Ange ett start- eller avslutdatum (ett villkor) för en aktivitet

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Du kan ändra start- och slutdatum för en aktivitet i kolumnerna Startoch Slut. Men var försiktig! När du ändrar en start- eller sluttid lägger Project in villkor på de aktiviteter som tvingar dem att starta eller sluta på det datumet, även om resten av schemat ändras.

Vad vill du göra?

Lägga till ett villkor för en aktivitet

Om du har ett ofrånkomligt villkor, t.ex. ett händelsedatum, väljer du både villkorstyp och datum:

 1. Dubbelklicka på aktiviteten i aktivitetslistan Gantt-schema.

 2. Klicka på fliken Avancerat.

 3. Välj ett alternativ i listan Villkorstyp.

 4. Om du väljer något annat villkor än Så sent som möjligt eller Så snart som möjligt anger du ett datum i rutan Villkorsdatum.

  Dialogrutan Aktivitetsinformation, menyn Villkorstyp

Tips för projektledning    Låt Project sköta det programmet gör bäst: att schemalägga projektet. Ange aktiviteternas varaktighet själv och skapa länkar mellan aktiviteter, så kommer Project att beräkna start- och slutdatum för aktiviteten.

Ta bort ett villkor

Rent tekniskt går det inte att ta bort ett villkor, men du kan återställa det till standardvärdet så att det kopplas till andra aktiviteter snarare än ett visst datum.

 1. Dubbelklicka på aktiviteten i aktivitetslistan Gantt-schema.

 2. Klicka på fliken Avancerat.

 3. Välj något av följande alternativ i listan Villkorstyp:

Tillgängliga villkor

I Project kan du lägga till åtta olika villkor för aktiviteter. Dessa villkor kan vara av tre typer:

 • Flexibla villkor, som inte binder en aktivitet till ett visst datum.

 • Halvflexibla villkor, som omfattar tidigaste startdatum eller senaste slutdatum.

 • Statiska villkor, som har specifika start- eller slutdatum.

Villkor

Typ

Beskrivning

Så sent som möjligt (ALAP)

Flexibelt

Aktiviteten startar så sent den kan utan att fördröja andra aktiviteter. Detta är standardvillkoret när du schemalägger från projektets slutdatum.

Så snart som möjligt (ASAP)

Flexibelt

Aktiviteten startar så snart som möjligt. Detta är standardvillkoret när du schemalägger från projektets startdatum.

Starta tidigast (ST)

Halvflexibelt

Aktiviteten startar på eller efter ett visst datum.

Avsluta tidigast (AT)

Halvflexibelt

Aktiviteten slutar på eller efter ett visst datum.

Starta senast (SS)

Halvflexibelt

Aktiviteten startar på eller före ett visst datum.

Avsluta senast (AS)

Halvflexibelt

Aktiviteten slutar på eller före ett visst datum.

Måste avslutas (MA)

Statiskt

Aktiviteten slutar på ett visst datum.

Måste starta (MS)

Statiskt

Aktiviteten startar på ett visst datum.

Aktivitetsvillkor och aktivitetssamband

Det är lätt att blanda ihop villkor (begränsningar för när en aktivitet kan starta eller sluta) och samband (länkar som visar ett förhållande mellan aktiviteter).

Mer information om samband finns i Länka aktiviteter i ett projekt.

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Vad vill du göra?

Om villkor

Det finns tre typer av villkor:

 • Flexibla villkor har inga specifika datum. När du anger sådana villkor kan aktiviteten startas så tidigt eller så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas med hänsyn till andra villkor och aktivitetssamband i schemat.

 • Halvflexibla villkor måste ha ett datum som styr det tidigaste eller senaste start- eller slutdatumet för en aktivitet. Sådana villkor gör att en aktivitet kan slutföras när som helst, under förutsättning att start- eller sluttidsgränsen inte överskrids.

 • Statiska villkor måste ha ett datum som styr start- eller slutdatumet för aktiviteten. Sådana villkor är användbara när externa faktorer måste beaktas i schemat, t.ex. tillgången till utrustning eller resurser, tidsgränser, milstolpar i avtal och start- och slutdatum.

Följande tabell innehåller alla villkor som ingår i Project.

Villkorstyp

Villkorsnamn

Beskrivning

Flexibelt

Så sent som möjligt (ALAP)

Schemalägger aktiviteten så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas och utan att fördröja efterföljande aktiviteter. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets slutdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum för aktiviteten tillsammans med det här villkoret.

Flexibelt

Så snart som möjligt (ASAP)

Schemalägger aktiviteten så att den börjar så tidigt som möjligt. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets startdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum tillsammans med det här villkoret.

Halvflexibelt

Starta tidigast (ST)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar före ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta tidigast (AT)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs före ett visst datum.

Halvflexibelt

Starta senast (SS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar efter ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta senast (AS)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs efter ett visst datum.

Statiskt

Måste avslutas (MA)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på det angivna datumet. Anger de datum du anger som tidigt, schemalagt och sent slutdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Statiskt

Måste starta (MS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på det angivna datumet. Anger det datum du anger som tidigt, schemalagt och sent startdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Om du anger ett startdatum och ett avslutdatum för en aktivitet manuellt ändras villkorstypen för aktiviteten i Project till Starta tidigast (ST) eller Avsluta tidigast (AT). De här halvflexibla villkorstyperna gör att aktiviteten startas eller avslutas det angivna datumet oavsett senare ändringar som annars skulle påverka aktivitetens plats i den övergripande projektplanen.

Schemaläggningen blir mer flexibel om du tillåter att Project använder flexibla villkor till att beräkna start- och avslutdatum för aktiviteter utifrån de varaktigheter och aktivitetssamband du anger. Om du har ofrånkomligt villkor, till exempel ett händelsedatum som inte kan flyttas, bör du överväga att ange ett villkor för aktiviteten manuellt.

Varför?

Att begränsa en aktivitet som är underordnad en annan aktivitet kan leda till oönskade resultat, vilket illustreras i följande exempel:

Aktiviteten ”Pour foundation” är länkad så att den startar så snart ”Dig hole” avslutas. ”Dig hole” ska utföras den 10:e. Om du anger ett statiskt villkor som tvingar ”Pour foundation” att starta den 10:e och ”Dig hole” sedan avslutas tidigare så kan inte Project dra nytta av det tidigare avslutet och flytta ”Pour foundation” till att starta tidigare.

I stället för att ange specifika datum för en aktivitet kan du överväga att tilldela villkoret Så snart som möjligt (ASAP) och anger en tidsgräns för aktiviteten. När du anger en tidsgräns visar Project en tidsgränsmarkör i Gantt-schemavyn och en indikator visar en varning när aktivitetens avslutdatum flyttas förbi tidsgränsen.

Ange start- och avslutdatum för en aktivitet

Schemaläggningen blir mer flexibel om du tillåter att Project beräknar start- och avslutdatum för aktiviteter utifrån de varaktigheter och aktivitetsberoenden du anger. Om du däremot har ofrånkomliga villkor, som ett händelsedatum, kan du ange ett specifikt start- eller avslutdatum för en aktivitet.

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på aktiviteten som du schemalägger och klicka sedanKnappbild .

 3. Klicka på fliken Avancerat.

 4. Markera en villkorstyp i listan Villkorstyp.

 5. Om du markerar ett annat villkor än Så sent som möjligt eller Så snart som möjligt anger du ett villkorsdatum i rutan Villkorsdatum eller väljer ett datum i kalendern.

Meddelanden: 

 • När du schemalägger ett projekt från ett startdatum och skriver ett datum i fältet Start för en aktivitet (eller drar en Gantt-stapel för att ändra startdatumet) ställer Project in villkoret Starta tidigast (ST) för aktiviteten. Om du skriver ett datum i fältet Slutför för en aktivitet ställer Project automatiskt in villkoret Avsluta tidigast (AT).

 • Project 2007 startar nya aktiviteter som standard på projektets startdatum, men du kan ange att nya aktiviteter ska starta på dagens datum i stället för projektets startdatum. Välj Verktyg > alternativ > Schemaoch välj sedan Starta på aktuellt datum i listan Nya aktiviteter i avsnittet Schemaläggningsalternativ.

Om du har problem med dina aktivitetsvillkor kan du hitta mer information i följande avsnitt.

Ange en tidsgräns för en aktivitet

Du kan ställa in ett tidsgräns för en aktivitet så att du kan hålla reda på avslutdatumet utan att låsa schemat med ett statiskt villkor. Project uppdaterar schemat efter behov, håller reda på tidsgränsdatum och visar en symbol Bild av knapp symbol i indikatorkolumnen om en aktivitet avslutas efter måldatum.

Så här anger du en tidsgräns för en aktivitet:

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på den aktivitet som du tilldelar en tidsgräns.

 3. Klicka Knappbild och sedan på fliken Avancerat.

 4. Ange tidsgränsdatumet i rutan Tidsgräns.

  Tips: Om du senare bestämmer att du inte längre vill använda tidsgränsen för den här aktiviteten kan du ta bort tidsgränsen genom att avmarkera kryssrutan Tidsgräns.

 5. Spara tidsgränsen genom att klicka på OK. En grön Bild av knapp visas bredvid stapeln för aktiviteten i Gantt-schemavyn. Project meddelar dig om ett tidsgränsdatum passeras.

Obs!: När en aktivitet passerar tidsgränsdatumet beräknar Project den negativa eftersläpningen för aktiviteten. Om en aktivitet till exempel slutförs en dag senare än schemalagt visas eftersläpningen -1 d.

Ändra villkorstyp för en aktivitet

Du kan ändra villkorstypen för en aktivitet i Handledning, dialogrutan Aktivitetsinformation eller tabellen Villkorsdatum.

Ändra villkor i Handledning

 1. I verktygsfältet Projektguide klickar du på Bild av knapp .

 2. Klicka på Ange tidsgränser och villkor för aktiviteter i rutan Aktiviteter.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på namnet på aktiviteten om du vill välja en enstaka aktivitet.

  • Om du vill välja fler än en aktivitet håller du ned CTRL och klickar på respektive aktivitetsnamn.

  • Om du vill välja alla aktiviteter i projektet klickar du på Markera alla.

   Knappen Markera allt

 4. Välj den typ av begränsning du vill använda för de valda aktiviteterna under Begränsa en aktivitet.

 5. Klicka på Klar.

Ändra villkor i dialogrutan Aktivitetsinformation

 1. Klicka på aktiviteten som har villkoret och klicka sedan Knappbild .

 2. Granska eller ändra villkorstypen på fliken Avancerat.

Obs!: Aktivitetsvillkor markeras också tydligt i indikatorkolumnen med en villkorssymbol (antingen Bild av knapp eller Bild av knapp ). Om du vill se villkorstyp och aktuellt datum placerar du pekaren över villkorssymbolen.

Ändra villkor i tabellen Villkorsdatum

 1. Klicka på Fler vyer på menyn Visa.

 2. Välj Aktivitetslista i listan Vyer och klicka på Använd.

 3. Peka på Tabell på menyn Visa och klicka sedan på Fler tabeller.

 4. Klicka på Aktivitet.

 5. Klicka på Villkorsdatum i listan Tabeller och klicka sedan på Använd.

  Aktivitetslistan ändras så att du ser tabellen Villkorsdatum, som innehåller aktivitetsnamn, varaktighet och villkorstyp för alla villkor (inklusive Så snart som möjligt), samt villkorsdatum i förekommande fall.

 6. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill ändra typen för ett villkor klickar du på pilen i fältet Villkorstyp och sedan på den typ av villkor du vill använda.

  • Om du vill ändra datum för ett villkor skriver eller väljer du önskat datum i fältet Villkorsdatum.

   Om du ändrar ett villkor till Så snart som möjligt (ASAP) eller Så sent som möjligt (ALAP) visas Saknas i fältet Villkorsdatum.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×