Celler

Använda dataverifiering i celler

Använda dataverifiering i celler

Använd dataverifiering för att begränsa vilken typ av data eller värden användare kan ange i en cell. Ett av de vanligaste bruken för dataverifiering är att skapa en listruta.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

 1. Markera de celler som du vill skapa en regel för.

 2. Välj Data >Dataverifiering..

  Dataverifiering

 3. På fliken Inställningar, under Tillåt, väljer du ett alternativ:

  • Hela numer – om du vill begränsa cellen så att bara heltal accepteras.

  • Decimaltal – om du vill begränsa cellen så att bara decimaltal accepteras.

  • Lista – för att välja data från en listruta.

  • Datum – för att bara acceptera datum.

  • Tid – för att bara acceptera tiden.

  • Textlängd – för att begränsa textlängden.

  • Anpassat – för en anpassad formel.

 4.  Välj ett villkor under Data.

 5. Ställ in de andra värden som krävs beroende på vad du har valt under Tillåt och Data.

 6. Markera fliken Indatameddelande och anpassa ett meddelande som användarna ser när de anger data.

 7. Markera kryssrutan Visa följande indatameddelande när cell markeras om du vill visa meddelandet när användaren markerar eller för muspekaren över de markerade cellerna.

 8. Välj fliken Felvarning för att anpassa felmeddelandet och välja ett Stil.

 9. Välj OK.

  Om användaren nu försöker ange ett ogiltigt värde visas en felvarning med det anpassade meddelandet.

Hämta våra exempel

Hämta en exempelarbetsbok som innehåller alla datavalideringsexempel från den här artikeln.

Om du skapar ett blad som kräver att användare anger data, kanske vill du begränsa inmatningen till ett visst datumintervall eller tal eller kontrollera att endast positiva heltal anges. Excel kan begränsa datainmatningen till vissa celler genom att använda dataverifiering, uppmana användarna att ange giltiga data när en cell markeras och visa ett felmeddelande när en användare anger ogiltiga data.

 • Vilken version använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2011

Begränsa datainmatning

 1. Markera cellerna där du vill begränsa datainmatningen.

 2. I fliken Data tab, klicka på Dataverifiering > Dataverifiering.

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. I rutan Tillåt välj du den typ av data som du vill tillåta och fyller i begränsningskriterierna och värdena.

  Obs!: Rutorna där du anger begränsningsvärden etiketteras baserat på de data och begränsningskriterier som du har valt. Om du till exempel väljer Datum som datatyp kan du ange begränsningsvärden i rutorna för minimivärden och maxvärden med etiketterna Startdatum och Slutdatum.

Fråga användare om giltiga poster

När användare klickar i en cell som har krav på datainmatning kan visa du ett meddelande som förklarar vilka data som är giltiga.

 1. Markera cellerna där du vill uppmana användarna att ange giltiga dataposter.

 2. I fliken Data tab, klicka på Dataverifiering > Dataverifiering.

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. I fliken Indatameddelande, välj kryssrutanVisa indatameddelande när cell markeras.

 4. Ange en rubrik för ditt meddelande i rutan Rubrik.

 5. I rutan Indatameddelande skriver du det meddelande som du vill visa.

Visa ett felmeddelande när ogiltiga data anges

Om du har databegränsningar och en användare anger ogiltiga data i en cell kan du se ett meddelande som förklarar felet.

 1. Markera de celler där du vill se sitt felmeddelande.

 2. I fliken Data tab, klicka på Dataverifiering > Dataverifiering.

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. Ange en rubrik för ditt meddelande i fliken Felvarning i rutan Rubrik.

 4. I rutan Felmeddelande skriver du det meddelande som du vill visa om ogiltiga data anges.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  I snabbmenyn Stil väljer du

  Kräva att användare åtgärdar felet innan de fortsätter

  Stoppa

  Varna användare att data är ogiltiga och kräva att de väljer Ja eller Nej för att ange om de vill fortsätta

  Varning!

  Varna användare att data är ogiltiga, men tillåt dem att fortsätta efter att ha avvisat varningsmeddelandet

  Viktigt

Begränsa datainmatning

 1. Markera cellerna där du vill begränsa datainmatningen.

 2. På fliken Data, under Verktyg, klickar du på Validera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. I snabbmenyn väljer du den typ av data som du vill tillåta.

 4. I snabbmenyn Data väljer du den typ av begränsningskriterier som du vill använda och anger sedan begränsningsvärden.

  Obs!: Rutorna där du anger begränsningsvärden etiketteras baserat på de data och begränsningskriterier som du har valt. Om du till exempel väljer Datum som datatyp kan du ange begränsningsvärden i rutorna för minimivärden och maxvärden med etiketterna Startdatum och Slutdatum.

Fråga användare om giltiga poster

När användare klickar i en cell som har krav på datainmatning kan visa du ett meddelande som förklarar vilka data som är giltiga.

 1. Markera cellerna där du vill uppmana användarna att ange giltiga dataposter.

 2. På fliken Data, under Verktyg, klickar du på Validera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. I fliken Indatameddelande, välj kryssrutanVisa indatameddelande när cell markeras.

 4. Ange en rubrik för ditt meddelande i rutan Rubrik.

 5. I rutan Indatameddelande skriver du det meddelande som du vill visa.

Visa ett felmeddelande när ogiltiga data anges

Om du har databegränsningar och en användare anger ogiltiga data i en cell kan du se ett meddelande som förklarar felet.

 1. Markera de celler där du vill se sitt felmeddelande.

 2. På fliken Data, under Verktyg, klickar du på Validera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 3. Ange en rubrik för ditt meddelande i fliken Felvarning i rutan Rubrik.

 4. I rutan Felmeddelande skriver du det meddelande som du vill visa om ogiltiga data anges.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  I snabbmenyn Stil väljer du

  Kräva att användare åtgärdar felet innan de fortsätter

  Stoppa

  Varna användare att data är ogiltiga och kräva att de väljer Ja eller Nej för att ange om de vill fortsätta

  Varning!

  Varna användare att data är ogiltiga, men tillåt dem att fortsätta efter att ha avvisat varningsmeddelandet

  Viktigt

Använda dataverifiering på en cell eller ett cellområde

Obs!: Med de två första stegen i det här avsnittet lägger du till valfri typ av dataverifiering. Steg 3-7 är specifikt till för att skapa en listruta. 

 1. Markera en eller flera celler som du vill verifiera.

 2. Klicka på Dataverifiering i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

 3. Välj Lista i rutan Tillåt på fliken Inställningar.

 4. I rutan Källa skriver du listvärdena, avgränsade med kommatecken. Skriv till exempel , Låg, Medel, hög.

 5. Kontrollera att kryssrutan Nedrullningsbar listruta i cell är markerad. Annars visas inte pilen för listrutan intill cellen.

 6. Om du vill ange hur nullvärden (tomma värden) ska hanteras markerar eller avmarkerar du kryssrutan Ignorera tomma celler.

 7. Testa dataverifieringen för att se till att den fungerar som den ska. Prova att ange både giltiga och ogiltiga värden i cellerna för att kontrollera att inställningarna fungerar som förväntat och att meddelandena visas som de ska.

Meddelanden: 

 • När du skapat en listruta bör du kontrollera att den fungerar som du vill. Du vill t.ex. kanske kontrollera att cellen är bred nog att visa alla posterna.

 • Ta bort dataverifiering – Markera den eller de celler som innehåller dataverifieringen som du vill ta bort. Gå sedan till Data > Dataverifiering och tryck på Ta bort allt och klicka sedan på OK i dataverifieringsdialogrutan.

Följande tabell innehåller andra typer av dataverifiering och information om hur du lägger till den i kalkylblad.

Gör så här:

Följ anvisningarna nedan:

Begränsa datainmatningen till heltal inom ett bestämt intervall.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj Hela nummer i listan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data. Om du till exempel vill ange en övre och undre gräns klickar du på Mellan.

 4. Ange det lägsta, högsta eller det exakta värde som ska tillåtas.

  Du kan också ange en formel som returnerar ett numeriskt värde.

  Säg att du till exempel verifierar data i cell F1. Om du vill definiera en minsta gräns för avdrag till två gånger antalet barn i cellen F1 väljer du Större än eller lika med i rutanData och anger formeln, =2*F1, i rutan Minimum.

Begränsa datainmatningen till decimaltal inom ett bestämt intervall.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj Decimal i rutan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data. Om du till exempel vill ange en övre och undre gräns klickar du på Mellan.

 4. Ange det lägsta, högsta eller det exakta värde som ska tillåtas.

  Du kan också ange en formel som returnerar ett numeriskt värde. Om du till exempel vill ange en högsta gräns för provisioner och bonus på 6 % av en säljares lön i cell E1, väljer du Mindre än eller lika med i rutan Data och skriver formeln =E1*6% i rutan Maximum.

  Obs!: Om du vill att användarna ska kunna ange procentvärden, t.ex. 20 %, väljer du Decimal i rutan Tillåt, väljer önskad typ av begränsning i rutan Data, anger det minsta, högsta eller exakta värdet som ett decimaltal, t.ex. 0,2, och visar sedan dataverifieringscellen i procentformat genom att markera cellen och klicka på Procentformat Knappbild i gruppen Tal på fliken Start.

Begränsa datainmatningen till datum inom ett bestämt datumintervall.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj Datum i rutan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data. Om du till exempel vill tillåta datum efter en viss dag klickar du på Större än.

 4. Ange det startdatum, slutdatum eller ett specifikt datum som ska tillåtas.

  Du kan också skriva en formel som returnerar ett datum. Om du till exempel vill ange ett tidsintervall mellan dagens datum och tre dagar framåt väljer du Mellan i rutan Data, skriver =IDAG() i rutan Startdatum och =IDAG()+3 i rutan Slutdatum.

Begränsa datainmatningen till tider inom ett bestämt tidsintervall.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj Tid i rutan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data. Om du till exempel vill tillåta tider före en viss tid på dagen klickar du på Mindre än.

 4. Ange den starttid, sluttid eller specifika tid som ska tillåtas. Om du vill ange specifika tider använder du tidsformatet hh:mm.

  Om du t.ex. har cell E2 konfigurerad med en starttid (08:00) och cell F2 med en sluttid (17:00) och vill begränsa mötestiderna mellan dessa tider väljer du Mellan i rutan Data, anger =E2 i rutan Starttid och anger sedan =F2 i rutan Sluttid.

Begränsa datainmatningen till text med en bestämd längd.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj Textlängd i rutan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data. Om du till exempel vill tillåta upp till ett visst antal tecken väljer du Mindre än eller lika med.

 4. I det här fallet vill vi begränsa inmatningen till 25 tecken, så välj mindre än eller lika med i rutan Data och ange 25 i rutan Maximum.

Beräkna vilka värden som är tillåtna baserat på innehållet i en annan cell.

 1. Följ stegen 1–2 ovan.

 2. Välj önskad typ av data i rutan Tillåt.

 3. Välj önskad typ av begränsning i rutan Data.

 4. Klicka på den cell som du vill använda för att ange vad som är tillåtet i rutan eller rutorna under rutan Data.

  Om du till exempel bara vill tillåta redigering av ett affärskonto om resultatet inte leder till att budgeten i cell E1 överskrids väljer du Tillåt > Heltal, Data, mindre än eller lika med och Maximum >= =E1.

Meddelanden: 

 • I följande exempel använder du anpassningsalternativet där du skriver formler för att ange villkor. Du behöver inte oroa dig för om rutan Data visas eller inte, eftersom det inaktiveras med anpassningsalternativet.

 • Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. men om inget annat anges är funktionerna desamma i Excel på webben.

Om du vill förvissa dig om att

Skriver du den här formeln

Cellen som innehåller ett produkt-ID (C2) alltid börjar med standardprefixet "ID-" och är minst tio (fler än nio) tecken lång.

=OCH(VÄNSTER(C2, 3) ="ID-",LÄNGD(C2) > 9)

Exempel 6: Formler för dataverifiering

Cellen som innehåller ett produktnamn (D2) bara innehåller text.

=ÄRTEXT(D2)

Exempel 2: Formler för dataverifiering

Den cell som innehåller någon annans födelsedag (B6) måste ha ett högre värde än antalet år i cell B4.

= OM(B6<=(IDAG()-(365*B4)),SANT,FALSKT)

Exempel på dataverifiering för att begränsa en inmatning till en lägsta ålder

All information i cellområdet A2:A10 innehåller unika värden.

=ANTAL.OM($A$2:$A$10;A2)=1

Exempel 4: Formler för dataverifiering

Obs!: Du måste ange dataverifieringsformeln för cell A2 först och sedan kopiera A2 till A3:A10 så att det andra argumentet i ANTAL.OM matchar den aktuella cellen. A2)=1-delen ska alltså ändras till A3)=1, A4)=1 o.s.v.

Mer information

Se till att en e-postadress i cell B4 innehåller @-symbolen.

=ÄRTAL(HITTA("@",B4))

Exempel på dataverifiering som säkerställer att en e-postadress innehåller @-symbolen

Vill du veta mer?

Mer om dataverifiering

Lägga till eller ta bort poster från en listruta

Ta bort en listruta

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×