Kända problem med version 1.1 av tillägget Ta bort dolda data för Office 2003 och Office XP

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Tillägget Ta bort dolda data 1.1 är ett verktyg som kan användas för att ta bort personliga eller dolda data som inte är omedelbart synliga när dokumentet visas i ett Microsoft Office-program.
INLEDNING
I denna artikel beskrivs kända problem med version 1.1 av tillägget Ta bort dolda data för Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP. Dessa problem behandlas inte i Viktigt-filen.

Tillbaka till början
Mer Information

Operativsystem som inte stöds

Det går inte att installera tillägget Ta bort dolda data 1.1 på följande operativsystem:
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • Microsoft Windows 98, andra utgåvan
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT 4.0
Tillbaka till början

Kända problem

Tillägget Ta bort dolda data 1.1

 • När du kör tillägget Ta bort dolda data 1.1 på kommandoraden med alternativet /L för att ange en loggfil måste du öppna filen (*.txt) i Anteckningar som en Unicode-fil och inte som en ANSI-fil.
 • Viktigt-filen för Ta bort dolda data 1.1 innehåller parametern som används för att visa en lista över alla tillgängliga parametrar ett kolon (:), vilket är felaktigt.
I parametertabellen i avsnittet Kommandorad är följande parameter den korrekta för att visa tillgängliga parametrar:

ParameterBeskrivning
/?Visar en lista över alla tillgängliga parametrar.
Tillbaka till början

Microsoft Excel

 • När du använder Ta bort dolda data 1.1 i Microsoft Excel 2002 tas inte skrivarsökvägar bort om de är sparade med en arbetsbok.
 • Digitala signaturer kan tas bort från Excel -dokument när du kör Ta bort dolda data i Excel 2002.
 • Om du kör verktyget för en fil som innehåller en filsökväg som överskrider gränsen på 218 tecken i Excel, trunkeras filnamnet eller så avslutas verktyget utan att filen rensas.
 • Verktyget kan inte användas för att rensa Excel-filer som har sparats med kryssrutan Skrivskydd rekommenderas markerad på fliken Säkerhet.
 • Om du kör Ta bort dolda data 1.1 för en ändrad Excel-fil uppmanas du inte att spara filen först.
Tillbaka till början

Microsoft PowerPoint

 • Om du kör tillägget Ta bort dold data 1.1 för en PowerPoint-presentation fylls det tomma Rubrik-fältet med innehållet i bildrubriken när presentationen öppnas igen.
 • Om du skyddar ett Microsoft Visual Basic-projekt i PowerPoint med alternativet Lås projektet för visning måste du spara, stänga och öppna PowerPoint-presentationen på nytt innan du kör tillägget Ta bort dolda data. Om du inte gör det tas Visual Basic-modulerna bort.
Tillbaka till början

Microsoft Word

 • Befintliga dolda slumptal som används för att förbättra precisionen i sammanslagningar och som lagras i Word-filer tas inte bort när du kör tillägget Ta bort dolda data1.1.
 • Om du tar bort Ta bort dolda data 1.1 från tilläggsmenyn i Word visas inte verktyget på Arkiv-menyn förrän Word har startats om.
 • Om du tar bort, byter namn på eller flyttar filen ~$rhd.dot fungerar inte verktyget korrekt i Word.
 • Om Word oväntat avslutas kan det finnas kvar en kopia av filen ~$rhd.dot. Om du tar bort tillägget Ta bort dolda data 1.1 tas inte filen ~$rhd.dot bort, utan du måste ta bort den manuellt.
 • Om du tar bort en tidigare version av tillägget Ta bort dolda data kanske inte posten för verktyget tas bort från Arkiv-menyn i Word.

  Gör så här för att ta bort en tidigare version av tillägget från Arkiv-menyn:
  1. Starta Word.
  2. Högerklicka på valfritt verktygsfält och klicka sedan på Anpassa.
  3. Kicka på fliken Kommandon och på Arkiv och dra sedan posten Ta bort dolda data ut ur fältet Kommandon.
  Obs! Om du av misstag råkar dra bort den uppdaterade versionen av tillägget från Arkiv-menyn i Word återställs posten när Word avslutas och startas igen.
Tillbaka till början

Excel, PowerPoint och Word

 • Om tillägget Ta bort dolda data 1.1 oväntat avslutas kan det finnas kvar en loggfil i mappen Temp. Ta bort loggfilen genom att ta bort innehållet i den temporära mappen i mappen Lokala inställningar.
 • Om du stänger Ta bort dolda data 1.1 innan granskningen av ett dokument är klar kan en eller flera temporära filer finnas kvar i målmappen. Ta bort filerna genom att ta bort dem från målmappen.
 • Enkla webbsidefiler som har granskats med verktyget kan innehålla en slumpmässigt genererad temporär fil med formatet:
  fil:///c:/ nummer /
  Numret i namnet baseras på den enkla webbsidefilens namn och kan inte spåras tillbaka till datorn.
 • Om du använder tillägget Ta bort dolda data 1.1 från kommandoraden för att arbeta med en dokumentsamling stoppas verktyget om en dialogruta öppnas i Microsoft Office-programmet och det startar igen när dialogrutan stängs. Om dialogrutan hålls öppen längre än 120 sekunder avslutas programmet och verktyget fortsätter med nästa fil eller stänger filen om det är den sista. Om du till exempel försöker köra tillägget för ett dokument där kryssrutan Skrivskydd rekommenderas är markerad på fliken Säkerhet stoppar verktyget i 120 sekunder och väntar på inmatning från användaren, och sedan avslutas det.
 • Om du kör tillägget från kommandoraden fungerar det inte med XML-dokument som har skapats i Word eller Excel.
 • Det går inte att köra tillägget Ta bort dolda data 1.1 från kommandoraden för att rensa skrivskyddade filer.
 • Om du klickar på Avbryt när tillägget Ta bort dolda data 1.1 körs kanske inte verktyget avslutas direkt.
 • Du måste spara filer med dynamiskt innehåll innan du kör tillägget.
 • Om ett Office XP-program körs när du uppgraderar från en tidigare version av tillägget Ta bort dolda data måste du avsluta och starta om programmet för att kunna köra det uppgraderade verktyget.
 • Om du tar bort Office 2003, installerar Office XP Service Pack 1 (SP1) och sedan uppgraderar Office XP SP1 till en senare Office XP Service Pack-uppdatering kommer inte tillägget att fungera korrekt.

  Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

  Lös problemet genom att ta bort följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\InstallRoot
 • Om du vill använda tillägget Ta bort dolda data 1.1 för att rensa en fil som redan har rensats med verktyget måste du öppna filen, ta bort attributet Skrivskydd rekommenderas och spara filen innan du kör verktyget igen.
 • Om du anger en ogiltig filsökväg i dialogrutan Spara som avslutas tillägget Ta bort dolda data 1.1 utan att filen rensas.
 • Om du anger en ogiltig filsökväg när du använder tillägget från kommandoraden visas en tom loggfil.
 • Om du använder den arabiska versionen av tillägget Ta bort dolda data 1.1 måste du starta Office-programmet för att verktyget ska fungera korrekt.
 • Om du skapar ett Visual Basic-makro och skriver egna kommentarer tas de inte bort när du använder Ta bort dolda data 1.1.
 • Om du kör kommandoradsversionen av Ta bort dolda data 1.1 med växeln 1/a (endast granskning), verkar information ha tagits bort, utan att den faktiskt har tagits bort. Loggfilen visar vad som skulle tas bort med verktyget men källfilerna ändras inte.
 • Om du kör Office XP från en nätverksplats körs inte tillägget Ta bort dolda data 1.1. Lös problemet genom att kopiera filen Msohev.dll till följande mapp på den lokala datorn:
  C:\Program\Microsoft Office\Office11
 • Skrivskyddade filer skrivs inte över när verktyget körs från kommandoraden med alternativet /o.
 • När tillägget Ta bort dolda data 1.1 körs i den koreanska versionen av Office XP tas inte koreanska tecken bort ur rubrikfältet i dokumentets egenskaper.
Tillbaka till början

Ytterligare information

Om du vill veta mer om en tidigare version av tillägget Ta bort dolda data klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834427 Verktyget Ta bort dolda data för Office 2003 och Office XP
Tillbaka till början
Egenskaper

Artikel-id: 842684 – senaste granskning 12/08/2015 07:25:32 – revision: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB842684
Feedback