Dialogrutan Avancerade skrivarinställningar i Publisher

Använd de här alternativen i Publisher och kontrollera en rad olika utskriftsverktyg. Du kan till exempel konfigurera skrivaren med hjälp av en guide så att du enkelt kan skriva ut kuvert och dubbelsidiga publikationer, skriva ut färgplåtar separat och inkludera boktryckarmärken.

Fliken Separationer

Avsnittet Utdata

Välj de inställningar som anger om du skriver ut en oseparerad utskrift eller separationer, vilka plåtar som ska skrivas ut och utskrifternas upplösning.

Skriv ut färger som     Välj ett av alternativen om du vill ange färgmodell:

 • Oseparerad RGB-utskrift     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en oseparerad utskrift med färger som definieras av RGB-färgmodellen. Det här är det alternativ som rekommenderas för utskrifter från en egen vanlig skrivare.

 • Oseparerad gråskala     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en oseparerad utskrift med färger som definieras som en gråskala.

 • Oseparerad CMYK     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en oseparerad utskrift med färger som definieras av färgmodellen CMYK (cyan, magenta, gul, svart).

  • Du måste ha en skrivare med PostScript Level 2 med färg eller senare ansluten till datorn för att kunna aktivera CMYK-alternativet.

  • Om du inte valde en färgskrivare i dialogrutan Skriv ut och du väljer det här alternativet visas ett meddelande med en påminnelse om att välja en färgskrivare.

 • Separationer     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en separat plåt för varje tryckfärg som används i publikationen.

  Obs!: Om du väljer Separationer aktiveras alternativen Skriv inte ut tomma plåtar och Raster.

  Följande plåtar     Välj ett av de här alternativen om du vill definiera de tryckfärger som används för utskrifterna. De tillgängliga alternativen i Raster varierar beroende på det alternativ du väljer i den här listan.

  Obs!: Alternativet aktiveras endast om Separationer har valts.

  • Alla definierade tryckfärger     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en separat plåt för varje tryckfärg som du har definierat för publikationen, oavsett om den används eller inte.

  • Endast använda tryckfärger     Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut separata plåtar för de tryckfärger som används i publikationen.

  • Konvertera dekorfärg till processfärg     Välj det här alternativet om du vill konvertera dekorfärger som har använts i publikationen till de motsvarande CMYK-värdena och skriva ut objekten som en del av separationerna med processfärg.

   Skriv inte ut tomma plåtar     Markera den här kryssrutan om du vill undvika att skriva ut plåtar för en tryckfärg som används i publikationen men inte på en specifik sida. När den här kryssrutan har markerats skriver Publisher till exempel bara ut en plåt med svart tryckfärg för en sida som endast innehåller svart text. Publisher skriver ut plåtar med cyan, magenta, gul och svart tryckfärg för sidor som innehåller färgfoton.

Upplösning     Alternativen som visas varierar beroende på din skrivare. Utöver (standard)alternativet kan det till exempel finnas resolutioner som 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 och 1800 x1800. Vanligtvis anges resolutionerna i listan i punkter per tum (dpi). Beroende på din skrivare eller fotosättare kan de vara i punkter per centimeter (dpc). De tillgängliga resolutionerna beror på vilken skrivardrivrutin du använder. Skrivare har förinställda resolutioner som inte går att anpassa. Med vissa skrivare går det bara att skriva ut i en resolution.

Avsnittet Raster

Välj de inställningar som anger rader per tum (lpi). Inställningarna varierar beroende på vilket alternativ du valde i listan Följande plåtar.

Obs!: Alternativen aktiveras endast om Separationer har valts.

Använd egna inställningar enligt nedan     Markera den här kryssrutan om du vill ange anpassade vinklar och frekvenser för linjeraster för plåtar med processfärg och dekorfärg. Beroende på om du valde Alla definierade tryckfärger, Endast använda tryckfärger eller Konvertera dekorfärg till processorfärg varierar alternativen Utskriftsplåt, Frekvens och Vinkel. Fråga ditt tryckeri om du behöver ändra standardalternativen.

Utskriftsplåt     Markera kryssrutorna för tryckfärgsplåtarna som du vill skriva ut.

Frekvens     Ange en anpassad frekvens för linjeraster för alla skärmar och raster på valfri plåt.

Vinkel     Ange en anpassad vinkel för linjeraster för alla skärmar och raster på valfri plåt.

Standardfrekvensen i Publisher är 133 rader per tum (lpi). Standardvinklarna i Publisher är följande:

 • Svart (K): 45 grader.

 • Cyan (C): 105 grader.

 • Magenta (M): 75 grader.

 • Gul (Y): 90 grader.

 • Dekorfärger: varierar beroende på hur många som används. Publisher skriver ut den första dekorfärgen i 45 grader. Övriga dekorfärger skrivs ut i 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 och 0 grader.

Återställ den här fliken

Om du klickar på den här knappen återställs alla alternativ på den här fliken till standardinställningarna.

Fliken Sid​​​inställningar

Ange de boktryckarmärken du vill använda. De här boktryckarmärkena skrivs ut utanför sidan och skrivs bara ut om papprets storlek är större än sidstorleken i publikationen.

Avsnittet Utskrift

Välj orientering och imaging för utskriften. Effekterna av de alternativ du väljer visas under Exempel.

Obs!: Följande alternativ är endast tillgängliga för PostScript-skrivare:

 • Vänd lodrätt     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en lodrätt speglad bild av publikationen. Det här alternativet används oftast då man skriver ut film på en fotosättare, så att bilden läses av korrekt när filmens emulsionssida ligger nedåt (som när man bränner en tryckplåt).

 • Vänd vågrätt     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en vågrätt speglad bild av publikationen. Det här alternativet används oftast då man skriver ut film på en fotosättare, så att bilden läses av korrekt när filmens emulsionssida ligger nedåt (som när man bränner en tryckplåt).

 • Negativ bild     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en negativ bild av publikationen. Det här alternativet används oftast då man skriver ut film på en fotosättare, så bilden läses som positiv när den bränns till en tryckplåt.

Exempelområde

I den här rutan visas ett exempel på de effekter de alternativ du har valt har på bilderna och texten. Om du till exempel väljer Vänd vågrätt och Negativ bild visar Exempelbilden ett vitt djur som springer mot vänster ovanför texten som är högerjusterad. Bakgrundspappret är svart.

Avsnittet Boktryckarmärken

Välj olika boktryckarmärken. Boktryckarmärkena skrivs ut utanför sidan och skrivs bara ut om papprets storlek är större än sidstorleken i publikationen.

Obs!: Alternativen Jobbinformation, Siktmärken och Densitetsremsor är bara tillgängliga om du har valt Oseparerad gråskala, Separationer eller Oseparerad CMYK under Utdata på fliken Separationer. De är inte tillgängliga om du har valt Oseparerad RGB-utskrift.

 • Skärmärken     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut märken som visar var sidan kommer att trimmas till publikationens avsedda storlek.

 • Jobbinformation     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut information om utskriftsjobbet på varje plåt. Jobbinformationen innehåller filnamnet på publikationen, datumet den skrevs ut och sidnumret. Om du skriver ut separationer innehåller jobbinformationen även den tryckfärg plåten är avsedd för (cyan, magenta, gul, svart eller en dekorfärg).

 • Siktmärken     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut siktmärken som används för att justera (registrera) utskriften av två eller fler tryckplåtar på en enda sida.

 • Densitetsremsor     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en densitetsremsa som är graderad från en skärm på 10 procent till en fyllningsprocent på 100 procent. Ett tryckeri använder den här remsan för att avgöra den rätta exponeringstiden för plåtbränning och för att testa punktvinsten på de utskrivna sidorna.

 • Färgremsor (endast CMYK och separation)     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en färgremsa som används av tryckeriet för att kontrollera hur ett sammanhängande stycke tryckfärg skrivs ut på sidan. Det här alternativet är bara tillgängligt om alternativet Separationer eller Oseparerad CMYK har valts på fliken Separationer.

Markeringsformat     Klicka på en ikon om du vill välja markeringsformatet.

Avsnittet Utfall

Välj om du vill tillåta utfall och visa hur mycket som trimmats bort med utfallsmarkeringar.

Obs!: Följande alternativ är endast tillgängliga för PostScript-skrivare:

 • Tillåt utfall     Markera den här kryssrutan om du vill låta objekt som går ut över sidans kant skrivas ut med upp till 1/8 tum utanför sidstorleken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

 • Utfallsmärken     Den här kryssrutan är bara tillgänglig om Tillåt utfall har valts. Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut utfallsmärken som visar utfallets omfattning. Utfallsmärken skrivs ut 1/8 tum utanför skärmärkena.

Fliken Grafik och teckensnitt

Välj hur teckensnitt, bildens upplösning, bildbeskärning och nedsampling hanteras vid utskrift.

Avsnittet Teckensnitt

Använd endast teckensnitten i publikationen     Klicka på det här alternativet om du endast vill tillåta skrivaren att använda teckensnittsversionen som används i publikationen.

Obs!: Det finns olika versioner av samma teckensnitt. Även om du till exempel använder ett vanligt Times New Roman-teckensnitt är det kanske inte exakt samma teckensnitt som finns inbyggt i din egna skrivare. Om du använder de teckensnittsversioner som finns i Publisher blir utskrifterna av publikationen mer förutsägbara och ofta av högre kvalitet än om du tillåter ersättningar av teckensnitten.

Tillåt att skrivaren ersätter teckensnitt     Klicka på det här alternativet om du vill använda ett internt skrivarresident teckensnitt – oavsett om det finns i ROM-minnet (läsminnet), RAM-minnet eller på en hårddisk – som har samma namn som de teckensnitt som används i publikationen. Om du väljer det här alternativet skrivs filen kanske ut snabbare eftersom den är mindre, men publikationen ser kanske annorlunda ut.

Avsnittet Bilder

Skriv ut alla bilder med full upplösning     Klicka på det här alternativet om du vill skriva ut länkade bilder som grafikobjekt med hög upplösning.

Skriv ut länkade bilder med låg upplösning     Klicka på det här alternativet om du vill skriva ut alla länkade bilder genom att använda den platshållare för grafik som lagras i publikationen.

Skriv inte ut bilder     Klicka på det här alternativet om du vill skriva ut en ruta i stället för varje bild. Det här alternativet kan var användbart när du vill skriva ut ett snabbt test av layouten som endast visar bildernas placering.

Obs!: Om du väljer alternativet ersätts alla infogade bilder, oavsett om de är länkade eller inbäddade, och ClipArt. Figurer och kantlinjer skrivs alltid ut. Bilder som används som fyllningar i figurer, textrutor och WordArt skrivs också ut, liksom bilder som används som sidbakgrunder.

Avsnittet Beskär och nedsampla bilder

De här alternativen är inte tillgängliga för Oseparerad RGN-utskrift på tryckeri.

Obs!: För att välja Oseparerad CMYK måste du ha valt en skrivare med PostScript Level 2 med färg eller senare i dialogrutan Skriv ut.

Bilder i färg och gråskala     Markera den här kryssrutan för utskriftskvalitet, och ange sedan dpi-intervallet (punkter per tum) för bilderna i färg och gråskala. Det lägsta och högsta standardvärdet skiljer sig åt för varje utskriftsmetod. Det lägsta standardvärdet för utskrifter med hög kvalitet är till exempel 300 dpi, och det högsta standardvärdet är 450 dpi.

Streckbildsrastrering (1 bit)     Markera den här kryssrutan för utskrifter med högre kvalitet, och ange sedan dpi-intervallet (punkter per tum) för streckbildsrastreringen. Det lägsta standardvärdet är 1200 dpi, och det högsta standardvärdet är 1500 dpi.

Återställ den här fliken     Klicka på den här knappen om du vill återställa alla alternativ på fliken till standardinställningarna.

Fliken Guiden Skrivarinställningar

Välj alternativen på den här fliken om du vill konfigurera skrivaren att manuellt skriva ut kuvert eller dubbelsidiga publikationer. Du kan välja alternativen under Dubbelsidig utskrift med manuell matning om du vill justera inställningarna som guiden samlar in.

Meddelanden: 

 • Första gången du skriver ut ett kuvert eller en dubbelsidig publikation utan att använda guiden Skrivarinställningar visas ett meddelande där du får frågan om du vill använda guiden för att samla in skrivarens matningsinställningar. Om du klickar på Ja konfigurerar guiden din skrivare.

 • Om du har flera skrivare bör du köra guiden och samla in varje skrivares utskriftsinställningar innan du använder skrivaren.

Guiden Inställningar för dubbelsidig utskrift

Klicka på Guiden Inställningar för dubbelsidig utskrift om du vill börja guiden i sex steg och få hjälp med att skriva ut dubbelsidiga publikationer på rätt sätt. Stegen handlar bland annat om att identifiera hur skrivaren tar emot papper, och du får köra ett test för att se till att publikationen skrivs ut som förväntat. När du kör guiden används automatiskt skrivarens inställningar för alla dina dubbelsidiga utskrifter.

Meddelanden: 

 • Du måste köra guiden varje gång du installerar en ny skrivare innan du skriver ut en dubbelsidig publikation.

 • Om du har en egen skrivare som inte har en funktion för dubbelsidiga utskrifter kan du köra guiden Inställningar för dubbelsidig utskrift, och sedan skriva ut en dubbelsidig publikation manuellt.

Dubbelsidig utskrift med manuell matning

När du har kört guiden Inställningar för dubbelsidig utskrift kan du justera skrivarinställningarna som samlades in av guiden så att du kan skriva ut en dubbelsidig publikation manuellt.

Viktigt!: Ändra inte de här inställningarna såvida du inte är en avancerad användare. Om du ändrar inställningarna kan utskriftsjobbet misslyckas.

Mata från     

Välj ett alternativ som anger om skrivaren matar papper från ett övre eller nedre fack på skrivaren.

Mata in papperet med     

 • Långsida     Välj det här alternativet om skrivaren matar papper längs med långsidan (liggande orientering).

 • Kortsida     Välj det här alternativet om skrivaren matar papper längs med kortsidan (stående orientering).

Pappersrotation     

 • 0 grader     Välj det här alternativet om du kan lägga i pappret igen i samma riktning som den första sidan av den dubbelsidiga sidan.

 • 180 grader     Välj det här alternativet om du måste rotera pappret vågrätt 180 grader innan du lägger i det igen för en dubbelsidig utskrift.

Matning på framsidan     

 • Uppvänt    Välj det här alternativet om skrivaren skriver ut sidan uppvänt.

 • Nedvänt     Välj det här alternativet om skrivaren skriver ut sidan nedvänt.

Matning på baksidan     

 • Nedvänt     Välj det här alternativet om skrivaren skriver ut sidan nedvänt.

 • Uppvänt     Välj det här alternativet om skrivaren skriver ut sidan uppvänt.

Utskriftsordning vid inmatning bakifrån     

 • Omvänd     Välj det här alternativet om du vill skriva ut publikationen omvänt (spegeleffekt).

 • Normal     Välj det här alternativet om du vill skriva ut publikationen normalt.

Dialogrutan Inställningar för kuvert

Klicka på knappen Dialogrutan Inställningar för kuvert, så visas dialogrutanInställningar för kuvert som du kan använda när du vill skriva ut kuvert. Observera att den här dialogrutan endast finns tillgänglig i Publisher 2007.

Återställ den här fliken

Om du klickar på den här knappen återställs bara alternativen för dialogrutorna Dubbelsidig utskrift med manuell matning och Inställningar för kuvert. Alternativen för Guiden Inställningar för dubbelsidig utskrift återställs inte.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×