Mallhantering i 2007 Office-program

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2003 finns i 889495 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).


Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs olika malltyper och mallarnas placering i 2007 Microsoft Office-program. Dessutom innehåller artikeln information om registerinställningarna som avgör var de anpassade mallarna finns.
Mer Information
I 2007 Office-program sparas alla nya anpassade mallar. Mallar som tillhör 2007 Office-program söks på någon av följande platser:
 • Platsen för dokumentmallfilen
 • Platsen för arbetsgruppens mallfil
 • Platsen för filen med annonserade och installerade mallar
 • Platsen för filen med mallar som inte är filbaserade

Platsen för dokumentmallfilen

Mallar som skapas eller ändras sparas i en mapp i profilkatalogen. Mapparna under profilen innehåller konfigurationsinställningar och alternativ samt allting som behövs för en central användarprofil.

Som standard lagras dokumentmallfiler på följande plats:
C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Mallar
Obs! Du kan ändra platsen för dokumentmallfiler.

Ändra platsen där mallar sparas

Du kan använda Microsoft Office Word 2007 för att ändra platsen där nya mallar sparas. Gör så här:

Obs! Om du använder Word 2007 för att ändra platsen där de nya mallarna sparas, kan du även ändra platsen där alla 2007 Office-programmallar sparas.
 1. Starta Word 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. Klicka på Sökvägar under Allmänt.
 5. Klicka på Dokumentmallar och sedan på Ändra.
 6. I dialogrutan Ändra sökväg ändrar du inställningen i listan Mappnamn eller Leta i till mappen där du vill spara dina nya mallar. Klicka sedan på OK.
 7. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK eller Stäng.
Den ändrade sökvägen noteras i Windows-registret och används nästa gång du ska spara en ny mall. Mer information finns i "Ändringar i Windows-registerinställningar av platsen för filer för dokumentmallar och arbetsgruppsmallar".

Obs! Nätverksadministratören kan ändra platsen där de nya mallarna sparas med hjälp av principmallarna som ingår i 2007 Microsoft Office Resource Kit. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

Du kan även skapa anpassade flikar som visas i dialogrutan Mallar genom att skapa en ny mapp i mappen Mallar i din profil. Flikar med samma namn som en ny mapp visas i dialogrutan Mallar. Med hjälp av flikarna kan du kategorisera de nya mallarna ytterligare.

Följande mallalternativ är tillgängliga när du klickar på Microsoft Office-knappen och sedan på Ny.

Obs! Det finns fler mallar i området Microsoft Office Online.
I Access 2007
 • Tom databas
I Excel 2007
 • Installerade mallar
 • Mina mallar
 • Ny från befintlig
 • Tom och senast använda
I PowerPoint 2007
 • Installerade mallar
 • Mina mallar
 • Ny från befintlig
 • Tom och senast använda
 • Installerade mallar
I Word 2007
 • Installerade mallar
 • Tom och senast använda
 • Mina mallar
 • Ny från befintlig
Obs! I Microsoft Office Publisher 2007 och Microsoft Office SharePoint Designer 2007 används inte samma användargränssnitt som i de tidigare angivna 2007 Office-programmen.
I Publisher 2007
 • Klicka på NyttArkiv-menyn och sedan på en publikationstyp.
I SharePoint Designer 2007
 • Klicka på NyttArkiv-menyn och sedan på en mall.

Platsen för arbetsgruppens mallfil

Mallarna som sparas på den här platsen är huvudsakligen desamma som mallarna som sparas på platsen för dokumentmallfilen. Platsen är emellertid normalt en delad mapp på en nätverksenhet.

Obs! Nätverksadministratören kan ange en delad plats som källa för mallar som används i hela arbetsgruppen eller företaget. Platsen för arbetsgruppens mallfil är normalt en skrivskyddad delad mapp.

I Office 2007-program görs en sökning efter befintliga mallar på standardplatsen för dokumentmallfilen, och dessutom söks fler mallar på platsen för arbetsgruppens mallfil.

Om du vill veta mer om platsen för arbetsgruppens mallfil och om hur du delar en mapp med arbetsgruppen eller företaget kontaktar du nätverksadministratören.

Platsen för filen med annonserade och installerade mallar

Annonserade mallar är mallar som ingår i 2007 Office-program. Dessa mallar visas i dialogrutan Mallar. I vissa 2007 Office-installationer är inte alla mallar installerade på datorn, men alla tillgängliga mallar visas i dialogrutan Mallar.

När du väljer en mall kontrolleras om den är installerad. Om så är fallet öppnas ett nytt dokument som är baserat på mallen. Om mallen är annonserad men inte installerad tillfrågas du om du vill installera mallen.

Du kan ta bort installerade mallar för Publisher 2007 genom att starta installationsprogrammet för Office 2007. Ange sedan att mallgruppen ska Installeras vid första körningen. Därmed tas mallarna bort från datorn. Sedan blir mallarna annonserade mallar igen. Mallar kan inte annonseras i Microsoft Office Access 2007, men kan anges som inte tillgängliga. I övriga Office 2007-program anges inte mallarna som en separat komponent.

Standardplatsen för alla mallar som installeras med Microsoft Office är följande mapp:
C:\Program\Microsoft Office\Mallar\Språk-ID
Obs!Språk-ID är en fyrsiffrig kod för de installerade språktyperna. Med den engelska (USA) versionen av 2007 Office installeras till exempel mappen 1033, med den arabiska 1025 och med den tyska 1031. 2007 Office-program stöder många språk, och du kan ha flera språk installerade samtidigt. Därför kan du ha en Mallar-mapp med mappar som har olika språk-ID.

Platsen för filen med mallar som inte är filbaserade

I Office 2007-program används mallar som inte är filbaserade för att skapa nya arbetsböcker, dokument, databaser och bilder. Som namnet antyder finns det ingen fysisk mall som dessa specialfiler skapas från. Varje 2007 Office-program har den information som krävs för att skapa en ny fil av rätt typ.

Om exempelvis den globala Word-mallen (Normal.dotm) används för att skapa ett tomt dokument, används internt lagrade inställningar i Word för att skapa ett nytt tomt dokument.

Ändringar i Windows-registerinställningar av platsen för filer för dokumentmallar och arbetsgruppsmallar

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

I 2007 Office-program används två registernycklar för att registrera platsen för filer för dokumentmallar och arbetsgruppsmallar. Båda inställningarna registreras i följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
Platsen för dokumentmallfilen lagras i strängvärdet
UserTemplates
.

Platsen för filen för arbetsgruppsmallar lagras i strängvärdet
SharedTemplates
.

Dessa strängvärden finns inte förrän du ändrar standardplatserna för dina anpassade mallar. Normalt söker alla 2007 Office-program efter sina installerade mallar, och därför krävs inget strängvärde för 2007 Office-program.

Om du ändrar platsen för dokumentmallfilen till standardplatsen enligt avsnittet "Platsen för dokumentmallfilen" tas strängvärdet
UserTemplates
bort från registret. Om du ändrar platsen för arbetsgruppens mallfil finns emellertid strängvärdet
SharedTemplates
kvar i registret.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 SPD2007 PUB2007 OL2007
Egenskaper

Artikel-id: 924460 – senaste granskning 02/21/2007 17:23:10 – revision: 2.0

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbtemplate kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924460
Feedback