Dela information om schema och uppgifter med hjälp av ett Gantt-schema i Visio

Dela information om schema och uppgifter med hjälp av ett Gantt-schema i Visio

Med ett Gantt-schema kan du schemalägga dina projektuppgifter och följa upp framstegen. Om du vill förmedla detaljerad aktivitets-och schema information till chefer eller andra grupp medlemmar kan du skapa ett Gantt-schema i Microsoft Visio. Du kan också använda ett Gantt-schema för att hantera projektets schema på aktivitets nivå.

Skapa ett Gantt-schema

 1. Välj arkiv > nyoch sedan Sök efter schema.

 2. Klicka på Gantt-schemaoch sedan på skapa.

 3. Ange datum för tids skalan i dialog rutan alternativ för Gantt-schema :

  • Klicka på fliken datum och välj sedan de alternativ du vill använda.
   Huvud enheter är den längsta tidsenheten (till exempel år eller månader) som du vill använda i diagrammet, och del enheter är den minsta (till exempel dagar eller timmar).

  • På fliken format klickar du på de figurer och etiketter som du vill använda i aktivitets fälten, mil stolparna och sammanfattnings fälten och sedan på OK.
   Om du är osäker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standard alternativen. Du kan ändra formateringen senare.

Lägga till data i ett Gantt-schema

Uppgifter

Varje aktivitet i ett Gantt-schema upptar en rad i diagram ramen. När du skriver in aktivitets namn i celler i kolumnen aktivitets namn visas varaktigheterna för aktiviteterna i området under tids skalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitets namn

 • Klicka på den cell i kolumnen aktivitets namn som innehåller uppgiften och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på den cell i Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan in den nya informationen.

Ange en varaktighet så här:

 • 1H i 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1V för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya aktivitets rader

 • Dra en radgrupp från fönstret former och släpp den i diagrammet där du vill ha den nya raden.

Lägga till procent färdigt-indikatorer på aktiviteter

 1. Markera kolumnen till vänster om den kolumn där du vill att kolumnen procent färdigt ska visas.

 2. Klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .

 3. Klicka på % klartunder kolumn typoch klicka sedan på OK.

När du arbetar med en aktivitet skriver du en procent andel av aktiviteten som har slutförts i den nya kolumnen. En indikator för procent färdigt visas i aktivitets fältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell på raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka på ta borti gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .

Mil stolpar

Eftersom en mil stolpe representerar en viktig händelse i ett schema och inte en aktivitet kan du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny mil stolpe

 1. Dra en mil stolpe form från fönstret former och släpp den i diagrammet där du vill skapa en ny mil stolpe rad.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar mil stolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabb menyn.

 3. Ange datum och klicka på OK. Datumet i kolumnen slut ändras till att matcha datumet i kolumnen Start och varaktigheten anges till noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en mil stolpe

 • Ange en varaktighet på noll (0) i kolumnen varaktighet på raden som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en mil stolpe.

Ändra utseende på en mil stolpe markör

 • Högerklicka på mil stolpe markören och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en mil stolpe

 • Markera en cell på raden som representerar den mil stolpe du vill ta bort och klicka på ta borti gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .

Sammanfattnings aktiviteter

Du kan använda en sammanfattnings aktivitet om du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraply uppgift.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa underordnade aktiviteter under en sammanfattnings aktivitet

En sammanfattnings aktivitet är en vanlig aktivitets rad. Den sammanfattar underordnade aktiviteter som är indragna nedanför. Så här skapar du underordnade aktiviteter:

 1. Markera en cell som innehåller ett aktivitets namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar på.

 2. Klicka på indragi gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .

Den indragna aktiviteten är nu underordnad sammanfattnings aktiviteten ovanför.

Ange varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange sedan start datum för den aktiviteten.

 2. För samma underordnade uppgift klickar du på cellen i kolumnen slut och anger sedan slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad uppgift.

Varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet fylls i automatiskt när du har lagt till varaktighets informationen för alla underordnade aktiviteter.

Befordra (minska indrag) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill befordra och klicka sedan på dra utpå snabb menyn.

Ändra hur en sammanfattnings aktivitets fält ser ut

 1. Högerklicka på tids fältet för en sammanfattnings aktivitet som du vill ändra och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och slutet av staplarna under sammanfattnings fältoch klicka sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

När du gör en uppgift i Gantt-schemat beroende på en annan kopplas en pil samman de två aktivitets staplarna. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för den uppgift som en annan aktivitet är beroende av ändras också de underordnade aktivitets datumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera de celler som du vill länka till. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned CTRL medan du väljer.

 2. Klicka på länki gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera de aktiviteter vars samband du vill bryta genom att klicka i de celler som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned CTRL medan du väljer.

 2. Klicka på ta bort länki gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .

Ändra format på sambands pilar

 • Högerklicka på ritnings sidan med Gantt-schemat öppet och klicka sedan på S typ kopplingar.

Lägga till kolumner

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad data kolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .

 3. Klicka på det kolumn namn som motsvarar den typ av data som du vill lägga till i listan kolumn typ och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny data kolumn som du själv utformar

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .

 3. Klicka på någon av de användardefinierade kolumnerna som motsvarar det format som data kommer att ingå i (till exempel Användardefinierad decimal, användardefinierad texteller användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 4. Skriv ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en text kolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, en användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (Dölj) en data kolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (Dölj).

 • Klicka på Dölji gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .

Obs!: När du tar bort en kolumn från diagrammet sparas data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumn rubrik och klickar sedan på Infoga kolumn. I listan markerar du den kolumn som du vill visa igen och klickar sedan på OK.

Flytta en data kolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till vänster om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tids Skale området placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för tids Skale området.

Tidsskala

Tids skalan är en skala för huvud-och del tidsenheter som sträcker sig från det datum då projektet börjar på det datum då det slutar. Du kan definiera tidsenheter för tids skalan, dess start-och slutdatum och de dagar som du anser vara lediga dagar.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start-eller slutdatum eller båda

 1. Klicka på diagram alternativi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .

 2. Ange datum intervallet under tidsintervall i dialogrutan alternativ för Gantt-schema .

Ändra tidsenheter

 1. Klicka på diagram alternativi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .

 2. Markera de huvud enheter och del enheter som du vill använda under tidsenheteri dialog rutan alternativ för Gantt-schema och klicka sedan på OK.

Ange lediga dagar

 1. Klicka på Konfigurera arbets tidi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .

 2. I dialog rutan Konfigurera arbets tid väljer du de alternativ du vill använda för arbets dagar och arbets tidoch klickar sedan på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller mil stolpe

 1. Markera den uppgift eller mil stolpe som du vill bläddra till genom att klicka i cellen som innehåller aktivitetens namn.

 2. Klicka på Bläddra till uppgifti gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

Bläddra till ett visst datum

 • Om du vill bläddra till slutet av tids skalan klickar du på gå till finishi gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Om du vill bläddra en delenhet till vänster klickar du på Nästai gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Om du vill bläddra en delenhet till höger klickar du på föregåendei gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Bläddra till början av tids skalan genom att klicka på gå till Starti gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

Ändra bredden på tids Skale området

 1. Markera kolumnen tids skala.

 2. Dra markerings handtaget till höger om kolumnen i antingen riktning tills området har den bredd du vill använda.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra markerings handtaget i ramens högra hörn åt höger.

Obs!: När du förlänger tids skalan för att visa fler tidsenheter kan du även ändra det slutdatum som är kopplat till projektet.

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som kommunikations verktyg

I ett Gantt-schema representerar grafiska element, till exempel staplar och pilar, uppgifter och samband mellan dem så att du kan spåra hur ändringarna i en aktivitet påverkar de andra.

Du kan också gruppera flera underordnade aktiviteter under en sammanfattnings aktivitet och lägga till beskrivningar, resurser och slut för ande procent för varje aktivitet.

Uppgifter visas som staplar på en tids skala.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan snabbt skapa ett kommenterat schema för en presentation genom att använda ett färg schema och lägga till text etiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som ett Gantt-schema i Visio kan du enkelt exportera schema data till Microsoft Project 2010 och sedan använda Project för att planera och hantera projektet i detalj.

Produkt

Användas när

Visio

 • Du vill förbereda ett kommenterat schema för en presentation visuellt.

 • Du vill definiera grundläggande uppgifter i ett schema i de tidiga faserna i ett projekt.

 • Ditt schema innehåller färre än 30 uppgifter.

Project

 • Du vill använda ett verktyg som är fullt med för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller mängder av aktiviteter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller ansluta scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Skapa ett Gantt-schema

 1. På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

 2. Under Välj en mallklickar du på schemaoch dubbelklickar sedan på Gantt-schema.

 3. Ange datum för tids skalan i dialog rutan alternativ för Gantt-schema . Du kan också välja hur du vill formatera aktivitetens staplar, mil stolpar och andra diagram element:

  • Klicka på fliken datum och välj sedan de alternativ du vill använda.

   Obs!: Huvud enheter är den längsta tidsenheten (till exempel år eller månader) som du vill använda i diagrammet, och del enheter är den minsta (till exempel dagar eller timmar).

  • På fliken format klickar du på de figurer och etiketter som du vill använda i aktivitets fälten, mil stolparna och sammanfattnings fälten och sedan på OK.
   Dialogrutan Alternativ för Gantt-schema

Obs!: Om du är osäker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standard alternativen. Du kan ändra formateringen senare.

Stänga en diagram ram

När du har konfigurerat ett Gantt-schema visas en generisk diagram ram.

Bild rutan är som en tom arbets yta där du kan måla informationen i schemat:

 • I kolumnen aktivitets namn klickar du på en cell och skriver sedan för att ersätta den allmänna texten med ett visst aktivitets namn. Du kan lägga till fler aktiviteter allteftersom projektet fortskrider.

 • Från början visar datumen i kolumnerna Start och slut det start datum som du har angett för projektet. Om du vill ändra datum klickar du på en cell och skriver sedan in texten.

 • Kolumnen varaktighet uppdateras automatiskt när du skriver nya start-och slutdatum. Du kan också skriva ett av datumen och varaktigheten för att ange längden på en aktivitet.

 • I tids skalan (området 2000 med månader visas nedan), är huvud enheter högst upp och del enheter ligger längst ned. Tids skalan börjar och slutar med de start-och slutdatum som du har angett. När du lägger till aktivitets start och slutdatum eller varaktighet visas aktivitets staplar i området nedanför tids skalan och området expanderas.

Tips: Om du vill spela in ytterligare information om varje aktivitet kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurs kolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramarna med data som visar information om projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schema element:

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje aktivitet i ett Gantt-schema upptar en rad i diagram ramen. När du skriver in aktivitets namn i celler i kolumnen aktivitets namn visas varaktigheterna för aktiviteterna i området under tids skalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitets namn

 • Klicka på den cell i kolumnen aktivitets namn som innehåller uppgiften och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på den cell i Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan in den nya informationen.

Obs!: Ange en varaktighet så här:

 • 1H i 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1V för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya aktiviteter längst ned i Gantt-schemat

 • Markera Gantt-schemat genom att klicka på den heldragna linjen som omger diagrammet. Skapa en ny aktivitets rad genom att klicka på nyi gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Lägga till en ny uppgift mellan två befintliga aktiviteter

 • Markera en cell på raden som du vill att en ny aktivitets rad ska visas ovanför och klicka sedan på nyi gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Lägga till procent färdigt-indikatorer på aktiviteter

 1. Markera den skuggade delen högst upp i kolumnen till vänster om den kolumn där du vill att kolumnen procent färdigt ska visas och klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .
  Gruppkolumnen

 2. Klicka på % klartunder kolumn typoch klicka sedan på OK.

 3. När du arbetar med en aktivitet skriver du en procent andel av aktiviteten som har slutförts i den nya kolumnen. En indikator för procent färdigt visas i aktivitets fältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell på raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka på ta borti gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Mil stolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en mil stolpe representerar en viktig händelse i ett schema och inte en aktivitet kan du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny mil stolpe

 1. Dra en mil stolpe form från stencilen Gantt-schema – former till Gantt-schemat och släpp den mellan de celler som innehåller aktivitets namnen för de aktiviteter som du vill att mil stolpen ska följa och föregå.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar mil stolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabb menyn.

 3. Ange önskat datum och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen slut ändras till att matcha datumet i kolumnen Start och varaktigheten anges till noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en mil stolpe

 • Ange en varaktighet på noll (0) i kolumnen varaktighet på raden som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en mil stolpe.

Ändra utseende på en mil stolpe markör

 • Högerklicka på mil stolpe markören och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en mil stolpe

 • Markera en cell på raden som representerar den mil stolpe du vill ta bort och klicka på ta borti gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Sammanfattnings aktiviteter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattnings aktivitet om du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraply uppgift.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa en sammanfattnings aktivitet med underordnade aktiviteter

 1. Lägga till en sammanfattnings aktivitet och underordnade aktiviteter eller mil stolpar i Gantt-schemat.

 2. Om du vill välja en underordnad aktivitet markerar du en cell som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar på.

 3. Klicka på indragi gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Ange varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange sedan start datum för den aktiviteten.

 2. För samma underordnade uppgift klickar du på cellen i kolumnen slut och anger sedan slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad uppgift.

Obs!: Varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet fylls i automatiskt när du har lagt till varaktighets informationen för alla underordnade aktiviteter.

Nedgradera (indrag) en aktivitet

 • Markera namnet på den uppgift som du vill nedgradera och klicka på indragi gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Befordra (minska indrag) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill befordra och klicka sedan på Oudenti gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Ändra hur en sammanfattnings aktivitets fält ser ut

 1. Högerklicka på aktivitets fältet för en sammanfattnings aktivitet som du vill ändra och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och slutet av staplarna under sammanfattnings fältoch klicka sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en uppgift i Gantt-schemat beroende på en annan kopplas en pil samman de två aktivitets staplarna. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för den uppgift som en annan aktivitet är beroende av ändras också de underordnade aktivitets datumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter och mil stolpar mellan vilka du vill ange samband genom att klicka i de celler som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du väljer.

 2. Klicka på länki gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera de aktiviteter vars samband du vill bryta genom att klicka i de celler som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du väljer.

 2. Klicka på ta bort länki gruppen uppgifter på fliken Gantt-schema .
  Uppgiftsgruppen

Ändra format på sambands pilar

 • Högerklicka på ritnings sidan med Gantt-schemat öppet och klicka sedan på S typ kopplingar.

Data kolumner

Ett projekt schema är baserat på uppgifts specifika data. Ackumulerat för aktivitetens start datum och varaktighet bestämmer projektets slutdatum. I ett Gantt-schema i Visio lagrar du aktivitets data i data kolumner.

Om du vill spela in och visa ytterligare aktivitets data i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Du kanske till exempel vill lägga till en kolumn för aktivitets anteckningar som du kan använda för att beskriva komplexa eller unika aktiviteter, en kolumn för resurser för att visa en lista över de personer som är ansvariga för att slutföra varje uppgift, eller en kolumn för procent färdigt för att spåra vilken procent av varje uppgift som är färdig.


Gantt-schema med uppgiftsfält

När du skapar ett nytt Gantt-schema innehåller diagrammet som standard kolumnerna aktivitets namn, start, slut och varaktighet. Du kan ordna om befintliga kolumner, lägga till nya kolumner och ta bort kolumner som du inte längre behöver.

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad data kolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .
  Gruppkolumnen

 3. Klicka på det kolumn namn som motsvarar den typ av data som du vill lägga till i listan kolumn typ och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny data kolumn som du själv utformar

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den plats där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Infogai gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .
  Gruppkolumnen

 3. Klicka på någon av de användardefinierade kolumnerna som motsvarar det format som data kommer att ingå i (till exempel Användardefinierad decimal, användardefinierad texteller användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 4. Skriv ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en text kolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, en användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (Dölj) en data kolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (Dölj).

 • Klicka på Dölji gruppen kolumner på fliken Gantt-schema .
  Gruppkolumnen

Obs!: När du tar bort en kolumn från diagrammet sparas data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumn rubrik och klickar sedan på Infoga kolumn. I listan markerar du den kolumn som du vill visa igen och klickar sedan på OK.

Flytta en data kolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till vänster om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tids Skale området placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för tids Skale området.

Obs!: Om tids Skale regionen är lång kan du behöva zooma ut för att flytta kolumnen förbi dess mitt punkt. Om du vill zooma ut pekar du på zoomVisa -menyn och klickar sedan på den zoomnivå du vill använda.

Tidsskala

Tids skalan är en skala för huvud-och del tidsenheter som sträcker sig från det datum då projektet börjar på det datum då det slutar. Du kan definiera tidsenheter för tids skalan, dess start-och slutdatum och de dagar som du anser vara lediga dagar.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en viss aktivitet på tids skalan och du kan ändra bredden på tids Skale området och Visa fler datum.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start-eller slutdatum eller båda

 1. Klicka på diagram alternativi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .
  Gruppen Hantera

 2. I dialog rutan alternativ för Gantt-schema , under tidsintervall, ändrar du det datum som du vill ändra.

Ändra tidsenheter

 1. Klicka på diagram alternativi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .
  Gruppen Hantera

 2. Markera de huvud enheter och del enheter som du vill använda under tidsenheteri dialog rutan alternativ för Gantt-schema och klicka sedan på OK.

Ange lediga dagar

 1. Klicka på Konfigurera arbets tidi gruppen Hantera på fliken Gantt-schema .
  Gruppen Hantera

 2. I dialog rutan Konfigurera arbets tid väljer du de alternativ du vill använda för arbets dagar och arbets tidoch klickar sedan på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller mil stolpe

 1. Markera den uppgift eller mil stolpe som du vill bläddra till genom att klicka i cellen som innehåller aktivitetens namn.

 2. Klicka på Bläddra till uppgifti gruppen navigering på fliken Gantt-schema .
  Gruppen Navigering

Bläddra till ett visst datum

 • Om du vill bläddra till slutet av tids skalan klickar du på gå till finishi gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Om du vill bläddra en delenhet till vänster klickar du på Nästai gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Om du vill bläddra en delenhet till höger klickar du på föregåendei gruppen navigering på fliken Gantt-schema .

 • Bläddra till början av tids skalan genom att klicka på gå till Starti gruppen navigering på fliken Gantt-schema .
  Gruppen Navigering

Ändra bredden på tids Skale området

 1. Klicka en gång i det grå området längst upp i tids Skale området och klicka sedan en gång till för att markera kolumnen tids skala.

 2. Dra det blå markerings handtaget till höger om kolumnen i båda riktningarna tills området har den bredd du vill ha.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra det blå markerings handtaget i ramens högra centrum åt höger.

Obs!: När du förlänger tids skalan för att visa fler tidsenheter kan du även ändra det slutdatum som är kopplat till projektet.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du inte skapar ett schema för ett litet projekt är Gantt-schemat troligt vis större än gränserna för en standard utskrifts sida. I följande tabell beskrivs några utskrifts problem som kan uppstå och åtgärder du kan vidta innan du skriver ut så att du får de resultat du förväntar dig.

Problem

Lösning

Åtgärd att vidta

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Kontrol lera att hela diagrammet får plats på en ritnings sida.

 1. Klicka på dialog Rute ikonen för utskrifts format i gruppen utskrifts format på fliken design .

 2. I dialog rutan utskrifts format klickar du på fliken sid storlek under förstoringoch väljer Anpassa till.

 3. Skriv "1" i rutan sidor vågrätt bredvid passa tilloch skriv "1" i rutan sidor nedåt .

 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Den utskrivna sidan och ritnings sidans orientering är inte samma sak.

Ändra skrivar sid orienteringen.

 • Klicka på orienteringi gruppen utskrifts format på fliken design och klicka sedan på den orientering du vill använda.

Du vet inte hur många sidor diagrammet skrivs ut på.

Förhandsgranska hur ritningen skrivs ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på Skriv utpå fliken Arkiv och klicka sedan på Förhandsgranska.

Du vet inte var sid brytningarna kommer att visas.

Aktivera sid brytningar för att se hur många sidor diagrammet ska visas på.

 • Välj sid brytningari gruppen Visa på fliken Visa . Gråa linjer i diagrammet anger var sid brytningarna ska göras.

Brytningarna mellan de utskrivna sidorna visas på olämpliga platser.

Ändra marginal inställningarna för att styra överlappningen mellan sidorna. Ju större marginalerna är desto större blir överlappningen mellan sidorna.

 1. Klicka på dialog Rute ikonen för utskrifts format i gruppen utskrifts format på fliken design .

 2. Klicka på Inställningarunder skrivar papperpå fliken skrivar inställning .

 3. Ange önskade marginal inställningar och klicka på OK två gånger.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som kommunikations verktyg

I ett Gantt-schema representerar grafiska element, till exempel staplar och pilar, uppgifter och samband mellan dem så att du kan spåra hur ändringarna i en aktivitet påverkar de andra.

Du kan också gruppera flera underordnade aktiviteter under en sammanfattnings aktivitet och lägga till beskrivningar, resurser och slut för ande procent för varje aktivitet.

Uppgifter visas som staplar på en tids skala.

Gantt-schema – exempel

Du kan snabbt skapa ett kommenterat schema för en presentation genom att använda ett färg schema och lägga till text etiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som ett Gantt-schema i Visio kan du enkelt exportera schema data till Microsoft Office Project och sedan använda Office Project för att planera och hantera projektet i detalj. Mer information om hur du exporterar Gantt-scheman från Office Visio finns i hjälp i Microsoft Office Visio.

Produkt

Användas när

Office Visio

 • Du vill förbereda ett kommenterat schema för en presentation visuellt.

 • Du vill definiera grundläggande uppgifter i ett schema i de tidiga faserna i ett projekt.

 • Ditt schema innehåller färre än 30 uppgifter.

Office Project

 • Du vill använda ett verktyg som är fullt med för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller mängder av aktiviteter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller ansluta scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Skapa ett Gantt-schema

Konfigurera först den grundläggande diagram ramen och datumen för tids skalan. Du kan också välja hur du vill formatera aktivitets staplarna, mil stolpar och andra diagram element.

Senare kan du ändra datum, lägga till eller ta bort aktiviteter och mil stolpar och skapa samband mellan aktiviteter. Du kan också använda ett färg schema och lägga till en rubrik och en förklaring.

 1. Peka på nyttpå menyn Arkiv i Visio, peka på schemaoch klicka sedan på Gantt-schema.

 2. Klicka på fliken datum och välj sedan de alternativ du vill använda.

  Huvud enheter är den längsta tidsenheten (till exempel år eller månader) som du vill använda i diagrammet, och del enheter är den minsta (till exempel dagar eller timmar).

 3. På fliken format klickar du på de figurer och etiketter som du vill använda i aktivitets fälten, mil stolparna och sammanfattnings fälten och sedan på OK.

Om du är osäker på vilken formatering du ska välja accepterar du bara standard alternativen. Du kan ändra formateringen senare.

Stänga en diagram ram

När du har konfigurerat ett Gantt-schema visas en generisk diagram ram.

Bild rutan är som en tom arbets yta där du kan måla informationen i schemat:

 • I kolumnen aktivitets namn klickar du på en cell och skriver sedan för att ersätta den allmänna texten med ett visst aktivitets namn. Du kan lägga till fler aktiviteter allteftersom projektet fortskrider.

 • Från början visar datumen i kolumnerna Start och slut det start datum som du har angett för projektet. Om du vill ändra datum klickar du på en cell och skriver sedan in texten.

 • Kolumnen varaktighet uppdateras automatiskt när du skriver nya start-och slutdatum. Du kan också skriva ett av datumen och varaktigheten för att ange längden på en aktivitet.

 • I tids skalan (området 2000 med månader visas nedan), är huvud enheter högst upp och del enheter ligger längst ned. Tids skalan börjar och slutar med de start-och slutdatum som du har angett. När du lägger till aktivitets start och slutdatum eller varaktighet visas aktivitets staplar i området nedanför tids skalan och området expanderas.

Om du vill spela in ytterligare information om varje aktivitet kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurs kolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramarna med data som visar information om projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schema element:

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje aktivitet i ett Gantt-schema upptar en rad i diagram ramen. När du skriver in aktivitets namn i celler i kolumnen aktivitets namn visas varaktigheterna för aktiviteterna i området under tids skalan.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra ett aktivitets namn

 • Klicka på den cell i kolumnen aktivitets namn som innehåller uppgiften och skriv sedan ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en aktivitet

 • Klicka på den cell i Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och skriv sedan in den nya informationen.

Ange en varaktighet så här:

 • 1H i 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1V för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya aktiviteter längst ned i Gantt-schemat

 • Markera Gantt-schemat genom att klicka på den heldragna linjen som omger diagrammet. Om du vill skapa nya aktivitets rader drar du det gröna markerings handtaget i ramens nedre mitt punkt.

Lägga till en ny uppgift mellan två befintliga aktiviteter

 • Högerklicka på en cell i raden som du vill att en ny aktivitets rad ska visas ovan och klicka sedan på ny aktivitet på snabb menyn.

Lägga till procent färdigt-indikatorer på aktiviteter

 1. Högerklicka på den skuggade delen högst upp i kolumnen till vänster om den kolumn där du vill att kolumnen procent färdigt ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabb menyn.

 2. Klicka på % klartunder kolumn typoch klicka sedan på OK.

 3. När du arbetar med en aktivitet skriver du en procent andel av aktiviteten som har slutförts i den nya kolumnen. En indikator för procent färdigt visas i aktivitets fältet.

Ta bort en uppgift

 • Högerklicka på en cell i raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka sedan på ta bort aktivitet på snabb menyn.

Ändra hur aktivitets fältet ser ut

 • Högerklicka i aktivitets fältet och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn. I listan klickar du på de alternativ du vill använda och klickar sedan på OK.

Mil stolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en mil stolpe representerar en viktig händelse i ett schema och inte en aktivitet kan du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd att vidta

Lägga till en ny mil stolpe

 1. Dra en mil stolpe form från stencilen Gantt-schema – former till Gantt-schemat och släpp den mellan de celler som innehåller aktivitets namnen för de aktiviteter som du vill att mil stolpen ska följa och föregå.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar mil stolpen och klicka sedan på Redigera datum på snabb menyn.

 3. Ange önskat datum och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen slut ändras till att matcha datumet i kolumnen Start och varaktigheten anges till noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en mil stolpe

 • Ange en varaktighet på noll (0) i kolumnen varaktighet på raden som representerar den aktivitet som du vill konvertera till en mil stolpe.

Ändra utseende på en mil stolpe markör

 • Högerklicka på mil stolpe markören och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en mil stolpe

 • Högerklicka på en cell i raden som representerar den mil stolpe du vill ta bort och klicka sedan på ta bort aktivitet på snabb menyn.

Sammanfattnings aktiviteter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattnings aktivitet om du vill kombinera flera underordnade aktiviteter under en paraply uppgift.

Mål

Åtgärd att vidta

Skapa en sammanfattnings aktivitet med underordnade aktiviteter

 1. Lägga till en sammanfattnings aktivitet och underordnade aktiviteter eller mil stolpar i Gantt-schemat.

 2. Om du vill välja en underordnad uppgift klickar du på en cell som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du klickar på.

 3. Högerklicka på en av de markerade uppgifterna och klicka sedan på indrag på snabb menyn.

Ange varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange sedan start datum för den aktiviteten.

 2. För samma underordnade uppgift klickar du på cellen i kolumnen slut och anger sedan slutdatumet för aktiviteten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje underordnad uppgift.

Varaktigheten för en sammanfattnings aktivitet fylls i automatiskt när du har lagt till varaktighets informationen för alla underordnade aktiviteter.

Nedgradera (indrag) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill nedgradera och klicka sedan på indrag på snabb menyn.

Befordra (minska indrag) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill befordra och klicka sedan på dra ut på snabb menyn.

Ändra hur en sammanfattnings aktivitets fält ser ut

 1. Högerklicka på aktivitets fältet för en sammanfattnings aktivitet som du vill ändra och klicka sedan på aktivitets alternativ på snabb menyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och slutet av staplarna under sammanfattnings fältoch klicka sedan på OK.

Samband (länkade aktiviteter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en uppgift i Gantt-schemat beroende på en annan kopplas en pil samman de två aktivitets staplarna. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för den uppgift som en annan aktivitet är beroende av ändras också de underordnade aktivitets datumen.

Mål

Åtgärd att vidta

Ange samband mellan aktiviteter

 1. Markera de aktiviteter och mil stolpar mellan vilka du vill ange samband genom att klicka i de celler som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du väljer.

 2. Högerklicka på en av de markerade uppgifterna och klicka sedan på Länka aktiviteter på snabb menyn.

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera de aktiviteter vars samband du vill bryta genom att klicka i de celler som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera aktiviteter håller du ned SKIFT medan du väljer.

 2. Högerklicka på en av de markerade uppgifterna och klicka sedan på koppla isär aktiviteter på snabb menyn.

Ändra format på sambands pilar

 • Högerklicka på ritnings sidan med Gantt-schemat öppet och klicka sedan på S Skriv kopplingar på snabb menyn.

Data kolumner

Ett projekt schema är baserat på uppgifts specifika data. Ackumulerat för aktivitetens start datum och varaktighet bestämmer projektets slutdatum. I ett Gantt-schema i Visio lagrar du aktivitets data i data kolumner.

Om du vill spela in och visa ytterligare aktivitets data i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Du kanske till exempel vill lägga till en kolumn för aktivitets anteckningar som du kan använda för att beskriva komplexa eller unika aktiviteter, en kolumn för resurser för att visa en lista över de personer som är ansvariga för att slutföra varje uppgift eller en kolumn för procent färdigt för att spåra vilken procent av varje aktivitet som har utförts.


Gantt-schema med uppgiftsfält

När du skapar ett nytt Gantt-schema innehåller diagrammet som standard kolumnerna aktivitets namn, start, slut och varaktighet. Du kan ordna om befintliga kolumner, lägga till nya och ta bort kolumner som du inte längre behöver.

Mål

Åtgärd att vidta

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn som du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad data kolumn

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen och klicka sedan på Infoga kolumn på snabb menyn.

 2. Klicka på det kolumn namn som motsvarar den typ av data som du vill lägga till i listan kolumn typ och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny data kolumn som du själv utformar

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen och klicka sedan på Infoga kolumn på snabb menyn.

 2. Klicka på någon av de användardefinierade kolumnerna som motsvarar det format som data kommer att ingå i (till exempel Användardefinierad decimal, användardefinierad texteller användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 3. Skriv ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till fler än en text kolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Klicka till exempel på Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, en användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (Dölj) en data kolumn

 • Högerklicka på rubriken för den kolumn som du vill ta bort (Dölj) och klicka sedan på Dölj kolumn på snabb menyn.

Obs!: När du tar bort en kolumn från diagrammet sparas data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare högerklickar du på en kolumn rubrik och klickar sedan på Infoga kolumn på snabb menyn. I listan markerar du den kolumn som du vill visa igen och klickar sedan på OK.

Flytta en data kolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till vänster om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill flytta en kolumn till höger om tids Skale området placerar du mitt punkten för den kolumn du flyttar till höger om mitt punkten för tids Skale området.

Obs!: Om tids Skale regionen är lång kan du behöva zooma ut för att flytta kolumnen förbi dess mitt punkt. Om du vill zooma ut pekar du på zoomVisa -menyn och klickar sedan på den zoomnivå du vill använda.

Tidsskala

Tids skalan är en skala för huvud-och del tidsenheter som sträcker sig från det datum då projektet börjar på det datum då det slutar. Du kan definiera tidsenheter för tids skalan, dess start-och slutdatum och de dagar som du anser vara lediga dagar.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en viss aktivitet på tids skalan och du kan ändra bredden på tids Skale området och Visa fler datum.

Mål

Åtgärd att vidta

Ändra start-eller slutdatum eller båda

 1. Högerklicka någonstans i tids skalan i Gantt-schemat och klicka sedan på datum alternativ på snabb menyn.

 2. Under tidsintervall väljer duett nytt start-eller slutdatum eller en ny tid och klickar sedan på OK.

Ändra tidsenheter

 1. Högerklicka någonstans i tids skalan i Gantt-schemat och klicka sedan på datum alternativ på snabb menyn.

 2. Under tidsenheterväljer du de huvud enheter och del enheter som du vill använda och klickar sedan på OK.

Ange lediga dagar

 1. Högerklicka någonstans i tids skalan i Gantt-schemat och klicka sedan på Konfigurera arbets tid på snabb menyn.

 2. Välj de alternativ du vill använda för arbets dagar och arbets tidoch klicka sedan på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller mil stolpe

 1. Markera den uppgift eller mil stolpe som du vill bläddra till genom att klicka i den cell som innehåller aktivitetens namn.

 2. Klicka på knappen Bläddra till uppgift i verktygsfältet Gantt-schema .

Obs!: Om du inte ser verktygsfältet Gantt-schema pekar du på verktygsfältVisa -menyn och klickar sedan på Gantt-schema.

Bläddra till ett visst datum

Högerklicka någonstans i tids skalan i Gantt-schemat och klicka sedan på något av följande på snabb menyn:

 • Bläddra till slutdatumoch bläddra till slutet av tids skalan.

 • Bläddra en enhet åt vänsteroch rulla en delenhet åt vänster.

 • Bläddra en enhet åthöger för att rulla en delenhet åt höger.

 • Bläddra till start datumför att bläddra till tids skalans början.

Ändra bredden på tids Skale området

 1. Klicka en gång i det grå området längst upp i tids Skale området och klicka sedan en gång till för att markera kolumnen tids skala.

 2. Dra det gröna markerings handtaget till höger om kolumnen i båda riktningarna tills området har den bredd du vill använda.

Visa fler tidsenheter

 1. Markera ramen genom att klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemat.

 2. Dra det gröna markerings handtaget i ramens högra centrum åt höger.

Obs!: När du förlänger tids skalan för att visa fler tidsenheter kan du även ändra det slutdatum som är kopplat till projektet.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du inte skapar ett schema för ett litet projekt är Gantt-schemat troligt vis större än gränserna för en standard utskrifts sida. I följande tabell beskrivs några utskrifts problem som kan uppstå och åtgärder du kan vidta för att få de resultat du förväntar dig.

Problem

Sol ution

Åtgärd att vidta

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Kontrol lera att hela diagrammet får plats på en ritnings sida.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken sid storlek , klicka på Anpassa storlek efter innehålletoch klicka sedan på OK.

Den utskrivna sidan och ritnings sidans orientering är inte samma sak.

Ändra skrivar sid orienteringen.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken utskrifts format , klicka på den orientering du vill använda och klicka sedan på OK.

Du vet inte hur många sidor diagrammet skrivs ut på.

Förhandsgranska hur ritningen skrivs ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Du vet inte var sid brytningarna kommer att visas.

Aktivera sid brytningar för att se hur många sidor diagrammet ska visas på.

 • Klicka på sid brytningarVisa -menyn. Gråa linjer i diagrammet anger var sid brytningarna ska göras.

Brytningarna mellan de utskrivna sidorna är olämpliga platser.

Ändra marginal inställningarna för att styra överlappningen mellan sidorna. Ju större marginalerna är desto större blir överlappningen mellan sidorna.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på Inställningarpå fliken skrivar inställning .

 3. Ange önskade marginal inställningar och klicka sedan på OK två gånger.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×