Hantera Internet Explorer-tillägg i Windows XP Service Pack 2

I den här artikeln beskrivs ändring av status för tilläggsprogram i Microsoft Internet Explorer och uppdatering av tillägg med hjälp av funktionen Hantera tilläggskomponenter. Vidare ges tips för felsökning av problem med tilläggsprogram och problem med själva funktionen Hantera tilläggskomponenter. Hantering av tilläggsprogram med hjälp av registerposter och Grupprincip beskrivs. Administratörer kan låta användare hantera vissa tilläggsprogram och själva hantera vissa, eller själva hantera samtliga tilläggsprogram. De här ämnena tas upp i olika avsnitt om följande principinställningar:
 • Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg
 • Lista över tillägg
INLEDNING
Tillägg till Internet Explorer är programkomponenter. När du besöker en webbplats kan tillägg hämtas automatiskt, eller så kan du tillfrågas om du vill hämta ett tillägg. För vissa tillägg kan du besöka en viss webbplats och hämta det senaste tillägget för Internet Explorer. Sådana komponenter kan vara ActiveX-kontroller från andra tillverkare som ger utökade webbläsarfunktioner eller särskilda element i användargränssnittet i Internet Explorer. Du kan styra tillägg med hjälp av funktionen Hantera tilläggskomponenter. I den här artikeln beskrivs användning och felsökning av funktionen.

För att se till att dialogrutan Hanteraren av tilläggsprogram visar så många tilläggsprogram som möjligt ska hanteraren uppdateras. Du uppdaterar hanteraren för tilläggsprogram genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Använda funktionen Hantera tilläggskomponenter

Så här ändrar du status för ett tillägg eller uppdaterar tillägget:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Hantera tilläggskomponenterVerktyg-menyn.
 3. Klicka på tilläggets namn.
 4. Använd en av följande två metoder:
  • Klicka på Uppdatera om du vill ersätta tillägget med den aktuella versionen. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla tillägg.
  • Aktivera ett tillägg genom att klicka på Aktivera och sedan på OK.
  • Inaktivera ett tillägg genom att klicka på Inaktivera och sedan på OK.
Du måste kanske starta om Internet Explorer för att ändringarna ska börja gälla när du har aktiverat eller inaktiverat ett tillägg.

Felsökning av tillägg

Det går ofta bra att använda tillägg från tillförlitliga källor, men ibland kan tillägg orsaka att Internet Explorer avslutas oväntat. Detta kan inträffa om tillägget är felaktigt utformat eller har skapats för en tidigare version av Internet Explorer. När Internet Explorer avslutas oväntat uppmanas du kanske att inaktivera tillägget. Om Internet Explorer avslutas oväntat kan du pröva en eller flera av följande åtgärder:
 • Uppdatera tillägget.
 • Inaktivera tillägget och besök sedan samma webbplats igen. Kontrollera att tillägget krävs på webbplatsen.
 • Om tilläggets funktioner krävs på en webbplats eller gör att du får ut mer av att surfa på Internet aktiverar du det.
När ett tillägg inte kan installeras eftersom utgivaren är blockerad, visas en ytterligare kategori för blockerade tillägg i gränssnittet för Hantera tilläggskomponenter. När du besöker en webbplats där det finns ett blockerat tillägg visas ett meddelande i statusfältet. Meddelandet kan ange att visst innehåll inte kan visas eftersom ett eller flera tillägg som krävs har blockerats eller att tillägget som krävs har inaktiverats. Du kan aktivera ett blockerat tillägg i dialogrutan Hantera tilläggskomponenter eller i meddelandet i statusfältet.

Så här tar du reda på mer om blockerade utgivare:
 1. Klicka på Hjälp i Internet Explorer och sedan på Innehåll och index.
 2. Klicka på fliken Sök i dialogrutan Hjälp, skriv blockerad utgivare och klicka på Lista hjälpavsnitt.
Du kan använda Hantera tilläggskomponenter för felsökning av andra problem med Internet Explorer som ofta orsakas av komponenter från andra tillverkare. Använd Hantera tilläggskomponenter som en del av dina allmänna felsökningsrutiner.

Felsökning av Hantera tilläggskomponenter

Gör så här om det uppstår ett problem vid användning av Hantera tilläggskomponenter:
 • Logga in på datorn som en annan användare och upprepa åtgärden. Konfigurationen av inaktiverade tillägg lagras för varje användare.
 • Kontrollera om det finns några blockerade tillägg i följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Varje blockerat eller inaktiverat tillägg representeras av en undernyckel med klassidentifieraren (CLSID) för tillägget. Du kan söka efter CLSID i registernyckeln HKEY_CLASSES_ROOT för att fastställa vilket tillägg som respektive nyckel representerar.

  Obs! Registerundernyckeln
  Settings
  skapas inte förrän minst ett tillägg blockeras eller inaktiveras.

Hantera tillägg med hjälp av registerposter och Grupprincip

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Som administratör kan du använda Grupprincip för att i förväg definiera vilka kontroller som användare kan aktivera eller inaktivera. Använd Redigeraren för grupprincipobjekt för att ändra principinställningarna.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Expandera Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration, Administrativa mallar, Windows-komponenter, Internet Explorer, Säkerhetsfunktioner och klicka på Tilläggshantering.
Följande principinställningar är tillgängliga:
 • Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg
 • Lista över tillägg
 • Processlista
 • Alla processer
Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg
Du kan konfigurera alla klienter för blockering av tillägg som inte ingår i principinställningen Lista över tillägg genom att aktivera följande principinställning:
Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg
Den här principinställningen förhindrar att tillägg installeras eller används. Begränsningen förhindrar också att användare hanterar tilläggsprincipinställningar var för sig. Om du inte konfigurerar den här principinställningen kan användare hantera tillägg som inte redan har definierats i Lista över tillägg.
Lista över tillägg
Du anger enskilda tillägg med hjälp av CLSID i principinställningen Lista över tillägg. Värdenamn-delen av principinställningen måste vara tilläggets CLSID, och CLSID måste inkludera klammerparenteserna som omsluter resten av CLSID. Principinställningens Värde-del måste innehålla ett av tre möjliga värden:
 • 0 - Tillägget är inaktiverat, och användarna kan inte hantera det från användargränssnittet.
 • 1 - Tillägget är aktiverat, och användarna kan inte hantera det från användargränssnittet.
 • 2 - Tillägget är aktiverat, och användarna kan hantera det från användargränssnittet.
Listan över tillägg i principinställningen Lista över tillägg lagras i en av följande registerundernycklar:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Undernyckeln innehåller de enskilda tilläggens CLSID:er som strängar med data.

Inaktivera all åtkomst till hantering av tillägg

Om du vill att vi ska aktivera eller inaktivera tillägget åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.Jag löser det själv

Så här inaktiverar du alternativet Inaktivera och Aktivera för alla tillägg:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Obs! Denna registerundernycket är endast tillgänglig i en domänmiljö där en administratör har begränsat tillgången till hantering av tillägg via en grupprincip.
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv NoExtensionManagement.
 5. Dubbelklicka på NoExtensionManagement och skriv 1.

  Följande värden kan anges:
  • 0 - Användaren kan aktivera eller inaktivera tilläggen.
  • 1 - Användaren kan inte ändra status för några tillägg.
 6. Klicka på OK och avsluta Registereditorn.
Så här anger du den här registerposten som en del av Grupprincip:
 1. Expandera Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration i Redigeraren för grupprincipobjekt.
 2. Expandera Administrativa mallar, Windows-komponenter, Internet Explorer och dubbelklicka sedan på följande principinställning:
  Låt inte användare aktivera eller inaktivera tilläggskomponenter
winxpsp2 xpsp2 fixit fixme fix it
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 883256 – senaste granskning 05/17/2011 10:05:00 – revision: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256
Feedback