Ange en anpassad mall för ett SharePoint-bibliotek

Ange en anpassad mall för ett SharePoint-bibliotek

När du skapar ett dokument bibliotek för SharePoint kan du ange en standard fil som öppnas när en ny fil skapas (du kan till exempel ange en PowerPoint-fil som standard fil typ att öppna). Du kan också anpassa standard fil mal len för det biblioteket. Du kan till exempel skapa en Word-mall med anpassade sidhuvuden och sid fötter eller andra anpassade funktioner och göra den till standard mal len för det biblioteket. När du eller dina användare skapar en ny fil öppnas den i lämpligt program med anpassade funktioner.

Obs!: Du måste ha fullständig behörighet för biblioteket för att kunna skapa en mall.

Konfigurera en standard fil typ när du skapar ett bibliotek

Om du vill ange en filtyp för att öppna en tom fil i lämpligt program följer du de här stegen.

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Välj inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och välj sedan Lägg till ett program.

 3. Välj dokument bibliotek.

 4. Välj Avancerade alternativ.

 5. Lägg till ett namn, valfri beskrivning, versions hantering och om tillämpligt, om du vill att biblioteket ska ta emot e-post.

 6. Välj standard versionen för program och i list rutan dokumentmall .

  Välj en mall

 7. Klicka på Skapa.

Anpassa standard mal len för ett dokument bibliotek

Om du vill anpassa standard mal len följer du de här stegen. Det finns två sätt att ändra standardmall:

 • Om dokument-eller formulär biblioteket har en standard fil mal len för ett program som är kompatibelt med SharePoint kan du redigera standard mal len.

 • För andra program kan du inte direkt redigera standard mal len, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen formulär i biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standard fil mal len

 1. Navigera till den webbplats där biblioteket finns.

 2. I SharePoint server väljer du fliken bibliotek i menyfliksområdet och väljer sedan biblioteks inställningar.

  För SharePoint Online väljer du inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och väljer sedan biblioteks inställningar.

 3. Under allmänna inställningarväljer du Avancerade inställningar.

  Klicka på avancerade inställningar i fönstret inställningar
 4. I avsnittet dokumentmall , under fältet Mall- URL , väljer du Redigera mall. Något av följande händer:

  Om webbplatsen är en del av en Office 365-prenumeration kan du uppmanas att ange ditt användar namn och lösen ord för Office 365 prenumeration.

  • Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint och som är kopplat till den aktuella mallens filtyp. Word öppnas till exempel om standard mal len är en Word-mall, eller om standard mal len är ett Excel-kalkylblad.

  • Formulär bibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint, antingen ett XML-baserat program för design, till exempel InfoPath eller en XML-redigerare.

   Redigera mall

  Obs!: Om personer på webbplatsen redan har fyllt i formulär som baseras på den ursprungliga mallen kan det vara bra att överväga hur ändringar i mallen påverkar dessa formulär. Om du till exempel lägger till ett fält som användarna måste fylla i kan det orsaka att fel visas i de ursprungliga formulären som har fyllts i innan fältet lades till.

 5. Gör önskade ändringar och spara sedan mallen. Spara mallen med ett nytt fil namn för SharePoint Online. Stäng programmet om du inte längre behöver det eller växla till webbplatsen.

  Obs!: För SharePoint Online måste den anpassade mallen ha ett annat fil namn än standardinställningen. Använd klientens Spara som -funktion för att spara filen i mappen formulär med ett nytt fil namn. I Word använder du till exempel inte standard mal len templates. dotx.

 6. Beroende på vilket formulär som är utvecklingsprogrammet kan du behöva publicera om mallen i biblioteket på webbplatsen från programmet.

 7. Klicka på OKlängst ned på sidan med Avancerade inställningar för dokument-eller formulär bibliotek på webbplatsen.

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara en anpassad mall i ett program som är kompatibelt med SharePoint. Anteckna platsen och växla sedan till SharePoint.

  Obs!: Om standard dokument mal len heter något annat än templates. dotxvisas inga standardmallar i listan eller biblioteket.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket som du vill ange en anpassad mall för.

  Alternativ 1: (från det moderna GRÄNSSNITTets spelbibliotek)
  Ny > Lägg till

  mall

  Lägga till mall Alternativ 2:

 3. För det här steget måste du använda Internet Explorer. I SharePoint Online väljer du alla dokumentlängst upp till höger och väljer sedan Visa i Utforskaren.

  För SharePoint Server väljer du fliken bibliotek i menyfliksområdet och väljer Öppna med Utforskareni gruppen Anslut & exportera .

  Viktigt!: Om Utforskaren inte öppnas eller om ett fel meddelande visas kan du behöva lägga till webbplatsen som en betrodd webbplats i webbläsarens inställningar. Mer information finns i Öppna i Utforskaren eller Visa med Utforskaren i SharePoint.

 4. Bläddra till den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 5. Högerklicka på filen och välj Kopierapå snabb menyn.

 6. Välj knappen tillbaka tills du kommer tillbaka till biblioteket och välj sedan mappen formulär för att öppna den.

 7. Högerklicka i ett tomt område i mappfönstret och välj Klistra inpå snabb menyn.

 8. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till webbplatsen.

 9. Välj webbplats innehålltill vänster.

 10. Leta reda på dokument biblioteket Under innehåll, Hovra över namnet, markera ellipsen (...) och välj sedan Inställningar.

  Om du inte ser dessa kommandon kanske du är i klassiskt SharePoint. I så fall går du till dokument biblioteket och väljer fliken bibliotek i menyfliksområdet och väljer sedan biblioteks inställningar.

 11. Under allmänna inställningarväljer du Avancerade inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet dokumentmall :

  Dokumentbibliotek    Ange adressen till din anpassade mall i fältet URL för mallen . Platsens webb adress är i förhållande till webbplatsens namn. Om mallen exempelvis kallas vattenstämpel. dotx och du lägger till den i mappen formulär i dokument biblioteket delade dokument , anger du följande:

  Delade dokument/formulär/vattenstämpel. dotx

  Formulär bibliotek    Ange adressen till den anpassade mall som du vill använda i fältet Mall- URL . Platsens webb adress är i förhållande till webbplatsens namn. Om mallen till exempel kallas order. xml och du lägger till den i mappen formulär i formuläret inköps formulär, anger du följande:

  Inköp/formulär/order. xsn

  Obs!: Om inställningarna i rutan dokumentmall inte är tillgängliga kan en administratör ha konfigurerat flera innehålls typer. Om du vill se om flera innehålls typer är aktiverade kontrollerar du att Ja är markerat under Tillåt hantering av innehålls typer? i avsnittet innehålls typer direkt ovanför avsnittet dokumentmallar . Om den är det måste du redigera mallen för innehålls typen.

Mer information om filmallar i ett dokument-eller formulär bibliotek

Här är några tips och rikt linjer för hur du skapar och använder mallar.

Typer av filer som du kan eller inte kan lagra i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilken fil du har i ett bibliotek kan något av följande inträffa:

Filer som är kompatibla med SharePoint Technologies    Om en användare ska kunna skapa en fil med kommandot nytt i ett dokument bibliotek måste fil mal len skapas från ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft Office Word. När du skapar en ny fil i ett formulär bibliotek kan standard programmet vara ett XML-baserat program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft InfoPath.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande lagra och hantera filen i biblioteket. I stället för att direkt skapa en fil från dokument biblioteket kan du skapa filen i programmet och sedan överföra den till biblioteket senare.

Blockerade programfiler    Av säkerhets skäl är vissa program fil typer, till exempel. exe, blockerade i ett bibliotek. Mer information finns i typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument-och formulär bibliotek.

Dokument bibliotek    Du använder ett dokument bibliotek för att lagra och hantera flera olika filtyper, till exempel dokument, kalkyl blad, presentationer, textfiler och andra typer av filer. Ett dokument bibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer med grupp medlemmar och dela med andra kollegor i hela ditt företag. Du kan använda ett dokument bibliotek som en allmän fil lagrings plats, eller så kan du använda det i ett visst syfte. En marknadsförings grupp kan till exempel ha ett eget dokument bibliotek för planering av material, nyheter och publikationer.

Formulär bibliotek    Ett formulär bibliotek är ett enkelt sätt att dela och spåra XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan till exempel skapa ett formulär bibliotek för avdelningens utgifts rapport formulär. Formulär mal len utgifts rapport lagras som standard fil mal len i formulär biblioteket. Varje gång någon skapar en utgifts rapport öppnar den mallen som ett tomt formulär som innehåller layouten, fälten och beräkningarna för utgifts rapporten. När någon fyller i formuläret sparas utgifts rapport data (och bara data) som en XML-fil i formulär biblioteket. Genom att skilja data från formuläret är det mycket lättare att bearbeta varje utgifts rapport separat i andra system, slå samman data eller exportera den för vidare bearbetning och analys.

Var filmallarna lagras i biblioteket

När ett dokument-eller formulär bibliotek har en standard fil mal len sparas den i mappen formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren om du vill se mappen formulär som innehåller fil mal len för biblioteket.

Formulär-mapp för lagring av mallar

Som standard har ett dokument bibliotek en filmall som heter Template. dotx, men du kan ändra den här filen om du vill. Om du vill ange en annan mall måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och sedan spara den i mappen formulär i ett bibliotek. Sedan anger du adressen till den anpassade mallen från biblioteket.

Ett formulär bibliotek innehåller som standard en placeholder-fil, som heter Template. XML , som du måste ersätta med en formulärmall som du skapar.

Skapa en filmall för ett formulär bibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulär bibliotek kan du använda ett XML-baserat program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel InfoPath. Det finns ytterligare fördelar med att använda ett program för design. Om du till exempel använder InfoPath kan du göra följande:

 • Skapa formulär biblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Redigera och publicera formulär mal len på nytt i formulär biblioteket.

 • Slå samman de enskilda XML-datafilerna som skapas från vissa formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höj upp XML-data till biblioteks kolumner i formulär biblioteket.

När en användare skapar ett formulär öppnas det som standard i redigerings programmet som är kompatibelt med SharePoint på användarens klient dator. Om det inte finns något kompatibelt program är det möjligt att öppna formuläret i webbläsaren. Om du vill kan du ange att ett formulär som är utformat för att öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standard beteendet för de öppna dokumenten i webbläsaren i de avancerade inställningarna för biblioteket.

Gå till inställningar, Inställningar för bibliotek

I SharePoint Online väljer du Inställningar och sedan biblioteks inställningar.

Listinställningar i menyfliksområdet

I SharePoint Server klickar du på Inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet

Klicka på avancerade inställningar i fönstret inställningar

Inställningar för ett dokument bibliotek.

Skärmbild av sidan Avancerade inställningar för ett dokumentbibliotek i SharePoint

Inställningar för att öppna dokument i webbläsaren.

Använda innehålls typer för att konfigurera mallar för dokument-eller formulär bibliotek

Om flera innehålls typer är aktiverade och mallar anges för dessa innehålls typer används de mallar som anges av innehålls typerna och inte standard fil mal len. Om du till exempel vill anpassa mallarna för biblioteket måste du ändra innehålls typerna. Mer information om innehålls typer finns i Introduktion till innehålls typer och publicering av innehålls typ.

Konfigurera en standardmall när du skapar ett dokument-eller formulär bibliotek

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Välj webbplats åtgärder, Välj Visa allt webbplats innehålloch välj sedan skapa.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Under bibliotekväljer du dokument bibliotek eller formulär bibliotek.

 4. Ange ett namn för biblioteket i fältet namn . Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

  Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

 5. Ange en beskrivning av syftet med biblioteket i fältet Beskrivning . Beskrivningen är inte obligatorisk.

  En beskrivning visas längst upp på bibliotekssidan, under namnet på biblioteket. Om du planerar att aktivera biblioteket för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för biblioteket i dess beskrivning så att de enkelt kan hitta det.

 6. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 7. I avsnittet dokument versions historik väljer du Ja om du vill ha en version eller en säkerhets kopia av en fil som ska skapas varje gång en fil checkas in i biblioteket.

 8. Gör något av följande i avsnittet dokumentmall :

  Dokumentbibliotek    Ange vilken typ av fil som ska användas som mall för nya filer i dokument biblioteket. Följande filtyper är tillgängliga som standard:

  • Inga

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003 kalkyl blad

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-kalkylblad

  • Microsoft PowerPoint-presentation

  • Microsoft OneNote 2010-anteckningsbok

  • Webb sida för Microsoft SharePoint Designer

  • Bassida

  • Webb dels sida

   Formulär bibliotek    Välj den formulärmall som du vill ange som typ av formulär för alla formulär i biblioteket.

 9. Välj Skapa.

Ändra standard fil mal len för ett dokument-eller formulär bibliotek

Det finns två sätt att ändra standardmall:

 • Om dokument-eller formulär biblioteket har en standard fil mal len för ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010 kan du redigera standard mal len.

 • För andra program kan du inte direkt redigera standard mal len, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen formulär i biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standard fil mal len

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket som du vill redigera standard mal len för.

 2. Välj namnet på biblioteket i snabb start eller klicka på webbplats åtgärder, Välj Visa allt webbplats innehålloch välj sedan namnet på biblioteket i lämpligt biblioteks avsnitt.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. I menyfliksområdet, under avsnittet biblioteks verktyg , väljer du fliken bibliotek och väljer biblioteks inställningari gruppen Inställningar.

 4. Under allmänna inställningarväljer du Avancerade inställningar.

 5. Välj Redigera mallunder rutan mall-URL i avsnittet dokumentmall . Något av följande händer:

  Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010 och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Word 2010 öppnas till exempel om standard mal len är en Word-mall eller om Excel 2010 öppnas om standard mal len är ett Excel-kalkylblad.

  Formulär bibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, antingen ett XML-baserat program för design, till exempel InfoPath 2010 eller en XML-redigerare.

  Obs!: Om personer på webbplatsen redan har fyllt i formulär som baseras på den ursprungliga mallen kan det vara bra att överväga hur ändringar i mallen påverkar dessa formulär. Om du till exempel lägger till ett fält som användarna måste fylla i kan det orsaka att fel visas i de ursprungliga formulären som har fyllts i innan fältet lades till.

 6. Gör önskade ändringar och spara sedan mallen. Stäng programmet om du inte längre behöver det eller växla till webbplatsen.

 7. Beroende på vilket formulär som är utvecklingsprogrammet kan du behöva publicera om mallen i biblioteket på webbplatsen från programmet.

 8. På webbplatsen klickar du på OKlängst ned på sidan med Avancerade inställningar för dokument -eller formulär bibliotek.

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara din anpassade mall i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010. Anteckna platsen och växla sedan till SharePoint 2010.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket som du vill ange en anpassad mall för.

 3. Välj namnet på biblioteket i snabb start eller klicka på webbplats åtgärder, Välj Visa allt webbplats innehålloch välj sedan namnet på biblioteket i lämpligt biblioteks avsnitt.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 4. I menyfliksområdet väljer du fliken bibliotek och sedan Öppna med Utforskareni gruppen Anslut & exportera .

 5. Leta upp den anpassade mall du har skapat i Utforskaren.

 6. Högerklicka på filen och välj Kopierapå snabb menyn.

 7. Välj knappen tillbaka tills du kommer tillbaka till biblioteket och välj sedan mappen formulär för att öppna den.

 8. Högerklicka i ett tomt område i mappfönstret och välj Klistra inpå snabb menyn.

 9. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 10. På menyn Inställningar väljer du biblioteks inställningar.

 11. Under allmänna inställningarväljer du Avancerade inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet dokumentmall :

  Dokumentbibliotek    Ange adressen till din anpassade mall i fältet URL för mallen . Platsens webb adress är i förhållande till webbplatsens namn. Om mallen exempelvis kallas vattenstämpel. dotx och du lägger till den i mappen formulär i delade dokument, dokument bibliotek, skriver du följande:

  Delade dokument/formulär/vattenstämpel. dotx

  Formulär bibliotek    Ange adressen till den anpassade mall som du vill använda i fältet Mall- URL . Platsens webb adress är i förhållande till webbplatsens namn. Om mallen till exempel kallas order. xml och du lägger till den i mappen formulär i formuläret inköps formulär skriver du följande:

  Inköp/formulär/order. xsn

  Obs!: Om inställningarna i rutan dokumentmall inte är tillgängliga kan en administratör ha konfigurerat flera innehålls typer. Om du vill se om flera innehålls typer är aktiverade kontrollerar du att Ja är markerat under Tillåt hantering av innehålls typer? i avsnittet innehålls typer direkt ovanför avsnittet dokumentmallar . Om den är det måste du redigera mallen för innehålls typen.

Lär dig mer om filmallar i ett dokument-eller formulär bibliotek

När du skapar ett dokument-eller formulär bibliotek kan du ange en standard fil mal len för det biblioteket. När någon skapar en ny fil i biblioteket öppnas standard mal len i lämpligt program. I ett dokument bibliotek kan du till exempel ange en Word 2010-mall. När någon skapar en ny fil i dokument biblioteket öppnas mallen i Word.

Om du vill ange ytterligare inställningar eller ange standard innehåll som visas i varje ny fil, till exempel en förinställd disposition för ett förslag på en marknadsförings kampanj eller en officiell fri skrivning, kan du också lägga till den informationen i mallen.

Typer av filer som du kan eller inte kan lagra i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilken fil du har i ett bibliotek kan något av följande inträffa:

Filer som är kompatibla med SharePoint-teknologi    Om en användare ska kunna skapa en fil med kommandot nytt i ett dokument bibliotek måste fil mal len skapas från ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Word 2010. När du skapar en ny fil i ett formulär bibliotek kan standard programmet vara ett XML-baserat program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Microsoft InfoPath 2010.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande lagra och hantera filen i biblioteket. I stället för att direkt skapa en fil från dokument biblioteket kan du skapa filen i programmet och sedan lägga till den i biblioteket senare.

Blockerade programfiler    Av säkerhets skäl är vissa program fil typer, till exempel. exe, blockerade i ett bibliotek.

Mer information om blockerade filtyper finns i avsnittet Se även.

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument-och formulär bibliotek.

Dokument bibliotek    Du använder ett dokument bibliotek för att lagra och hantera flera olika filtyper, till exempel dokument, kalkyl blad, presentationer, textfiler och andra typer av filer. Ett dokument bibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer med grupp medlemmar och dela med andra kollegor i hela företaget. Du kan använda ett dokument bibliotek som en allmän fil lagrings plats. Eller så kan du använda ett dokument bibliotek för ett visst ändamål, till exempel om en marknadsförings grupp har ett eget dokument bibliotek för planering av material, nyheter och publikationer.

Formulär bibliotek    Ett formulär bibliotek är ett enkelt sätt att dela och spåra XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan till exempel skapa ett formulär bibliotek för avdelningens utgifts rapport formulär. Formulär mal len utgifts rapport lagras som standard fil mal len i formulär biblioteket. Varje gång någon skapar en utgifts rapport öppnar den mallen som ett tomt formulär som innehåller layouten, fälten och beräkningarna för utgifts rapporten. När någon fyller i formuläret sparas utgifts rapport data (och bara data) som en XML-fil i formulär biblioteket. Genom att skilja data från formuläret är det mycket lättare att bearbeta varje utgifts rapport separat i andra system, slå samman data eller exportera den för vidare bearbetning och analys.

Var filmallarna lagras i biblioteket

När ett dokument-eller formulär bibliotek har en standard fil mal len sparas den i mappen formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren om du vill visa mappen formulär som innehåller fil mal len för biblioteket.

Innehållet i mappen Formulär i ett dokumentbibliotek

Som standard har ett dokument bibliotek en filmall som heter Template. dotx, men du kan ändra den här filen om du vill. Om du vill ange en annan mall måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Word 2010, och sedan spara den i mappen formulär i ett bibliotek. Sedan anger du adressen till den anpassade mallen från biblioteket.

Ett formulär bibliotek innehåller som standard en plats hållare som heter Template. XML, som du måste ersätta med en formulärmall som du skapar.

Skapa en filmall för ett formulär bibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulär bibliotek kan du använda ett XML-baserat program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel InfoPath 2010. Det finns ytterligare fördelar med att använda ett program för design. Om du till exempel använder InfoPath 2010 kan du göra följande:

 • Skapa formulär biblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Redigera och publicera formulär mal len på nytt i formulär biblioteket.

 • Slå samman de enskilda XML-datafilerna som skapas från vissa formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höj upp XML-data till biblioteks kolumner i formulär biblioteket.

När en användare skapar ett formulär öppnas det som standard i redigerings programmet som är kompatibelt med SharePoint 2010 på användarens klient dator. Om det inte finns något kompatibelt program är det möjligt att öppna formuläret i webbläsaren. Om du vill kan du ange att ett formulär som är utformat för att öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standard beteendet för de öppna dokumenten i webbläsaren i de avancerade inställningarna för biblioteket.

Använda innehålls typer för att konfigurera mallar för dokument-eller formulär bibliotek

Om flera innehålls typer är aktiverade och mallar anges för dessa innehålls typer används de mallar som anges av innehålls typerna och inte standard fil mal len. Om du till exempel vill anpassa mallarna för biblioteket måste du ändra innehålls typerna.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×