När du skapar Excel tabellExcel ett namn till tabellen och till varje kolumnrubrik i tabellen. När du lägger till formler i en Excel-tabell kan de namnen visas automatiskt när du skriver formeln och väljer cellreferenserna i tabellen istället för att du måste skriva in dem manuellt. Här är ett exempel på vad som sker i Excel:

I stället för att använda uttryckliga cellreferenser

används namn på tabeller och kolumner i Excel

=Summa(C2:C7)

=SUM(DeptSales[Sales Amount])

Den här kombinationen av tabellnamn och kolumnnamn kallas för en strukturerad referens. Namnen i strukturerade referenser justeras när du lägger till eller tar bort data från tabellen.

Strukturerade referenser visas också när du skapar en formel utanför en Excel-tabell som refererar till tabelldata. Referenserna kan göra det enklare att hitta tabeller i en stor arbetsbok.

Du kan inkludera strukturerade referenser i formeln: klicka på de tabellceller du vill referera till istället för att skriva in deras cellreferens i formeln. Nu ska vi använda följande exempeldata för att ange en formel som automatiskt använder strukturerade referenser för att beräkna hur stor försäljningsordern blir.

Säljare

Region

Sales Amount

% Provision

Provisionsbelopp

Magnus

Norr

260

10 %

Bengt

Söder

660

15 %

Katarina

Öst

940

15 %

Torleif

Väst

410

12 %

Titti

Norr

800

15 %

Bengt

Söder

900

15 %

 1. Kopiera exempeldata i tabellen ovan, inklusive kolumnrubrikerna, och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel kalkylblad.

 2. Skapa tabellen genom att markera en cell i dataområdet och trycka på Ctrl+T.

 3. Kontrollera att rutan Tabellen har rubriker är markerad och klicka på OK.

 4. Skriv ett likhetstecken (= )i cell E2 och klicka på cell C2.

  I formelfältet visas den strukturerade referensen [@[Sales Amount]] efter likhetstecknet.

 5. Skriv en asterisk (*) direkt efter den avslutande hakparentesen och klicka på cell D2.

  I formelfältet visas den strukturerade referensen [@[% Commission]] efter asterisken.

 6. Tryck på Retur.

  Excel skapar automatiskt en beräknad kolumn, kopierar formeln i hela kolumnen och anpassar den för varje rad.

Vad händer när jag använder explicita cellreferenser?

Om du skriver in explicita cellreferenser i en beräknad kolumn kan det vara svårare att se vad formeln beräknar.

 1. Klicka på cell E2 i exempelkalkylbladet

 2. Skriv =C2*D2 i formelfältet och tryck på Retur.

Lägg märke till att även om formeln kopieras i hela kolumnen används inte strukturerade referenser. Om du till exempel lägger till en kolumn mellan de befintliga kolumnerna C och D måste du revidera formeln.

Hur ändrar jag ett tabellnamn?

När du skapar en Excel-tabell skapas ett standardtabellnamn (Tabell1, Tabell2 och så vidare) i Excel, men du kan ändra tabellnamnet så att det blir mer beskrivande.

 1. Markera en cell i tabellen för att visa tabellverktygen > Fliken Design i menyfliksområdet.

 2. Skriv det namn du vill använda i rutan Tabellnamn och tryck på Retur.

I våra exempeldata används namnet Områdesförsäljning.

Använd följande regler för tabellnamn:

 • Använd giltiga tecken  Börja alltid ett namn med en bokstav, ett understreck (_) eller ett omvänt snedstreck (\). Använd bokstäver, siffror, punkter och understreck för resten av namnet. Du kan inte använda "C", "c", "R" eller "r" för namn, eftersom de redan finns angivna som en genväg för att välja den kolumn eller rad för den aktiva cellen när du anger dem i rutan Namn eller Gå till.

 • Använd inte cellreferenser  Namn får inte vara samma som en cellreferens, t.ex. Z$100 eller R1C1.

 • Använd inte blanksteg för att separera ord  Blanksteg kan inte användas i namnet. Du kan använda understreck (_) och punkt (.) som avgränsare mellan ord. Till exempel Områdesförsäljning, Summa_Säljare eller Första.kvartalet.

 • Använd inte fler än 255 tecken Ett tabellnamn kan innehålla upp till 255 tecken.

 • Använd unika tabellnamn <c0 /> Dubblettnamn är inte tillåtet. Excel gör ingen skillnad mellan versaler och gemener i namn. Om du alltså anger "Försäljning" men redan har ett annat namn som kallas "FÖRSÄLJNING" i samma arbetsbok uppmanas du välja ett unikt namn.

 • Använda en objektidentifierare  Om du planerar att ha en blandning av tabeller, pivottabeller och diagram kan det vara bra att lägga till objekttypen i namnen. Till exempel: tbl_Sales för en försäljningstabell, pt_Sales för en pivottabell för försäljning och chrt_Sales för ett försäljningsdiagram eller ptchrt_Sales för en pivotdiagram. Det här sparar alla dina namn i en sorterad lista i Namnhanteraren.

Syntaxregler för strukturerade referenser

Du kan också ange eller ändra strukturerade referenser manuellt i formeln, men för att göra det kan det vara bra att förstå syntaxen för strukturerad referens. Nu ska vi gå igenom följande formelexempel:

=SUM(DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]],DeptSales[[#Data],[Commission Amount]])

Den här formeln har följande strukturerade referenskomponenter:

 • Tabellnamn:    DeptSales är ett anpassat tabellnamn. Det refererar till tabelldata, utan en rubrik eller totalt antal rader. Du kan använda ett standardtabellnamn, till exempel Tabell1, eller ändra till ett eget namn.

 • Kolumnspecificerare:    [Sales Amount] and [Commission Amount] är kolumnspecificerare som använder namnen på kolumnerna de representerar. De refererar till kolumndata, utan en kolumnrubrik eller summarad. Omge alltid specificerare med hakparenteser.

 • Elementspecificerare:    [#Totals] och [#Data] är speciella elementspecificerare som refererar till vissa delar i tabellen, till exempel summaraden.

 • Tabellspecificerare:    [[#Totals],[Sales Amount]] och [[#Data],[Commission Amount]] är tabellspecificerare som representerar de yttre delarna av den strukturerade referensen. Yttre referenser följer tabellnamnet och de omfattas av hakparenteser.

 • Strukturerad referens:    (DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]] och DeptSales[[#Data],[Commission Amount]] är strukturerade referenser, som representeras av en sträng som börjar med tabellnamnet och slutar med kolumnspecificerare.

Om du vill skapa eller redigera strukturerade referenser manuellt använder du följande syntaxregler:

 • Använda hakparenteser runt specificerare    Alla tabell-, kolumn- och specialelementspecificerare ska stå inom hakparenteser ([ ]). En specificerare som innefattar andra specificerare kräver yttre hakparenteser för att innefatta de inre hakparenteserna för de andra specificerarna. Till exempel: =DeptSales[[Sales Person]:[Region]]

 • Alla kolumnrubriker är textsträngar    Men de kräver inte citattecken när de används i en strukturerad referens. Tal eller datum, som 2014 eller 2014-01-01, är också textsträngar. Du kan inte använda uttryck med kolumnrubriker. Till exempel kommer uttrycket DeptSalesFYSummary[[2014]:[2012]] inte att fungera.

Använda hakparenteser runt kolumnrubriker med specialtecken    Om det finns specialtecken ska hela kolumnrubriken omges av hakparenteser, vilket innebär att dubbla hakparenteser krävs i en kolumnspecificerare. Exempel: =DeptSalesFYSummary[[Total $ Amount]]

Här visas en lista över specialtecken som behöver extra parenteser i formeln:

 • Tabb

 • Radmatning

 • Retur med vagnretur

 • Komma (,)

 • Kolon (:)

 • Punkt (.)

 • Vänster klammerparentes ([)

 • Höger klammerparentes (])

 • Nummertecken (#)

 • Enkelt citattecken (')

 • Dubbelt citattecken (")

 • Vänster högerparentes ({)

 • Höger kparentes (})

 • Dollartecken ($)

 • Caret (^)

 • Et-&

 • Asterisk (*)

 • Plustecken (+)

 • Likhetstecken (=)

 • Minustecken (-)

 • Större än-symbol (>)

 • Mindre än-symbol (<)

 • Divisionstecken (/)

 • Använda ett undantagstecken för vissa specialtecken i kolumnrubriker    Vissa tecken har en speciell innebörd och kräver att du använder ett enkelt citattecken (') som undantagstecken. Exempel: =DeptSalesFYSummary['#OfItems]

Här visas en lista över specialtecken som behöver ett undantagstecken (') i formeln:

 • Vänster klammerparentes ([)

 • Höger klammerparentes (])

 • Fyrkant (#)

 • Enkelt citattecken (')

Använda blanksteg för att göra en strukturerad referens läsbar    Du kan använda blanksteg för att göra en strukturerad referens läsbar. Till exempel: =DeptSales[ [Sales Person]:[Region] ] eller =DeptSales[[#Headers], [#Data], [% Commission]]

Du rekommenderas att använda ett blanksteg:

 • Efter den första vänstra hakparentesen ([)

 • Före den sista högra hakparentesen (]).

 • Efter ett kommatecken.

Referensoperatorer

För större flexibilitet när du anger cellområden kan du använda följande referensoperatorer för att kombinera kolumnspecificerare.

Den här strukturerade referensen:

Refererar till:

Genom att använda:

Som är cellområde:

=DeptSales[[Sales Person]:[Region]]

Alla cellerna i två eller fler intilliggande kolumner

: (kolon) områdesoperator

A2:B7

=DeptSales[Sales Amount],DeptSales[Commission Amount]

En kombination av två eller fler kolumner

, (komma) unionsoperator

C2:C7, E2:E7

=DeptSales[[Sales Person]:[Sales Amount]] DeptSales[[Region]:[% Commission]]

Snittet av två eller fler kolumner

 (blanksteg) skärningsoperator

B2:C7

Speciella elementspecificerare

Om du vill referera till vissa delar i en tabell, till exempel bara summaraden, kan du använda någon av följande speciella elementspecificerare i dina strukturerade referenser.

Den här speciella elementspecificeraren:

Refererar till:

#All

Hela tabellen med kolumnrubriker, data och summor (om det finns några).

#Data

Bara dataraderna.

#Headers

Bara rubrikraden.

#Totals

Bara summaraden. Om det inte finns någon returneras nolI.

#Aktuell rad

eller

@

eller

@[Column Name]

Bara cellerna i samma rad som formeln. Dessa specificerare kan inte kombineras med några andra speciella elementspecificerare. Använd dem för att tvinga fram implicit skärningsbeteende för referensen eller för att åsidosätta implicit skärningsbeteende och referera till enskilda värden från en kolumn.

Excel ändrar #This radspecificerare till den kortare @-specificeraren i tabeller som har fler än en rad med data. Men om tabellen bara innehåller en rad Excel inte #This radspecificerare, vilket kan leda till oväntade beräkningsresultat när du lägger till fler rader. För att undvika beräkningsproblem bör du se till att ange flera rader i tabellen innan du anger några strukturerade referensformel.

Kvalificera strukturerade referenser i beräknade kolumner

När du skapar en beräknad kolumn använder du ofta en strukturerad referens för att skapa formeln. Den här strukturerade referensen kan vara okvalificerad eller helt kvalificerad. Om du till exempel vill skapa en beräknad kolumn vid namn Commission Amount, som beräknar provisionen i dollar, kan du använda följande formler:

Typ av strukturerad referens

Exempel

Kommentar

Okvalificerad

=[Sales Amount]*[% Commission]

Multiplicerar motsvarande värden från den aktuella raden.

Helt kvalificerad

=DeptSales[Sales Amount]*DeptSales[% Commission]

Multiplicerar motsvarande värden för varje rad för båda kolumnerna.

Den allmänna regeln som gäller är följande: om du använder strukturerade referenser i en tabell, till exempel när du skapar en beräknad kolumn, så kan du använda en okvalificerad strukturerad referens, men om du använder den strukturerade referensen utanför en tabell måste du använda en helt kvalificerad strukturerad referens.

Exempel på hur strukturerade referenser används

Här är några sätt som du kan använda strukturerade referenser på.

Den här strukturerade referensen:

Refererar till:

Som är cellområde:

=DeptSales[[#All],[Sales Amount]]

Alla celler i kolumnen Sales Amount.

C1:C8

=DeptSales[[#Headers],[% Commission]]

Rubriken på kolumnen % Commission.

D1

=Områdesförsäljning[[#Summa];[Region]]

Summan i kolumnen Region. Om det inte finns någon summarad returneras noll.

B8

=DeptSales[[#All],[Sales Amount]:[% Commission]]

Alla celler i Sales Amount och % Commission.

C1:D8

=DeptSales[[#Data],[% Commission]:[Commission Amount]]

Bara data för kolumnerna % Commission och Commission Amount.

D2:E7

=DeptSales[[#Headers],[Region]:[Commission Amount]]

Bara rubrikerna för kolumnerna mellan Region och Commission Amount.

B1:E1

=DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]:[Commission Amount]]

Summorna i kolumnen Sales Amount till Commission Amount. Om det inte finns någon summarad returneras noll.

C8:E8

=DeptSales[[#Headers],[#Data],[% Commission]]

Bara rubriken och information från % Commission.

D1:D7

=DeptSales[[#This Row], [Commission Amount]]

eller

=DeptSales[@Commission Amount]

Cellen vid skärningspunkten mellan den aktuella raden och kolumnen Commission Amount. Om den används i samma rad som en rubrik eller summarad returneras ett #VALUE!.

Om du skriver in en längre form av den här strukturerade referensen (#aktuell rad) i en tabell med flera rader med data ersätter Excel den automatiskt med den kortare formen (@). De fungerar båda på samma sätt.

E5 (om den aktuella raden är 5)

Strategier för att arbeta med strukturerade referenser

Tänk på följande när du arbetar med strukturerade referenser.

 • Använda Komplettera automatiskt för formel    Att använda Komplettera automatiskt för formel är mycket praktiskt när du anger strukturerade referenser samt för att kontrollera att du använder korrekt syntax. Mer information finns i Använda Komplettera automatiskt för formel.

 • Besluta om strukturerade referenser ska skapas för tabeller i delmarkeringar    Som standard när du skapar en formel delväljs cellerna när du klickar på ett cellområde i en tabell och en strukturerad referens matas in automatiskt i stället för cellområdet i formeln. Den här delmarkeringen gör det mycket lättare att ange en strukturerad referens. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att markera eller avmarkera kryssrutan Använd tabellnamn i formler i dialogrutan Arkiv>-alternativ > Formler > Arbeta med formler.

 • Använda arbetsböcker som innehåller externa länkar till Excel-tabeller i andra arbetsböcker    Om en arbetsbok innehåller en extern länk till en Excel-tabell i en annan arbetsbok måste den länkade källarbetsboken vara öppen i Excel för att du ska undvika #REF!-fel i målarbetsboken som innehåller länkarna. Om du öppnar målarbetsboken först och #REF!-fel visas löses problemet om du sedan öppnar källarbetsboken. Om du öppnar källarbetsboken först bör du inte se några felkoder.

 • Konvertera ett område till en tabell och en tabell till ett område    När du konverterar en tabell till ett område ändras alla cellreferenser till motsvarande absoluta A1-formatreferenser. När du konverterar ett område till en Excel ändras inte några cellreferenser för det här området automatiskt till motsvarande strukturerade referenser.

 • Inaktivera kolumnrubriker    Du kan aktivera och inaktivera tabellkolumnrubriker på fliken Design > Rubrikrad. Om du inaktiverar tabellkolumnrubriker påverkas inte strukturerade referenser som använder kolumnnamn och du kan fortfarande använda dem i formler. Strukturerade referenser som refererar direkt till tabellrubrikerna (t.ex. =DeptSales[[#Headers],[%Commission]]) resulterar i #REF.

 • Lägga till eller ta bort kolumner och rader i tabellen    Eftersom tabelldataområden ofta ändras justeras cellreferenserna för strukturerade referenser automatiskt. Om du till exempel använder ett tabellnamn i en formel för att räkna alla dataceller i en tabell och sedan lägger till en datarad ändras cellreferensen automatiskt.

 • Byta namn på en tabell eller kolumn    Om du byter namn på en kolumn eller tabell ändras användningen av den tabellen och kolumnrubriken i alla strukturerade referenser som används i arbetsboken automatiskt.

 • Flytta, kopiera och fylla i strukturerade referenser    Alla strukturerade referenser bibehålls när du kopierar eller flyttar en formel som använder en strukturerad referens.

  Obs!: Kopiera en strukturerad referens och göra en fyllning av en strukturerad referens är inte samma sak. När du kopierar förblir alla strukturerade referenser desamma, medan de strukturerade referenserna justeras, enligt sammanfattningen i följande tabell, när du fyller i en formel.

Om fyllnadsriktningen är:

Och när du fyller trycker du på:

Så:

Upp eller ned

Inget

Det finns ingen justering för kolumnspecificerare.

Upp eller ned

Ctrl

Kolumnspecificerare justeras som en serie.

Höger eller vänster

Inget

Kolumnspecificerare justeras som en serie.

Uppåt, nedåt, höger eller vänster

Skift

Istället för att skriva över värden i aktuella celler flyttas aktuella cellvärden och kolumnspecificerare infogas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Relaterade ämnen

Översikt över Excel tabeller
Video: Skapa och formatera en Excel tabell
Summera data i en Excel tabell
Formatera en Excel tabell
Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner
Filtrera data i ett område eller en tabell
Konvertera en tabell till ett område
Excel kompatibilitetsproblem med tabeller
Exportera en Excel tabell till SharePoint
Översikter över formler i Excel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×