Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lista över programfel som har åtgärdats i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information om programfelen som har åtgärdats i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). Service Pack är kumulativa. Därför är programfel som har åtgärdats i ett Service Pack också åtgärdade i följande Service Pack-versioner. Du behöver till exempel inte installera .NET Framework Service Pack 2 (SP2) före .NET Framework Service Pack 3 (SP3).

Om du vill veta mer om Service Pack-versioner för .NET Framework klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
318836 Hämta den senaste Service Pack-versionen för .NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
318785 Ta reda på om Service Pack-versioner är installerade i .NET Framework (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
899619 Installationen av Service Pack-versioner för .NET Framework slutförs inte om säkerhetsuppdateringen MS05-004 är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

.NET Framework 1.0 Service Pack 3

318320 Felmeddelande när ASPX-sida skickas med SmartNav i SSL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
321562 KORRIGERING: Rollbaserad autentisering misslyckas för användare som tillhör många grupper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
322171 KORRIGERING: Vid klickning på en meny i ett maximerat underordnat MDI-fönster visas den intilliggande menyn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
322173 KORRIGERING: OnKeyUp-händelse aktiveras inte för WebBrowser-kontroll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
323683 NTLM-autentisering försvinner vid varje anrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324479 KORRIGERING: Personifiering för ASP.NET SQL Server-sessionstillstånd går förlorat under belastning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324488 Formulärautentisering och visningsläge fungerar ibland inte under tung belastning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324547 KORRIGERING: Windows-kontroll med Microsoft Internet Explorer som värd läcker ohanterade resurser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325329 KORRIGERING: Response.Redirect-metoden medger att radmatningar bäddas in i URL-adressen som överförs till den (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325663 KORRIGERING: Designer anropar inte IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings för uppdatering av fönstret Egenskaper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325799 KORRIGERING: Thread.CurrentPrincipal är NULL vid användning av remoting (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
326251 Sammansatta ActiveX-kontroller aktiveras inte igen när den underordnade kontrollen fokuseras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
326403 KORRIGERING: Felmeddelandet "Det gick inte att ta bort filen" visas när en lösning återskapas i Visual Studio .NET 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327071 KORRIGERING: Kvalificerade attribut i XML-scheman serialiseras inte på rätt sätt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327132 KORRIGERING: PassportIdentity kräver inte säker PIN när autentisering med utökad säkerhet begärs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327256 KORRIGERING: Minnesläcka för behörighetsobjekt i hanterad heap (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327523 Användare kan öppna webbsidor utan rätt NTFS-behörighet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327795 KORRIGERING: Upprepad hämtning av fjärrprestandaräknare misslyckas med status 1450 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328267 KORRIGERING: Aspnet_wp.exe återvinns på grund av falskt dödläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328534 KORRIGERING: Felmeddelandet "Det gick inte att ladda XML-filen \\Den här datorn\MyShare\Web.config" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328560 KORRIGERING: Felmeddelandet "Exception has been thrown by the target of an invocation" visas vid försök att avserialisera data med värdet Byte[0] i ett program som har skapats i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329250 KORRIGERING: Starkare referenser för processModel, identitet och sessionState (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329519 KORRIGERING: Minnesläcka i semaforer och händelser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329658 KORRIGERING: Felmeddelandet "System.OverFlowException" visas när en metod från en COM-DLL-fil (Component Object Model) anropas från ett Visual C# .NET-program eller ett Visual Basic .NET-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329905 KORRIGERING: Windows-program slutar svara i .NET Framework 1.0 på en dator med Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329959 KORRIGERING: Requests Current och Requests i prestandaövervakningsräknare för Application Queue har lagts till i ASP.NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330065 PROGRAMFEL: Felaktiga resultat när en webbtjänst returnerar en matris med storleken 0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330469 KORRIGERING: ASP.NET-övervakning fungerar inte på servrar med många processer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330965 I HttpWebRequest-objektet används inte TLS 1.0 för att skicka en Http-begäran (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331134 KORRIGERING: När antalet exemplar för utskrift ändras skrivs bara ett exemplar ut (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810178 KORRIGERING: Minnesläcka vid undantag från kapslade undantagsblock (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810280 KORRIGERING: Efter en AppDomain-borttagning används processorn till 100 procent av ASP.NET-jobbprocessen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810328 KORRIGERING: Snabbkorrigering 324735 medför att ASPX-sidor genererar HTML-kod som inte överförs på rätt sätt till Pocket PC 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810852 KORRIGERING: Verifieringshändelsen i användarkontrollen aktiveras inte som förväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811672 KORRIGERING: Felmeddelandet "Ett undantag utan hantering inträffade" visas vid körning av ett program med giltig C-kod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811867 KORRIGERING: Wsdl.exe genererar en felaktig proxy (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812280 KORRIGERING: EventLogEntry-klassen orsakar läckor i Thread Local Storage och händelseloggposter med händelse-ID 4199 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812399 KORRIGERING: Ett meddelande av typen "Visningsläget är ogiltigt för den här sidan och kan vara skadat" visas när visningsläget innehåller objekt med långa decimaler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812686 KORRIGERING: När Response.ClearHeaders-metoden anropas i en anpassad HTTP-modul läggs extra tecken till i utdata (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812832 Vid behandling av ASP.NET-konfigurationsfilen ignoreras kodbastipsen i filen Machine.config (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813031 KORRIGERING: LostFocus-händelsen höjs före GotFocus-händelsen vid tryckning på TAB-tangenten för flyttning av fokus till en ComboBox-kontroll i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813105 KORRIGERING: Implementering av IEnumConnections::Next i .NET Framework medför att klientprogrammet slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813350 KORRIGERING: Felmeddelandet "Det gick inte att hitta kategorin" visas vid körning av ett nytt Visual Studio .NET-program i en sida-vid-sida-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813354 KORRIGERING: Det uppstår en minnesläcka när DateTimePicker-kontrollen används i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
813419 KORRIGERING: En oväntad processavstängning hanteras inte korrekt av Common Language Runtime (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814206 KORRIGERING: Vid anrop av Server.Transfer överhoppas körning av anpassade HTTP-filter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814687 KORRIGERING: Ett övergivet kritiskt avsnitt medför att ASP.NET-jobbprocessen slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814863 KORRIGERING: GDI-objektet FontConverter orsakar en minnesläcka i Visual Studio 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814970 KORRIGERING: KeyDown-händelsen i en kombinationsruta med enkelt format höjs två gånger när tangenten PAGE UP, PAGE DOWN, UPPIL eller NEDPIL trycks ned i .NET Framework 1.0 SP2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815999 KORRIGERING: Felmeddelandet "Det gick inte att hitta filen" visas vid körning av ett hanterat program under hög belastning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816829 KORRIGERING: Vid bearbetning av en långsam begäran i en I/O-tråd blockeras slutföranden i namngivna rör mellan Inetinfo.exe och Aspnet_wp.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817618 KORRIGERING: Hanterat minne ökar med tiden vid asynkrona nätverksanrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817723 KORRIGERING: Menyobjekt läcker när de läggs till i ett menyfält i ett Windows-formulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817795 PROGRAMFEL: Komponenten Knappbeskrivning orsakar minnesläcka när den läggs till i ett underordnat MDI-formulär i Visual Studio .NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818058 Samlad ASP.NET-snabbkorrigering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819450 KORRIGERING: Ett felmeddelande av typen "Underliggande anslutning avslutades" visas upprepade gånger när en webbtjänst anropas från ASP.NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819692 KORRIGERING: Undantaget "Underlying connection was closed" visas vid långvariga metodanrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820746 KORRIGERING: Vissa antivirusprogram medför att webbprogram startar om (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821340 KORRIGERING: SCRIPT-element för en ASP.NET-klient innehåller inte något Type-attribut (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821544 KORRIGERING: WSDL-verktyg kan inte generera en webbtjänstproxy när verktyget importerar ett schema med flera scheman (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821991 KORRIGERING: IEHost orsakar ytterligare trafik på port 80 för webbplatser som har andra portar som värdar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822875 KORRIGERING: Ett index ligger utanför det tillåtna intervallet i uppritningskoden för en datarasterklass i ett Windows-formulär vid kompilering av ett program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822923 KORRIGERING: Regex- och Match-klasserna hittar inte rätt motsvarigheter för ett reguljärt uttryck (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823202 KORRIGERING: Åtkomstfel uppstår i program som gör COM till COM+-anrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824286 KORRIGERING: Långa avbrott i hanterade program när .NET-körningen avbryts (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
824381 KORRIGERING: Byggprocessen svarar inte när ett Visual Basic .NET-projekt byggs upp i en stor webblösning i Visual Studio .NET 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825031 KORRIGERING: Felmeddelandet "IndexOutOfRangeException" visas när SKIFT+UPPIL används i en DataGrid-kontroll i Visual Studio .NET 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825076 ASP.NET-jobbprocessen slutar svara på grund av en skadad överlappad struktur (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825878 KORRIGERING: En webbklient slutar svara under längre tid än som anges i timeout-egenskapen medan den anropar en metod i webbtjänsten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826116 KORRIGERING: Fokus i ett DataGrid-objekt svarar inte på rätt sätt vid tryckning på CTRL+TAB för att ändra fokus i ett .NET Framework 1.0-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826915 KORRIGERING: Marshal.ReleaseComObject frigör inte objekt som implementerar IDisposable-gränssnittet på rätt sätt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828219 Värdet för maxanslutningsattributet i filen Machine.config gäller inte servrar som bara stöder HTTP 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828394 Den utgivna versionen av ett hanterat program slutar svara och processoranvändningen ökar till 100 procent i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328811 KORRIGERING: En statisk synkroniserad metod går långsamt i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829393 PROGRAMFEL: Ett "E_INVALIDARG"-undantag av typ 0x80070057 visas när ett ServicedComponent-objekt aktiveras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830462 KORRIGERING: Fokus på datarastret flyttas oväntat ut ur rastret i Visual Studio .NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831144 KORRIGERING: Fel på grund av division med noll i .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831382 KORRIGERING: ASP.NET returnerar felmeddelandet "NullReferenceException" när SQL Server Session-tillståndet används och OutPutCaching-funktionen aktiveras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
832183 Felmeddelandet "Viewstate is invalid for this page" innehåller inte tillräcklig information för felsökning av problemet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833602 En programdomän kan inte tas bort när en webbtjänst anropas med SSL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834053 KORRIGERING: Felmeddelandet "server application unavailable" visas i programmets Session_OnStart-händelse (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834394 KORRIGERING: Felsökaren får ett felmeddelande om ogiltig referens när AppVerifier körs på ett program som har byggts på .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837362 KORRIGERING: Felmeddelandet "Out-of-process and SQL session state are not supported in this version of the OS" visas när out-of-process-sessionstillståndsläget används med .NET Framework 1.0 i Windows Server 2003, Web Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838093 KORRIGERING: Det uppstår en läcka i de asynkrona referenserna och serversockets när anslutningen bryts i ett program där .NET Framework Remoting används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838964 KORRIGERING: Felmeddelandet InvalidOperationException visas i ett program där Enterprise Instrumentation Framework används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839046 KORRIGERING: Minnesläcka när COM-objekt överförs som VARIANT i Microsoft .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om tidigare Service Pack för .NET Framework 1.0 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321884 Lista över programfel som har korrigerats i Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
320011 KORRIGERING: System.InvalidOperationException visas om XslTransform används i flertrådat scenario (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329097 KORRIGERING: Felmeddelandet "Exception has been thrown by the target of an invocation" visas när en tom TimeSpan-klass avserialiseras i en DataSet-samling i ett .NET Framework-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330311 KORRIGERING: Dåliga prestanda vid användning av XmlValidatingReader (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
321542 KORRIGERING: DataSet.WriteXML ger ett decimaltal som matematisk notation och orsakar ett System.FormatException-undantag i följande DataSet.ReadXML-anrop (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839588 KORRIGERING: System.ArgumentOutOfRangeException visas vid anrop till Read-metoden från en XmlTextReader-klass i ASP.NET (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 867461 – senaste granskning 12/08/2015 07:37:50 – revision: 7.2

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe KB867461
Feedback