Använda sökprogrammet för ASP.NET-modulen ValidatePath (VPModuleScanner.js)

Sammanfattning
Microsoft har gett ut filen Microsoft ASP.NET ValidatePath Module Scanner (VPModuleScanner.js). Denna används för att ta reda på om ASP.NET-modulen ValidatePath är installerad på en dator. I VPModuleScanner.js rapporteras om något av följande gäller:
 • ASP.NET-modulen ValidatePath är installerad på datorn som söks igenom.
 • ASP.NET-modulen ValidatePath är inte installerad på datorn som söks igenom.
 • Installationstillståndet för ValidatePath-modulen kunde inte erhållas på grund av någon av följande omständigheter:
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) är inte installerat på den genomsökta datorn.
  • ASP.NET är inte installerat på den genomsökta datorn.
  • Det uppstod ett fel vid genomsökningen av datorn.
Filen VPModuleScanner.js kan användas tillsammans med filen VPMultimachineWrapper.js för att söka igenom mer än en dator.Om du vill veta mer om hur du söker efter problem i processen för att skapa kanoniska program i ASP.NET, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul för kontroll av problem i processen för att skapa kanoniska namn i ASP.NET
Om du vill veta mer om hur du tar reda på ASP.NET-versionen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
318785 Ta reda på om Service Pack-versioner är installerade i .NET Framework (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med VPModuleScanner nu.

Utgivningsdatum: 14 oktober 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Kända begränsningar och problem

 • Du måste ha administratörsbehörighet för att köra det här verktyget från en annan dator eller lokalt.
 • Det går inte att ange några referenser för körning av det här verktyget. Kommandot run as kan emellertid användas för att starta en kommandoradssession med rätt referenser. Om du vill veta mer om kommandot run as klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  294676 Aktivera och använda kommandot "Kör som" vid körning av program i Windows
 • I VPModuleScanner.js används ADSI-proxyn (Active Directory Service Interfaces) för anslutning till en fjärrmetabas. Därför måste underkomponenten IIS Common Files vara installerad på datorn där skriptet körs. Annars rapporterar verktyget att IIS inte är installerat på klientdatorn.
 • I verktyget används en registernyckel för att fastställa om det inre skriptet har avbrutits på grund av timeout. Därför får bara en instans av verktyget användas på varje dator.
 • Endast med IIS version 6.0 rapporteras status för ValidatePath-modulen även om ASP.NET inaktiveras genom Web Service Extension-listan.
 • I sökprogrammet rapporteras "ASP.NET not active" om Microsoft .NET Framework installeras före IIS. I detta fall har IIS ingen ASP.NET-mappning, och ASP.NET-funktioner kan inte användas.

Tekniker som används

I VPModuleScanner.js används följande tekniker, som kan inaktiveras eller begränsas i en företags- eller datacentermiljö:
 • ADSI: I VPModuleScanner.js används DCOM för anslutning till IIS-metabasen.
 • SMB-resurser för anslutning och hämtning av filer från en fjärradministrationsresurs. Fjärradministrationsresurser måste aktiveras.
 • COM-komponenten FileSystemObject (Scrrun.dll) måste vara registrerad på datorn där skriptet körs. FSO-komponenten används för att öppna filen Machine.config på fjärrfilsystemet. I vissa säkerhetsprinciper rekommenderas inaktivering av den här komponenten på produktions-IIS-servrar. Mer information om de här principerna finns på följande Microsoft-webbplatser:

Använda ASP.NET-modulen ValidatePath

Genom VPModuleScanner.js söks ASP.NET-modulen ValidatePath på den angivna datorn. I företagsmiljöer, där flera datorer måste sökas igenom, kan VPModuleScanner.js användas tillsammans med VPMultiMachineWrapper.js.

VPMultiMachineWrapper.js

Kommandoradsväxlar

 • /l betecknar en fil med en lista över datorer som ska sökas igenom. Datornamn kan vara NetBIOS-namn eller IP-adresser. Det finns en post per rad.
 • /d domännamn begränsning anger en Windows-domän som ska sökas av där domännamn är namnet på domänen och begränsning är maximalt antal poster. I följande exempel söks de första 1 000 datorerna i domänen exempel.domain.com igenom:
  VPMultiMachineWrapper.js /d exempel.domain.com 1000
  Obs! Domänsökningen gäller endast datorkonton inuti organisationsenheten CN=Computers. Detta är den inbyggda organisationsenheten där datorkonton lagras i Active Directory. Om datorkonton lagras i en anpassad organisationsenhet som OU=Web_Servers identifieras de emellertid inte av skriptet.
 • /t anger timeout för det inre skriptet (VPModuleScanner.js). I vissa anrop i VPModuleScanner.js förekommer ingen timeout. Detta har gjort det nödvändigt att slå samman VPModulescanner.js med VPMultimachineWrapper.js och introducera en timeout som administratörer kan använda för att ange hur länge VPMultimachineWrapper.js ska vänta på att VPModulescanner.js kommer tillbaka. I följande exempel genomsöks datorerna i filen Computers.txt. Det inre skriptet (VPModulescanner.js) avbryts på grund av timeout efter 30 sekunder, och en timeout-post läggs till i loggfilen:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o anger loggfilens plats och namn. Om den här växeln inte anges sker loggningen till VPModuleScanner.log i mappen där skriptet finns. Namnet som anges kan vara ett filnamn eller en fullständig sökväg till platsen där filen ska placeras. Filen sparas i kommaavgränsat format så att den kan öppnas med Microsoft Excel eller LOGPARSER. Om /o inte anges skrivs utdata (VPModulescanner.log och VPModulescanner_trace.txt) till den aktuella mappen. I följande exempel genomsöks de 100 första datorerna i domänen exempel.com, och logg- och spårningsutdata skrivs till katalogen som systemvariabeln %temp% pekar på: PVMScanner.js /d exempel.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? visar Hjälp.

Genom VPMultiMachineWrapper.js samlas en lista över datorer in från en textfil eller genom en LDAP-fråga från Active Directory. När den fullständiga listan över datorer finns i VPMultiMachineWrapper.js startas en loop, och VPModuleScanner.js anropas för varje dator.

I VPMultiMachineWrapper.js loggas felsökningsmeddelanden i filen VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Spårningsfilen kan användas för felsökning av VPMultiMachineWrapper.js.

I VPModulesScanner.js loggas felsökningsmeddelanden i filen VPModulesScanner_Trace.txt. Spårningsfilen kan användas för felsökning av VPModulesScanner.js.

Följande är ett exempel på hur VPModuleScanner.js startas i VPMultiMachineWrapper.js:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
I följande tabell förklaras växlarna som används:
//t:30timeout-värde, i det här fallet 30 sekunder, som stöds av skriptmotorn
/o “c:\temp”anger utdatakatalogen som ska användas
Machine1anger vilken dator som ska genomsökas

 • /install installerar skyddet på den lokala datorn
  Obs! /install kan endast användas lokalt. Om du använder /install tillsammans med ett datornamn visas ett felmeddelande. VPModule.msi måste finnas i samma katalog som VPModuleScanner.js.
  I VPModuleScanner.js används följande kommandorad för installation av VPModule.MSI:
  MSIexec /install script_path\VPModule.msi /qn
 • /O anger katalogen för sökloggen. Om du inte anger någon katalog skrivs rapporten till VPMultiMachineWrapper.log.
 • <datornamn> anger namnet på fjärrdatorn som ska sökas igenom med VPModuleScanner.js. Den här växeln kan inte användas tillsammans med /install.
 • /? visar Hjälp.

I loggfilerna används följande format:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Formatet innebär följande:
 • DATETIME anger datum och tid när sökposten skapades.
 • SERVERNAME är NetBIOS-namnet eller IP-adressen för den genomsökta datorn.
 • NETFX_VERSION_STRING är .NET-körversionen som är installerad på datorn som söks igenom. Posten anges som Unknown om datorn inte kan hittas.
 • MACHINESTATUS är datorns status. Följande statussträngar är möjliga:
  • IIS installed IIS och .NET Framework är installerade och ASP.NET har aktiverats.
  • IIS not installed on client computer Det går inte att göra någon sökning från sökdatorn (klienten) eftersom komponenten IIS Common Files inte är installerad på den.
  • Fel (felnummer: Felbeskrivning Ett fel har rapporterats vid försök att ansluta till IIS eller under genomsökningen.
  • Config file not found Genom skriptet bestäms fjärr-UNC-sökvägen, men skriptet kan inte användas för anslutning till fjärrdatorns administratörsresurs. Detta inträffar till exempel på servertjänsten stängs av på fjärrdatorn eller om administratörsresurserna inaktiveras.
 • PATCHSTATUS anger om uppdateringen har installerats. Följande statussträngar för uppdatering är möjliga:
  • Module not installed ValidatePath httpModule har inte installerats på datorn.
  • Module installed ValidatePath httpModule har installerats på datorn.
  • Unknown status Uppdateringens status var inte tillgänglig.
Följande är exempel på loggposter:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Användaren som har kört skriptet har inte administratörsbehörighet på servern.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  VPmodule är installerad på SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  VPmodule är inte installerad på SERVER3.
Du kan använda VPModuleScanner.js som SMS-skript. Följande returkoder används för att uppfylla kraven i SMS:
 • 20000 VPmodule är inte installerad på datorn.
 • 20001 Machine.config kan inte hittas. IIS har inte installerats.
 • 0 VPmodule är installerad.
 • <other> Det har uppstått ett fel som inte omfattas av ovanstående koder.
Följande felmeddelanden förekommer i loggfilen i MACHINESTATUS:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) IIS är inte installerat på den genomsökta datorn, eller den angivna datorn svarar inte.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) Användaren som genomför sökningen har inte administratörsbehörighet på den genomsökta datorn.
 • Error(0x80070424: ) Endast komponenten IIS Common Files är installerad på den genomsökta datorn.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) IIS-administrationstjänsten har inaktiverats.
Referenser
Om du vill veta mer om LOGPARSER klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
840671 Verktyg i IIS 6.0 Resource Kit (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
887405 Använda Windows Installer och Grupprincip för att distribuera VPModule.msi i en Active Directory-domän
887404 Använda Systems Management Server 2003 för att distribuera ValidatePath-modulen
887787 Felmeddelanden från Reporting Services visas efter installation av ASP.NET-modulen ValidatePath (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 887290 – senaste granskning 12/03/2007 18:51:35 – revision: 2.5

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Feedback