Ändra en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till en webbplats innehållstyp en utvald lista eller ett bibliotek kan anpassa du det för den platsen. Innehållstyper som hör till listor eller bibliotek kallas listinnehållstyper. De ändringar som du gör i en listinnehållstyp gäller endast för instansen av den innehållstypen som har lagts till i listan eller biblioteket. Den överordnade webbplatsinnehållstypen för innehållstypen lista är inte uppdateras med ändringar. Om du anpassar en ärvda attribut för en listinnehållstyp och dess överordnade webbplatsinnehållstyp uppdateras, skrivs anpassningarna (om du inte gör dina listinnehållstyp skrivskyddat läge). Om du anpassar en listinnehållstyp genom att lägga till ytterligare attribut som inte delas med dess överordnade webbplatsinnehållstyp skrivs attributen ytterligare inte över om den överordnade webbplatsinnehållstypen uppdateras.

Du måste minst ha behörighetsnivån Hantera listor för att ändra innehållstyper för en lista eller ett bibliotek.

Vad vill du göra?

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Göra ändringar i kolumnerna för en innehållstyp

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Skrivskydda en innehållstyp

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Ändra inställningar för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Ta bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Du kan associera en dokumentmall endast med en dokumentinnehållstyp (alla innehållstyper som härleds från den överordnade dokumentinnehållstypen). Genom att associera en dokumentmall med en innehållstyp kan du säkerställa att alla dokument baseras på en identisk mall när redigerare skapar nya dokument av denna innehållstyp.

Exempel: Organisationen kanske använder en särskild dokumentmall för juridiska kontrakt. Om du associerar denna dokumentmall med den innehållstyp som organisationen använder för juridiska kontrakt baseras alla nya juridiska kontrakt som skapas genom användning av innehållstypen på denna dokumentmall för juridiska kontrakt.

 1. Gå till det dokumentbibliotek där du vill uppdatera innehållstypen med en dokumentmall.

 2. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Obs!: Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 4. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 5. Om den dokumentmall som du vill använda finns någonstans på webbplatsen klickar du på Ange URL:en till en befintlig dokumentmall och skriver URL:en för den mall du vill använda.

  Du kan använda en URL som relaterar till en plats på en webbplats eller resurs mapp. Dokumentmallar kan lagras i standard webbplats resurs plats http://Server namn/plats/bibliotek namn/formulär/innehåll dokumenttyp namn / eller ett biblioteksplats som har ställts in speciellt för att lagra dokumentmallar.

  I följande tabell anges exempel på de typer av URL:er som du kan använda. I exemplen antas det finnas en standardresursmapp för dokumentmallar (mappen som innehåller filerna för webbplatsinnehållstyper) på http://servernamn/webbplats/dokumentbibliotek/formulär/innehållstypnamn/, och dokumentmallen heter Docname.doc.

URL-typ

Exempel

Webbplatsrelativ

Servernamn/webbplats/biblioteksnamn/formulär/docname.doc

Resursmappsrelativ

Docname.doc

 1. Om du vill överföra den dokumentmall du vill använda klickar du på Överför en ny dokumentmall i avsnittet Dokumentmall. Klicka sedan på Bläddra. Bläddra till platsen för den fil som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka sedan på Öppna.

 2. Klicka på OK.

Överst på sidan

Göra ändringar av kolumner för en innehållstyp

Du kan ange egenskaper eller metadata som du vill samla in för ett objekt för en särskild innehållstyp genom att lägga till kolumner i innehållstypen. Exempel: Organisationen kanske vill spåra en särskild uppsättning metadata för alla inköpsorder, till exempel kontonummer, projektnummer och projektledare. Om du lägger till kolumner för kontonummer, projektnummer och projektledare i inköpsorderinnehållstypen uppmanas användare att ange dessa metadata för objekt i denna innehållstyp.

Om du har en lista eller ett bibliotek som innehåller objekt av många olika innehållstyper, kan du samla in unika metadata för varje innehållstyps objekt genom att lägga till kolumner direkt i relevant innehållstyp i stället för i själva listan eller biblioteket.

Du kan ändra kolumner för en innehållstyp på flera olika sätt. Du kan göra följande:

Lägga till en kolumn

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Lägg till från befintliga webbplats- eller listkolumner under Kolumner.

 5. Välj gruppen, från vilken du vill lägga till en kolumn, genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 6. Klicka på den kolumn som du vill lägga till under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till, så flyttas kolumnen till listan Kolumner som ska läggas till.

 7. Lägg till ytterligare kolumner genom att upprepa steg 5 och 6.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Obs!: Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 4. Klicka på namnet på den kolumn under Kolumner som du vill ta bort från innehållstypen.

 5. Klicka på knappen Ta bort och klicka sedan på OK när du får en fråga om du vill ta bort kolumnen från innehållstypen.

  Obs!: Knappen Ta bort är eventuellt inte tillgänglig för alla kolumner som är associerade med en innehållstyp.

Överst på sidan

Ändra kolumnordning

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Obs!: Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 4. Klicka på Kolumnordning under Kolumner.

 5. Klicka vid Kolumnordning på pilen bredvid kolumnen som du vill ändra ordning på i kolumnen Plats uppifrån och välj sedan önskat ordningsnummer.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Göra en kolumn obligatorisk, valfri eller dold

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Obs!: Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 4. Klicka på namnet på den kolumn som du vill göra obligatorisk under Kolumner.

 5. Gör något av följande i avsnittet Kolumninställningar:

  • Om du vill att användare ska tvingas ange information för en kolumn klickar du på Obligatoriskt.

  • Om du vill att användare själva ska få välja om de vill ange information för en kolumn klickar du på Valfritt.

  • Om du vill dölja en kolumn så att den inte visas i något av formulären Nytt, Redigera eller Visa för innehållstypen klickar du på Dold.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Arbetsflöden gör det möjligt att ange en affärsprocess för objekt och dokument på en webbplats. Organisationer kan använda arbetsflöden för att automatisera och hantera vissa vanliga affärsprocesser, till exempel godkännande av dokument eller granska. Lägger till ett arbetsflöde i en innehållstyp kan du kontrollera att alla objekt med den innehållstypen lyder konsekvent affärsprocesser. Om ett arbetsflöde har lagts till i en innehållstyp, kan det här arbetsflödet startas på enskilda objekt med den innehållstypen.

Du kan lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek endast om ett arbetsflöde har distribuerats för webbplatsen eller arbetsytan. Om arbetsflöden inte verkar vara tillgängliga kontaktar du den centrala administratören.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp till vilken du vill lägga till ett arbetsflöde under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 4. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Inställningar.

 5. Klicka på Lägg till arbetsflöde.

 6. Klicka på den arbetsflödesmall som du vill använda i avsnittet Arbetsflöde på sidan Lägg till arbetsflöde.

 7. Ange ett unikt namn för arbetsflödet vid Namn.

 8. Ange en uppgiftslista som ska användas med arbetsflödet vid Uppgiftslista.

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 9. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen har många arbetsflöden.

 10. Ange i avsnittet Startalternativ hur, när och av vem ett arbetsflöde kan startas.

  Obs!: Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

 11. Klicka antingen på OK eller Nästa.

 12. Välj ytterligare önskade alternativ och klicka sedan på OK på sidan Anpassa arbetsflöde.

Överst på sidan

Skrivskydda en innehållstyp

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill skrivskydda innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill göra skrivskyddad under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 5. Klicka på Ja vid Endast läsning under Vill du att den här innehållstypen ska vara skrivskyddad.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Du kan använda en befintlig princip för webbplatssamling till en listinnehållstyp. Alternativt kan du Skapa en ny informationshanteringsprincip som gäller endast för en viss listinnehållstyp.

Använda en webbplatssamlingsprincip för listinnehållstyp

Om informationshanteringsprinciper redan har skapats för webbplatsen som webbplatssamlingsprinciper, kan du använda dem för enskilda listinnehållstyper.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp under Innehållstyper som du vill använda en informationshanteringsprincip för.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Inställningar.

 5. Klicka på Använd en princip för en webbplatssamling under Ange principen och markera sedan den princip som du vill använda.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny informationshanteringsprincip för en listinnehållstyp

Du kan definiera en informationshanteringsprincip som gäller endast för en specifik listinnehållstyp. Om du skapar en informationshanteringsprincip på detta sätt, kan du inte återanvända principen för andra listor, bibliotek eller webbplatser. Om en lista eller ett bibliotek tillåter flera innehållstyper kan du inte definiera en informationshanteringsprincip som gäller för hela listan eller biblioteket. Du behöver i stället definiera en informationshanteringsprincip för varje enskild listinnehållstyp som associeras med listan eller biblioteket.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp under Innehållstyper som du vill definiera en informationshanteringsprincip för.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Inställningar.

 5. Klicka på Definiera en princip under Ange principen och klicka sedan på OK.

 6. Skriv en kort beskrivning av principen som du skapar i avsnittet Namn och administrativ beskrivning på sidan Redigera princip.

  När du definierar en princip för en listinnehållstyp blir namnet på listinnehållstypen principens namn. Du kan ange unika namn endast för informationshanteringsprinciper som har definierats i listan för webbplatssamlingsprinciper.

 7. Skriv en beskrivande framställning som förklarar syftet med principen för användare i avsnittet Principframställning. Denna framställning visas för användare när de öppnar dokument eller objekt som omfattas av principen. Den ska innehålla information om vilka principfunktioner som gäller för innehållet eller vilken särskild hantering som krävs för innehållet. En principframställning kan bestå av upp till 512 tecken.

 8. Välj de enskilda principfunktioner som du vill lägga till i informationshanteringsprincipen i de följande avsnitten.

  Länkar till mer information om hur du konfigurerar egenskaper för de enskilda informationshanteringsprinciperna finns under Se även.

 9. När du har valt alla alternativ för de individuella principfunktionerna som du vill lägga till i denna informationshanteringsprincip, klickar du på OK för att använda principfunktionerna.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Dokumentinformationspanelen, vilket visas i följande Microsoft Office 2010 program: Word, Excel och PowerPoint – gör att användare kan visa och ändra egenskaper för innehållstyp för ett dokument som sparats på en server för dokumenthantering direkt i Office program de använder för att redigera dokumentet. Till exempel om innehållstypen dokument för ett visst bibliotek har en statuskolumn kan kan användare visa egenskapen Status i dokumentinformationspanelen i Word när de redigerar dokumentet. Dokumentinformationspanelen kan också välja för att ändra värdet för egenskapen Status från utkast till slutgiltig. När dokumentet har sparats på servern kan uppdateras automatiskt i den här egenskapen i kolumnen Status för biblioteket.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill ändra innehållstypen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra dokumentinformationspanelen för under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Inställningar för dokumentinformationspanelen under Inställningar.

 5. Gör något av följande i avsnittet Mall för dokumentinformationspanelen:

  • Om du vill använda en standardmall som visar egenskaperna (kolumnerna) som har definierats för innehållstypen, klickar du på Använd standardmallen för Microsoft Office-program.

  • Om du vill använda en befintlig anpassad mall, klickar du på Använd en befintlig anpassad mall (URL, UNC eller URN) och skriver sedan sökvägen till platsen för mallen.

  • Om du vill överföra en befintlig anpassad mall (XSN), klickar du på Överför en befintlig anpassad mall (XSN) som ska användas och sedan på Bläddra för att leta reda på den mall som du vill använda.

   Obs!: Om du tänker överföra en mall på detta sätt måste du ta bort publicerings-URL:en från mallen i InfoPath innan du publicerar och överför mallen.

  • Om du vill skapa en anpassad panel i InfoPath, klickar du på Skapa en ny anpassad mall.

   Om du markerar detta alternativ startar och visas standardmallen som du kan anpassa för att skapa en anpassad panel.

 6. I avsnittet Visa alltid anger du om du vill att den här dokumentinformationspanelen ska visas automatiskt när dokument med den här innehållstypen först öppnas eller sparas i ett Office 2010-program.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek

När du tar bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek kan användare inte längre skapa nya objekt av den innehållstypen i listan eller biblioteket. Även om du tar bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek tas inga objekt som har skapats med innehållstypen bort.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek som du vill ta bort innehållstypen från.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

  • Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ta bort under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Ta bort den här innehållstypen under Inställningar.

 5. Klicka på OK när du får en fråga om du är säker på att du vill ta bort innehållstypen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×