Egenskapen AllowEdits

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen AllowEdits för att ange om en användare kan redigera en post när de använder ett formulär. Boolesk för läsa/skriva.

uttryck.AllowEdits

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AllowEdits har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

(Standard) Användaren kan redigera nya poster.

Nej

Falskt

Användaren kan inte redigera sparade poster.


Du kan ange egenskapen AllowEdits på formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Kommentarer

Du kan använda egenskapen AllowEdits för att stoppa ändringar av befintliga data som visas i ett formulär. Om du vill stoppa ändringar av data i en viss kontroll kan du använda egenskaperna Enabled eller Locked.

Om du vill förhindra ändringar av befintliga poster (skrivskydda ett formulär) anger du egenskaperna AllowAdditions, AllowDeletions och AllowEdits till No. Du kan också skrivskydda poster genom att ange egenskapen RecordsetType till Snapshot.

Om ett fältvärde ändras programmässigt blir den aktuella posten redigerbar, oavsett inställningen för egenskapen AllowEdits. Om du vill förhindra att användaren gör ändringar i en post(AllowEdits är Nej)som du behöver redigera programmässigt sparar du posten efter programmässiga ändringar. Egenskapsinställningen AllowEdits kommer att användas igen när eventuella ändringar av den aktuella posten som inte sparats har sparats.

Obs!: När argumentet Dataläge för åtgärden OpenForm har angetts, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 ett antal inställningar för formuläregenskaper. Om argumentet Dataläge för åtgärden OpenForm angetts till Redigera öppnas formuläret i Access med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

För att förhindra åtgärden ÖppnaFormulär från att åsidosätta någon av de befintliga egenskapsinställningarna, utelämnar du inställningen för argumentet Dataläge så att Access använder egenskapsinställningarna som definierats av formuläret.

Exempel

I följande exempel undersöks egenskapen KontrollTyp för alla kontroller i ett formulär. För varje etikett- och textrutekontroll växlar proceduren egenskapen SpecialEffect för kontrollerna. När egenskapen Utseende för etikettkontrollerna angetts till Skuggad och egenskapen Utseende för textrutekontrollerna angetts till Normal, och egenskaperna TillåtTillägg, TillåtBorttagning och TillåtRedigering alla angetts till Sant, växlas variabeln intCanEdit till att tillåta redigering i underliggande data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×