ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 2

INLEDNING
I den här artikeln anges hur mycket hårddiskutrymme som krävs för installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) på en datorn med Microsoft Windows XP Home Edition eller Microsoft Windows XP Professional.

I följande tabell anges kraven på hårddiskutrymme för Windows XP SP2.
Hårddiskutrymme som krävs vid installation av Windows XP SP2 från en delad mapp i nätverketHårddiskutrymme som krävs vid installation av Windows XP SP2 från Windows XP SP2-CD:n
Service Pack 495 megabyte (MB) för Service Pack-versionen495 megabyte (MB) för Service Pack-versionen och ytterligare 500 MB för Service Pack-filerna som lagras i mappen %Windir%\Servicepackfiles
Arbetsutrymme260 MB260 MB
Filer för borttagning av Windows XP SP2200 MB200 MB
Totalt hårddiskutrymme som krävs om funktionen Systemåterställning har aktiverats895 MB
1060 MB som mest under installationen
1455 MB
1560 MB som mest under installationen
Totalt hårddiskutrymme som krävs om funktionen Systemåterställning inte har aktiverats395 MB
770 MB som mest under installationen
681 MB
1100 MB som mest under installationen
I tabellen avser "Arbetsutrymme" hårddiskutrymme som krävs för filer som bara används under installationsprocessen. Detta är ett tillfälligt behov som inte bidrar till det totala utrymmeskravet.

I tabellen avser "Filer för borttagning av Windows XP SP2" hårddiskutrymmet som används för lagring av filerna och inställningarna som ändras under installation av Service Pack-versionen. Filerna kan säkerhetskopieras automatiskt under installationen av Service Pack-versionen. De behövs om du vill ta bort Service Pack-versionen senare.

Det måste också finnas 30 MB ledigt hårddiskutrymme på den första primära systempartitionen, det vill säga diskvolymen med maskinvaruspecifika filer som krävs för att starta Windows. Den innehåller till exempel filerna Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com.
Mer Information
Om du vill veta mer om kraven på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326583 Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1
Om du vill veta mer om systemkraven för Windows XP-operativsystem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314865 Systemkrav för Windows XP
winxpsp2, xpsp2
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 837783 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/14/2005 22:04:00 - ฉบับแก้ไข: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo kbupgrade kbhardware kbsetup kbsysreq kbpubtypekc kbwinxpsp2rel KB837783
คำติชม
© 2016 Microsoft