Ändra datatypsinställningen för ett fält

I den här artikeln förklaras hur du kan ändra datatypen som används för ett tabellfält i en Access-databas.

I den här artikeln

Förstå datatyper

Ändra datatyper

Begränsningar när du ändrar datatyper

Förstå datatyper

När du först utformar och skapar en databas planerar du en eller flera tabeller och fälten (kolumnerna) för respektive tabell och anger datatypen för respektive fält. Om du till exempel behöver lagra datum och tider kan du ange datatypen Datum/tid för ett fält. Om du behöver lagra namn och adresser kan du ange ett eller flera fält till datatypen Text och så vidare.

Access innehåller många olika datatyper och varje typ har ett särskilt syfte. En fullständig lista över alla datatyper som stöds i olika versioner av Access finns i Datatyper för lokala Access-databaser och Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

Mer information om hur du skapar och använder uppslags fält finns i artikeln skapa eller ta bort ett flervärdesfält.

Slutligen tillhandahåller datatyper en grundläggande form av dataverifiering eftersom de hjälper till att säkerställa att användarna anger rätt typer av data i tabellfälten. Du kan till exempel inte ange text i ett fält som är inställt för att bara godkänna tal.

Ändra datatyper

Innan du följer anvisningarna: Tänk på att om du ändrar en datatyp kanske en del eller alla data i ett fält trunkeras (klipps av), och att alla data kan tas bort helt i vissa fall. Information om hur data ändras i Access när du ändrar en datatyp finns i avsnittet Begränsningar när du ändrar datatyper längre fram i den här artikeln.

Obs!: I Access kan du ange datatyper för tabellfält genom att arbeta i databladsvyn eller designvyn. I det här avsnittet förklaras hur du ställer in datatypen i båda vyerna. När du anger datatyper i designvyn visas ett extra alternativ i Uppslagsguiden. Det är i egentligen inte en datatyp. I stället använder du Uppslagsguiden för att skapa uppslagsfält, som kopplar fält för sekundärnycklar till andra tabeller. Som standard anges uppslagsfält i Access till datatypen Tal.

Ändra datatyper i databladsvyn

 1. Leta upp och dubbelklicka på tabellen du vill ändra i navigeringsfältet.

  Access öppnar tabellen i databladsvyn.

 2. Markera fältet (kolumnen) du vill ändra.

 3. På fliken Fält i gruppen Egenskaper klickar du på pilen i den nedrullningsbara listrutan bredvid Datatyp och väljer sedan en datatyp. 

 4. Spara ändringarna.

Ändra datatyper i designvyn

 1. Om tabellen är öppen i databladsvyn högerklickar du på dokumentfliken för tabellen och klickar på Designvy.

  -eller-

  Om du inte har tabellen öppen högerklickar du på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klickar sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Leta reda på fältet som du vill ändra och välj en ny datatyp från listan i kolumnen Datatyp.

 3. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Begränsningar när du ändrar datatyper

Du kan i regel ändra datatypen för alla fält med undantag för följande:

 • Talfält med egenskapen ReplikeringsID aktiverad.

 • OLE-objektfält.

 • Fält för bifogade filer.

Du kan dessutom ändra de flesta datatyper när ett fält innehåller data. Men beroende på den ursprungliga datatypen och den nya datatypen som du vill använda kanske en del data trunkeras eller tas bort i Access, eller så går det kanske inte att konvertera alls.

I följande tabell visas de datatypskonverteringar som du kan utföra i Access. Där beskrivs också de begränsningar som Access kan införa för konverteringen.

Konvertera till här typen

Från den här typen

Ändringar eller begränsningar

Text

PM

Allt utom de första 255 tecknen tas bort.

Tal

Inga begränsningar.

Datum och tid

Inga restriktioner för datum/tid.

Inte tillåtet för datum/tid.

Valuta

Inga begränsningar.

Räknare

Inga begränsningar.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja i ett ja/nej-fält) konverteras till Ja. Värdet 0 (Nej i ett ja/nej-fält) konverteras till Nej.

Hyperlänk

Länkar som är längre än 255 tecken kortas av.

PM

Text

Inga begränsningar.

Tal

Inga begränsningar.

Datum och tid

Inga restriktioner för datum/tid.

Inte tillåtet för datum/tid.

Valuta

Inga begränsningar.

Räknare

Inga begränsningar.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja i ett ja/nej-fält) konverteras till Ja. Värdet 0 (Nej i ett ja/nej-fält) konverteras till Nej.

Hyperlänk

Inga begränsningar.

Tal

Text

Text måste bestå av tal och giltiga valuta- och decimalavgränsare. Antalet tecken i textfältet måste rymmas inom talfältets storlek.

Mer information om storlekar för talfält finns i artikeln Infoga, skapa eller ta bort ett fält där numeriska värden lagras.

PM

PM-fält får bara innehålla text och giltiga valuta- och decimalavgränsare. Antalet tecken i PM-fält måste rymmas inom talfältets storlek.

Mer information om storlekar för talfält finns i artikeln Infoga, skapa eller ta bort ett fält där numeriska värden lagras.

Tal, men med en annan fältstorlek eller precision

Värdena får inte vara större än eller mindre än vad som kan lagras i den nya fältstorleken. Om du ändrar precisionen kanske vissa värden rundas av i Access.

Datum och tid

Datum/tid:

Vilka datum du kan konvertera är beroende av storleken på talfältet. Kom ihåg att alla data lagras som seriedatum och datumvärdena lagras som flytande heltal med dubbel precision.

I Access används den 30 december 1899 som datumet 0. Datum utanför intervallet 18 april 1899 och 11 september 1900 överskrider storleken på ett bytefält. Datum utanför intervallet 13 april 1810 och 16 september 1989 överskrider storleken på ett heltalsfält.

För att alla möjliga datum ska kunna rymmas anger du egenskapen Fältstorlek för talfältet till Långt heltal eller större.

Mer information om serie datum och hur datum värden används och lagras i Access finns i artikeln Formatera ett datum-och tidsfält.

Datum/tid utökad:

Inte tillåtet.

Valuta

Värdena får inte överskrida (eller underskrida) storleksgränsen som anges för fältet. Du kan t.ex. konvertera ett valutafält till ett heltalsfält bara när dessa värden är större än 255 och inte överskrider 32 767.

Räknare

Värdena måste ligga inom den storleksgräns som anges för fältet.

Ja/Nej

"Ja"-värden konverteras till -1. "Nej"-värden konverteras till 0.

Hyperlänk

Datum/tid

Text

Originaltexten måste vara ett datum eller en datum- och tidskombination som kan tolkas. Exempelvis 18-jan-2006.

PM

Originaltexten måste vara ett datum eller en datum- och tidskombination som kan tolkas. Exempelvis 18-jan-2006.

Tal

Värdet måste ligga mellan -657 434 och 2 958 465,99998843.

Datum/tid utökad

Inga begränsningar.

Valuta

Värdet måste ligga mellan -657 434 kr och 2 958 465,9999 kr.

Räknare

Värdet måste överskrida -657 434 och vara mindre än 2 958 466.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja) konverteras till den 29 december 1899. Värdet 0 (Nej) konverteras till midnatt (24:00:00).

Hyperlänk

Datum/tid utökad

Text

Inte tillåtet.

PM

Inte tillåtet.

Tal

Inte tillåtet.

Datum/tid

Bråktal försvinner och om året är utanför det intervall som stöds av datum/tid raderas värdet. Mer information finns i använda data typen Datum/tid.

Valuta

Inte tillåtet.

Räknare

Inte tillåtet.

Ja/Nej

Inte tillåtet.

Hyperlänk

Valuta

Text

Texten måste bestå av tal och giltiga avgränsare.

PM

Texten måste bestå av tal och giltiga avgränsare.

Tal

Inga begränsningar

Datum och tid

Datum/tid: inga begränsningar, men värdet kanske rundas av i Access.

Datum/tid utökad: inte tillåtet.

Räknare

Inga begränsningar

Ja/Nej

Värdet-1 (Ja) konverteras till $1. Värdet 0 (Nej) omvandlas till $0.

Hyperlänk

Räknare

Text

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

PM

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Tal

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Datum och tid

Datum/tid: tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primär nycklar.

Datum/tid utökad: inte tillåtet.

Valuta

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Ja/Nej

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Hyperlänk

Ja/Nej

Text

Originaltexten får bara innehålla Ja, Nej, Sant, Falskt, På eller Av.

PM

Originaltexten får bara innehålla Ja, Nej, Sant, Falskt, På eller Av.

Tal

Noll eller null konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Datum och tid

Datum/tid: null eller 12:00:00 konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Datum/tid utökad: inte tillåtet.

Valuta

Noll eller null konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Räknare

Alla värden konverteras till Ja.

Hyperlänk

Hyperlänk

Text

Om originaltexten innehåller en giltig webbadress, t.ex. adatum.com , www.adatum.com eller http://www.adatum.com konverteras texten till en hyperlänk. Access försöker att konvertera andra värden, vilket innebär att en understruken text visas och att muspekaren ändras när du pekar på länken, men länken fungerar inte. Texten kan innehålla alla giltiga webbprotokoll: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// och så vidare.

PM

Se föregående post. Samma begränsningar gäller.

Tal

Tillåts inte när ett talfält ingår i en relation. Om det ursprungliga värdet är i form av en giltig IP-adress (fyra uppsättningar med tre siffror, avgränsade med punkt: nnn.nnn.nnn.nnn) och siffrorna sammanfaller med en webbadress, skapas en giltig länk vid konverteringen. Annars läggs http:// till framför varje värde, men de resulterande länkarna blir inte giltiga.

Datum/tid

http:// läggs till framför varje adress, men de resulterande länkarna fungerar för det mesta inte.

Valuta

http:// läggs till framför varje värde, men liksom med datum fungerar de resulterande länkarna för det mesta inte.

Räknare

Tillåts inte när ett Räknare-fält ingår i en relation. http:// läggs till framför varje värde, men de resulterande länkarna fungerar för det mesta inte.

Ja/Nej

Alla Ja-värden konverteras till -1 och alla Nej-värden till 0, och http:// läggs till framför varje värde. De resulterande länkarna fungerar inte.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×