Översikt över projektvyer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I vyerna visas en delmängd av den information som du har lagt till i Microsoft Office Project i ett visst format. Den här delmängden av informationen sparas i Project och visas i den vy som du väljer. Den varaktighet som du anger för en aktivitet i diagramdelen av Gantt-schemavyn visas till exempel även i vyn Aktivitetslista när du växlar till den vyn.

Artikelinnehåll

Förstå projektvyernas typer, format och komponenter

Vilken vy ska jag använda?

Hur bearbetas informationen i en vy?

Vad kan formateras i en vy?

Förstå projektvyernas typer, format och komponenter

I Project kan du välja mellan olika typer av vyer för att presentera projektinformation med hjälp av olika format och komponenter, t.ex. tabeller, filter, grupper och detaljer. Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan dessa egenskaper.

Typer

I Project används tre typer av vyer: aktivitetsvyer, resursvyer och tilldelningsvyer.

Format

Vyerna i Projekt har olika format, t.ex.: Gantt-schema, nätverksdiagram, diagram, lista, användning och formulär.

I Gantt-schema-, nätverksdiagram- och diagramvyer presenteras informationen grafiskt.

Bild

Bild av knapp Gantt-schema vyer bestå av en tabell och ett liggande stapeldiagram.

Bild av knapp Nätverksdiagramvyer består helt och hållet av ett diagram.

Gantt-schemavyerna innehåller en lista med aktiviteter längst till vänster i vyn, med en grafisk representation av aktiviteterna i staplar i en tidsskala som visas längst till höger i vyn. Det här formatet kan vara praktiskt när du börjar planera ditt schema och för att granska schemat i takt med att projektet framskrider.

I nätverksdiagramvyerna visas aktiviteterna i ett flödesschema. Det här formatet kan vara praktiskt för att finjustera schemat.

Diagramvyerna innehåller en bild av projektets schema och förlopp.

Listvyer visar information i rader och kolumner, ungefär som i ett kalkylblad. Rader som innehåller information om aktiviteter eller resurser. Kolumner i Project kallas vanligtvis som fält och använda dem för att ange specifik information om aktiviteter eller resurser.

Blad-vy

Bild av knapp Listvyer liknar kalkylblad eller tabeller med information.

I användningsvyerna visas en lista med aktivitets- eller resursinformation på rader och i kolumner längst till vänster i vyn, och tidsstrukturerade data på rader och kolumner längst till höger i vyn.

I formulärvyerna visas detaljerad information om en aktivitet eller resurs åt gången i ett strukturerat format.

Formulärvy

Bild av knapp Med en formulärvy är det enkelt att ange information om vissa aktiviteter och resurser.

Komponenter

Varje vy består av enskilda komponenter, t.ex. tabeller, filter, grupper och detaljer. Du kan fokusera på en särskild aktivitet, resurs eller tilldelning i en vy genom att visa en annan tabell och ändra ett filter eller en grupp. I vissa vyer kan du också ändra vilken typ av information som visas.

 • En tabell är en uppsättning fält som visas i listdelen i en vy i form av kolumner och rader. Standardtabellen som visas varierar beroende på vilken vy som används.

 • Ett filter är en uppsättning villkor som styr vilka aktiviteter, resurser eller tilldelningar som visas. Standardfiltret som används för en vy är antingen filtret Alla aktiviteter (för aktivitetsvyer) eller filtret Alla resurser (för resursvyer).

 • En grupp visar en viss kategori med projektinformation. Genom att gruppera informationen kan du kategorisera och visa upplyfta aktiviteter, resurser eller tilldelningsinformation på flera olika sätt. Ingen grupp tillämpas som standard.

 • Information består av nära relaterade fält som visas antingen i kolumner, som i en formulärvy, eller i tabeller som visar information över tid, som i en användningsvy.

Ingen information som sparats i Project läggs till eller tas bort om du ändrar tabeller, filter, grupper eller vyinformation, informationen visas bara på olika sätt. Om du ofta väljer att visa informationen på ett visst sätt kan du anpassa och spara en vy med andra standardinställningar för tabeller, filter, grupper och information. Du kan välja att visa dessa anpassade vyer på Visa-menyn.

Överst på sidan

Vilken vy ska jag använda?

När du använder vyerna i Project kan du bestämma vilken information du vill se (aktivitet, resurs eller tilldelningsdata), och välj sedan vilken form som du vill använda. Det här hjälper dig att identifiera vilken vy som bäst passar dina behov. Till exempel välja om du vill ange resursdata för ditt projekt i ett kalkylblad i vyn Resurslista eller Resursanvändning. Om du vill visa information om aktiviteter med hjälp av ett stapeldiagram längs en tidslinje väljer du vyn Gantt-schema. Om du vill granska uppgifter om Resursanvändning i ett diagram, väljer du vyn Resursdiagram.

Tips: Om du vill visa en lista med vyer i ett fönster längs sidan i Project-fönstret klickar du på VyfältetVisa-menyn. Vyfältet innehåller ikoner för vyerna som visas på Visa-menyn.

Om en vy inte innehåller tillräckligt detaljerad information kan du använda en kombinationsvy. I en kombinationsvy visas två vyer samtidigt. När du markerar en aktivitet eller en resurs i det övre fönstret i en kombinationsvy visas detaljerad information om den markerade aktiviteten eller resursen i det nedre fönstret. Om du till exempel visar en aktivitetsvy i det övre fönstret och resursanvändningsvyn i det nedre fönstret, så visas de resurser som tilldelats aktiviteterna som markerats i det övre fönstret i det nedre fönstret, jämte information om resurserna. Den resursinformation som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs och inte bara för de aktiviteter som markerats i det övre fönstret.

Tips: Om du vill visa flera vyer som en kombinationsvy klickar du på DelaFönster-menyn. Om du vill visa en vy igen klickar du på Ta bort delningFönster-menyn.

Läs följande avsnitt om du vill lära dig mer om vyerna som används för aktivitets-, resurs- och tilldelningsinformation.

Jag vill visa och lägga till aktivitetsinformation

Jag vill visa och lägga till resursinformation

Jag vill visa och lägga till tilldelningsinformation

Jag vill visa och lägga till aktivitetsinformation

Du kan visa aktivitetsinformation i flera olika format, t.ex. i Gantt-schema-, nätverksdiagram-, diagram-, list-, användnings- och formulärformat.

Följande tabell innehåller information om de vyer som du kan använda för att visa aktivitetsinformation i Gantt-schemaformat.

Vy

Beskrivning

Upplyft stapel

Visa sammanfattningsaktiviteter med etiketter för alla underaktiviteter. Använd vyn Upplyft stapel med makrot Formatera_upplyft om du vill visa alla aktiviteter på sammanfattningsstaplarna i ett Gantt-schema.

Detalj-Gantt

Visa aktiviteter och associerad information i en lista och kontrollera slack och förseningar för aktiviteter över tiden i ett stapeldiagram på en tidsskala. Använd vyn Detalj-Gantt om du vill se hur mycket en aktivitet kan försenas utan att påverka andra aktiviteter.

Gantt-schema

Visa aktiviteter och associerad information i en lista och överblicka aktiviteter och varaktigheter över tiden i ett stapeldiagram på en tidsskala. Använd vyn Gantt-schema för att ange och schemalägga en lista med aktiviteter. Det här är den vy som visas som standard första gången du startar Project.

Utjämnings-Gantt

Visa aktiviteter, aktivitetsförseningar och slack i en lista, och före- och eftereffekter från utjämningsfunktionen i Project. Använd vyn Utjämnings-Gantt för att kontrollera hur mycket aktiviteterna har försenats till följd av utjämningen.

Upplyft datum för milstolpe

Visa sammanfattningsaktiviteter med etiketter för alla underaktiviteter. Använd vyn Upplyft datum för milstolpe med makrot Formatera_upplyft om du vill visa alla aktiviteter med milstolpemarkeringar och -datum på sammanfattningsstaplarna i ett Gantt-schema.

Upplyft milstolpe

Visa sammanfattningsaktiviteter med etiketter för alla underaktiviteter. Använd vyn Upplyft milstolpe med makrot Formatera_upplyft om du vill visa alla aktiviteter med milstolpemarkeringar på sammanfattningsstaplarna i ett Gantt-schema.

Gantt-schema med flera originalplaner

Visa aktivitetsstaplar med olika färger för de tre första originalplanerna (Originalplan, Originalplan1 och Originalplan2) för sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter i diagramdelen av vyn. Använd vyn Gantt-schema med flera originalplaner om du vill granska och jämföra de första tre originalplaner som du sparat för projektet.

PA_Förväntad Gantt

Visa schemats förväntade scenario baserat på varaktigheter som beräknats utifrån en PERT-analys.

PA_Bästa Gantt

Visa schemats bästa tänkbara scenario baserat på varaktigheter som beräknats utifrån en PERT-analys.

PA_Sämsta Gantt

Visa schemats sämsta tänkbara scenario baserat på varaktigheter som beräknats utifrån en PERT-analys.

Uppföljnings-Gantt

Visa aktiviteter och aktivitetsinformation i en lista, och ett diagram med en originalplan och staplar över schemaläggningen för varje aktivitet. Använd vyn Uppföljnings-Gantt om du vill jämföra originalplansschemat med det verkliga schemat.

Förutom Gantt-schemavyer inkluderar Project flera andra vyer som du kan använda för att lägga till och analysera aktivitetsdata. Dessa vyer beskrivs i följande tabell.

Format

Vy

Beskrivning

Nätverksdiagram

Beskrivande nätverksdiagram

Visa alla aktiviteter och aktivitetssamband. Använd vyn Beskrivande nätverksdiagram om du vill skapa och finjustera schemat i flödesschemaformat. Den här vyn påminner om den vanliga nätverksdiagramvyn, men noderna är större och tillhandahåller mer detaljerad information.

Nätverksdiagram

Nätverksdiagram

Lägg till, redigera och granska alla aktiviteter och aktivitetssamband. Använd vyn Nätverksdiagram om du vill skapa och finjustera schemat i flödesschemaformat.

Nätverksdiagram

Relationsdiagram

Visa föregående och efterföljande aktiviteter för en enskild markerad aktivitet. Använd den här aktivitetsvyn i ett stort projekt eller i ett projekt med mer komplexa aktivitetsrelationer om du vill fokusera på aktivitetssambanden för en viss aktivitet.

Diagram

Kalender

Visa aktiviteter och varaktigheter för en särskild vecka eller ett veckointervall i ett månatligt kalenderformat.

Lista

PA_PERT-analysblad

Ange schemats förväntade, bästa tänkbara och sämsta tänkbara scenario för en aktivitets varaktighet för att förbereda beräkningen av den mest troliga varaktigheten med hjälp av en PERT-analys som gör det lättare att fastställa och korrigera avvikelser mellan olika aktivitetsuppskattningar.

Lista

Aktivitetslista

Lägg till, redigera och granska aktivitetsinformation i kalkylbladsformat.

Formulär

Detaljformulär - Aktivitet

Lägg till, redigera och granska detaljerad uppföljnings- och schemaläggningsinformation om markerade aktiviteter, en aktivitet åt gången. Rutnätsområdet kan innehålla information om tilldelade resurser, föregående aktiviteter och efterföljande aktiviteter.

Formulär

Aktivitetsformulär

Lägg till, redigera och granska information om markerade aktiviteter, en aktivitet åt gången. Rutnätsområdet kan innehålla information om aktivitetens tilldelade resurser, föregående aktiviteter och efterföljande aktiviteter.

Formulär

Namnformulär - Aktivitet

Lägg till, redigera och granska den markerade aktivitetens tilldelade resurser, föregående aktiviteter och efterföljande aktiviteter. Vyn Namnformulär - Aktivitet är en förenklad version av vyn Aktivitetsformulär.

Överst på sidan

Jag vill visa och lägga till resursinformation

Project innehåller flera vyer för resursinformation, i diagram-, list- och formulärformat. Dessa vyer beskrivs i följande tabell.

Format

Vy

Beskrivning

Diagram

Resursdiagram

Visa resurstilldelning, resurskostnad eller resursarbete över tiden för en enskild resurs eller grupp med resurser vid en viss tidpunkt. Informationen visas i kolumndiagramformat. Använd vyn Resursdiagram i kombination med andra vyer om du vill identifiera resursöverbeläggningar.

Lista

Resurslista

Lägg till, redigera och granska resursinformation i kalkylbladsformat.

Formulär

Resursformulär

Lägg till, redigera och granska all resurs-, aktivitets- och schemainformation om markerade resurser, en resurs åt gången. Rutnätsområdet kan innehålla information om resursens schema, kostnad eller arbete för tilldelade aktiviteter. Den här vyn används oftast i kombination med en annan vy.

Formulär

Namnformulär - Resurs

Lägg till, redigera och granska schemainformationen för markerade resurser, en resurs åt gången. Rutnätsområdet kan innehålla information om resursens schema, kostnad eller arbete för tilldelade aktiviteter. Vyn Namnformulär - Resurs är en förenklad version av vyn Resursformulär.

Överst på sidan

Jag vill visa och lägga till tilldelningsinformation

Tilldelningsinformation anges i vyer som visas i användningsformat. Dessa vyer beskrivs i följande tabell.

Vy

Beskrivning

Aktivitetsanvändning

Granska, lägg till och redigera tilldelningar efter aktivitet. I listdelen av vyn Aktivitetsanvändning visas varje aktivitet med de tilldelade resurserna indragna under den. I tidrapportdelen av vyn visas information som arbete eller kostnader för aktiviteten och tilldelningen i enlighet med tidsskalan, t.ex. efter dag eller efter vecka.

Resursanvändning

Granska, lägg till och redigera tilldelningar efter resurs. I listdelen av vyn Resursanvändning visas varje resurs med alla tillhörande aktivitetstilldelningar indragna under den. I tidrapportdelen av vyn visas information som arbete eller kostnader för resursen och tilldelningen i enlighet med tidsskalan, t.ex. efter vecka eller efter månad.

Överst på sidan

Hur bearbetas informationen i en vy?

Informationen i vyerna beräknas och anges i beräknade fält. Till exempel visas startdatumet automatiskt för varje aktivitet. Dessutom uppdateras den information som beräknas när du ändrar relaterad projektinformation. I vissa fall kan du redigera beräknad information.

Med Office Project 2007 kan du spåra effekten av ändringar i projektinformationen genom att använda ändringsmarkeringar. När funktionen för ändringsmarkeringar är aktiverad och du har ändrat projektinformationen skuggas alla celler som innehåller information som påverkas av ändringen med en annan färg. Om du inte vill behålla ändringarna kan du lätt ångra dem och återställa den tidigare informationen.

Du kan också skugga bakgrunden i vissa celler manuellt eller konfigurera Office Project 2007 så att bakgrunden i celler som uppfyller särskilda villkor skuggas automatiskt.

Överst på sidan

Vad kan formateras i en vy?

Innan du distribuerar information om projektet när du har valt en vy kanske du vill formatera vyn som det passar dig. Det kan bli lättare att förstå projektet om du markerar milstolpar, ändrar färg på aktivitetsstaplarna så att de matchar företagets standarder eller om du ändrar fältnamnen så att de överensstämmer med företagets terminologi. Det är lätt att skräddarsy vyer, och du kan till och med spara de ändrade vyerna och använda dem igen.

Vy

Formateringstips

Kalender

 • Ändra aktivitetsstaplarnas mönster, form eller färg.

 • Arrangera om eller dölj vissa av staplarna om du vill göra ditt projekt lättare att granska och läsa

 • Använd formatering om du vill markera viktig information

Gantt-schema

 • Ändra utseende på aktivitetsstaplar

 • Ändra utseende på kopplingar mellan aktivitetsstaplar

 • Ändra det sätt ledig tid visas på

 • Formatera din vy så att du snabbt kan identifiera specifika aktiviteter och deras samband eller om du vill se när resurser inte är schemalagda att arbeta med aktiviteter

Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning

 • Ändra informationens utseende så att viktig information blir tydligare

Alla listvyer

 • Ändra namn på fältrubrikerna så de är konsekventa med ditt företags terminologi

 • Ändra bredden på fält som har långa aktivitetsnamn

 • Använd olika teckensnitt eller olika storlekar och effekter i text

Office Project 2007 inkluderar nya formateringsalternativ för kalendervyn. Nu kan du visa aktiviteter i en veckovy eller i en vy med ett anpassat datumintervall, förutom i den vanliga månadsvyn. Kalendervyn inkluderar också ett månadsfönster där du kan visa de tre närmaste månaderna för det aktuella datumintervallet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×