Dela information om schema och uppgifter med hjälp av ett Gantt-schema i Visio

Med ett Gantt-schema kan du schemalägga dina projektuppgifter och följa upp framstegen. Om du vill kommunicera detaljerad aktivitet och schemalägg information till chefer eller andra gruppmedlemmar kan du skapa ett Gantt-schema i Microsoft Visio. Du kan också använda ett Gantt-schema för att hantera projektets schema på aktivitetsnivå.

Konfigurera ett Gantt-schema

 1. Välj Arkiv > Nyttoch sök sedan efter Schema.

 2. Klicka på Gantt-schemaoch sedan på Skapa.

 3. I dialogrutan Alternativ för Gantt-schema ställer du in datumen för tidsskalan:

  • Klicka på fliken Datum och välj sedan de alternativ du vill använda.
   Huvudenheter är den längsta tidsenheten (t.ex. år eller månader) som du vill använda i diagrammet och Delenheter är det minsta (t.ex. dagar eller timmar).

  • Klicka på de figurer och etiketter som du vill använda på aktivitetsstaplar, milstolpar och sammanfattningsstaplar på fliken Format och klicka sedan på OK.
   Om du inte är säker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standardalternativen. Du kan ändra formateringen senare.

Lägga till data i ett Gantt-schema

Uppgifter

Varje aktivitet i ett Gantt-schema tar upp en rad i diagramramen. När du skriver aktivitetsnamn i celler i kolumnen Aktivitetsnamn representeras aktivitetens varaktighet som aktivitetsstaplar i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitetsnamn

 • Klicka på cellen i kolumnen Aktivitetsnamn som innehåller aktiviteten och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på cellen i Gantt-schemaramen som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan den nya informationen.

Ange en varaktighet enligt följande:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1w för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya uppgiftsrader

 • Dra en radform från fönstret Former och släpp den i diagrammet där du vill ha den nya raden.

Lägga till indikatorer för procent färdigt i aktiviteter

 1. Markera kolumnen till vänster om den plats där du vill att en procent färdigt-kolumn ska visas.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.

 3. Under Kolumntypklickar du på % färdigtoch sedan på OK.

När du gör framsteg för en aktivitet anger du hur stor procentandel av aktiviteten som är slutförd i den nya kolumnen. En procent färdigt-indikator visas i Aktivitetsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell i raden som representerar den aktivitet du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.

Milstolpar

Eftersom en milstolpe motsvarar en betydande händelse i ett schema snarare än en aktivitet, anger du dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra formen Milstolpe från fönstret Former och släpp den i diagrammet där du vill skapa en ny milstolperad.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start för den rad som motsvarar milstolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabbmenyn.

 3. Ange datumet och klicka på OK. Datumet i kolumnen Slut ändras så att det matchar datumet i kolumnen Start och Varaktighet är inställt på noll (0).

Konvertera en befintlig aktivitet till en milstolpe

 • Skriv varaktigheten för noll(0)i kolumnen Varaktighet för den rad som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Markera en cell i raden som representerar den milstolpe du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.

Sammanfattningsaktiviteter

Du kan använda en sammanfattningsaktivitet när du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraplyaktivitet.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa underordnade aktiviteter under en sammanfattningsaktivitet

En sammanfattningsaktivitet är en normal aktivitetsrad. Den sammanfattar de underordnade aktiviteterna som är indragna nedanför den. Så här skapar du underordnade aktiviteter:

 1. Markera en cell som innehåller ett aktivitetsnamn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar.

 2. Klicka på Indrag i gruppen Aktiviteter fliken Gantt-schema.

Den indragna aktiviteten är nu underordnad sammanfattningsaktiviteten ovanför den.

Ange varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

 1. På raden för den första underordnade aktiviteten klickar du på cellen i kolumnen Start och anger sedan startdatumet för aktiviteten.

 2. För samma underordnade aktivitet klickar du på cellen i kolumnen Slut och anger slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad aktivitet.

Sammanfattningens varaktighet fylls i automatiskt när du lägger till varaktighetsinformationen för alla underordnade aktiviteter.

Höja upp (dra ut) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den aktivitet som du vill höja upp och klicka sedan på Dra ut på snabbmenyn.

Ändra utseende på en sammanfattningsstapel

 1. Högerklicka på tidsstapeln för en sammanfattningsaktivitet som du vill ändra och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn.

 2. Under Sammanfattningsstaplarväljer du de symboler du vill använda för start och slut på staplarna och klickar sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

När du gör en aktivitet i Gantt-schemat beroende av en annan kopplas de två aktivitetsstaplarna ihop med en pil. Om du ändrar ett datum eller varaktighet för aktiviteten som en annan aktivitet är beroende av ändras även de beroende aktivitetsdatumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera namncellerna för de aktiviteter och milstolpar som du vill länka till. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned Ctrl samtidigt som du markerar.

 2. Klicka på Länka i gruppen Aktiviteter på flikenGantt-schema.

Bryta samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter med samband som du vill bryta genom att klicka i cellerna som innehåller aktivitetsnamnen. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned Ctrl samtidigt som du markerar.

 2. Klicka på Ta bort länk i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.

Ändra formatmall för beroendepilar

 • När Gantt-schemat är öppet högerklickar du på ritningssidan och klickar sedan på S Skriv kopplingar.

Lägga till kolumner

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördesignad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.

 3. I listan Kolumntyp klickar du på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till och klickar sedan på OK.

Lägga till en ny datakolumn som du själv utformar

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.

 3. I listan Kolumntyp klickar du på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar det format som data ska finnas i (till exempel Användardefinierad decimal,Användardefinierad texteller Användardefinierad tid ),och klickar sedan på OK.

 4. Skriv ett nytt namn på kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja).

 • Klicka på Dölj i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.

Obs!: När du tar bort, eller döljer, en kolumn från diagrammet bevaras data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumnrubrik och klickar sedan på Infoga kolumn. Markera den kolumn i listan som du vill visa igen och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till vänster om mitten av den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om den andra kolumnens mittpunkt.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tidsskaleområdet placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten i tidsskaleområdet.

Tidsskala

Tidsskalan är en skala över större och mindre tidsenheter som sträcker sig från datumet då projektet börjar till det datum då det avslutas. Du kan definiera tidsenheter för tidsskalan, dess start- och slutdatum och de dagar som du anser vara ledig tid.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start- eller slutdatum, eller båda

 1. Klicka på Schemaalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. Ange datumintervallet under Området Tidsskala i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema.

Ändra tidsenheter

 1. Klicka på Schemaalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. Välj de huvudenheter och mindre enheter du vill använda under Tidsenheter i dialogrutan Gantt-schemaalternativ och klicka sedan på OK.

Ange ledig tid

 1. Klicka på Konfigurera arbetstid i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. I dialogrutan Konfigurera arbetstid väljer du de alternativ du vill använda för Arbetsdagar och Arbetstidoch klickar sedan på OK.

Rulla till en viss aktivitet eller milstolpe

 1. Markera den aktivitet eller milstolpe du vill bläddra till genom att klicka i cellen som innehåller aktivitetsnamnet.

 2. Klicka på Bläddra till uppgift i gruppen Navigering på fliken Gantt-schema.

Bläddra till ett visst datum

 • Om du vill rulla till slutet av tidsskalan går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Gå till slutför.

 • Om du vill rulla en delenhet åt vänster går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Nästa.

 • Om du vill rulla en delenhet åt höger klickar du på Föregående i gruppen Navigering på fliken Gantt-schema.

 • Om du vill rulla till början av tidsskalan går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Gå till Start.

Ändra bredden på tidsskaleområdet

 1. Markera kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra markeringshandtaget till höger om kolumnen i endera riktningen tills området har den bredd du vill ha.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra markeringshandtaget till höger om ramen mot höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas kan du även ändra slutdatumet som är kopplat till projektet.

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som kommunikationsverktyg

I ett Gantt-schema representerar grafiska element som staplar och pilar aktiviteter och samband mellan dem så att du kan spåra hur ändringarna i en aktivitet påverkar de andra.

Du kan också gruppera flera underordnade aktiviteter under en sammanfattningsaktivitet och lägga till beskrivningar, obligatoriska resurser och slutförandeprocent för varje aktivitet.

Aktiviteter visas som staplar i en tidsskala.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan snabbt skapa ett visuellt tilltalande kommenterat schema för en presentation genom att använda ett färgschema och lägga till textetiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som ett Gantt-schema i Visio kan du enkelt exportera schemadata till Microsoft Project 2010 och sedan använda Project för att planera och hantera projektet i detalj.

Produkt

Använd när

Visio

 • Du vill förbereda ett visuellt tilltalande kommenterat schema för en presentation.

 • Du vill definiera grundläggande aktiviteter i ett schema i de tidiga stegen i ett projekt.

 • Ditt schema innehåller färre än 30 aktiviteter.

Project

 • Du vill använda ett fullständigt projekthanteringsverktyg för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller dussintals aktiviteter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller koppla ihop scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Konfigurera ett Gantt-schema

 1. På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

 2. Under Välj en mallklickar du Schema och dubbelklickar sedan på Gantt-schema.

 3. I dialogrutan Alternativ för Gantt-schema anger du datumen för tidsskalan. Du kan också välja hur du vill formatera aktivitetsstaplar, milstolpar och andra diagramelement:

  • Klicka på fliken Datum och välj sedan de alternativ du vill använda.

   Obs!:  Huvudenheter är den längsta tidsenheten (t.ex. år eller månader) som du vill använda i diagrammet och Delenheter är det minsta (t.ex. dagar eller timmar).

  • Klicka på de figurer och etiketter som du vill använda på aktivitetsstaplar, milstolpar och sammanfattningsstaplar på fliken Format och klicka sedan på OK.
   Dialogrutan Alternativ för Gantt-schema

Obs!: Om du inte är säker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standardalternativen. Du kan ändra formateringen senare.

En diagramram nära

När du har angett ett Gantt-schema visas en ram för allmänna scheman.

Ramen är som en tom arbetsyta där du kan måla detaljerna i ditt schema:

 • I kolumnen Aktivitetsnamn klickar du på en cell och skriver sedan in den allmänna texten i stället för ett visst aktivitetsnamn. Du kan lägga till fler aktiviteter under projektets förlopp.

 • Först visar datumen i kolumnerna Startoch Slut det startdatum du har angett för projektet. Om du vill ändra datumet klickar du i en cell och skriver sedan datumet.

 • Kolumnen Varaktighet uppdateras automatiskt när du skriver nya start- och slutdatum. Du kan också skriva ett datum och varaktigheten för att ange längden på en aktivitet.

 • I Tidsskala (området 2000 med månader som visas nedan), ligger större enheter högst upp och Mindre enheter finns längst ned. Tidsskalan börjar och slutar med de start- och slutdatum som du har angett. När du lägger till start- och slutdatum och varaktigheter för aktiviteter visas aktivitetsstaplar i området nedanför tidsskalan, och området utökas.

Tips: Om du vill registrera ytterligare data om varje aktivitet kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurskolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramen med data som återspeglar detaljerna i projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schemaelement:

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje aktivitet i ett Gantt-schema tar upp en rad i diagramramen. När du skriver aktivitetsnamn i celler i kolumnen Aktivitetsnamn representeras aktivitetens varaktighet som aktivitetsstaplar i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitetsnamn

 • Klicka på cellen i kolumnen Aktivitetsnamn som innehåller aktiviteten och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på cellen i Gantt-schemaramen som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan den nya informationen.

Obs!: Ange en varaktighet enligt följande:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1w för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya aktiviteter längst ned i Gantt-schemat

 • Välj ramen för Gantt-schemat genom att klicka på den heldragna linjen runt diagrammet. Om du vill skapa en ny aktivitetsrad klickar du på Ny i gruppen Aktiviteter fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Lägga till en ny aktivitet mellan två befintliga aktiviteter

 • Markera en cell i raden där du vill att en ny aktivitetsrad ska visas ovanför och klicka sedan på Ny i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Lägga till indikatorer för procent färdigt i aktiviteter

 1. Markera den skuggade delen längst upp i kolumnen till vänster om den plats där du vill att procent färdigt-kolumnen ska visas och klicka sedan på Infoga i gruppen Kolumner på fliken Gantt-schema.
  Gruppkolumnen

 2. Under Kolumntypklickar du på % färdigtoch sedan på OK.

 3. När du gör framsteg för en aktivitet anger du hur stor procentandel av aktiviteten som är slutförd i den nya kolumnen. En procent färdigt-indikator visas i Aktivitetsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell i raden som representerar den aktivitet du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Milstolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en milstolpe motsvarar en betydande händelse i ett schema snarare än en aktivitet, anger du dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra formen Milstolpe från stencilen Gantt-schemaformer till Gantt-schemaramen och släpp den mellan cellerna som innehåller aktivitetsnamnen för de aktiviteter som du vill att milstolpen ska följa och följa före.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start för den rad som motsvarar milstolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabbmenyn.

 3. Skriv det datum du vill använda och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen Slut ändras så att det matchar datumet i kolumnen Start och Varaktighet är inställt på noll (0).

Konvertera en befintlig aktivitet till en milstolpe

 • Skriv varaktigheten för noll(0)i kolumnen Varaktighet för den rad som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Markera en cell i raden som representerar den milstolpe du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Sammanfattningsaktiviteter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattningsaktivitet när du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraplyaktivitet.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa en sammanfattningsaktivitet med underordnade aktiviteter

 1. Lägg till en sammanfattningsaktivitet och underordnade aktiviteter eller milstolpar i Gantt-schemat.

 2. Om du vill markera en underordnad aktivitet markerar du en cell som innehåller aktivitetsnamnet. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar.

 3. Klicka på Indrag i gruppen Aktiviteter fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Ange varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

 1. På raden för den första underordnade aktiviteten klickar du på cellen i kolumnen Start och anger sedan startdatumet för aktiviteten.

 2. För samma underordnade aktivitet klickar du på cellen i kolumnen Slut och anger slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad aktivitet.

Obs!: Sammanfattningens varaktighet fylls i automatiskt när du lägger till varaktighetsinformationen för alla underordnade aktiviteter.

Sänka (dra in) en aktivitet

 • Välj namnet på den aktivitet du vill sänka och klicka sedan på Indrag i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Höja upp (dra ut) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den aktivitet du vill höja upp och klicka på Oudent i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Ändra utseende på en sammanfattningsstapel

 1. Högerklicka i aktivitetsstapeln för en sammanfattningsaktivitet som du vill ändra och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn.

 2. Under Sammanfattningsstaplarväljer du de symboler du vill använda för start och slut på staplarna och klickar sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en aktivitet i Gantt-schemat beroende av en annan kopplas de två aktivitetsstaplarna ihop med en pil. Om du ändrar ett datum eller varaktighet för aktiviteten som en annan aktivitet är beroende av ändras även de beroende aktivitetsdatumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter och milstolpar som du vill ange samband mellan genom att klicka i cellerna som innehåller aktivitetsnamnen. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Klicka på Länka i gruppen Aktiviteter på flikenGantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Bryta samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter med samband som du vill bryta genom att klicka i cellerna som innehåller aktivitetsnamnen. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Klicka på Ta bort länk i gruppen Aktiviteter på fliken Gantt-schema.
  Uppgiftsgruppen

Ändra formatmall för beroendepilar

 • När Gantt-schemat är öppet högerklickar du på ritningssidan och klickar sedan på S Skriv kopplingar.

Datakolumner

Ett projektschema byggs utifrån aktivitetsspecifika data. De aktiviteters startdatum och varaktigheter som används avgör avslutsdatumet för projektet. I ett Gantt-schema i Visio lagrar du aktivitetsdata i datakolumner.

Om du vill spela in och visa ytterligare aktivitetsdata i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Du kanske till exempel vill lägga till en kolumn för aktivitetsanteckningar där du kan beskriva komplexa eller unika aktiviteter, en kolumn för resurser där de personer som ansvarar för att slutföra varje aktivitet listas eller en kolumn för procent färdigt för att spåra vilken procentandel av varje aktivitet som är slutförd.


Gantt-schema med uppgiftsfält

När du skapar ett nytt Gantt-schema innehåller diagrammet som standard kolumnerna Aktivitetsnamn, Start, Slut och Varaktighet. Du kan ändra ordning på befintliga kolumner, lägga till nya kolumner och ta bort kolumner som du inte längre behöver.

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördesignad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.
  Gruppkolumnen

 3. I listan Kolumntyp klickar du på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till och klickar sedan på OK.

Lägga till en ny datakolumn som du själv utformar

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.
  Gruppkolumnen

 3. I listan Kolumntyp klickar du på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar det format som data ska finnas i (till exempel Användardefinierad decimal,Användardefinierad texteller Användardefinierad tid ),och klickar sedan på OK.

 4. Skriv ett nytt namn på kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja).

 • Klicka på Dölj i gruppen Kolumner på flikenGantt-schema.
  Gruppkolumnen

Obs!: När du tar bort, eller döljer, en kolumn från diagrammet bevaras data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumnrubrik och klickar sedan på Infoga kolumn. Markera den kolumn i listan som du vill visa igen och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till vänster om mitten av den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om den andra kolumnens mittpunkt.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tidsskaleområdet placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten i tidsskaleområdet.

Obs!: Om tidsskaleområdet är långt kan du behöva zooma ut för att flytta kolumnen förbi regionens mittpunkt. Zooma ut genom att gå till visa-menyn, peka på Zoomaoch sedan klicka på den zoomnivå som du vill använda.

Tidsskala

Tidsskalan är en skala över större och mindre tidsenheter som sträcker sig från datumet då projektet börjar till det datum då det avslutas. Du kan definiera tidsenheter för tidsskalan, dess start- och slutdatum och de dagar som du anser vara ledig tid.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en viss aktivitet i tidsskalan och du kan ändra bredden på tidsskaleområdet och visa fler datum.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start- eller slutdatum, eller båda

 1. Klicka på Schemaalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.
  Gruppen Hantera

 2. I dialogrutan Alternativ för Gantt-schema går du till Området Tidsskalaoch ändrar datumet som du vill ändra.

Ändra tidsenheter

 1. Klicka på Schemaalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.
  Gruppen Hantera

 2. Välj de huvudenheter och mindre enheter du vill använda under Tidsenheter i dialogrutan Gantt-schemaalternativ och klicka sedan på OK.

Ange ledig tid

 1. Klicka på Konfigurera arbetstid i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.
  Gruppen Hantera

 2. I dialogrutan Konfigurera arbetstid väljer du de alternativ du vill använda för Arbetsdagar och Arbetstidoch klickar sedan på OK.

Rulla till en viss aktivitet eller milstolpe

 1. Markera den aktivitet eller milstolpe du vill bläddra till genom att klicka i cellen som innehåller aktivitetsnamnet.

 2. Klicka på Bläddra till uppgift i gruppen Navigering på fliken Gantt-schema.
  Gruppen Navigering

Bläddra till ett visst datum

 • Om du vill rulla till slutet av tidsskalan går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Gå till slutför.

 • Om du vill rulla en delenhet åt vänster går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Nästa.

 • Om du vill rulla en delenhet åt höger klickar du på Föregående i gruppen Navigering på fliken Gantt-schema.

 • Om du vill rulla till början av tidsskalan går du till fliken Gantt-schema, gruppen Navigering och klickar på Gå till Start.
  Gruppen Navigering

Ändra bredden på tidsskaleområdet

 1. Klicka en gång i det grå området högst upp i tidsskaleområdet och klicka sedan igen för att välja kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra det blå markeringshandtaget till höger om kolumnen i endera riktningen tills området har den bredd du vill ha.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra det blå markeringshandtaget till höger om ramen mot höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas kan du även ändra slutdatumet som är kopplat till projektet.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du inte skapar ett schema för ett litet projekt ligger gantt-schemat troligen utanför gränserna för en vanlig skrivarsida. I följande tabell beskrivs några utskriftsproblem som kan uppstå och åtgärder som du kan vidta innan du skriver ut som hjälper dig att få de resultat du förväntar dig.

Problem

Lösning

Åtgärd att vidta

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Se till att hela diagrammet får plats på en ritningssida.

 1. Klicka på dialogruteprogrammet Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. I dialogrutan Utskriftsformat klickar du på fliken Sidstorlek. Under Utskriftszoomväljer du Anpassa till.

 3. Skriv "1" på bladets sida i rutan bredvid Anpassa till och skriv "1" i nederrutan på bladet.

 4. Klicka på Använd och sedan på OK.

Den utskrivna sidan och ritningssidans orienteringar är inte samma.

Ändra skrivarens sidorientering.

 • Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Design och klicka sedan på den orientering du vill använda.

Du vet inte hur många sidor diagrammet kommer att skrivas ut över.

Förhandsgranska hur ritningen kommer att skrivas ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på Skriv ut på fliken Arkivoch klicka sedan på Förhandsgranska.

Du vet inte var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Aktivera sidbrytningar för att se hur många sidor diagrammet kommer att över.

 • Välj Sidbrytningar i gruppen Visa på fliken Visa. Grå linjer i diagrammet anger var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Avbrytningarna mellan de utskrivna sidorna uppstår på konstiga positioner.

Ändra marginalinställningarna för att kontrollera överlappningen mellan sidor. Ju större marginaler, desto större överlappning mellan sidor.

 1. Klicka på dialogruteprogrammet Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på Inställningar under Skrivarpapper fliken Utskriftsformat.

 3. Ange de marginalinställningar du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som kommunikationsverktyg

I ett Gantt-schema representerar grafiska element som staplar och pilar aktiviteter och samband mellan dem så att du kan spåra hur ändringarna i en aktivitet påverkar de andra.

Du kan också gruppera flera underordnade aktiviteter under en sammanfattningsaktivitet och lägga till beskrivningar, obligatoriska resurser och slutförandeprocent för varje aktivitet.

Aktiviteter visas som staplar i en tidsskala.

Gantt-schema – exempel

Du kan snabbt skapa ett visuellt tilltalande kommenterat schema för en presentation genom att använda ett färgschema och lägga till textetiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som ett Gantt-schema i Visio kan du enkelt exportera schemadata till Microsoft Office Project och sedan använda Office Project för att planera och hantera projektet i detalj. Mer information om hur du exporterar Gantt-diagram från Office Visio finns i Hjälpen i Microsoft Office Visio.

Produkt

Använd när

Office Visio

 • Du vill förbereda ett visuellt tilltalande kommenterat schema för en presentation.

 • Du vill definiera grundläggande aktiviteter i ett schema i de tidiga stegen i ett projekt.

 • Ditt schema innehåller färre än 30 aktiviteter.

Office Project

 • Du vill använda ett fullständigt projekthanteringsverktyg för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller dussintals aktiviteter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller koppla ihop scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Konfigurera ett Gantt-schema

Börja med att konfigurera den grundläggande diagramramen och datumen för tidsskalan. Du kan också välja hur du vill formatera aktivitetsstaplar, milstolpar och andra diagramelement.

Senare kan du ändra datum, lägga till eller ta bort aktiviteter och milstolpar och skapa samband mellan aktiviteter. Du kan också använda ett färgschema och lägga till en rubrik och förklaring.

 1. På menyn Arkiv i Visio pekar du på Nytt, pekarSchema ochklickar sedan på Gantt-schema.

 2. Klicka på fliken Datum och välj sedan de alternativ du vill använda.

  Huvudenheter är den längsta tidsenheten (t.ex. år eller månader) som du vill använda i diagrammet och Delenheter är det minsta (t.ex. dagar eller timmar).

 3. Klicka på de figurer och etiketter som du vill använda på aktivitetsstaplar, milstolpar och sammanfattningsstaplar på fliken Format och klicka sedan på OK.

Om du inte är säker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standardalternativen. Du kan ändra formateringen senare.

En diagramram nära

När du har angett ett Gantt-schema visas en ram för allmänna scheman.

Ramen är som en tom arbetsyta där du kan måla detaljerna i ditt schema:

 • I kolumnen Aktivitetsnamn klickar du på en cell och skriver sedan in den allmänna texten i stället för ett visst aktivitetsnamn. Du kan lägga till fler aktiviteter under projektets förlopp.

 • Först visar datumen i kolumnerna Startoch Slut det startdatum du har angett för projektet. Om du vill ändra datumet klickar du i en cell och skriver sedan datumet.

 • Kolumnen Varaktighet uppdateras automatiskt när du skriver nya start- och slutdatum. Du kan också skriva ett datum och varaktigheten för att ange längden på en aktivitet.

 • I Tidsskala (området 2000 med månader som visas nedan), ligger större enheter högst upp och Mindre enheter finns längst ned. Tidsskalan börjar och slutar med de start- och slutdatum som du har angett. När du lägger till start- och slutdatum och varaktigheter för aktiviteter visas aktivitetsstaplar i området nedanför tidsskalan, och området utökas.

Om du vill registrera ytterligare data om varje aktivitet kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurskolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramen med data som återspeglar detaljerna i projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schemaelement:

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje aktivitet i ett Gantt-schema tar upp en rad i diagramramen. När du skriver aktivitetsnamn i celler i kolumnen Aktivitetsnamn representeras aktivitetens varaktighet som aktivitetsstaplar i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitetsnamn

 • Klicka på cellen i kolumnen Aktivitetsnamn som innehåller aktiviteten och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på cellen i Gantt-schemaramen som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan den nya informationen.

Ange en varaktighet enligt följande:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1w för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya aktiviteter längst ned i Gantt-schemat

 • Välj ramen för Gantt-schemat genom att klicka på den heldragna linjen runt diagrammet. Om du vill skapa nya aktivitetsrader drar du det gröna markeringshandtaget längst ned i mitten av ramen.

Lägga till en ny aktivitet mellan två befintliga aktiviteter

 • Högerklicka på en cell i raden som du vill att en ny aktivitetsrad ska visas ovanför och klicka sedan på Ny aktivitet på snabbmenyn.

Lägga till indikatorer för procent färdigt i aktiviteter

 1. Högerklicka på den skuggade delen högst upp i kolumnen till vänster om den plats där du vill att en procent färdigt kolumn ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. Under Kolumntypklickar du på % färdigtoch sedan på OK.

 3. När du gör framsteg för en aktivitet anger du hur stor procentandel av aktiviteten som är slutförd i den nya kolumnen. En procent färdigt-indikator visas i Aktivitetsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Högerklicka på en cell i raden som representerar den aktivitet du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort aktivitet på snabbmenyn.

Ändra utseende på ett aktivitetsfältet

 • Högerklicka i aktivitetsfältet och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn. Klicka på de alternativ du vill använda i listan och klicka sedan på OK.

Milstolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en milstolpe motsvarar en betydande händelse i ett schema snarare än en aktivitet, anger du dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra formen Milstolpe från stencilen Gantt-schemaformer till Gantt-schemaramen och släpp den mellan cellerna som innehåller aktivitetsnamnen för de aktiviteter som du vill att milstolpen ska följa och följa före.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start för den rad som motsvarar milstolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabbmenyn.

 3. Skriv det datum du vill använda och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen Slut ändras så att det matchar datumet i kolumnen Start och Varaktighet är inställt på noll (0).

Konvertera en befintlig aktivitet till en milstolpe

 • Skriv varaktigheten för noll(0)i kolumnen Varaktighet för den rad som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Högerklicka på en cell i raden som motsvarar milstolpen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort aktivitet på snabbmenyn.

Sammanfattningsaktiviteter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattningsaktivitet när du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraplyaktivitet.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa en sammanfattningsaktivitet med underordnade aktiviteter

 1. Lägg till en sammanfattningsaktivitet och underordnade aktiviteter eller milstolpar i Gantt-schemat.

 2. Om du vill markera en underordnad aktivitet klickar du på en cell som innehåller aktivitetsnamnet. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar.

 3. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klicka sedan på Indrag på snabbmenyn.

Ange varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

 1. På raden för den första underordnade aktiviteten klickar du på cellen i kolumnen Start och anger sedan startdatumet för aktiviteten.

 2. För samma underordnade aktivitet klickar du på cellen i kolumnen Slut och anger slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad aktivitet.

Sammanfattningens varaktighet fylls i automatiskt när du lägger till varaktighetsinformationen för alla underordnade aktiviteter.

Sänka (dra in) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den aktivitet du vill sänka och klicka sedan på Indrag på snabbmenyn.

Höja upp (dra ut) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den aktivitet som du vill höja upp och klicka sedan på Dra ut på snabbmenyn.

Ändra utseende på en sammanfattningsstapel

 1. Högerklicka i aktivitetsstapeln för en sammanfattningsaktivitet som du vill ändra och klicka sedan på Aktivitetsalternativ på snabbmenyn.

 2. Under Sammanfattningsstaplarväljer du de symboler du vill använda för start och slut på staplarna och klickar sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en aktivitet i Gantt-schemat beroende av en annan kopplas de två aktivitetsstaplarna ihop med en pil. Om du ändrar ett datum eller varaktighet för aktiviteten som en annan aktivitet är beroende av ändras även de beroende aktivitetsdatumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter och milstolpar som du vill ange samband mellan genom att klicka i cellerna som innehåller aktivitetsnamnen. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klicka sedan på Länka aktiviteter på snabbmenyn.

Bryta samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter med samband som du vill bryta genom att klicka i cellerna som innehåller aktivitetsnamnen. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klicka sedan på Koppla bort aktiviteter på snabbmenyn.

Ändra formatmall för beroendepilar

 • När Gantt-schemat är öppet högerklickar du på ritningssidan och klickar sedan på S Skriv kopplingar på snabbmenyn.

Datakolumner

Ett projektschema byggs utifrån aktivitetsspecifika data. De aktiviteters startdatum och varaktigheter som används avgör avslutsdatumet för projektet. I ett Gantt-schema i Visio lagrar du aktivitetsdata i datakolumner.

Om du vill spela in och visa ytterligare aktivitetsdata i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Du kanske till exempel vill lägga till en kolumn för aktivitetsanteckningar där du kan beskriva komplexa eller unika aktiviteter, en kolumn för resurser för att lista de personer som ansvarar för att slutföra varje aktivitet eller en kolumn för procent färdigt för att spåra vilken procentandel av varje aktivitet som har slutförts.


Gantt-schema med uppgiftsfält

När du skapar ett nytt Gantt-schema innehåller diagrammet som standard kolumnerna Aktivitetsnamn, Start, Slut och Varaktighet. Du kan ändra ordning på befintliga kolumner, lägga till nya och ta bort kolumner som du inte behöver längre.

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördesignad datakolumn

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. I listan Kolumntyp klickar du på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till och klickar sedan på OK.

Lägga till en ny datakolumn som du själv utformar

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. I listan Kolumntyp klickar du på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar det format som data ska finnas i (till exempel Användardefinierad decimal,Användardefinierad texteller Användardefinierad tid ),och klickar sedan på OK.

 3. Skriv ett nytt namn på kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Högerklicka på rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja) och klicka sedan på Dölj kolumn på snabbmenyn.

Obs!: När du tar bort, eller döljer, en kolumn från diagrammet bevaras data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumnrubrik och klickar sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn. Markera den kolumn i listan som du vill visa igen och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till vänster om mitten av den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om den andra kolumnens mittpunkt.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tidsskaleområdet placerar du mittpunkten på den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten i tidsskaleområdet.

Obs!: Om tidsskaleområdet är långt kan du behöva zooma ut för att flytta kolumnen förbi regionens mittpunkt. Zooma ut genom att gå till visa-menyn, peka på Zoomaoch sedan klicka på den zoomnivå som du vill använda.

Tidsskala

Tidsskalan är en skala över större och mindre tidsenheter som sträcker sig från datumet då projektet börjar till det datum då det avslutas. Du kan definiera tidsenheter för tidsskalan, dess start- och slutdatum och de dagar som du anser vara ledig tid.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en viss aktivitet i tidsskalan och du kan ändra bredden på tidsskaleområdet och visa fler datum.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start- eller slutdatum, eller båda

 1. Högerklicka var som helst i tidsskalan i Gantt-schemat och klicka på Datumalternativ på snabbmenyn.

 2. Välj ett nytt start-eller slutdatum eller en ny tid under Tidsskala och klicka sedan på OK.

Ändra tidsenheter

 1. Högerklicka var som helst i tidsskalan i Gantt-schemat och klicka på Datumalternativ på snabbmenyn.

 2. Under Tidsenheterväljer du Huvudenheter ochDelenheter som du vill använda och klickar sedan på OK.

Ange ledig tid

 1. Högerklicka var som helst i tidsskalan i Gantt-schemat och klicka sedan på Konfigurera arbetstid på snabbmenyn.

 2. Välj de alternativ du vill använda för Arbetsdagaroch Arbetstidoch klicka sedan på OK.

Rulla till en viss aktivitet eller milstolpe

 1. Markera den aktivitet eller milstolpe du vill bläddra till genom att klicka i cellen som innehåller aktivitetsnamnet.

 2. Klicka på knappen Bläddra till uppgift i verktygsfältet Gantt-schema.

Obs!: Om verktygsfältet Gantt-schema inte visas går du till menyn Visa, pekar Verktygsfält och klickar sedan på Gantt-schema.

Bläddra till ett visst datum

Högerklicka var som helst i tidsskalan i Gantt-schemat och klicka på något av följande på snabbmenyn:

 • Bläddra till Avslutsdatumom du vill bläddra till slutet av tidsskalan.

 • Rulla En enhet åt vänsterför att rulla en delenhet åt vänster.

 • Bläddra en enhet åt högerom en delenhet åt höger.

 • Bläddra till Startdatum omdu vill bläddra till början av tidsskalan.

Ändra bredden på tidsskaleområdet

 1. Klicka en gång i det grå området högst upp i tidsskaleområdet och klicka sedan igen för att välja kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra det gröna markeringshandtaget till höger om kolumnen i endera riktningen tills området har den bredd du vill ha.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra det gröna markeringshandtaget till höger om ramen mot höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas kan du även ändra slutdatumet som är kopplat till projektet.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du inte skapar ett schema för ett litet projekt ligger gantt-schemat troligen utanför gränserna för en vanlig skrivarsida. I följande tabell beskrivs några utskriftsproblem som kan uppstå och åtgärder du kan vidta innan du skriver ut som hjälper dig att få de resultat du förväntar dig.

Problem

Sol ution

Åtgärd att vidta

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Kontrollera att hela diagrammet får plats på en ritningssida.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek, klicka på Anpassa storleken till innehålletoch klicka sedan på OK.

Den utskrivna sidan och ritningssidans orienteringar är inte samma.

Ändra skrivarens sidorientering.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Utskriftsformat, klicka på den orientering du vill använda och klicka sedan på OK.

Du vet inte hur många sidor diagrammet kommer att skrivas ut över.

Förhandsgranska hur ritningen kommer att skrivas ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Du vet inte var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Aktivera sidbrytningar för att se hur många sidor diagrammet kommer att över.

 • Klicka på SidbrytningarVisa-menyn. Grå linjer i diagrammet anger var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Avbrytningarna mellan de utskrivna sidorna uppstår på konstiga platser.

Ändra marginalinställningarna för att kontrollera överlappningen mellan sidor. Ju större marginaler, desto större överlappning mellan sidor.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på Inställningar på fliken Utskriftsformat.

 3. Ange de marginalinställningar du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×