Gäller för

ComboBox-objekt

TextBox-objekt

Du kan använda egenskapen Format till att anpassa hur tal, datum, tidpunkter och text visas och skrivs ut. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.Format

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan använda något av de fördefinierade formaten, eller så kan du skapa ett eget format med hjälp av formateringssymboler.

Egenskapen Format har olika inställningar för olika datatyper.

För en kontroll kan du ange den här egenskapen på kontrollens egenskapssida. För ett fält kan du ange den här egenskapen i vyn Design för tabellen (i avsnittet Fältegenskaper) eller i vyn Design för ett frågefönster (på egenskapssidan Fältegenskaper). Du kan också använda ett makro eller VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Obs!: I Visual Basic anger du ett stränguttryck som motsvarar något av de fördefinierade formaten, eller så anger du ett eget format.

Egenskapen Format påverkar bara hur data visas. Den påverkar inte hur data lagras.

Microsoft Office Access 2007 har fördefinierade format för datatyperna Date/Time, Number, Currency, Text, Memo och Yes/No. De fördefinierade formaten beror på vilket land/region som anges genom att dubbelklicka på Nationella inställningar på Kontrollpanelen i Windows. Format som är lämpliga för valt land/region visas i Access. Om till exempel Engelska (USA) är valt på fliken Allmänt visas 1234.56 i formatet för Currency som $1,234.56, men när Engelska (Storbritannien) är valt på fliken Allmänt visas talet som £1,234.56.

Om du ställer in egenskapen Format för ett fält i vyn Design för tabellen används det formatet till att visa data på datablad i Access. Då tillämpas även egenskapen Format för fältet på nya kontroller i formulär och rapporter.

Du kan använda följande symboler i egna format för alla datatyper.

Symbol

Betydelse

(blanksteg)

Visa blanksteg som faktiska tecken.

"ABC"

Visa allt inom citattecken som faktiska tecken.

!

Tvinga vänsterjustering i stället för högerjustering.

*

Fyll tillgängligt utrymme med nästa tecken.

\

Visa nästa tecken som ett faktiskt tecken. Du kan också visa faktiska tecken genom att sätta dem inom citattecken.

[färg]

Visa formaterade data i den färg som anges mellan hakparenteserna. Tillgängliga färger: Black (svart), Blue (blå), Green (grön), Cyan, Red (röd), Magenta (magenta), Yellow (gul) och White (vit).


Du kan inte blanda egna formatsymboler för datatyperna Number och Currency med formatsymboler för Date/Time, Yes/No, Text eller Memo.

När du har definierat en indatamask och ställer in egenskapen Format för samma data så har egenskapen Format företräde när data visas och indatamasken ignoreras. Om du till exempel skapar en indatamask för lösenord i vyn Design för tabellen och dessutom anger egenskapen Format för samma fält, antingen i tabellen eller i en kontroll i ett formulär, så ignoreras indatamasken för lösenord och data visas enligt egenskapen Format.

Exempel

I följande tre exempel sätts egenskapen Format till ett fördefinierat format:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

I nästa exempel sätts egenskapen Format till ett eget format. I det här formatet visas datum så här: Jan 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

I följande exempel visas en VBA-funktion som formaterar numeriska data med hjälp av formatet för Currency och visar textdata i versaler. Funktionen anropas från händelsen OnLostFocus för en obunden kontroll med namnet TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×