Animera SmartArt-grafik

PowerPoint för Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Om du vill framhäva eller visa informationen i faser kan du lägga till en animering i SmartArt-grafiken eller till en enskild figur i SmartArt-grafiken. Till exempel kan du låta en figur snabbt flyga in från bildskärmens ena sida eller långsamt tona in.

Lägga till en animering

Om du vill animera SmartArt-grafik går du till den SmartArt-grafik som du vill animera, klickar på Animeringar och i gruppen Animering klickar du på den typ av animering du vill använda. Klicka på Fler Knappen Mer om du vill se fler alternativ. (Om du vill ta bort animeringen klickar du bara på Ingen.)

Knappen Mer på fliken Animering

När du har lagt till animeringen kan du animera enskilda figurer.

 1. Klicka på Effektalternativ i gruppen Animering på fliken Animeringaroch klicka sedan på En och en.

  Knappen Effektalternativ i gruppen Animeringar

 2. Klicka på Animeringsfönster i gruppen Avancerad animering.

  Rutan Animering

 3. I listan i animeringsfönstret klickar du på den Expanderingspil för att visa alla figurer i SmartArt-grafiken.

 4. Markera alla former som du inte vill animera, (håll ned CTRL och klicka på varje figur i tur och ordning) och klicka sedan på Ingen i gruppen Animering. (Animeringseffekten tas bort från figuren. Figuren tas inte bort från SmartArt-grafiken.)

  Alternativ för att inte animera (Ingen) i gruppen Animeringar

 5. Högerklicka på figuren i animeringsfönstret för varje återstående form ochvälj sedan de animeringsalternativ du vill använda.

Tips: Använd Hämta animering (på fliken Animeringar i gruppen Avancerad animering) för att snabbt kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill spegelvända.

 2. Klicka på dialogruteprogrammeti gruppen Animering på fliken Animeringar Dialogruteikonknappen på menyflikar .

  Dialogruteikoner på fliken Animeringar

 3. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

  Del av fliken SmartArt-animering som visar kryssrutan Omvänd ordning

Du kan justera animeringen med effektalternativ.

Viktigt!: Vissa animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik är tillgängliga för figurer. Om du vill använda effekterna på ett SmartArt-objekt högerklickar du på det och klickar sedan på Konvertera till figurer.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill justera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på pilen till höger om den animering som du vill ändra och klickar sedan på Effektalternativ.

  Nedrullningsbar meny som visar Effektalternativ

 4. Välj något av följande alternativ i listan Gruppera grafik på flikenSmartArt-animering i dialogrutan:

  Alternativ

  Beskrivning

  Som ett objekt

  Animerar hela SmartArt-grafiken som en stor bild eller ett enda stort objekt.

  Alla samtidigt

  Animerar varje figur individuellt på samma gång. Skillnaden mellan den här animeringen och Som ett objekt är mest märkbar i animeringar där figurerna roteras eller växer. Med Alla på en gångroteras eller växer varje form individuellt. Med Som ett objektroteras eller växer hela SmartArt-grafiken.

  En efter en

  Animerar varje form individuellt, en efter en.

  Nivå vid en tid

  Animerar alla former på samma nivå samtidigt. Om du till exempel har tre figurer med text på Nivå 1 och tre figurer med text på Nivå 2 animeras figurerna på Nivå 1 först och sedan animeras figurerna på Nivå 2 tillsammans.

  Nivå ett efter en

  Animerar varje form på varje nivå en efter den andra innan du går till formerna på nästa nivå. Om du till exempel har fyra figurer med text på Nivå 1 och tre figurer med text på Nivå 2 animeras alla figurerna på Nivå 1 den ena efter den andra, innan var och en av de tre figurerna på Nivå 2 animeras den ena efter den andra.

Meddelanden: 

 • Animeringen Allt samtidigt fungerar annorlunda än animeringen Som ett objekt. Om du till exempel väljer alternativet Alla samtidigt och flyg in-animeringen, kommer figurer som har längre att flyga in att flyga snabbare så att alla formerna kommer till sina destinationer samtidigt. Om du väljer samma animering och alternativet Som ett objekt kommer alla figurer att flyga med samma hastighet.

 • Om du väljer en animering förutom Som ettobjekt visas SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Du kan inte animera bakgrunden, så om bilden rör sig kan du prova att ange fyllning och linjer för SmartArt-grafiken till Ingen.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill ta bort.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på pilen till höger om den animering som du vill ändra och klickar sedan på Ta bort.

För att avgöra vilken animering som fungerar bäst tittar du på informationen i textfönstret för SmartArt-grafik, eftersom de flesta animeringar börjar med den översta punkten i textfönstret och flyttas nedåt därifrån. Du kan också spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet "Ändra ordning på en animering" ovan). Om du inte kan se textfönstret klickar du på Textfönster i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på SmartArt-grafikens layout, men du kan alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Animeringar som du använder i SmartArt-grafik skiljer sig från animeringar som du kan använda på figurer, text eller WordArt på följande sätt:

 • Att koppla samman linjer mellan former kopplas alltid till den andra formen och animeras inte individuellt.

 • Om du använder en animering för figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som figurerna visas. Ordningen kan endast ångras som en helhet.

  Exempel:     Om du har sex figurer och var och en innehåller en enda bokstaven A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller F till A. Du kan inte spela upp animeringen i ordning, till exempel A till C och sedan F till D, men du kan skapa flera bilder för att efterlikna den här ordningen. I det här exemplet kan du skapa en bild som animerar formerna A till C och en andra bild som animerar former F till D.

 • När du byter SmartArt-grafiklayout överförs alla animeringar som du har lagt till till den nya layouten.

Lägga till en animering

Viktigt!: Ytterligare animeringseffekter, till exempel color typewriter Entrance-effekten eller vänd utgångseffekten, är endast tillgängliga för figurer. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonat. Om du vill använda animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik konverterar du SmartArt-grafikentill enskilda figurer och lägger sedan till animeringseffekten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. Välj den animering du vill använda i listan Animera på fliken Animeringar i gruppen Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. På fliken Animeringar, i gruppen Animeringar, väljer du Förgrena en efter en eller Efter nivå en efter en.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 4. I listan Anpassad animering på klickar du på Expanderingspil för att visa alla figurer i SmartArt-grafiken.

 5. Markera alla former som du inte vill animera i listan Anpassad animering genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på varje figur i tur och ordning.

 6. Klicka på Ta bort. Då tas animeringseffekten bort från figuren. Själva figuren tas inte bort från SmartArt-grafiken.

 7. För varje återstående figur väljer du de exakta animeringsalternativen genom att markera figuren i listan Anpassad animering och sedan högerklicka på figuren eller klicka på Ändra.

 8. När du har valt de animeringsalternativ som du vill använda stänger du fönstret Anpassad animering.

Obs!: Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonat. Om du vill använda animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik konverterar du SmartArt-grafiken till enskilda figurer och lägger sedan till animeringseffekten.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med den animering du vill spegelvända.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 3. Högerklicka på den anpassade animeringen i listan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

När du animera SmartArt-grafiken kan du justera animeringen med hjälp av följande alternativ, beroende på vilken layout du använder.

Animerings-

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen tillämpas som om hela SmartArt-grafiken är en enda stor bild eller objekt.

Allt samtidigt

Alla figurer i SmartArt-grafiken är animerade på samma gång. Skillnaden mellan den här animeringen och Som ett objekt är mest märkbar i animeringar där figurerna roteras eller växer. Med Alla på en gångroteras eller växer varje form individuellt. Med Som ett objektroteras eller växer hela SmartArt-grafiken.

En i sin tid

Varje form animeras individuellt, den ena efter den andra.

Förgrena en efter en

Alla former i samma gren är animerade på samma gång. Den här animeringen fungerar bra med grenar i ett organisationsschema eller en hierarkilayout och liknar En och en.

Efter nivå samtidigt

Alla former på samma nivå är animerade på samma gång. Om du till exempel har en layout med tre figurer som innehåller text på Nivå 1 och tre figurer som innehåller text på Nivå 2, animeras de tre figurerna som innehåller text på Nivå 1 först och sedan animeras de tre figurerna som innehåller text på Nivå 2 ihop.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

Efter nivå ett i en

Figurerna i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt inom den nivån. Om du till exempel har en layout med fyra figurer som innehåller text på Nivå 1 och tre figurer som innehåller text på Nivå 2 animeras först var och en av de fyra figurerna som innehåller text på Nivå 1 och sedan animeras var och en av de tre figurerna som innehåller text på Nivå 2 individuellt.

Meddelanden: 

 • När du använder Alla på en gångfungerar vissa animeringar annorlunda än de gör när du använder Som ett objekt. Om du till exempel använder alternativet Alla samtidigt för flyg in-animeringen kommer figurer som ligger längre att flyga in snabbare så att alla formerna når sina destinationer samtidigt. När ett objekt används animeras alla delar av SmartArt-grafiken på samma sätt (när det gäller exemplet Flyg in i samma hastighet).

 • Om du använder en animering på en annan SmartArt-grafik än Som ett objekt kaninga andra animeringar som du använder på samma SmartArt-grafik vara Som ett objekt. Flera animeringar som används för SmartArt-grafik måste vara alla som ett objekt eller alla inte som ett objekt.

 • Om du använder animeringar (utom Som ettobjekt) i SmartArt-grafik visas alltid bakgrunden för SmartArt-grafiken på bilden. Det går inte att animera bakgrunden även om bakgrunden inte syns om den inte har någon fyllning eller några linjer.

 • Om du använder en animering, som Flyg in,i SmartArt-grafiken och sedan tar bort animeringen för en viss figur, visas figuren som du tog bort animeringen från på bilden.

 • Om du kopierar SmartArt-grafik som har en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med den animering du vill ta bort.

 2. Klicka på Ingen animering i listan Animerafliken Animeringar i gruppen Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

Du kan bestämma vilka animeringar som fungerar bäst med SmartArt-grafikens layout genom att visa informationen i textfönstret för SmartArt-grafik, eftersom de flesta animeringar börjar högst upp i textfönstret och flyttas nedåt. Du kan också spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet "Ändra ordning på en animering" ovan). Om textfönstret inte visas kan du visa det.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Det bästa sättet att animera SmartArt-grafik är att använda alternativen i listan Animera. Om det behövs kan du anpassa en animering i den anpassadeaktivitetsfönster .

De animerade objekten på bilden är noterade med icke utskrivna numrerade taggar. De här taggarna motsvarar animeringarna i listan Anpassad animering, visas vid sidan om SmartArt-grafiken och visas endast i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Animeringar som du använder i SmartArt-grafik skiljer sig från animeringar som du kan använda på figurer, text eller WordArt på följande sätt:

 • Att koppla samman linjer mellan former kopplas alltid till den andra formen och animeras inte individuellt.

 • Om du använder en animering för figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som figurerna visas. Ordningen kan endast ångras som en helhet. Om du till exempel har sex figurer och var och en innehåller en enda bokstaven A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller F till A. Du kan inte spela upp animeringen i ordning, till exempel A till C och sedan F till D. Du kan dock skapa flera bilder för att efterlikna den här ordningen. I det här exemplet kan du skapa en bild som animerar formerna A till C och en andra bild som animerar former F till D.

 • När du växlar till en annan layout överförs alla animeringar som du har lagt till till den nya layouten.

Obs!: Använd animeringar sparsamt för att förhindra att meddelandet eller åhörarna besparas.

Se även

Skapa SmartArt-grafik

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×