det gör du genom att dra parametern från rutan Fältutforskaren till en valfri plats på rapporten. Det är en bra idé att lägga till nya parametrar i rapportens sidhuvud. Om alla parametrar är listade i sidhuvudet, kan användaren snabbt se vilka data rapporten innehåller. Om du inte vill att värdet för parametern Ägare ska visas i rapporten, drar du den till ett dolt område på rapporten.
Steg 3: Använd ägarparametern i sidhuvudet
 1. Eftersom Ägare är den första parameter som du lägger till i sidhuvudet, måste du skapa en textruta som ska innehålla den befintliga rutan Rapportrubrik. Gör så här:
  1. Högerklicka på rutan Rapportrubrik i rapporten och klicka sedan på Ta bort.
  2. Infoga-menyn klickar du på Textobjekt och lägger det nya textobjektet där fältet Rapportrubrik fanns.
  3. I rutan Fältutforskaren expanderar du Specialfält.
  4. Dra specialrutan Rapportrubrik till ditt nya textobjekt.
 2. Dra parametern Ägare från avsnittet Parameterfält i Fältutforskaren till ditt nya textobjekt.
 3. Lägg till textavgränsare eller blanksteg för att avgränsa rubriken från ägarparametern.
 4. Anpassa teckensnittet till övriga Microsoft CRM-rapporter genom att högerklicka på det nya textobjektet, klicka på Formatera text på fliken Teckensnitt, klicka på Verdana, klicka på Fetstil, klicka på Gul och klicka till sist på OK.
Steg 4: Lägg till ägarparametern i formeln för postval
Formeln för postval

Formeln för postval definierar vilka poster som ingår i rapporten. Formeln har följande struktur:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" and {table.field} = "value1" then true else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" and {table.field} = "value2" then true)
Mer information om formler för postval, inklusive mallar för olika parametertyper finns i avsnittet "Formler för postval" i onlinehjälpen till Crystal Reports 9.

I följande procedur skapas en formel för postval som verifierar det ägarparametervärde som användaren klickar på. Om användaren klickar på Mina, kommer enbart konton som den aktuella användaren äger att ingå i rapporten.

Om rapporten som du ändrar inte baseras på enheten Konto, ska du ersätta account.ownerid med entity.ownerid.

Lägga till ägarparametern i formeln för postval

Så här lägger du till ägarparametern till formeln för postval:
 1. Klicka på UrvalsformlerRapport-menyn och klicka sedan på Post.
 2. Maximera fönstret.
 3. Om inget listas i den nedre högra rutan, skriver du in följande formel utan "and" på den första raden. Om det redan finns kod i rutan, lägger du till samtliga tre rader inklusive "and" i slutet av kodlistan.
  and(if {?Owner} = "Mina" then {account.ownerid} = {?UserID}   else true)
  När rapporten har körts visas Ägare-meddelandet med den text du har angett. När användaren klickar på OK visas rapportdata.
 4. Klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.

Lägga till en statusparameter

I det här avsnittet får du en beskrivning av hur du lägger till en statusparameter som baseras på värdet från rutan enhet.statuskod i Microsoft CRM. De alternativ du ger användarna baseras på värdena i den här rutan i Microsoft CRM. I det här exemplet används enheten Aktivitet.
Steg 1: Definiera en statusparameter
Så här definierar du en statusparameter:
 1. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Parameterfält och klickar sedan på Nytt.
 2. Skriv Status i rutan Namn.
 3. Skriv in den text du vill ska visas i rutan Fråga. Du kan till exempel skriva:
  Inkludera aktiviteter med statusen
 4. Klicka på Ange standardvärden.
 5. I rutan Bläddra i register klickar du på namnet för den tabell som innehåller statusrutan. I det här exemplet används enheten Aktivitet. Klicka därför på Aktivitet.
 6. I rutan Bläddra i fält klickar du på statuskodnamn.
 7. Avmarkera kryssrutan Anslut till lokal dator på sidan Anslutningsinformation.
 8. Hämta en lista över alla aktuella värden i Microsoft CRM. Detta gör du genom att ersätta ditt datornamn med namnet på din Microsoft CRM-server i rutan Server. Om det exempelvis står http://mindator/MSCRMServices i rutan, ändrar du det till http://Din_CRMServer/MSCRMServices. Klicka sedan på Slutför.

  Obs! Crystal Reports 9 läser alla värden i rutan entity.statecode som används i aktuella data i Microsoft CRM. Dessa värden återger eventuellt inte alla värden som kan visas i den här rutan i Microsoft CRM. Du hittar en komplett lista över standardvärden för listrutor i bilaga A i Microsoft Business Solutions CRM Implementation Guide. Om du har ändrat en listruta ska du titta på rutan i Microsoft CRM och kontrollera att du har inkluderat samtliga värden i din parameter.
 9. Klicka på de önskade värdena i listrutan och klicka sedan på knappen > för att flytta värdena till listan Standardvärden.
 10. Klicka på Ange beskrivning för respektive värde och skriv sedan in den text du vill ska visas i listrutan för ägarparametern.
 11. Ordna värdena så att det alternativ som du vill ha som standardvärde ligger först på listan.
 12. I listrutan Visa klickar du på Beskrivning och därefter på OK.
 13. I dialogrutan Skapa parameterfält avmarkerar du kryssrutan Tillåt redigering av standardvärden när det finns fler än ett värde.
 14. Spara den nya parametern genom att klicka på OK.
För att den nya statusparametern ska fungera måste du ta med den i rapporten. Det gör du genom att dra parametern från rutan Fältutforskaren till en valfri plats på rapporten. Följande procedur (Steg 2) förutsätter att du redan har skapat en textruta i rapportrubriken som ska innehålla rutan Rapportrubrik och ägarparametern.
Steg 2: Använda statusparametern i sidhuvudet
Gör så här om du vill använda statusparametern i sidhuvudet:
 1. Dra parametern Status från avsnittet Parameterfält i Fältutforskaren till ditt nya textobjekt i avsnittet Sidhuvud.
 2. Lägg till textavgränsare eller blanksteg för att avgränsa statusparametern från ägarparametern.
I följande procedur (Steg 3) skapas en formel för postval som verifierar det statusparametervärde som användaren väljer. Om användaren klickar på Alla inkluderas samtliga aktiviteter. I annat fall inkluderas enbart poster där värdet i fältet i Microsoft CRM matchar den parameter som användaren klickade på.

Om rapporten som du ändrar inte är baserad på enheten Aktivitet, ska du ersätta activity.statecodename med entity.statecodename.
Steg 3: Lägga till statusparametern i formeln för postval
Gör så här om du vill lägga till statusparametern i formeln för postval:
 1. Klicka på UrvalsformlerRapport-menyn och klicka sedan på Post.
 2. Maximera fönstret.
 3. Om inget listas i den nedre högra rutan, skriver du in följande formel utan "and" på den första raden. Om det redan finns kod i rutan, lägger du till samtliga tre rader i slutet av kodlistan.
  and   (if {?Status} = "Alla" then true   else {activity.statecodename}={?Status})
 4. Klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.
När rapporten har körts visas statusrutan med den text du har angett. När användaren klickar på OK visas rapportdata.

Lägga till datumparametrar

Det här avsnittet beskriver hur du använder en parameter för att tvinga användaren att ange ett datumintervall. Datumintervallet måste baseras på värden i en eller flera av datumrutorna i Microsoft CRM. Varje enhet har en ruta för entity.createdon och en ruta för entity.modifiedon. Somliga enheter har andra datumrutor. Enheten Aktivitet har exempelvis datum som baseras på schemalagd och faktisk tid.

Du kan skapa en parameter som uppmanar användaren att klicka på poster i en listruta som innehåller fördefinierade datumintervall som "Inom de senaste 60 dagarna" och "Hittills under året", eller att ange specifika start- och slutdatum.

I de följande två exemplen används enheten Incident (ärende).
Lägga till en parameter för genereringsdatum
Parametern för genereringsdatum visar en lista över fördefinierade datumintervall för användaren. Så här lägger du till en parameter för genereringsdatum:
 1. Så här definierar du en parameter för genereringsdatum:
  1. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Parameterfält och klickar sedan på Nytt.
  2. Skriv Skapad i rutan Namn.
  3. Skriv den text du vill ska visas i rutan Fråga. Skriv till exempel:
   Specificera skapade poster:
  4. Klicka på Ange standardvärden.
  5. Skriv in de värden du vill ha med i listrutan. I det här exemplet används "Inom de senaste 60 dagarna", "Hittills under året" och "Alla". Med knappen > lägger du till respektive värde i listan Standardvärden.
  6. Klicka på Ange beskrivning för respektive värde och skriv sedan in den text du vill ska visas i listrutan för parametern Skapad.
  7. I listrutan Visa klickar du på Beskrivning och därefter på OK.
  8. I dialogrutan Skapa parameterfält avmarkerar du kryssrutan Tillåt redigering av standardvärden när det finns fler än ett värde.
  9. Spara den nya parametern genom att klicka på OK.
 2. Gör så här om du vill använda parametern Skapad i sidhuvudet:
  1. Dra parametern Skapad från avsnittet Parameterfält i Fältutforskaren till ditt nya textobjekt i avsnittet Sidhuvud.
  2. Lägg till textavgränsare eller blanksteg för att avgränsa parametern Skapad från parametern Status.
 3. Om rapporten du skapar inte är baserad på enheten Incident, ersätter du incident.createdon med entity.createdon.

  I steg 4 skapas en formel för postval som verifierar det värde för parametern Skapad som användaren väljer. Om användaren klickar på Alla inkluderas samtliga poster. I annat fall visas bara poster som matchar de kriterier som definierats i formeln för postval. Formelkoden för urval använder tre fördefinierade datummetoder från Crystal Reports, Aged0To30Days, Aged31To60Days och YearToDate.
 4. Lägg till parametern Skapad i formeln för postval. Gör så här:
  1. Klicka på UrvalsformlerRapport-menyn och klicka sedan på Post.
  2. Maximera fönstret.
  3. Om inget listas i den nedre högra rutan, skriver du in följande formel utan "and" på den första raden. Om det redan finns kod i rutan, lägger du till samtliga rader i slutet av kodlistan.
   and(if {?Date Created}="Inom de senaste 60 dagarna" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then trueelse if {?Date Created}="Hittills under året" and {incident.createdon}in YearToDate then true)
  4. Klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.
  När rapporten har körts visas Skapad med den text du har angett. När användaren klickar på OK visas rapportdata.
Lägga till en parameter för Datumintervall
Parametern Datumintervall uppmanar användaren att ange specifika start- och slutdatum.

Obs! När användarna skriver ut rapporter där en intervallparameter ingår, uppmanas de att ange intervallet när de visar rapporten och när de har klickat på Skriv ut.

Så här lägger du till en parameter för datumintervall:
 1. Definiera parametern för datumintervall. Gör så här:
  1. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Parameterfält och klickar sedan på Nytt.
  2. Skriv Datumintervall i rutan Namn.
  3. Skriv den text du vill ska visas i rutan Fråga. Skriv till exempel:
   Inkludera ärenden mellan
  4. Klicka på Värdeintervall och klicka sedan på OK.
  För att den nya parametern för datumintervall ska fungera måste du ta med den i rapporten. Du kan dra parametern från rutan Fältutforskaren till en valfri plats på rapporten.
 2. Om du vill visa start- och slutdatum för intervallet i rapporthuvudet, måste du skapa två nya formelfält; StartDate och EndDate. Gör så här:
  1. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Formelfält och klickar sedan på Nytt.
  2. Skriv in StartDate och klicka på Använd redigerare i rutan Namn.
  3. I rutan Formel skriver du:
   Minimum ({?Date Range})
  4. Klicka på Spara och därefter på Stäng.
  5. I rutan Fältutforskaren högerklickar du på Formelfält och klickar sedan på Nytt.
  6. Skriv in EndDate och klicka på Använd redigerare i rutan Namn.
  7. I rutan Formel skriver du:
   Maximum ({?Date Range})
   .
  8. Klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.
 3. Använda StartDate och EndDate i rapporthuvudet. Gör så här:
  1. Dra parametrarna StartDate och EndDate från avsnittet Formelfält i Fältutforskaren till ditt nya textobjekt i avsnittet Sidhuvud.
  2. Lägg till textavgränsare eller blanksteg för att avgränsa och identifiera fälten.
  I steg 4 skapas en formel för postval som verifierar det värde för parametern Datumintervall som användaren klickar på. Om användaren klickar på Alla inkluderas samtliga aktiviteter. I annat fall inkluderas enbart poster där värdet i rutan i Microsoft CRM matchar den parameter som användaren klickar på.

  Om rapporten du skapar inte är baserad på enheten Incident, ersätter du incident.createdon med entity.createdon.
 4. Lägga till parametern Datumintervall i formeln för postval. Gör så här:
  1. Klicka på UrvalsformlerRapport-menyn och klicka sedan på Post.
  2. Maximera fönstret.
  3. Om inget listas i den nedre högra rutan, skriver du in följande formel utan "and" på den första raden. Om det redan finns kod i rutan, lägger du till samtliga tre rader i slutet av kodlistan.
   and(if {incident.createdon} in {?Date Range} then trueelse false)
   På den andra raden använder du det datumfält som du vill jämföra mot datumintervallet. Beroende på vilken enhet som används kan det vara lämpligt att använda rutan modifiedon istället för rutan createdon. Du kan bara använda datum som finns i någon av enheterna som ingår i rapporten.
  4. Klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.
  När användarna kör rapporten visas Datumintervall med den text du har angett. När användarna väljer start- och slutdatum för intervallet och klickar på OK, visas rapportdata.
Rapportfilter med parameterstyrda rapporter
Om du använder rapportfilter med parameterstyrda rapporter, måste du välja parametrarna två gånger. Först kör användarna den parameterstyrda rapporten och specificerar parametrarna. Sedan klickar de på ikonen på höger sida av verktygsfältet Filtrera rapporter för att öppna rapportfiltreringen, de klickar på Filter, skriver in parametrarna på nytt när de uppmanas att göra det och klickar slutligen på OK.
Referenser
Du kan hämta en lista med vanliga frågor och svar om Microsoft CRM-rapporter från följande Microsoft-webbplats:Om du vill ha mer information om hur du använder Microsoft CRM 1.2 Report Manager för att ändra rapporter, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834791 Använda Microsoft CRM 1.2 Rapporthanteraren för att ändra rapporter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill ha mer information om hur du skriver ut parameterstyrda rapporter i Microsoft CRM 1.2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834913 Utskrift av parameterstyrda rapporter i Microsoft CRM 1.2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
CRM, reports, performance, time-out
Egenskaper

Artikel-id: 834790 – senaste granskning 12/08/2015 05:58:40 – revision: 6.2

Microsoft Business Solutions CRM 1.2

 • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto KB834790
Feedback