Egenskapen RecordSource

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen RecordSource till att ange datakällan för ett formulär eller en rapport. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.RecordSource

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Inställningen för egenskapen RecordSource kan vara ett tabellnamn, ett frågenamn eller en SQL-instruktion. Du kan till exempel använda följande inställningar:

Exempel på inställning

Beskrivning

Employees

Ett tabellnamn som anger tabellen Employees som datakälla.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

En SQL-instruktion som anger fältet OrderDate i tabellen Orders som datakälla. Du kan också binda en kontroll i formuläret eller rapporten till fältet OrderDate i tabellen Orders genom att ange egenskapen ControlSource för kontrollen till OrderDate.


Obs!: Du kan ange egenskapen RecordSource på formulärets eller rapportens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

I VBA-kod ska du använda ett stränguttryck som värde för egenskapen.

Obs!: Om du ändrar datakälla för ett öppet formulär eller en rapport ställs automatiskt en ny fråga mot underliggande data. Om egenskapen Recordset för ett formulär ställs in under körning uppdateras egenskapen RecordSource för formuläret.

När du har skapat ett formulär eller en rapport kan du ändra dess datakälla genom att ändra egenskapen RecordSource. Egenskapen RecordSource är också användbar om du vill skapa ett formulär eller en rapport som ska användas ofta. Du kan till exempel skapa ett formulär med en vanlig design, kopiera formuläret och sedan ändra egenskapen RecordSource för att visa data från en annan tabell, fråga eller SQL-instruktion.

Om du begränsar antalet poster i datakällan för ett formulär kan du förbättra prestandan, särskilt när programmet körs i ett nätverk. Du kan till exempel ange egenskapen RecordSource för ett formulär till en SQL-instruktion som returnerar en enda post, och sedan ändra formulärets datakälla utifrån villkor som användaren väljer.

Exempel

I följande exempel anges egenskapen RecordSource för ett formulär till tabellen Customers:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

I nästa exempel ändras datakällan för ett formulär till en enskild post i tabellen Customers, beroende på vilket företagsnamn som väljs i konbinationsrutan cmboCompanyName. Kombinationsrutan fylls i med en SQL-instruktion som returnerar kund-ID:t (i den bundna kolumnen) och företagsnamnet. CustomerID har datatypen Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×