Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Problemlösaren är ett tilläggsprogram för Excel som du kan använda för konsekvensanalys. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (maximalt eller minimalt) värde för en formel i en cell – kallad målsättningscell – med begränsningar för värdena från andra formelceller i ett kalkylblad. Problemlösaren fungerar med en grupp celler, som kallas beslutsvariabler eller helt enkelt variabla celler, och som används vid beräkning av formlerna i målsättnings- och begränsningscellerna. Problemlösaren justerar värdena i cellerna med beslutsvariabler för att uppfylla begränsningarna för begränsningsceller och ge det önskade resultatet för målsättningscellen.

Enkelt uttryckt kan du använda Problemlösaren till att avgöra det högsta eller lägsta värdet för en cell genom att ändra andra celler. Du kan till exempel ändra beloppet för den projekterade reklambudgeten och se effekten på det projekterade vinstbeloppet.

Obs!: I versioner före Excel 2007 kallades målsättningscellen för "målcell" och cellerna med beslutsvariabler för "justerbara celler". Många förbättringar har gjorts i tillägget Problemlösaren för Excel 2010, så om du använder Excel 2007 kommer din upplevelse att vara något annorlunda.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för Reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 amerikanska dollar (cell F5), tills den totala vinsten (målsättningscell F7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är kopplade till formeln i målsättningscellen F7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Före problemlösning med Problemlösaren

1. Variabla celler

2. Begränsad cell

3. Målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Efter problemlösning med Problemlösaren

 1. Klicka på Problemlösaren i gruppen Analys på fliken Data.
  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om kommandot Problemlösaren eller gruppen Analys inte är tillgängligt måste du aktivera Problemlösaren tilläggsprogram. Mer information: Aktivera tillägget Problemlösaren.

  Bild av Excel problemlösaren i 2010+
 2. Ange en cellreferens eller namn på målsättningscellen i rutan Ange målsättning. Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Max om du vill att målsättningscellen ska ha ett så stort värde som möjligt.

  • Klicka på Min om du vill att målsättningscellen ska ha ett så litet värde som möjligt.

  • Klicka på Värdet av om du vill att målsättningscellen ska ha ett visst värde. Ange därefter värdet i rutan.

  • Ange ett namn eller en referens för varje cellområde med beslutsvariabler i rutan Genom att ändra variabla celler. Avgränsa de icke-angränsande referenserna med kommatecken. De variabla cellerna måste vara kopplade direkt eller indirekt till målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 4. Ange önskade begränsningar i rutan Begränsningar genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. Klicka på relationen ( <=, =, >=, int,bineller dif ) som du vill ha mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du klickar på heltalvisas heltal i rutan Begränsning. Om du klickar på fackvisas binärt i rutan Begränsning. Om du klickar på difvisas allaolika i rutan Begränsning.

  4. Om du väljer <=, = eller >= för relationen i rutan Begränsning, ska du ange ett tal, en cellreferens/ett cellnamn eller en formel.

  5. Gör något av följande:

   • Klicka på Lägg till om du vill spara begränsningen och lägga till en annan.

   • Godkänn begränsningarna och återgå till dialogrutan Parametrar för problemlösaren genom att klicka på OK.
    Obs!    Du kan använda relationerna int, bin och dif endast i begränsningar för beslutsvariabelceller.

    Du kan ändra eller ta bort en befintlig begränsning genom att göra följande:

  6. Klicka på den begränsning som du vill ändra eller ta bort i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  7. Klicka på Ändra och gör ändringarna eller på Ta bort.

 5. Klicka på Lös och gör något av följande:

  • Klicka på Behåll Problemlösarens lösning i dialogrutan Problemlösning om du vill behålla lösningen i kalkylbladet.

  • Klicka på Återställ startvärden om du vill återställa värdena från innan du klickade på Lös.

  • Du kan avbryta lösningsprocessen genom att trycka på ESC. Kalkylbladet beräknas om med de senaste värdena för cellerna med beslutsvariabler.

  • Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt kalkylblad i din arbetsbok. Om ingen lösning hittas av Problemlösaren är endast vissa rapporter eller inga rapporter alls tillgängliga.

  • Klicka på Spara scenario i dialogrutan Problemlösning och ange sedan ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn om du vill spara värdena i cellerna med beslutsvariabler som ett scenario som du kan visa senare.

 1. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Om du vill visa värdena för varje försökslösning markerar du kryssrutan Visa iterationsresultat i dialogrutan Alternativ och klickar på OK.

 3. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  • Klicka på Stopp om du vill stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning.

  • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning.

 1. Klicka på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Välj eller ange värden för önskade alternativ på flikarna Alla metoder, Icke-linjär GRG och Evolutionary i dialogrutan.

 1. Klicka på Läs in/spara i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Ange ett cellområde för modellområdet och klicka på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste markeringarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett kalkylblad genom att spara arbetsboken. Varje kalkylblad i arbetsboken kan ha egna markeringar för Problemlösaren och alla markeringarna sparas. Du kan också definiera flera problem för ett kalkylblad genom att använda Läs in/spara och spara problemen var för sig.

Du kan välja någon av följande tre algoritmer eller problemlösningsmetoder i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren:

 • Icke-linjär GRG (Generalized Reduced Gradient)    Används för problem som är utjämnat icke-linjära.

 • LP Simplex    Används för problem som är linjära.

 • Evolutionary    Används för problem som inte är utjämnade.

Viktigt!: Du bör aktivera tillägget Problemlösaren först. Mer information finns i Läsa in tillägget Problemlösaren.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 USD (cell D5) tills den totala vinsten (målsättningscell D7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är relaterade till formeln i målsättningscellen D7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Exempel på utvärdering av Problemlösaren

Bildtext 1 variabla celler

Bild av knapp begränsad cell

Bildtext 3 målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Exempel på utvärdering av Problemlösaren med nya värden

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data >Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på Problemlösaren underAnalys på fliken Data.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Ange ett namneller cellreferens målsättningscellen i Ange målsättning.

  Obs!: Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Göra målsättningscellens värde så stort som möjligt

  Klicka på Max.

  Gör målsättningscellens värde så litet som möjligt

  Klicka på Min.

  Ange målsättningscellen till ett visst värde

  Klicka på Värdeav och skriv sedan in värdet i rutan.

 4. Ange ett namn eller en referens för varje cellområde med beslutsvariabler i rutan Genom att ändra variabla celler. Avgränsa referenser som inte ligger intill varandra med semikolon.

  De variabla cellerna måste vara kopplade direkt eller indirekt till målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 5. I rutan Begränsningar lägger du till de villkor som du vill använda.

  Så här lägger du till en begränsning:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. popup<menyn = relation väljer du den relation som du vill ha mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du väljer<=, =eller>= , skriver du ett tal, en cellreferens eller ett namn eller en formel i rutan Villkor.

   Obs!: Du kan bara använda relationerna int, bin och dif i begränsningar för beslutsvariabelceller.

  4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Acceptera begränsningen och lägg till en annan

  Klicka på Lägg till.

  Acceptera begränsningen och återgå till dialogrutan Parametrar för Problemlösaren

  Klicka på OK.

 6. Klicka Lös och gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Behåll lösningsvärdena i bladet

  Klicka på Behåll lösning för Problemlösaren i dialogrutan Problemlösning.

  Återställa ursprungliga data

  Klicka på Återställ ursprungliga värden.

Meddelanden: 

 1. Tryck på ESC om du vill avbryta lösningsprocessen. Excel om bladet med de senaste värdena för de justerbara cellerna.

 2. Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt blad i arbetsboken. Om Problemlösaren inte hittar en lösning är alternativet att skapa en rapport inte tillgängligt.

 3. Om du vill spara dina justerade cellvärden som ett scenario som du kan visa senare klickar du på Spara scenario i dialogrutan Problemlösarens resultat och skriver ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data >Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på Problemlösaren underAnalys på fliken Data.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 3. Markera kryssrutan Visa iterationsresultat om du vill se värdena för varje försökslösning och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  Om du vill

  Gör följande

  Stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösaren

  Klicka på Stoppa.

  Fortsätt lösningsprocessen och visa nästa försökslösning

  Klicka på Fortsätt.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data >Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på Problemlösaren underAnalys på fliken Data.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka Alternativ och välj sedan ett eller flera av följande alternativ i dialogrutan Alternativ eller Problemlösaren:

  Om du vill

  Gör följande

  Ange lösningstid och iterationer

  På fliken Alla metoder, under Problemlösningsbegränsningar, i rutan Maxtid (sekunder) skriver du antalet sekunder som du vill tillåta för lösningstiden. Ange sedan det maximala antalet iterationer i rutan Iterationer som du vill tillåta.

  Obs!: Om lösningsprocessen når den maximala tiden eller antalet iterationer innan Problemlösaren hittar en lösning visas dialogrutan Visa utvärderingslösning.

  Ange precisionsgraden

  Ange precisionen du vill använda i rutan Begränsningsprecision på fliken Alla metoder. Ju lägre tal, desto högre precision.

  Ange i vilken grad en av de andra kan vara

  Ange hur mycket relativ ändring du vill tillåta i de sista fem iterationerna innan Problemlösaren slutar med en lösning i rutan Evolutionary på fliken ICKE-stödig GRG eller Evolutionary. Ju lägre tal, desto mindre relativ ändring tillåts.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Lös eller stäng i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data >Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på Problemlösaren underAnalys på fliken Data.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på Läs in/spara,ange ett cellområde för modellområdet och klicka sedan på Spara ellerLäs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste markeringarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett blad genom att spara arbetsboken. Varje blad i arbetsboken kan ha egna markeringar för Problemlösaren och alla markeringarna sparas. Du kan också definiera mer än ett problem för ett blad genom att klicka på Läs in/spara för att spara problemen var för sig.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data >Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på Problemlösaren underAnalys på fliken Data.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. popup-menyn Välj en lösningsmetod väljer du något av följande:

Problemlösningsmetod

Beskrivning

Icke-lineerad GRG (Generalized Reduced Gradient)

Standardinställningen för modeller som använder de flesta Excel andra funktioner än FUNKTIONERNA OM, VÄLJ, LETAUPP och andra "steg".

Simplex LP

Använd den här metoden för linjära programmeringsproblem. Modellen bör använda SUMMA, PRODUKTSUMMA, + - och * i formler som är beroende av de variabla cellerna.

Evolutionary

Den här metoden, baserat på genetiskt algoritmer, är bäst när modellen använder OM, VÄLJ eller LETAUPP med argument som är beroende av de variabla cellerna.

Obs!: Delar av programkoden i Problemlösaren är copyrightskyddade 1990–2010 av Frontline Systems, Inc. För delar upphovsrättsskyddas 1989 av Optimal Methods, Inc.

Eftersom tilläggsprogram inte stöds i Excel på webben kan du inte använda tillägget Problemlösaren för att köra konsekvensanalyser på dina data för att hjälpa dig att hitta optimala lösningar.

Om du har Excel kan du använda knappen Öppna i Excel för att öppna arbetsboken och använda tillägget Problemlösaren.

Mer hjälp om hur du använder Problemlösaren

Om du vill ha mer detaljerad hjälp om Problemlösaren kan du:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webbplats: http://www.solver.com
E-post: info@solver.com
hjälp om Problemlösaren www.solver.com.

För delar av programkoden i Problemlösaren ägs copyright 1990–2009 av Frontline Systems, Inc. För andra delar ägs copyright 1989 av Optimal Methods, Inc.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Använda Problemlösaren för budgetering i versaler

Använda Problemlösaren för att avgöra den optimala produktmixn

Introduktion till konsekvensanalys

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Kortkommandon i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×