Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Dekorativ ikon behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word men inte använder en skärm läsare? Se Hjälp Center för Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Word main innehåller följande huvud element:

 • Verktygsfältet snabb åtkomst och namn listen högst upp på skärmen.

 • Flikarna i menyfliksområdet under verktygsfältet snabb åtkomstsom innehåller flikar som Arkiv, Start, Infoga, layout, Granskaoch Visa samt i Sök fältet för att berätta och knappen dela . Menyfliksområdet med de alternativ som är specifika för den valda fliken placeras direkt under raden med menyfliksområdet.

 • Huvud innehålls området är under menyfliksområdet och innehåller dokument innehållet. Det finns också valfria fönster som kan öppnas på sidan av huvud innehålls området eller under den.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokument statistik, till exempel antal sidor, ord räkning, text språk och zoomnings nivå.

Om du vill växla mellan huvud visnings elementen trycker du på F6 tills du hör "menyflik," namnet på dokumentet, namnet på en öppen ruta eller "statusfält".

Du navigerar i verktygsfältet snabb åtkomst och namn listen genom att trycka på Alt en gång. Du hör: "menyflikar Tryck sedan på SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR för att markera det.

Om du vill navigera bland flikarna i menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör namnet på den flik eller kontroll som du vill använda och trycker på RETUR för att markera den. Du kan också använda kortkommandon för att flytta mellan flikar i menyfliksområdet.

Om du vill navigera från menyfliken till menyfliksområdet trycker du på TABB en gång. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Navigera mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det önskade alternativet och tryck på RETUR för att markera det. Du kan också använda tangent bords gen vägar för att välja alternativ direkt.

Du navigerar i statusfältet genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör namnet på den flik eller kontroll som du vill använda och sedan trycka på RETUR för att välja det.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • Arkiv -menyn, som innehåller kommandon som ny, ÖppnaochSpara.

  Öppna Arkiv -menyn genom att trycka på ALT + F. Du hör "Arkiv, info" och fliken info öppnas. Du navigerar på Arkiv -menyn genom att trycka på upp-eller nedpilen tills du hör det meny alternativ som du vill använda och sedan trycka på RETUR för att öppna fliken. Navigera på fliken Arkiv genom att trycka på TABB eller på SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill ha.

  Om du vill avsluta Arkiv -menyn och återgå till huvudvyn trycker du på ESC.

 • Fönstret alternativ som innehåller Word inställningar, till exempel anpassning, inställningar för korrektur läsning och språk inställningar.

  Öppna fönstret alternativ genom att trycka på ALT + F, T. Du hör: "Word-alternativ." Om du vill navigera bland alternativ kategorierna trycker du på nedpilen tills du hör namnet på den kategori du vill använda och trycker sedan på TABB för att flytta fokus till fönstret innehåll. Navigera i innehålls fönstret genom att trycka på uppåt-och nedåtpilarna tills du hör det alternativ du vill ha och sedan trycka på RETUR för att markera det.

  Om du vill stänga fönstret alternativ och återgå till huvudvyn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK" och trycker sedan på RETUR. Tryck på ESC om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

 • Vyn läsläge , som är utformad för att göra det lättare att läsa text och innehåller verktyg för läsning i stället för att skriva.

  Aktivera läslägegenom att trycka på Alt + W, F. Information om hur du använder läslägefinns i användaläsläge.

  Tryck på ESC för att avsluta läsläge.

 • Navigerings fönstret, som du kan använda för att snabbt flytta från en del av dokumentet. Du kan flytta runt i dokumentet baserat på rubriker, sidor eller Sök resultat.

  Om du vill aktivera eller inaktivera navigerings fönstret trycker du på Alt + W, K. Information om hur du använder navigerings fönstretfinns i använda navigerings fönstret.

Utforska ett dokument

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Använda genomsöknings läge

Om du vill navigera i texten i dokumentet aktiverar du skannings läget i skärm läsaren. Med skärm läsaren trycker du på Caps Lock + blank steg.

Med att skannings läget är aktiverat kan du navigera i dokumentet med upp-och nedpilarna och växla mellan stycken och andra element. Skärm läsaren läser upp all formatering i texten och sedan själva stycket.

Använda läsläge

Läsläge i Word innehåller funktioner som är optimerade för att läsa texten, inklusive Läs upp.

 • Aktivera läslägegenom att trycka på Alt + W, F.

 • För att gå till Läs upp-menyn i hel skärms lägei läsläge trycker du på Alt och sedan på TABB-tangenten tills du hör namnet på den flik som du vill använda och tryck sedan på RETUR för att markera den.

 • Tryck på Alt + W, R i läslägeför att använda Läs upp. För att komma åt Läs kontrollerna trycker du på TABB-tangenten tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det.

  Obs!: För bästa resultat kan det vara bra att stänga av skärm läsaren innan du använder Läs upp.

Använda navigerings fönstret

Du kan använda navigerings fönstret för att snabbt navigera mellan rubriker och Sök resultat i ett dokument.

 1. Aktivera navigerings fönstret genom att trycka på Alt + W, K.

 2. Om du vill flytta fokus från huvudvyn till navigerings fönstret trycker du på F6 tills du hör: "navigera."

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill gå till en rubrik väljer du upp-eller nedpilen tills du hör den du vill ha och trycker sedan på RETUR för att flytta fokus till dokumentet i huvudvyn.

  • Om du vill använda Sök fältet i navigerings fönstret trycker du på uppåtpil tills du hör "Sök efter dokument", skriv sedan sökorden och tryck på RETUR. Du hör: "nästa resultat". Om du vill växla mellan Sök Resultat trycker du på RETUR tills du hamnar på den du vill använda.

Zooma för att förstora eller förminska det du vill se

Zooma in för att få en närbild av dokumentet eller zooma ut för att se mer av sidan i en mindre storlek.

 1. Tryck på Alt + W, Q. Om du använder en skärm läsare hör du "Zooma dialog ruta" eller "Zooma fönster".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du kommer till rotations rutan procent och ange sedan ett procenttal eller Använd upp-eller nedpilen för att ändra procent satsen.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen OK och tryck på RETUR.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word men inte använder en skärm läsare? Se Hjälp Center för Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Om du vill navigera i huvudvyn i Word trycker du på F6 (framåt) och Skift + F6 (bakåt). Fokus flyttas mellan följande områden i huvudvyn:

 • Området dokument innehåll

 • Markerad flik i menyfliksområdet

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Statusfält

 • Navigerings fönstret om det är aktiverat

Navigera bland flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet är huvud meny raden i Word. Om du vill nå menyfliken trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken i menyfliksområdet, till exempel "Start, markerad, flik". Använd vänster och höger piltangent för att flytta mellan flikarna. Tryck på blank steg för att välja en flik. Ett flik-specifikt menyfliksområde visas nedanför. Information om hur du bläddrar bland menyfliksområdet finns i navigera i menyfliksområdet.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i dokumentet.

 • Rita

  Använd rit verktyg för fri hands ritning.

 • Design

  Välj ett tema, justera stycke avstånd och Lägg till en vattenstämpel eller pager.

 • Layout

  Ange marginaler, orientering och storlek på en sida.

 • Referenser

  Lägga till en innehålls förteckning, fotnoter och kors referenser.

 • Utskick

  Skapa adress etiketter eller ett dokument som du kan skicka till flera personer direkt från Word.

 • Granska

  Kontrol lera stavning och tillgänglighet i dokumentet och samar beta med andra med hjälp av kommentarer och anteckningar.

 • Visa

  Välj en vy, till exempel Utskriftslayout, ange sid zoomnings nivå och gå till utbildnings verktygen.

Navigera i menyfliksområdet

Tryck på TABB för att gå till menyfliksområdet när du har navigerat till fliken för höger menyflik enligt beskrivningen i navigera i menyfliksområdetoch visa dess kommandon och alternativ. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta bakåt. Tryck på blank steg för att göra en markering eller tryck på F6 för att lämna menyfliksområdet.

Tips: Det går ofta snabbare att använda tangent bords gen vägar för att komma åt kommandon och alternativ i menyfliksområdet. Mer information finns i kortkommandon i Word.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • När du öppnar Word programmet landar du på Start sidan. Från start sidan kan du skapa ett nytt dokument, bläddra bland mallar, öppna ett befintligt dokument och komma åt konto informationen.

  För att återgå till Start-menyn senare trycker du på F6 tills du hör "knappen Arkiv" och trycker sedan på blank steg. Du hör: "öppna nya och senaste filer". Navigera i menyn genom att trycka på TABB eller höger-eller vänsterpilen. Tryck på blank steg för att göra en markering.

 • Menyn program innehåller ytterligare menyer och kommandon, till exempel för att redigera text och formatera tabeller. Flytta fokus till program menyn genom att trycka på CTRL + ALT + M och sedan trycka på TABB-tangenten tills du hör menyn du vill använda.

  I menyn Arkiv kan du till exempel starta ett nytt dokument, öppna ett befintligt dokument, spara, dela eller skriva ut filen som du arbetar med och välja Word alternativ. Öppna Arkiv -menyn genom att trycka på CTRL + ALT + M. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Arkiv" och tryck sedan på blank steg. Använd upp-och nedpilarna för att navigera på Arkiv -menyn. Öppna en undermeny genom att trycka på högerpil. Välj genom att trycka på blanksteg.

  Stäng Arkiv -menyn och gå tillbaka till kalkyl bladet genom att trycka på ESC.

 • I fönstret Inställningar i Word kan du komma åt Word inställningar som Autokorrigering och alternativ för menyfliksområdet.

  Tryck på kommando + komma (,) för att öppna fönstret Inställningar i Word . Tryck på TABB för att flytta i fönstret. Tryck på blank steg för att välja en inställning. Dialog rutan inställningar öppnas. Om du vill navigera i dialog rutan inställningar trycker du på TABB eller piltangenterna. Tryck på blank steg för att göra en markering.

  Om du vill stänga fönstret Inställningar i Word och gå tillbaka till kalkyl bladet trycker du på ESC.

Utforska ett dokument

När du öppnar ett Word dokument är fokus på innehålls området. Om du har flyttat fokus från innehålls området trycker du på F6 tills du hör "redigera text", följt av insättnings punkten i dokumentet. Det finns flera sätt att navigera i innehålls området:

Använda tangentbordsgenvägar

En fullständig lista över navigerings gen vägar finns i kortkommandon i Word.

När fokus är på dokumentets brödtext trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att interagera med innehållet:

 • Om du vill flytta till början av ett dokument trycker du på kommando + Home eller FN + kommando + VÄNSTERPIL.

 • Om du vill flytta ett ord åt vänster eller höger trycker du på ALT + vänster-eller högerpilen.

 • Flytta ett stycke uppåt eller nedåt genom att trycka på kommando + NEDPIL eller UPPIL.

 • Om du vill gå till föregående infognings punkt trycker du på Skift + F5.

 • Om du vill sluta använda innehållet trycker du på Ctrl + Alt + Skift + Uppåtpil.

Använda VoiceOver-rotor, snabb navigering eller objekt väljaren

Du kan använda VoiceOver-funktioner som rotor, snabb navigering eller objekt väljare för att navigera direkt till ett objekt. Du kan till exempel gå direkt till en avsnitts rubrik eller länk.

 • Öppna rotorn genom att trycka på CTRL + ALT + U.

 • Öppna objekt väljaren genom att trycka på Ctrl + Alt + I.

 • Om du vill aktivera snabb navigerings fältet trycker du på vänster och höger piltangent samtidigt.

Om du vill veta mer om hur du använder VoiceOver-funktioner går du till VoiceOver komma igång-guide.

Använda navigeringsfönstret

Du kan snabbt flytta mellan hela sidor med hjälp av navigerings fönstret, som öppnas till vänster om dokumentets brödtext.

 1. Tryck på F6 tills du hör namnet på fliken som du är på, till exempel "Start, markerad, flik".

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Visa, flik" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Navigeringsfönster, avmarkerad, kryssruta” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att aktivera. Du hör: "sidofönstret, åtgärds fönstret". Fokus flyttas till navigerings fönstret.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + Uppåtpil tills du hör: "utanför vyn, menyfliksområdet."

 5. Om du vill flytta fokus till navigerings fönstret trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "sidofält, åtgärds fönster" och trycker sedan på CTRL + ALT + SKIFT + nedåtpil.

 6. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "dokument miniatyrer" och tryck sedan på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL. VoiceOver meddelar hur många sidor det finns och vilken sida du är på.

 7. Om du vill flytta mellan sidor trycker du på Ctrl + Alt + Down eller uppåtpil tills du hör den sida du vill använda och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att navigera till den.

Fokus flyttas till texten på den markerade sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för iOS med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word men inte använder en skärm läsare? Se Hjälp Center för Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Word main innehåller följande huvud element:

 • Den översta meny raden som innehåller alternativ som Stäng, delaoch fil.

 • Området dokument innehåll som visas under menyn överkant och det tar upp majoriteten av skärmen.

 • Snabb verktygs fältet, som innehåller alternativ för dokumentformatering, till exempel fet, understrukenoch lista, visas längst ned på skärmen när ett redigerbart element är markerat i innehålls området.

 • Menyfliksområdet, som visas längst ned på skärmen, och innehåller flera flikar som innehåller olika verktyg.

Gå till den översta meny raden från dokument innehållet genom att svepa åt vänster tills du hör "Arkiv". Om du vill välja ett övre meny rads alternativ sveper du åt vänster och höger tills du hör den du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Gå till verktygsfältet snabbt genom att välja ett redigerbart element i dokumentet och svepa åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck sedan på skärmen för att markera den.

Gå till menyfliksområdet genom att gå till den översta meny raden, svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbel tryck på skärmen. Du hör den valda menyn i menyfliksområdet. Om du vill ändra tabbarna dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen. Navigera i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck på skärmen för att markera den.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • Arkiv -menyn, som innehåller alternativ som att Spara en kopia, Exporteraoch skriva ut.

  Öppna Arkiv -menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du navigerar i menyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör önskat objekt och dubbel tryck sedan på skärmen. Lämna menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 • Med vyn Sök kan du bläddra bland Sök resultat i dokumentet.

  Om du vill använda vyn sökning sveper du åt vänster tills du hör "Sök" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Om du vill bläddra igenom Sök resultaten i dokumentet sveper du åt vänster tills du hör "nästa Sök resultat" eller "föregående Sök resultat" och dubbeltrycker på skärmen. Lämna vyn Sök genom att svepa åt höger tills fokus är på dokumentets innehåll och dubbel tryck sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör VoiceOver-meddela den för tillfället öppna sidan, följt av "innehåll". Svep uppåt eller nedåt för att ändra navigerings läget för skärm läsare, till exempel rubriker, stycken, linjer eller ord, och svep åt höger eller vänster för att navigera.

Använd VoiceOver-rotorn och välj hur du vill flytta dig genom dokumentet när du sveper uppåt eller nedåt. Om du till exempel väljer Ord flyttas insättningspunkten igenom dokumentet ord för ord med varje svep.

Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar för att bläddra igenom ett dokument. När du lyfter upp fingrarna på skärmen visar VoiceOver den sida du är på.

Använd sidlayoutläge för att öka storleken på texten på en sida, så att den blir lättare att läsa, redigera text och lägga till kommentarer på din telefons lilla skärm. Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Sidlayout och dubbel tryck sedan på skärmen.

Att tänka på när du arbetar med Word för iPhone

Använda VoiceOver med ett externt tangent bord

Om du använder VoiceOver med ett externt tangentbord och du vill använda tangentbordsgenvägar ska du se till att QuickNav är avstängt. Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt på det externa tangentbordet. VoiceOver meddelar att QuickNav är avstängt. Tryck på piltangenterna igen när du vill aktivera QuickNav.

Kortkommandon finns i kortkommandon i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Android med tangent bordet och TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word men inte använder en skärm läsare? Se Hjälp Center för Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Word main innehåller följande huvud element:

 • Den översta meny raden som innehåller alternativ som Spara och Stäng, Ångraoch menyn.

 • Området dokument innehåll som visas under menyn överkant och det tar upp majoriteten av skärmen.

 • Snabb verktygs fältet, som innehåller alternativ för dokumentformatering, till exempel fet, understrukenoch lista. Det visas längst ned på skärmen när ett redigerbart element är markerat i innehålls området.

 • Menyfliksområdet, som visas längst ned på skärmen, och innehåller flera flikar som innehåller olika verktyg.

Gå till den översta meny raden från dokument innehållet genom att svepa åt vänster tills du hör "meny". Om du vill välja en knapp för huvud fältet sveper du åt vänster och höger tills du hör namnet på den du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Gå till verktygsfältet snabbt genom att välja ett redigerbart element i dokumentet och svepa åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck sedan på skärmen för att markera den.

Gå till menyfliksområdet och navigera till snabb verktygsfältet genom att svepa åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck på skärmen. Du hör den valda menyn i menyfliksområdet. Om du vill byta flik dubbel tryck på skärmen och svep åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik som du vill använda och dubbel TABB på skärmen. Navigera i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck på skärmen för att markera den.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • Arkiv -menyn, som innehåller fil kommandon som att Spara en kopia, Exporteraoch skriva ut.

  Öppna Arkiv -menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du navigerar i menyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör önskat objekt och dubbel tryck sedan på skärmen. Lämna menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 • Sök fältet, som gör att du kan bläddra bland Sök resultat i dokumentet.

  Om du vill använda Sök fältet sveper du åt vänster tills du hör "Sök" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ange den term som du vill söka efter på skärm tangent bordet. Om du vill bläddra igenom Sök resultaten i dokumentet sveper du åt vänster tills du hör "hitta föregående" eller "Sök nästa" och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill stänga Sök fältet sveper du åt höger till "Stäng Sök fältet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör skärm läsaren tillkännager den öppna sidan, sedan "innehåll". Svep uppåt eller nedåt för att ändra navigerings läget för skärm läsare, till exempel rubriker, stycken, linjer eller ord, och svep åt höger eller vänster för att navigera.

Använda TalkBack skärm läsare och pekskärmar

Word för Android fungerar med den inbyggda skärm läsaren i Android, TalkBack. När TalkBack är aktiverat hör du en talad Beskrivning av vad du väljer eller aktiverar på enheten. Det inkluderar kommandon, platser, listor och knappar, utöver innehållet i Word-skärmar, menyer och popup-fönster.

Använd globala och lokala snabbmenyer

När du navigerar med TalkBack är två snabbmenyer tillgängliga för att hjälpa dig att hitta inställningar och kontroller. Den globala snabbmenyn innehåller kommandon som fungerar överallt. Lokala snabbmenykommandon beror på det fokuserade objektet.

Mer information om den globala och lokala snabbmenyn finns på Använda globala och lokala snabbmenyer.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Word main innehåller följande huvud element:

 • Den översta meny raden som innehåller kommandon som Sök, mobilvyoch dela.

 • Dokument innehåll som visas under menyn överkant och det tar upp majoriteten av skärmen.

 • Kommando-paletten, som visas längst ned på skärmen och innehåller dokument för att skapa och formatera relaterade kommandon, till exempel fet, understrukenoch lista, avgränsas till olika flikar i menyfliksområdet.

Gå till den översta meny raden från dokument innehållet genom att svepa åt höger tills du hör: "Arkiv." Om du vill välja en knapp för huvud fältet sveper du åt vänster och höger tills du hör namnet på den du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Om du vill gå till kommandot kommando sveper du åt höger tills du hör "kommandosyntax, fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör den valda fliken. Om du vill ändra tabbarna dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen. Navigera i menyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck på skärmen för att markera den.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • Backstage -vyn som innehåller fil kommandon som Öppna, Sparaoch skriva ut.

  Öppna backstage -vyn genom att svepa åt höger tills du hör "Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du navigerar i menyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör önskat objekt och dubbel tryck sedan på skärmen. Om du vill lämna backstage -vyn sveper du åt vänster tills du hör "gå tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Sök fältet, som gör att du kan bläddra bland Sök resultat i dokumentet.

  Använd vyn Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Ange den term som du vill söka efter med hjälp av skärm tangent bordet. Om du vill bläddra igenom Sök resultaten i dokumentet sveper du åt vänster tills du hör "Sök nästa" eller "Sök föregående" och dubbeltrycker på skärmen. Lämna vyn Sök genom att svepa åt höger tills du hör "Stäng Sök fältet" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör skärm läsaren tillkännager den öppna sidan, följt av "innehåll". Svep uppåt eller nedåt för att ändra navigerings läget för skärm läsare, till exempel rubriker, stycken, linjer eller ord, och svep åt höger eller vänster för att navigera.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Använd Word för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Dekorativ ikon behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word men inte använder en skärm läsare? Se Hjälp Center för Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Navigera mellan vyer

Utforska ett dokument

Använda Tala om det

Navigera i huvudvyn

Word för webben main innehåller följande huvud element:

 • Namn listen, som innehåller knappen lista över Microsoft-tjänster , för att starta andra program, samt namn och sökväg för den öppna filen.

 • Menyfliksområdet högst upp på skärmen, som innehåller flikarna Arkiv, Start, Infoga, Sidlayout, referenser, Granska, Visaoch Hjälp samt fältet berätta vad du vill göra . Menyfliksområdet med knappar som är specifika för den valda fliken placeras direkt under raden med menyfliksområdet.

 • Huvud innehålls området under menyfliksområdet, som innehåller dokument innehållet.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokument statistik, till exempel antal sidor, ord räkning, text språk och zoomnings nivå.

Om du vill växla mellan huvud visnings elementen trycker du på CTRL + F6 tills du hör "lista över Microsoft-tjänster", den för närvarande valda fliken, "redigerings området" eller det aktuella sid numret.

Om du vill navigera i namn listen, menyfliken eller statusfältet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör namnet på den flik eller kontroll som du vill använda och trycker på RETUR för att öppna den.

Gå till menyfliksområdet genom att trycka på CTRL + RETUR. Du hör namnet på den första knappen i menyfliksområdet. Navigera mellan knapparna i menyfliksområdet genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör namnet på den knapp du vill använda och tryck på RETUR för att markera den.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Word följande vyer som används ofta:

 • Arkiv -menyn, som innehåller kommandon som ny, ÖppnaochSpara.

  Öppna Arkiv -menyn genom att trycka på Alt + Windows-tangenten, F. Du hör "Stäng menyn" och Arkiv -menyn öppnas, med fokus på knappen Stäng meny . Om du vill navigera på Arkiv -menyn trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det meny alternativ du vill använda och trycker sedan på RETUR för att öppna fliken. Navigera på fliken Arkiv genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill använda.

  Om du vill lämna Arkiv -menyn trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "Stäng-menyn" och trycker sedan på RETUR.

 • Läsvyn, som är utformad för enklare läsning av texten.

  I läsvynkan Word för webben till gång till hjälpmedels lägesom gör det mycket enklare för personer som använder en skärm läsare att läsa. I hjälpmedels lägetvisar Word för webben en PDF-version (Portable Document Format) för filen med taggning i webbläsaren. Skärmläsaren läser texten och dess formatering från PDF-versionen i webbläsaren.

  Aktivera läsvyngenom att trycka på Alt + Windows-tangenten, W, F. Navigera till läsvyn genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR för att markera det.

  Om du använder skärm läsaren i Microsoft Edge kan Word för webben automatiskt växla till hjälpmedels läge varje gång du öppnar läsvyn. Om du vill aktivera eller inaktivera hjälpmedels läget manuellt trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "hjälpmedels läge" och trycker sedan på RETUR.

  Om du vill avsluta läsvyntrycker du på SKIFT + TABB tills du hör "redigera dokument" och trycker sedan på RETUR. Du hör: "redigera i Word." Om du vill öppna dokumentet i Word trycker du på RETUR. Om du vill återgå till Word för webben trycker du på TABB en gång. Du hör: ”Redigera i webbläsare”. Tryck på Retur.

 • Navigerings fönstret, som du kan använda för att snabbt flytta från en del av dokumentet. Du kan flytta runt i dokumentet baserat på rubriker, sidor eller Sök resultat.

  Om du vill aktivera eller inaktivera navigerings fönstret trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, K. Information om hur du använder navigerings fönstretfinns i använda navigerings fönstret.

Utforska ett dokument

Använda navigeringsfönstret

Du kan använda navigerings fönstret för att snabbt och enkelt navigera mellan rubriker i ett dokument.

 1. Aktivera navigerings fönstretgenom att trycka på Alt + Windows-tangenten, W, K.

 2. Om du vill flytta fokus från huvudvyn till navigerings fönstrettrycker du på CTRL + F6 tills du hör: "Stäng."

 3. Om du vill flytta till en rubrik trycker du på TABB tills du hör "rubriker" och trycker sedan på RETUR. Du navigerar till rubriken genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör den du vill använda och sedan trycka på RETUR för att flytta fokus till dokumentet i huvudvyn på önskad plats.

Zooma ett dokument

 1. Tryck på Ctrl+F6 för att flytta fokus till statusfältet. Du hör den aktuella sidan.

 2. Tryck på TABB tills du hör den aktuella zoomnings procenten och "zoomnivå", och öppna sedan dialog rutan Zooma genom att trycka på RETUR.

 3. När du hör "OK, knapp" trycker du på TABB-tangenten tills du hör den valda zoomnivån.

 4. Om du vill välja ett zoom-procenttal använder du upp-och nedpilarna.

 5. När du hör önskat procenttal trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK" och trycker sedan på RETUR.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärm läsare för att hämta ett dokument i Word för webben

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×